ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

3.2.2. Μνεία σε πράξη

(a)

Στον τίτλο

Στον τίτλο πράξης δεν παρατίθεται ποτέ ο πλήρης τίτλος άλλης πράξης και δεν υπάρχει ποτέ παραπομπή σε υποσημείωση που περιλαμβάνει τον τίτλο της άλλης πράξης.

Ημερομηνία

Η ημερομηνία της παρατιθέμενης πράξης κανονικά παραλείπεται:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 127/2010 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα

Η ημερομηνία αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί αριθμός στην πράξη:

Απόφαση 2008/182/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 16ης Δεκεμβρίου 1980 για τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής για το πρόγραμμα σύντηξης
Απόφαση 2005/769/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων επισιτιστικής βοήθειας από τις ΜΚΟ που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή να αγοράσουν και να κινητοποιήσουν προϊόντα που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 και για την κατάργηση της απόφασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1998
Όργανο-συντάκτης

Το όργανο-συντάκτης αναφέρεται μόνο όταν είναι διαφορετικό:

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την αντικατάσταση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Σημείωση:
Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες ασαφείς υβριδικές μορφές, όταν παρατίθενται πολλές πράξεις διαφορετικών συντακτών, αναφέρονται πάντοτε οι αντίστοιχοι συντάκτες (ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται επανάληψη του ονόματος του συντάκτη):
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 86/2010 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2010, περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των προϊόντων αλιείας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για επιθεωρήσεις σε σκάφη τρίτων χωρών και διοικητικές διευθετήσεις για τα πιστοποιητικά αλιευμάτων
Παράθεση του αντικειμένου

Το αντικείμενο της παρατιθέμενης πράξης μπορεί να παρατεθεί με συντετμημένη μορφή ή μπορεί να παραλειφθεί:

Κανονισμός (EE) 2015/1525 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (πλήρης παράθεση του αντικειμένου)
Οδηγία 2010/3/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2010, για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα (παράθεση του αντικειμένου με συντετμημένη μορφή)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (παράλειψη του αντικειμένου)

Μπορούν επίσης να παραλειφθούν τα τμήματα «για την τροποποίηση […]» και «και για την κατάργηση […]»:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών

Περιληπτικά, όταν μια πράξη παρατίθεται στον τίτλο μιας άλλης πράξης, αναφέρεται χωρίς την ημερομηνία έκδοσής της (εκτός από κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις), με το όνομα του οργάνου-συντάκτη εάν το όργανο-συντάκτης είναι διαφορετικό και με πλήρη ή συνοπτική παράθεση του αντικειμένου ή χωρίς παράθεση του αντικειμένου, ανάλογα με τις ανάγκες του συντάκτη.

(b)

Σε σημείο αναφοράς

Οι πράξεις του πρωτογενούς δικαίου παρατίθενται χωρίς παραπομπή σε υποσημείωση. Ωστόσο, οι διεθνείς συμφωνίες μπορεί να παρατεθούν με τον συνοπτικό τους τίτλο και/ή με παραπομπή σε υποσημείωση [βλ. σημείο 2.2(α)].

Ωστόσο, παρατίθεται πάντα ο πλήρης τίτλος μιας πράξης παράγωγου δικαίου και ακολουθεί παραπομπή σε υποσημείωση, όπου αναφέρεται η Επίσημη Εφημερίδα στην οποία δημοσιεύθηκε η πράξη:

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (1), και ιδίως το άρθρο 10,

[…]

(1)
ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.
Σημείωση:
Στην περίπτωση παραπομπής στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, παρατίθεται το ουσιώδες τμήμα του αντικειμένου, ακολουθούμενο μόνο από το θεσμικό όργανο και τον αριθμό του κανονισμού:

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (1),

[…]

(1)
ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
(c)

Σε αιτιολογική σκέψη, άρθρο ή παράρτημα

Κατά κανόνα, στις αιτιολογικές σκέψεις, στα άρθρα και στα παραρτήματα, παρατίθεται μόνο ο συνοπτικός τίτλος μιας πράξης:

Όταν μια πράξη παρατίθεται για πρώτη φορά, ο συνοπτικός τίτλος περιλαμβάνει το όνομα του συντάκτη της πράξης και ακολουθείται από παραπομπή σε υποσημείωση, όπου αναφέρονται ο πλήρης τίτλος της πράξης και η Επίσημη Εφημερίδα στην οποία δημοσιεύθηκε η πράξη:
(5)
Όταν καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) […]
(6)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16).

Κατά κανόνα, στο διατακτικό (δηλαδή στα άρθρα) δεν παρατίθενται πράξεις στις οποίες δεν έχει ήδη γίνει παραπομπή στα σημεία αναφοράς ή στις αιτιολογικές σκέψεις.

Όταν η πράξη έχει ήδη παρατεθεί στα σημεία αναφοράς ή αλλού στο κείμενο (εκτός από τον τίτλο), ο συνοπτικός τίτλος δεν περιλαμβάνει τον συντάκτη και δεν ακολουθείται από παραπομπή σε υποσημείωση:
2.  Για τους σκοπούς των άρθρων 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή μέτρων διασφάλισης η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478.

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, ιδίως στην περίπτωση παραρτημάτων που περιλαμβάνουν έντυπα ή άλλου είδους έγγραφα που προορίζονται για μεμονωμένη χρήση, στα οποία ενδέχεται να είναι αναγκαία η επανάληψη του πλήρους τίτλου και της πηγής δημοσίευσης μιας πράξης η οποία έχει ήδη παρατεθεί.

Προκειμένου να είναι ευανάγνωστοι, μακροσκελείς κατάλογοι πράξεων μπορεί να περιλαμβάνουν τους πλήρεις τίτλους στο σώμα του κειμένου και μόνο τις παραπομπές στην Επίσημη Εφημερίδα στις υποσημειώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 1.8.2018
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα