ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.2.2. Odkazovanie na iné akty

(a)

V názve

V názve aktu sa nikdy neuvádza úplný názov iného aktu a pri názve iného aktu sa nikdy neuvádza odkaz na poznámku pod čiarou.

Dátum

Dátum citovaného aktu sa bežne vypúšťa:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 127/2010 z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 (bez dátumu) o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

Dátum sa uvádza iba vtedy, keď aktu nebolo priradené číslo:

Rozhodnutie Rady 2008/182/Euratom z 25. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie zo 16. decembra 1980, ktorým sa zriaďuje poradný výbor pre program jadrovej syntézy
Rozhodnutie Komisie 2005/769/ES z 27. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 a ktorým sa zrušuje jej rozhodnutie z 3. septembra 1998
Autor

Autor citovaného aktu sa uvádza len v prípade, ak sa líši od autora aktu obsahujúceho citáciu:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/281 z 26. novembra 2014 , ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
Pozn.:
V záujme odstránenia nejasných hybridných foriem sa však pri citovaní viacerých aktov rozličných autorov v názve uvádzajú vždy všetci autori (aj keď ide o rovnakého autora, ako je autor uvedeného aktu), napr.:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 86/2010 z  29. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1005/2008, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu produkty rybolovu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide o výmenu informácií o inšpekciách plavidiel tretích krajín a administratívne dohody týkajúce sa osvedčení o úlovkoch
Vyjadrenie predmetu

Predmet aktu možno celkom vypustiť alebo ho možno uviesť v skrátenej podobe:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1525 z 9. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (úplné vyjadrenie predmetu)
Smernica Komisie 2010/3/EÚ z  1. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy III a VI technickému pokroku (skrátené vyjadrenie predmetu)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (vypustenie predmetu)

Vypustenie častí „ktorým sa menia a dopĺňajú…“ a „a zrušuje…“:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

Ak sa teda akt cituje v rámci názvu iného aktu, neuvádza sa jeho dátum (okrem zriedkavých výnimiek), autor citovaného aktu sa ponecháva iba v prípade, že je odlišný, a predmet sa uvádza v úplnom alebo skrátenom znení alebo sa neuvádza vôbec. O tom, ktorá z týchto možností sa použije, rozhoduje autor textu.

(b)

V citáciách

Akty primárneho práva sa uvádzajú bez odkazu na poznámku pod čiarou. Medzinárodné dohody sa však môžu uvádzať v skrátenom tvare a/alebo s odkazom na poznámku pod čiarou [pozri bod 2.2(a)].

Pokiaľ ide o akty sekundárneho práva, vždy sa uvádza ich úplný názov, za ktorým nasleduje odkaz na poznámku pod čiarou s uvedením úradného vestníka, v ktorom bol daný akt uverejnený:

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

[…]

(1)
Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.
Pozn.:
Pokiaľ ide o služobný poriadok, uvádza sa základná časť názvu a po nej nasleduje inštitúcia (autor) a číslo nariadenia:

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1),

[…]

(1)
Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
(c)

V odôvodneniach, článkoch a prílohách

V odôvodneniach, článkoch a prílohách sa zvyčajne uvádza iba skrátený názov:

Pri prvom citovaní názvu aktu skrátený názov zahŕňa meno autora aktu, za ktorým nasleduje odkaz na poznámku pod čiarou s uvedením úplného názvu aktu a úradného vestníka, v ktorom bol daný akt uverejnený:
(5)
V prípade, že sú potrebné opatrenia na ochranu obchodu, mali by sa prijať v súlade so všeobecnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 (6) […]
(6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy (Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 16).

V normatívnej časti (v článkoch) sa v zásade neodkazuje na akty, ktoré sa nespomenuli v citáciách ani odôvodneniach.

Ak sa akt už raz uviedol v citáciách alebo na inom mieste v texte (okrem názvu), skrátený názov neobsahuje autora ani odkaz na poznámku pod čiarou:
2.  Na účely článkov 5 až 8 tohto nariadenia pomáha Komisii Výbor pre ochranné opatrenia zriadený článkom 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/478.

Môžu existovať výnimky z tohto pravidla, a to najmä v prípade príloh, ktoré obsahujú formuláre alebo iné dokumenty, ktoré možno použiť samostatne, kde môže byť potrebné opakovať úplný názov a odkaz na úradný vestník aktu, ktorý už bol raz uvedený.

V záujme čitateľnosti sa pri dlhých vymenúvaniach aktov môžu v hlavnom texte uvádzať úplné názvy a v poznámkach pod čiarou iba odkazy na úradný vestník.

Posledná aktualizácia: 11. 10. 2016
Začiatok strany
previous pagenext page