ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.2.2 Hänvisningar i rättsaktens olika delar

(a)

I en titel

I en rättsakts titel anges aldrig den fullständiga titeln på en annan rättsakt. Titeln på en annan rättsakt följs aldrig av en fotnot.

Datum

Datumet skrivs normalt inte ut:

Kommissionens förordning (EU) nr 127/2010 av den 5 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 (utan datum) om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbets­uppgifter

Datum skrivs endast ut när det hänvisas till en rättsakt som inte har något nummer:

Rådets beslut 2008/182/Euratom av den 25 februari 2008 om ändring av rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet
Kommissionens beslut 2005/769/EG av den 27 oktober 2005 om fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96, och om upphävande av kommissionens beslut av den 3 september 1998
Utfärdande institution

Den utfärdande institutionen anges endast när det rör sig om olika institutioner:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/281 av den 26 november 2014 om ersättning av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
Anm.:
När flera rättsakter från flera olika institutioner nämns i titeln, anges dock för tydlighetens skull vilken institution som utfärdat varje rättsakt:
Kommissionens förordning (EU) nr 86/2010 av den 29 januari 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1005/2008 när det gäller definitionen av fiskeriprodukter och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 när det gäller utbyte av information om inspektioner av tredjelands fartyg och administrativa arrangemang för fångstintyg
Titelns andra del (ämnet)

Titelns andra del kan återges i sin helhet, förkortas eller utlämnas:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1525 av den 9 september 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (titelns andra del fullständig)
Kommissionens direktiv 2010/3/EU av den 1 februari 2010 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna III och VI till den tekniska utvecklingen (titelns andra del har förkortats)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (titelns andra del har utelämnats)

Delarna ”[och] ändring …” samt ”[och] upphävande …” utelämnas:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet

Sammanfattning: När en rättsakt nämns i en annan rättsakts titel, ska namnet på den utfärdande institutionen anges om denna inte är densamma. Datumet ska utelämnas och titelns andra del kan utelämnas, förkortas eller återges i sin helhet beroende på vad som är lämpligt.

(b)

I ett beaktandeled

Vid hänvisning till primärlagstiftning ska titeln anges utan fotnot. Internationella avtal kan däremot skrivas med förkortad titel och/eller med fotnot (se punkt 2.2(a)).

Vid hänvisning till sekundärrättsakter ska rättsaktens fullständiga titel alltid anges, följd av en fotnot med en hänvisning till det nummer av EUT där rättsakten offentliggjorts:

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10,

[…]

(1)
EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.
Anm.:
Ett undantag görs vid hänvisning till tjänsteföreskrifterna då den viktigaste delen av titelns andra del anges, följd av den utfärdande institutionen, typen och numret:

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1),

[…]

(1)
EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
(c)

I ett skäl, i en artikel eller i en bilaga

I ett skäl, i en artikel eller i en bilaga anges i allmänhet endast den förkortade titeln:

Om det är första gången rättsakten nämns i akten, ska den förkortade titeln innehålla namnet på den utfärdande institutionen. Den förkortade titeln följs av en fotnot där rättsaktens fullständiga titel återges tillsammans med en hänvisning till det nummer av EUT där rättsakten offentliggjorts:
(5)
Om handelspolitiska skyddsåtgärder blir nödvändiga, bör de antas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 (6) […]
(6)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

I princip ska det i artikeldelen inte hänvisas till rättsakter som inte redan nämnts i ett beaktandeled eller skäl.

Om rättsakten redan har nämnts i ett beaktandeled eller i någon annan del av texten (med undantag för titeln), ska den förkortade titeln inte innehålla namnet på den utfärdande institutionen eller följas av en fotnot:
2.  Vid tillämpning av artiklarna 5–8 i den här förordningen ska kommissionen biträdas av den kommitté om skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 3.1 i förordning (EU) 2015/478.

Vissa undantag kan göras, särskilt i bilagor som innehåller blanketter eller andra dokument som kan användas separat. Då kan det vara nödvändigt att upprepa den fullständiga titeln och hänvisningen till EUT.

Långa uppräkningar av rättsakter kan göras mer lättlästa genom att de fullständiga titlarna anges i löptexten och endast hänvisningarna till EUT i fotnoterna.

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida