ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.2 Preambule (právní východiska a odůvodnění)

„Preambulí“ se v aktu rozumí vše mezi názvem a normativní částí aktu.

(a)

Právní východiska

Právní východiska označují v tomto pořadí:

1.
Právní základ aktu:
a)
Akty primárního práva (tj. Smlouvy, akty o přistoupení, protokoly připojené ke Smlouvám) a mezinárodní dohody (dohody, protokoly k dohodám, úmluvy), které tvoří obecný právní základ textu:
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, (a zejména na článek/články … této smlouvy),
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, (a zejména na článek/články … této smlouvy),
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, (a zejména na článek/články … této smlouvy),
s ohledem na akt o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska,

Zkratka Smlouvy / zkratky Smluv se neuvádí.

Pokud se odkazuje na více Smluv, uvádějí se v tomto pořadí: Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie, Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Akty primárního práva jsou uváděny bez odkazu na poznámku pod čarou. Meziná­rodní dohody, včetně protokolů k dohodám, mohou být uvedeny pod zkráceným názvem s odkazem na poznámku pod čarou.

b)
Případně akty sekundárního práva, které tvoří zvláštní právní základ textu. Tyto akty se uvádějí pod úplným názvem, který je doplněn odkazem na poznámku pod čarou s odkazem na Úřední věstník, v němž byly akty zveřejněny:

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1),

[…]

(1)
Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.
2.
Přípravné akty (např. návrhy, podněty,žádosti, doporučení, souhlasy nebo stanoviska stanovená ve Smlouvách), případně následované odkazem na poznámku pod čarou:

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

[…]

(1)
Stanovisko ze dne 5. května 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2)
Stanovisko ze dne 17. února 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

V případě, že Smlouva vyžaduje konzultaci orgánu nebo instituce a tento orgán nebo tato instituce vydá stanovisko, vloží se právní východisko ve znění „s ohledem na stanovisko…“ spolu s poznámkou pod čarou obsahující odkaz na zveřejnění v Úředním věstníku anebo údaj „Stanovisko ze dne… (datum) (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)“.

V případě, že smlouva vyžaduje konzultaci orgánu nebo instituce, ale stanovisko nebylo vydáno, zní odpovídající právní východisko takto: „po konzultaci s…“ (bez odkazu na poznámku pod čarou a bez dalšího upřesnění).

3.
V legislativních aktech:
a)
postoupení návrhu aktu národním parlamentům:

„po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,“

b)
použitý postup:
i)
řádný legislativní postup:

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

[…]

(3)
Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. března 2009 (Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 191), postoj Rady v prvním čtení ze dne 15. února 2010 (Úř. věst. C 107 E, 27.4.2010, s. 1), postoj Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2010.
ii)
řádný legislativní postup spolu s dohodovacím výborem:

v souladu s řádným legislativním postupem, s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 24. ledna 2011 (2),

[…]

(2)
Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 (Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 312), postoj Rady v prvním čtení ze dne 11. března 2010 (Úř. věst. C 122 E, 11.5.2010, s. 1), postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2011 a legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
iii)
zvláštní legislativní postup:
v souladu se zvláštním legislativním postupem,

Všechna právní východiska začínají malým písmenem a končí čárkou.

(b)

Odůvodnění

Odůvodnění obsahuje zdůvodnění normativní části (článků) aktu. Dělí se na body.

Body odůvodnění jsou uvedeny návětím „vzhledem k těmto důvodům:“. Každý bod odůvodnění má číslo a začíná velkým písmenem a končí tečkou. Obsahuje-li bod odůvodnění více než jednu větu, všechny končí tečkou, avšak poslední věta závěrečného bodu odůvodnění nebo jediného bodu odůvodnění končí čárkou.

a)
Body odůvodnění se uvádějí takto:
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
Nařízení (ES) č. 763/2008 stanoví společná pravidla pro poskytování souhrnných údajů o obyvatelstvu, domech a bytech v desetiletých intervalech.
(2)
Za účelem hodnocení kvality údajů předávaných Komisi (Eurostatu) členskými státy je nezbytné stanovit způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě.
 
(4)
Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

V textu se na body odůvodnění odkazuje takto (čísla bez závorek):

1. bod odůvodnění, 2. bod odůvodnění atd.
b)
Akt může mít pouze jeden bod odůvodnění. Jediný bod odůvodnění se nečísluje. Od okraje je odsazen stejně jako zbytek textu a tvoří samostatný odstavec pod specifickým návětím. Začíná malým písmenem a končí čárkou:

vzhledem k tomu, že:

nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

Pozn.:
Do 6. února 2000 začínaly body odůvodnění malým písmenem a končily středníkem (tento způsob psaní bodů odůvodnění se stále používá v některých aktech Rady):
vzhledem k tomu, že Komise […]; (pro první a další body odůvodnění)
vzhledem ke stanovisku […], (pro závěrečný bod odůvodnění)

Protože body odůvodnění většinou nebyly číslovány, odkazovalo se na ně takto: první bod odůvodnění, druhý bod odůvodnění atd.

V některých aktech (zejména antidumpingových) se body odůvodnění uváděly slovy „vzhledem k těmto důvodům“, byly číslovány, začínaly velkým písmenem a končily tečkou (což se stalo běžnou praxí).

V přechodném období mezi prosincem 1998 a 6. únorem 2000 se používaly oba způsoby psaní bodů odůvodnění.

V usneseních Evropského parlamentu o absolutoriu za plnění rozpočtu, zveřejňovaných v řadě L, jsou před právními východisky odrážky a body odůvodnění nejsou označeny čísly, ale písmeny:
s ohledem na roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2008,
s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi akademie,
s ohledem na doporučení Rady,
A.
vzhledem k tomu, že akademie […],
B.
vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce akademie […],
Poslední aktualizace: 16. 5. 2014
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana