ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.2.2. Upućivanja na druge akte

(a)

U naslovu

U naslovu akta nikad se ne navodi puni naslov drugog akta. Također uz naslov akta nikad ne stoji oznaka bilješke u kojoj bi se naveo naslov drugog akta.

Datum

Datum akta na koji se upućuje u pravilu se ne navodi:

Uredba Komisije (EU) br. 127/2010 od 5. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 (bez datuma) o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Datum se navodi samo ako aktu nije dodijeljen broj:

Odluka Vijeća 2008/182/Euratom od 25. veljače 2008. o izmjeni Odluke od 16. prosinca 1980. o osnivanju Savjetodavnog odbora za fuzijski program
Odluka Komisije 2005/769/EZ od 27. listopada 2005. o utvrđivanju pravila za nabavu pomoći u hrani nevladinih organizacija ovlaštenih od strane Komisije za kupnju i mobilizaciju proizvoda koje treba nabaviti na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1292/96 i stavljanju izvan snage njezine Odluke od 3. rujna 1998.
Autor

Autor akta na koji se upućuje navodi se samo ako je autor različit:

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/281 оd 26. studenoga 2014. o zamjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima
Napomena:
Međutim, da bi se izbjegli nejasni hibridni oblici, pri pozivanju na nekoliko akata različitih autora uz svaki se akt navodi ime njegova autora (čak i ako to znači ponavljanje imena autora akta u kojemu se upućuje na te akte), primjerice:
Uredba Komisije (EU) br. 86/2010 od 29. siječnja 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 u pogledu definicije proizvodâ ribarstva i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 u pogledu razmjene informacija o pregledima plovila trećih zemalja i administrativnim pravilima za potvrde o ulovu
Naznaka predmeta

Naznaka predmeta može se skratiti ili izostaviti:

Uredba (EU) 2015/1525 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (puni opis predmeta)
Direktiva Komisije 2010/3/EU od 1. veljače 2010. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga III. i VI. (skraćeni opis predmeta)
Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (ispušteni opis predmeta)

Ispušteni su dijelovi „o izmjeni …” i „o stavljanju izvan snage …”:

Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet

Ukratko, akt na koji se upućuje naslovu drugog akta navodi se bez datuma (osim nekoliko iznimaka), s imenom autora ako je različit i s punom ili djelomičnom naznakom predmeta, ili bez nje, ovisno o potrebama autora.

(b)

U pozivanjima

Akti primarnog zakonodavstva navode se bez oznake bilješke. Međutim, međunarodni se sporazumi mogu navoditi u obliku svojega kratkog naslova ili s oznakom bilješke (vidjeti točku 2.2.(a)).

No, akti sekundarnog zakonodavstva uvijek se navode punim naslovom, iza kojega slijedi oznaka bilješke u kojoj se navodi Službeni list u kojemu je taj akt objavljen:

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o iskazivanju potrošnje energije i drugih resursa proizvoda povezanih s energijom pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (1), a posebno njezin članak 10.,

[…]

(1)
SL L 153, 18.6.2010., str. 1.
Napomena:
Pri upućivanju na Pravilnik o osoblju navodi se glavni dio predmeta, a iza njega samo autor i broj akta:

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europske unije, utvrđene u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1),

[…]

(1)
SL L 56, 4.3.1968., str. 1.
(c)

U uvodnim izjavama, člancima i prilozima

U uvodnim izjavama, člancima i prilozima navodi se samo kratki naslov akta:

Ako se na akt upućuje prvi put u tekstu, uz kratki naslov navodi se i ime autora. Uz naslov se dodaje oznaka bilješke u kojoj se navodi puni naslov akta i Službeni list u kojemu je objavljen:
(5)
Kad su potrebne mjere trgovinske zaštite, trebalo bi ih donositi u skladu s općim odredbama utvrđenim Uredbom (EU) 2015/478 Europskog parlamenta i Vijeća (6) […]
(6)
Uredba (EU) 2015/478 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz (SL L 83, 27.3.2015., str. 16.).

U načelu, u normativnom dijelu (tj. u člancima) ne upućuje se na akte na koje nije upućeno u pozivanjima ili uvodnim izjavama.

Ako je neki akt već naveden u pozivanjima ili drugdje u tekstu (osim u naslovu), uz njegov kratki naslov ne navodi se ni autor ni oznaka bilješke:
2.  Za potrebe članaka od 5. do 8. ove Uredbe, Komisiji pomaže Odbor za zaštitne mjere osnovan člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/478.

Postoje iznimke od tog pravila, posebno u prilozima koji sadržavaju obrasce ili druge dokumente koji se mogu upotrebljavati samostalno, pri čemu možda treba ponoviti puni naslov i uputiti na Službeni list u kojemu je objavljen taj akt.

U dugim popisima akata u tekstu se radi čitljivosti mogu navesti njihovi puni naslovi, a u bilješkama samo Službeni list u kojemu su objavljeni.

Datum zadnje promjene: 1.7.2013.
Vrh stranice
Previous pageNext page