ISSN 1831-5380
Õigusalane teave | Sisukord | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A4Akronüümid ja lühendid

Lühendite ja akronüümide kasutamise kohta vt punkti 10.8.


Muudatused 2011. aasta paberväljaandesse
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL, ECHO
10.5.2016 ESM
23.3.2016 OHIM/EUIPO
1.9.2015 COST
8.4.2015 EUSC/Satcen
23.10.2013 BEREC
16.7.2013 ENISA
19.6.2013 ESMA
13.6.2013 EIOPA
7.6.2013 EBA
30.4.2013 ACER
4.12.2012 EASO
18.10.2012 EAS/EUSA
1.1.2012 CFCA/EFCA

A

AASM assotsieerunud Aafrika riigid ja Madagaskar
ACE majanduskoostöö tegevusprogramm
ACER Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
AETR rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane Euroopa kokkulepe
AG saksa k: Aktiengesellschaft
AKV Lomé konventsiooni osalised Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid
AL Aafrika Liit (asendas Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni; vt http://www.africa-union.org/)
Altener ühenduse taastuvate energiaallikate edendamise programm
APEC Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (ühendus)
ARO Ameerika Riikide Organisatsioon
ASBL prantsuse k: association sans but lucratif
ASCII standardkood tekstiinfo kodeerimiseks (inglise k: American standard code for information interchange)
ASEAN Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (Birma/Myanmar, Brunei, Filipiinid, Indoneesia, Kambodža, Laos, Malaisia, Singapur, Tai ja Vietnam)
ASEM inglise k: Asia-Europe Meeting. Aasia-Euroopa kohtumine (ELi liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja 10 Aasia riigi mitteametlik koostööorgan)
ASOR bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitlev kokkulepe

B

Benelux Belgia, Luksemburgi ja Madalmaade majandusliit
BEREC Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amett (inglise k: Body of European Regulators for Electronic Communications)
BEUC Euroopa Tarbijaliitude Amet
BIS Rahvusvaheline Arvelduspank

C

CAD raalprojekteerimine
CARE liidu liiklusõnnetuste andmebaas
CBSS Läänemere Maade Nõukogu
CCAMLR Antarktika vete elusressursside kaitse komisjon
CCCN Tollikoostöö Nõukogu nomenklatuur
CCT ühtne tollitariif (ELis)
CD-ROM kompaktplaat-püsimälu
CE CE-märgis: Euroopa Ühenduse vastavusmärgis
Cedefop Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Cedex prantsuse k: courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle
CEIES inglise k: Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres; prantsuse k: Comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social
CELEX institutsioonidevaheline elektrooniline ühenduse õiguse dokumentatsioonisüsteem (Communitatis Europaeae Lex)
CEN Euroopa Standardikomitee (inglise k: European Committee for Standardisation; prantsuse k: Comité européen de normalisation)
Cenelec Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (inglise k: European Committee for Electrotechnical Standardisation; prantsuse k: Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
CEPT Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooniadministratsioonide Konverents (organisatsioon) (inglise k: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations; prantsuse k: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
CERN Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (inglise k: European Organisation for Nuclear Research; prantsuse k: Organisation européenne pour la recherche nucléaire)
CFCA (vt EFCA)
cif kulud, kindlustus ja prahiraha (tarneklausel; prantsuse k: caf)
CIREA varjupaigaalase teabe, arutelu ja mõttevahetuse keskus (nõukogu peasekretariaadi koosseisus)
CITES ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon
CLRAE Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (Euroopa Nõukogu)
CN kombineeritud nomenklatuur
COBOL programmeerimiskeel
Comext väliskaubandusstatistika andmebaas
CORDIS ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus
COREPER alaliste esindajate komitee
COST Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöö
CPVO Ühenduse Sordiamet
Cronos makromajanduslike aegridade andmebaas (Eurostat)
CSCE Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverents (nüüd OSCE)

D

DECT Euroopa digitaalne juhtmeta telekommunikatsioonisüsteem (lüh inglise k: digital enhanced cordless telecommunications)
DRAM dünaamiline muutmälu

E

EAEC Euroopa Aatomienergiaühendus (vt Euratomi)
EAGGF Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (prantsuse k: FEOGA)
EAR Euroopa Ülesehitusamet
EAS (vt EUSA)
EASA Euroopa Lennundusohutusamet
EASO Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (inglise k: European Asylum Support Office)
EBA Euroopa Pangandusjärelevalve (inglise k: European Banking Authority)
EBRD Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
ECDC Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
ECHA Euroopa Kemikaaliamet
ECHO Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)
ECIP EÜ rahvusvahelised investeerimispartnerid
ECLAS komisjoni keskraamatukogu internetikataloog
ECOFIN nõukogu (majandus- ja rahandusküsimused)
ECOSOC Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ÜRO)
ECU Euroopa rahaühik eküü (asendatud euroga 1. jaanuaril 1999; vt ka punkti 7.3.1)
EDA Euroopa Kaitseagentuur
EDF Euroopa Arengufond
EDIFACT elektrooniline andmevahetus halduses, kaubanduses ja transpordis
EEA Euroopa Keskkonnaamet
EFCA Euroopa Kalanduskontrolli Amet (enne 1. jaanuar 2012: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (CFCA)) (inglise k: European Fisheries Control Agency)
EFICS Euroopa metsanduse teabe- ja sidesüsteem
EFSA Euroopa Toiduohutusamet
EFTA Euroopa Vabakaubandusühendus
EGF Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
EHLASS kodus ja vabal ajal toimunud õnnetusjuhtumite registreerimise Euroopa süsteem
EIC euroteabekeskus
EIF Euroopa Investeerimisfond
EINECS Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
EIOPA Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (inglise k: European Insurance and Occupational Pensions Authority)
EIP Euroopa Investeerimispank
EIT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (kõigile keeltele ühine lühend: ELT L 97, 9.4.2008, lk 1)
EKP Euroopa Keskpank
EKPS Euroopa Keskpankade Süsteem
EL Euroopa Liit (vt ka lisa A3)
ELT Euroopa Liidu Teataja (enne 1. veebruari 2003 Euroopa Ühenduste Teataja (EÜT))
EMA Euroopa Ravimiamet (endine Euroopa Ravimihindamisamet)
EMCDDA Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
EMHÜ Euroopa majandushuviühing (inglise k: EEIG)
EMI Euroopa Rahainstituut
EMP Euroopa Majanduspiirkond
EMS Euroopa Rahasüsteem
EMSA Euroopa Meresõiduohutuse Amet
EMSK Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (inglise k: European Economic and Social Committee (EESC); prantsuse k: Comité économique et social européen (CESE))
EMU majandus- ja rahaliit
EMÜ Euroopa Majandusühendus (nüüd )
ENEL itaalia k: Ente nazionale energia elettrica
ENISA Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet
EOTC Euroopa Katse- ja Sertifitseerimisorganisatsioon
EP Euroopa Parlament
EPSO Euroopa Personalivaliku Amet
ERA Euroopa Raudteeagentuur
ERAC Euroopa teadusruumi komitee (ELis; inglise k: European Research Area Committee; pr k: Comité de l’Espace européen de la recherche (CEER))
Erasmus Euroopa Liidu üliõpilaste liikumise tegevuskava
ERF Euroopa Regionaalarengu Fond
ESA
1.
Euroopa Kosmoseagentuur
2.
Euroopa integreeritud majandusaruannete süsteem
3.
Euratomi Tarneagentuur
ESF
1.
Euroopa Sotsiaalfond
2.
Euroopa Teadusfond
ESM Euroopa stabiilsusmehhanism (http://www.esm.europa.eu/)
ESMA Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (inglise k: European Securities and Markets Authority)
ESTÜ Euroopa Söe- ja Teraseühendus (24. juulil 2002 aegus ESTÜ leping; inglise k: European Coal andd Steel Community (ECSC); prantsuse k: Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA))
ETF Euroopa Koolitusfond
ETSI Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut
EUA Euroopa arvestusühik (asendati 9. aprillil 1979 eküüga, mille omakorda vahetas 1. jaanuaril 1999 välja euro)
EUIPO Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (inglise k: European Union Intellectual Property Office)
EUISS Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut
EUMC Rassisimi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus (asendatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga, vt FRAd)
EUPM ELi politseimissioon Bosnias ja Hertsegoviinas
EUR euro (vt punkti 7.3.1)
Euratom Euroopa Aatomienergiaühendus (vt EAECd)
EURES Euroopa tööturuasutuste süsteem
Eurocontrol Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon
Eurofound Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Eurolib Euroopa raamatukoguprojekt
Europol Euroopa Politseiamet
Eurostat Euroopa Liidu statistikaamet
Eurydice Euroopa hariduse teabevõrgustik (http://www.eurydice.org/)
EUSA Euroopa Haldusjuhtimise Kool
EUSC (vt Satcen)
EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
EVCA Euroopa Riskikapitali Assotsiatsioon
EWOS avatud süsteemide Euroopa seminar
Euroopa Ühendus

F

FADN põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk
FAO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (ÜRO)
FIFG Kalanduse Arendusrahastu
fob inglise k: free on board (franko laeva pardal)
FRA Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Frontex Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

G

Galileo ELi satelliitnavigatsiooniprogramm
GATS teenuskaubanduse üldleping
GCC Pärsia lahe koostöönõukogu
GISCO komisjoni geograafilise teabe süsteem (Eurostat)
GmbH saksa k: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (piiratud vastutusega osaühing)
GNSS globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem
Grundtvig täiskasvanuhariduse programm
GSA Euroopa GNSSi Agentuur
GSM globaalne mobiilsidesüsteem
GSP üldine soodustuste süsteem

H

HDTV kõrglahutusega televisioon

I

IAEA Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur (ÜRO)
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IBC integreeritud lairibakommunikatsioonid
IBRD Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (Maailmapank; ÜRO)
IBSFC Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon
ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
ICJ Rahvusvaheline Kohus (ÜRO)
ICRC Rahvusvaheline Punase Risti Komitee
IDA Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon (ÜRO)
IDST prantsuse k: information et documentation scientifiques et techniques
IEA Rahvusvaheline Energiaagentuur (OECD)
IFC Rahvusvaheline Rahanduskorporatsioon (ÜRO)
IFRC Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon
ILO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
IMF Rahvusvaheline Valuutafond (ÜRO)
IMO
1.
Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon
2.
Rahvusvaheline Meteoroloogiaorganisatsioon
Intelsat Rahvusvaheline Satelliitsideorganisatsioon
Interpol Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon
Intrastat statistika kogumise süsteem
ISBN raamatu rahvusvaheline standardnumber
ISDN integraalteenuste digitaalvõrk
ISIC rahvusvahelise majanduse tegevusalade klassifikaator
ISIS integreeritud standardite teabesüsteem
ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
ISSN jadaväljaande rahvusvaheline standardnumber, perioodika- või sariväljaannet tähistav rahvusvaheline kood
IT infotehnoloogia
ITER rahvusvaheline katsetermotuumareaktor

J

JICS ühine tõlke- ja konverentsiteenuste talitus (Euroopa Komisjon; asendatud suulise tõlke peadirektoraadiga)
JRC Teadusuuringute Ühiskeskus (inglise k: Joint Research Centre) (ühtne lühend kõikides keeltes)

K

KFOR NATO rahutagamisväed Kosovos

L

LAN kohtvõrk
Leader seosed maaelu arendamise meetmete vahel (pr k: liaisons entre actions de développement de l’économie rurale)
LIFE keskkonna rahastamisvahend

M

MEDIA Euroopa audiovisuaaltööstuse arengu edendamise tegevusprogramm
Mercosur Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturg (ES: Mercado Común del Sur)
MIPS miljonit käsku sekundis (arvutitermin)

N

NABS teaduseelarvete ja -programmide analüüsi ning võrdlemise nomenklatuur
NACE Euroopa Liidu majandustegevuse üldine tööstuslik liigitus
NAFO Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon
NAFTA Põhja-Ameerika vabakaubanduse kokkulepe
NAMSA NATO hooldus- ja varustustalitus
NARIC riiklik akadeemilise tunnustamise teabekeskus
NASA Riiklik Aeronautika ja Kosmose Administratsioon (USA)
NATO Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
NEA Tuumaenergiaagentuur (OECD)
NUTS ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS 1, 2 jne; Eurostat)

O

OAPEC Naftat Eksportivate Araabia Riikide Organisatsioon
ODECA Kesk-Ameerika Riikide Organisatsioon
OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OHIM Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (nüüd EUIPO)
OLAF Euroopa Pettustevastane Amet (endine UCLAF)
OPEC Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon
OSCE Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (asendas CSCE 1. jaanuarist 1995)

P

PAO prantsuse k: production/publication assistée par ordinateur
PC personaalarvuti
Phare abikava Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele
Proxima ELi politseimissioon endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis
PSTN üldkasutatav telefonivõrk
PVO Palestiina Vabastusorganisatsioon

R

RAM muutmälu
RAPID ELi igapäevase tegevuse andmebaas, mida haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat
RARE Euroopa teadustegevuse assotsieerunud võrgustikud
R & D teadus- ja arendustegevus
Reitox narkootikumide ja narkomaania Euroopa teabevõrk
RK (Euroopa Liidu) Regioonide Komitee
RL Rahvasteliit (ÜRO eelkäija)
ROM püsimälu
RTD teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

S

SA prantsuse k: société anonyme
SAARC Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon
SADC Lõuna-Aafrika Arenguühendus
SALT strateegilise relvastuse piiramise läbirääkimised
SARL prantsuse k: société à responsabilité limitée
Satcen Euroopa Liidu Satelliidikeskus
SCAD automatiseeritud keskne dokumenteerimisteenistus (andmebaas) (inglise k: automated central documentation service (database); prantsuse k: service central automatisé de documentation)
SDR Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik
SdT prantsuse k: service de traduction (Euroopa Komisjon; asendatud kirjaliku tõlke peadirektoraadiga)
SFOR NATO stabiliseerimisjõud Bosnias ja Hertsegoviinas
SGML üldistatud standardmärgistuskeel
SICAV prantsuse k: société d’investissement à capital variable
SIENA Nimexe´il (Eurostat) põhinev ühendusevälise ja -sisese kaubanduse andmebaas (inglise k: database of external and intra-Community trade based on Nimexe (Eurostat); prantsuse k: système intérimaire d’exploitation de la Nimexe automatisé)
SIMAP riigihangete teabesüsteem
SIS Schengeni infosüsteem
SITC rahvusvaheline kaubaklassifikatsioon (inglise k: Standard International Trade Classification)
SMIC prantsuse k: salaire minimal interprofessionnel de croissance
SMIG prantsuse k: salaire minimal interprofessionnel garanti
SOLAS inimeste meresõiduohutuse rahvusvaheline konventsioon
SpA itaalia k: società per azioni (aktsiaselts)
SPRL prantsuse k: société de personnes à responsabilité limitée
Stabex eksporditulu stabiliseerimise süsteem
START strateegilise relvastuse vähendamise läbirääkimised
STOA teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksus
SWIFT rahvusvaheline pankadevaheline infovahetusvõrk (inglise k: Society for Worldwide Interbank Financial Transfers)
SWOT tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud (SWOT-analüüs; inglise k: strengths, weaknesses, opportunities and threats)
Sysmin AKV riikide ning ülemeremaade ja -territooriumide mäetööstustoodete erirahastamisvahend
Systran masintõlkesüsteem

T

TAC lubatud kogupüük
Tacis ELi toetusprogramm
TARIC Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik
TED riigihanked (ELT lisa)
Tempus üleeuroopaline kõrghariduse liikuvusprogramm
TGV kiirrong (prantsuse k: train à grande vitesse)
TIF rahvusvaheline raudteevedu (prantsuse k: transport international par chemin de fer)
TIR rahvusvaheline maanteevedu (prantsuse k: transport international de marchandises par route)
TRIPS-leping intellektuaalomandiõiguste kaubandusaspektide leping (WTO)

U

UCLAF pettuste tõkestamise kooskõlastusüksus (nüüd OLAF)
UHF ultrakõrgsagedused
UMTS universaalne mobiilsidesüsteem
UNCDF ÜRO Kapitaliarengufond
UNCED ÜRO keskkonna- ja arengukonverents
UNCHR ÜRO Inimõiguste Komisjon
UNCTAD ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents
UNDP ÜRO Arenguprogramm
UNDRO ÜRO Katastroofiabi Keskus
UNECE ÜRO Euroopa Majanduskomisjon
UNEP ÜRO Keskkonnaprogramm
UNESCO ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UNHCR ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet
UNICE Euroopa Tööstusharude Liit
UNICEF ÜRO Lastefond
UNMIK ÜRO ajutise administratsiooni missioon Kosovos
UNRWA ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon
UPU Ülemaailmne Postiliit
URBAN linnapiirkondi käsitlev algatus
URL üldine ressursiaadress (veebis interneti objektide määratlemise standard)

V

VAT käibemaks (inglise k: value-added tax; prantsuse k: taxe sur la valeur ajoutée (TVA); eesti lüh: km)
VHF ülikõrgsagedus

W

WEU Lääne-Euroopa Liit
WFTU Maailma Ametiühingute Föderatsioon
WHO Maailma Terviseorganisatsioon (ÜRO)
WIPO Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon
WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon (GATTi järglane)
WWF Maailma Looduse Fond

Ü

ÜKP ühine kalanduspoliitika
ÜMT ülemeremaad ja -territooriumid
ÜPP ühine põllumajanduspoliitika
ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
ÜVJP ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg