ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage A4Initiaal- en
letterwoorden

Voor de regels en schrijfwijze van letterwoorden en afkortingen, zie de punten 10.2.9, 10.4.1 en 10.4.2.

Zie voor de complete lijst letterwoorden en afkortingen van de EU-instellingen, -organen en –agentschappen punt 9.5 en bijlage A9, en voor de lijst directoraten-generaal en diensten van de Commissie punt 9.6.

Onderstaande lijst bevat vaak voorkomende initiaal- en letterwoorden in de teksten van de instellingen en is vooral bedoeld ter illustratie van de schrijfregels.

Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 2011
17.7.2019 ELA
28.6.2019 EVF/EMVAF
3.1.2019 Berec
25.10.2018 Taric
4.7.2018 CERN, EVRM, IFAD, Unced, UNCSTD, Unctad
13.6.2018 Reach
30.4.2018 EMU, HV
7.2.2018 Eumetsat
5.12.2017 EVDB/GVDB
21.9.2017 CEN, Cenelec, ENO
19.6.2017 UNHCR
1.5.2017 Europol
19.1.2017 Cariforum, EIPP, EVDA, LIFE, LIFE+, TTIP
9.11.2016 Flegt
10.5.2016 ESM
23.3.2016 EUIPO
16.2.2016 ASEM
15.4.2015 Berec
8.4.2015 Satcen
30.11.2014 ECPS
18.10.2012 EUSA
31.3.2012 Nieuwe versie (volledige bijwerking)

A

ABH Agentschap voor Buitenlandse Handel (voorheen BDBH (Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel))
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
ACS staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
ADB
1.
Afrikaanse Ontwikkelingsbank
(African Development Bank)
2.
Arabische Ontwikkelingsbank
(Arab Development Bank)
3.
Aziatische Ontwikkelingsbank
(Asian Development Bank)
ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
Afnor Frans Normalisatie-instituut
(Association française de normalisation)
ALO algemene leningsovereenkomst
Altener II meerjarenprogramma ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen in de Gemeenschap
AKE Agentschap voor Kernenergie (OESO)
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
APRK actieplan risicokapitaal
APS algemeen preferentiestelsel
Ariane programma voor steun op het gebied van het boek en het lezen, met inbegrip van vertalingen
Asean Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten
(Association of South-East Asian Nations)
ASEM Ontmoeting Azië-Europa
(Asia-Europe meeting)
AU Afrikaanse Unie (voorheen OAE)

B

BBT beste beschikbare technologie
BC-net business cooperation network
Benelux Economische Unie van België, Nederland en Luxemburg
Berec Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie
(Body of European Regulators for Electronic Communications)
BIB Bank voor Internationale Betalingen
BIC bedrijfsinnovatiecentrum
BIN Belgisch Instituut voor Normalisatie
(vervangen door NBN)
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

C

Care databank van de Europese Unie inzake ongevallen in het wegverkeer
Cariforum Forum van de Caribische groep van de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de landen van de Stille Oceaan
CB communautair bestek
CBS
1.
Centraal Bureau voor de Statistiek (NL)
2.
College van burgemeester en schepenen (BE)
CCAMLR Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren
(Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
CCOL Coördinatiecommissie voor de ozonlaag
(Coordinating Committee on the Ozone Layer)
CDO Commissie voor duurzame ontwikkeling
Cecaf Visserijcommissie voor het centraaloostelijk deel van de Atlantische Oceaan
(Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic)
CEEP Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven en bedrijven van algemeen economisch belang
(European Centre of Employers and Enterprises providing Public services)
CEI Internationale Elektrotechnische Commissie
(Commission électrotechnique internationale)
Ceies Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied
(comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social)
Celad Europees Comité voor drugsbestrijding
(comité européen de lutte antidrogue)
Celex interinstitutioneel meertalig systeem van geautomatiseerde documentatie voor het Gemeenschapsrecht (databank)
(Communitatis Europaeae Lex)
CEN Europees Comité voor normalisatie
(Comité européen de normalisation)
Cenelec Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie
(Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPS Centrum voor Europese beleidsstudies
(Centre for European Policy Studies)
CERN Europese Organisatie voor Kernfysisch Onderzoek
(Organisation européenne pour la recherche nucléaire)
CIES Ministersconferentie over de internationale economische samenwerking
(Conférence sur la coopération économique internationale)
CIST Internationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie
(Centre international pour la science et la technologie)
Cites Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna )
Codest Comité voor de Europese ontwikkeling van wetenschap en technologie
(comité de développement européen de la science et de la technologie)
Cogeca Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie
COPA Comité van de landbouworganisaties van de Europese Unie
CORDIS Informatiedienst voor communautair onderzoek en ontwikkeling
(Community Research and Development Information Service)
(Dit is een uitzondering op de algemene hoofdletterregel (zie punt 10.2.9): om verwarring met een commerciële organisatie met dezelfde afkorting te voorkomen, wordt CORDIS in deze betekenis altijd met hoofdletters geschreven.)
Coreper Comité van permanente vertegenwoordigers
(Comité des représentants permanents)
COST Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie
(coopération européenne en science et technologie)
(oude benaming: Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek
(coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique))
Crest Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
(comité de la recherche scientifique et technique)
Cronos databank van Eurostat voor de verwerking van tijdreeksen
CSTD Commissie voor wetenschap en techniek voor ontwikkeling
(Committee on Science and Technology for Development)

D

DG directoraat-generaal
Diane informatienetwerk met directe toegang voor Europa
(direct information access network for Europe)
DIN
1.
Duitse industrienorm
(Deutsche Industrie Norm)
2.
Duits Normalisatie-instituut
(Deutsches Institut für Normung)

E

Easdaq European Association of Securities Dealers Automatic Quotation
EBWO Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
ECAC Europese Burgerluchtvaartconferentie
(European Civil Aviation Conference)
Eccas Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten
(Communauté économique des États d’Afrique centrale)
ECE Economische Commissie voor Europa (VN)
ECIP European Community Investment Partners
Eclac Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (*)
ECOO Europees Comité voor onderzoek en ontwikkeling
Ecosoc Economische en Sociale Raad (VN)
Ecowas Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten
ECPS Europees Centrum voor politieke strategie
EDG Europese Defensiegemeenschap
EEA Europees Milieuagentschap
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EESV Europees Economisch Samenwerkingsverband
EFG Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
Efics Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw
(European forestry information and communication system)
EFMS Europees Fonds voor monetaire samenwerking
EFRO Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EIC Euro Info Centre
EIF Europees Investeringsfonds
Einecs Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
(European inventory of existing commercial chemical substances)
EIPP Europees investeringsprojectenportaal
ELA Europese Arbeidsautoriteit
Elfpo Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELGF Europees Landbouwgarantiefonds
Elise Europees leninggarantiesysteem voor het scheppen van werkgelegenheid
(European loan insurance scheme for employment)
EMA Europees Geneesmiddelenbureau
EMF Europees Monetair Fonds
EMRE Europese monetaire rekeneenheid
EMS Europees Monetair Stelsel
EMU economische en monetaire unie
EMVAF Europees Maritiem, Visserij- en Aquacultuurfonds
(voorheen EVF/EFMZV)
ENEA zie NEA
ENO Europese Normalisatieorganisatie
EOB Europees Octrooibureau
EOF Europees Ontwikkelingsfonds
EOGFL Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw
EOGFL-Oriëntatie; EOGFL, afdeling Oriëntatie
EOGFL-Garantie; EOGFL, afdeling Garantie
EOR Europese onderzoeksruimte
EPD enig programmeringsdocument
Erasmus programma van de Europese Unie inzake de mobiliteit van studenten
(European Community action scheme for the mobility of university students)
Ermes Europees Radioberichtensysteem
(European radio-messaging system)
ESA Europees Ruimteagentschap
(European Space Agency)
ESCB Europees Stelsel van centrale banken
ESER Europees Stelsel van economische rekeningen
ESF Europees Sociaal Fonds
ESM Europees stabiliteitsmechanisme (http://www.esm.europa.eu/)
ESR Europees Stelsel van nationale en regionale rekeningen
EUIPO Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
(European Union Intellectual Property Office)
EUMC
1.
Militair Comité van de Europese Unie
2.
Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat
(sinds 2007 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, FRA)
Eumetsat Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten
(European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites)
Eureka Europees Agentschap voor de coördinatie van het onderzoek
(European Research Coordination Agency)
Eures Europese dienst voor arbeidsvoorziening
(European employment services)
Eurocontrol Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart
Eurodicautom meertalige terminologische databank van de Europese Commissie, opgenomen in IATE (zie IATE)
Europol Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Eurydice informatienet voor onderwijs in Europa
EUSA Europese Bestuursschool
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
EVDA Europese Veiligheids- en defensieacademie
EVDB Europees gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
(vervangen door GVDB)
EVF Europees Visserijfonds (zie EMVAF)
EVRM
1.
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
2.
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
EVV Europees Verbond van Vakverenigingen

F

FAO Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
FIOV Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij
Fiscalis actieprogramma van de Europese Unie ter verbetering van de stelsels van indirecte belastingen van de interne markt
Flegt wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

G

GAB gewijzigde en aanvullende begroting
GBVB gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
GCC Samenwerkingsraad van de Golfstaten
(Gulf Cooperation Council)
GDT gemeenschappelijk douanetarief
GLB gemeenschappelijk landbouwbeleid
GMO gemeenschappelijke marktordening
GN gecombineerde nomenclatuur
GOP geïntegreerde ontwikkelingsprojecten
GOS Gemenebest van Onafhankelijke Staten
GPD gecombineerd programmeringsdocument
GVB gemeenschappelijk visserijbeleid
GVDB gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
(voorheen EVDB)

H

Habitat Programma van de Verenigde Naties voor menselijke nederzettingen
HV hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

I

IAB Internationaal Arbeidsbureau
IAEA Internationale Organisatie voor Atoomenergie
(International Atomic Energy Agency)
IAO Internationale Arbeidsorganisatie (ook ILO)
IATA Internationale Luchtvaartorganisatie
(International Air Transport Association)
IATE InterActive Terminology for Europe
(omvat o.a. Eurodicautom)
IBHO Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)
IBSFC Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee
(International Baltic Sea Fishery Commission)
ICAO Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
ICES Internationale Raad voor het onderzoek van de zee
(International Council for the Exploration of the Sea)
ICRK Internationaal Comité van het Rode Kruis
ICTY Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië
IEA Internationaal Energieagentschap
IFAD Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling
(International Fund for Agricultural Development)
IGC intergouvernementele conferentie
IKK Internationale Kamer van Koophandel
ILO zie IAO
ILB informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
IMF Internationaal Monetair Fonds
INRA Internationale Natuurrubberovereenkomst
(International Natural Rubber Agreement)
Intelsat Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten
(International Telecommunications Satellite Organisation)
Interprise communautair programma inzake samenwerking tussen ondernemingen
Interreg communautair initiatief ten behoeve van grensgebieden
IPPC Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten
(International Plant Protection Convention)
Irdac Raadgevend Comité voor onderzoek en ontwikkeling in de industrie
(Industrial Research and Development Advisory Committee)
ISO Internationale Organisatie voor Normalisatie
(International Organisation for Standardisation)

J

JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken
JET Joint European Torus
JRC Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
(Joint Research Centre)

K

KB Koninklijk Besluit
KEDO Organisatie voor Energieontwikkeling op het Koreaanse Schiereiland
kmo’s kleine en middelgrote ondernemingen (BE), zie ook mkb

L

Leader II communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling
Leonardo programma van de Europese Unie inzake beroepsopleiding
LGO’s landen en gebieden overzee
LIFE financieringsinstrument voor het milieu
(l’Instrument financier pour l’environnement)
LIFE+ financieringsinstrument voor het milieu
LMOE’s landen van Midden- en Oost-Europa

M

MAP 2000 modernisering van de administratieve procedures en van het beheer van de menselijke hulpbronnen
(modernisation of administrative procedures and the management of human resources)
Matthaeus communautair actieprogramma voor de beroepsopleiding van douaneambtenaren
MCB’s monetaire compenserende bedragen
Meda indicatief programma inzake financiële en technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap
Media II — ontwikkeling en distributie
programma ter bevordering van de ontwikkeling en de distributie van Europese audiovisuele werken
— opleiding
opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie
Mercosur Zuid-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt
(Mercado Común del Sur)
mkb midden- en kleinbedrijf (NL), zie ook kmo’s
MOL’s minst ontwikkelde landen

N

NACE algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Unie
NAFO Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan
(North-West Atlantic Fisheries Organisation)
Nafta Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst
(North American Free Trade Agreement)
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NBB Nationale Bank van België
NBN Belgisch Instituut voor Normalisatie
(voorheen BIN)
NCI nieuw communautair instrument
NEA Agentschap voor kernenergie
(Nuclear Energy Agency, voorheen European Nuclear Energy Agency ENEA)
NEN Nederlandse norm
NET Next European Torus
ngo niet-gouvernementele organisatie
NIC’s nieuwe industrielanden
NOS nieuwe onafhankelijke staten
NUTS nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek
NVU niet-verplichte uitgave

O

OAE Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (vervangen door AU)
OAS
1.
Organisatie van Afrikaanse Staten
2.
Organisatie van Amerikaanse Staten
ODA officiële ontwikkelingshulp
(Official Development Assistance)
Odysseus programma voor opleiding, uitwisseling en samenwerking op het gebied van het asielbeleid, het immigratiebeleid en de overschrijding van de buitengrenzen
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ONP open telecommunicatienetwerk
(open network provision)
O&O onderzoek en ontwikkeling
OPEC Organisatie van Olie-exporterende Landen
(Organization of Petroleum Exporting Countries)
OTO onderzoek en technologische ontwikkeling
OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

P

Phare programma voor communautaire hulp aan de landen van Midden- en Oost-Europa

R

RCWTO Raadgevend Comité voor wetenschappelijke en technische opleiding
Reach registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

S

Safe communautair programma ter verbetering van de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op het werk
SAP stelsel van algemene preferenties
Satcen Satellietcentrum van de Europese Unie
Save meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie in de Gemeenschap
SCIC Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst (Europese Commissie; vervangen door het directoraat-generaal Tolken)
SCK Studiecentrum voor kernenergie
SEM 2000 goed en efficiënt financieel beheer
(sound and efficient financial management 2000)
SFEU Solidariteitsfonds van de Europese Unie
SIS Schengeninformatiesysteem
Socrates communautair actieprogramma op onderwijsgebied
Stabex systeem voor de stabilisatie van de exportopbrengsten
Synergy programma ter bevordering van de internationale samenwerking in de energiesector
Sysmin systeem voor mijnbouwproducten

T

TAC totaal toegestane vangst
Tacis (programma voor) technische bijstand aan de nieuwe onafhankelijke staten en Mongolië
Taric geïntegreerd douanetarief van de Europese Unie
TCIH typeclassificatie voor de internationale handel
Tempus III trans-Europees mobiliteitsprogramma voor universiteitsstudies
(trans-European mobility scheme for university studies)
TEN trans-Europees netwerk
TIF grensoverschrijdend vervoer per spoor
Trips handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
TTIP Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en investeringen
(Transatlantic Trade and Investment Partnership)

U

Unced Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling
(United Nations Conference on Environment and Development)
UNCSTD Conferentie van de Verenigde Naties over wetenschap en technologie voor ontwikkeling
(United Nations Conference on Science and Technology for Development)
Unctad Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling
(United Nations Conference on Trade and Development)
UNDP Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
(United Nations Development Programme)
UNEP Milieuprogramma van de Verenigde Naties
(United Nations Environment Programme)
Unesco Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNHCR Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen
(United Nations High Commissioner for Refugees)
Unice Unie van Industrie- en Werkgeversfederaties in Europa
(Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe)
Unicef Kinderfonds van de Verenigde Naties
(United Nations Children’s Fund)
Unido Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling
(United Nations Industrial Development Organisation)
UNRWA Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
Urban communautair initiatief voor stedelijke gebieden

V

VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VEV Vlaams Economisch Verbond
VK vastleggingskrediet
VN Verenigde Naties
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
VOB voorontwerp van begroting
VOGB voorontwerp van gewijzigde begroting
VU’s verplichte uitgaven

W

WCO Werelddouaneorganisatie
WDO (zie WCO)
WEC Wereldenergieraad
(World Energy Council)
WEU West-Europese Unie
WFC Wereldvoedselconferentie
(World Food Conference)
WGO (zie WHO)
WHO Wereldgezondheidsorganisatie
(World Health Organization)
WIPO Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
(World Intellectual Property Organization)
WMO Wereld Meteorologische Organisatie
WNF Wereldnatuurfonds
WTECV Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij
WTC Wetenschappelijk en Technisch Comité
WTO Wereldhandelsorganisatie
(World Trade Organization)

Z

Zoavo Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina