ISSN 1831-5380
Juridische mededeling | Siteplan | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

9.6. Directoraten-generaal en diensten van de Commissie: officiële benamingen

NL
Versie:
1.10.2016
Lettercodes (uitsluitend voor intern gebruik)
en cijfercodes
(uitsluitend voor computertoepassingen)
Volledige naam
en volgorde
Afkorting Gebruikelijke afkorting Lettercode
(intern gebruik) (1)
Cijfercode
(onzicht-
baar) (2)
Beleidsterrein
secretariaat-generaal   SG 31 Secretariaat-generaal
Juridische Dienst   SJ 32 Juridische Dienst
directoraat-generaal Communicatie DG Communicatie   COMM 61 Communicatie
Europees Centrum voor politieke strategie ECPS EPSC 46 Europees Centrum voor politieke strategie
Taskforce voor het voorbereiden en voeren van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU Artikel 50-taskforce   TF50 36 Onderhandelingen overeenkomstig artikel 50 VEU
directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (3) DG Economische en Financiële Zaken   ECFIN 02 Economische en Financiële Zaken
directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf   GROW 62 Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
directoraat-generaal Concurrentie DG Concurrentie   COMP 04 Concurrentie
directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie   EMPL 05 Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling   AGRI 06 Landbouw en Plattelandsontwikkeling
directoraat-generaal Energie DG Energie   ENER 27 Energie
directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer DG Mobiliteit en Vervoer   MOVE 7 Mobiliteit en Vervoer
directoraat-generaal Klimaat DG Klimaat   CLIMA 87 Klimaat
directoraat-generaal Milieu DG Milieu   ENV 11 Milieu
directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie DG Onderzoek en Innovatie   RTD 12 Onderzoek en Innovatie
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek JRC (4) JRC 53 Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie   CNECT 13 Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij DG Maritieme Zaken en Visserij   MARE 14 Maritieme Zaken en Visserij
directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie   FISMA 15 Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling   REGIO 16 Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling
directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie DG Belastingen en Douane-unie   TAXUD 21 Belastingen en Douane-unie
directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur DG Onderwijs en Cultuur   EAC 63 Onderwijs en Cultuur
directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid DG Gezondheid en Voedselveiligheid   SANTE 64 Gezondheid en Voedselveiligheid
directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken DG Migratie en Binnenlandse Zaken   HOME 65 Migratie en Binnenlandse Zaken
directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken DG Justitie en Consumentenzaken   JUST 76 Justitie en Consumentenzaken
dienst Instrumenten buitenlands beleid   FPI 59 (5) Instrumenten buitenlands beleid
directoraat-generaal Handel DG Handel   TRADE 67 Handel
directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen   NEAR 69 Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling   DEVCO 55 Internationale Samenwerking en Ontwikkeling
directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) ECHO ECHO 51 Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
directoraat-generaal Personele Middelen en Veiligheid DG Personele Middelen en Veiligheid   HR 09 Personele Middelen en Veiligheid
directoraat-generaal Informatica DG Informatica   DIGIT 50 Informatica
directoraat-generaal Begroting DG Begroting   BUDG 19 Begroting
dienst Interne Audit   IAS 25 Interne Audit
Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF OLAF 57 Europees Bureau voor fraudebestrijding
directoraat-generaal Tolken DG Tolken   SCIC 38 Tolken
directoraat-generaal Vertaling DG Vertaling   DGT 47 Vertaling
Bureau voor publicaties van de Europese Unie Publicatiebureau OP OP 43 Publicatiebureau
Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel   OIB 39  
Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten   PMO 40  
Bureau voor infrastructuur en logistiek in Luxemburg Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg   OIL 41  
Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen Europees Bureau voor personeelsselectie (6) EPSO EPSO 42  
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen EASME EASME 81  
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur EACEA EACEA 82  
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding Chafea CHAFEA 83  
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken INEA INEA 84  
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad ERCEA ERCEA 85  
Uitvoerend Agentschap onderzoek REA REA 86  
         
      89 (7)  
(1)
Codes uitsluitend voor intern gebruik. Voor elk te publiceren document (op papier of elektronische drager) dienen de gebruikelijke afkortingen en acroniemen te worden gebruikt.
(2)
Bij sommige informaticasystemen wordt de code 60 voor de kabinetten gebruikt.
(3)
De portefeuille van de betreffende commissaris heet „Economische en Monetaire Zaken”.
(4)
GCO niet meer gebruiken (JRC = enige afkorting voor alle taalversies).
(5)
Bij sommige informaticasystemen wordt de code 66 voor FPI gebruikt.
(6)
Gebruikelijke benaming. De volledige naam wordt enkel in de basisteksten van EPSO gebruikt.
(7)
De code 89 wordt voor de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad gebruikt (zie punt 9.5.3, gedecentraliseerde instanties (agentschappen)).
Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 2011

1.10.2016

SG / QABD 2181

Nieuwe dienst: Taskforce voor het voorbereiden en voeren van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Vorige benaming Nieuwe benaming
directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO)
DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Vorige benaming Nieuwe benaming
directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
DG Ondernemingen en Industrie DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
ENTR GROW
   
directoraat-generaal Interne Markt en Diensten directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
DG Interne Markt en Diensten DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
MARKT FISMA
   
directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid
DG Gezondheid en Consumenten DG Gezondheid en Voedselveiligheid
SANCO SANTE
   
directoraat-generaal Binnenlandse Zaken directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken
DG Binnenlandse Zaken DG Migratie en Binnenlandse Zaken
HOME HOME
   
directoraat-generaal Justitie directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken
DG Justitie DG Justitie en Consumentenzaken
JUST JUST
   
directoraat-generaal Uitbreiding directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
DG Uitbreiding DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
ELARG NEAR
   
directoraat-generaal Ontwikkeling en Samenwerking — EuropeAid directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling
DG Ontwikkeling en Samenwerking — EuropeAid DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

Uitvoeringsbesluit 2014/927/EU van de Commissie

Vorige benaming Nieuwe benaming
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Vorige benaming Nieuwe benaming
Bureau van Europese beleidsadviseurs Europees Centrum voor politieke strategie
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

Uitvoeringsbesluiten 2013/770/EU, 2013/771/EU en 2013/801/EU van de Commissie

Vorige benaming Nieuwe benaming
Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)
Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC) Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea)
Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA) Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Regionaal Beleid DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Vorige benaming Nieuwe benaming
directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
DG Informatiemaatschappij en Media DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
INFSO CNECT

Voor vorige wijzigingen zie overzicht van de wijzigingen.
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina