ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha A4 Hlavní zkratky a zkratková slova


Další pravidla najdete v oddíle 10.7.
Tento seznam není úplný.

Aktualizace vydání z roku 2011
12. 12. 2019 Eurojust
25. 10. 2018 TARIC
1. 5. 2017 Europol
15. 2. 2017 VR
1. 7. 2016 CEPOL, ECHO
10. 5. 2016 ESM
23. 3. 2016 OHIM/EUIPO
15. 4. 2015 BEREC
8. 4. 2015 Satcen
16. 9. 2014 AID/USAID
18. 10. 2012 EAS/EUSA

A

AASM Sdružení afrických států a Madagaskaru
ACE
1.
akce Společenství týkající se životního prostředí
2.
akce spolupráce v oblasti ekonomie
AEC Komise pro atomovou energii (USA)
AETR Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
AID viz USAID
AIE Mezinárodní agentura pro energii
AKT africké, karibské a tichomořské státy – signatáři dohody z Cotonou
Altener program na podporu obnovitelných zdrojů energie ve Společenství
ANC Africký národní kongres
APEC Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce
ASEAN Sdružení národů jihovýchodní Asie
ASOR Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy

B

BCC Centrum obchodní spolupráce
BC-NET síť obchodní spolupráce
Benelux Hospodářská unie Belgie, Lucemburska a Nizozemska
BEREC Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
BEUC Evropská organizace spotřebitelů
BIC Podnikatelské a inovační centrum
BHA Dohoda z Blair House
BLEU Belgicko-lucemburská hospodářská unie
BRITE základní evropský výzkum v oblasti průmyslových technologií
BSE bovinní spongiformní encefalopatie

C

CAA Úřad pro civilní letectví
CAD/DAC Výbor pro rozvojovou pomoc (při OECD)
CBSS Rada pobaltských států
CCCN nomenklatura Rady pro celní spolupráci
Cedefop Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
CEEP Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného hospodářského zájmu
CELAD Evropský výbor pro boj s drogami
CEN Evropský výbor pro normalizaci
Cenelec Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
CEPOL Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva
CFP společná rybářská politika (SRP)
CIREFI Středisko pro informace a diskusi v oblasti hranic a přistěhovalectví
CJTF mnohonárodní úkolová seskupení sil
Cocona Severoatlantická rada pro spolupráci
COGECA Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví v EU
Comett akční program Společenství pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti technologií
COPA Výbor profesních zemědělských organizací v Evropské unii
CORDIS informační služba Společenství pro výzkum a vývoj
Coreper Výbor stálých zástupců
COREU komunikační síť Evropské unie
Corine koordinace informací o životním prostředí
COSAC Konference výborů pro evropské záležitosti
COST evropská spolupráce v oblasti vědy a technologie

D

DPH daň z přidané hodnoty

E

EAS viz EUSA
EBOI evropská bezpečnostní a obranná identita
EBOP evropská bezpečnostní a obranná politika
EBOR Evropská banka pro obnovu a rozvoj
EBOŠ Evropská bezpečnostní a obranná škola
ECB Evropská centrální banka
ECHO Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO)
ECMF Evropský fond pro měnovou spolupráci
ECO Evropský kartelový úřad (European Cartel Office)
ECOFIN Rada pro hospodářské a finanční věci
ECOSOC Hospodářská a sociální rada OSN
ECU evropská měnová jednotka
EDU protidrogová jednotka Europolu
EEA Evropská agentura pro životní prostředí
EFG Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj
EHK/EHK OSN Evropská hospodářská komise (OSN)
EHP Evropský hospodářský prostor
EHS Evropské hospodářské společenství
EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor
EHZS evropské hospodářské zájmové sdružení
EIA posuzování vlivů na životní prostředí
EIB Evropská investiční banka
EIF Evropský investiční fond
EIOÚ evropský inspektor ochrany údajů
EIT Evropský inovační a technologický institut (stejná zkratka ve všech jazycích – Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1)
EKOS Evropská konfederace odborových svazů
EMI Evropský měnový institut
EMS Evropský měnový systém
EMUA evropská měnová zúčtovací jednotka
EOS Evropské obranné společenství
EOTC Evropská organizace pro posuzování shody
EP Evropský parlament
EPA Agentura pro ochranu životního prostředí
EPC Evropské politické společenství
EPO Evropský patentový úřad
EPS Evropská politická spolupráce
EPSO Evropský úřad pro výběr personálu
ERF Evropský rozvojový fond
ERM mechanismus směnných kurzů
ES Evropské společenství / Evropská společenství
ESA Evropská kosmická agentura, Zásobovací agentura Euratomu, evropský systém integrovaných hospodářských účtů
ESAE Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)
ESCB Evropský systém centrálních bank
ESF Evropský sociální fond
ESM Evropský mechanismus stability (http://www.esm.europa.eu/)
Esprit Evropský strategický program pro výzkum a vývoj informačních technologií
ESUO Evropské společenství uhlí a oceli
ESVČ Evropská služba pro vnější činnost
ESVO Evropské sdružení volného obchodu (angl. EFTA)
ETSI Evropský ústav pro telekomunikační normy
EU Evropská unie
EÚD Evropský účetní dvůr
EUIPO Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office) (viz též oddíl 9.5.3)
EUR euro
Euratom Evropské společenství pro atomovou energii (ESAE)
Eureka Evropská agentura pro koordinaci výzkumu
EURES Evropské služby zaměstnanosti
Eurocontrol Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu
Eurojust Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
Europol Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
Eurostat statistický úřad Evropské unie
EUSA Evropská správní škola
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (angl. EAFRD, fr. FEADER)
EZOZF Evropský zemědělský orientační a záruční fond (do konce r. 2006)
EZZF Evropský zemědělský záruční fond (angl. EAGF, fr. FEAGA)

F

FAO Organizace OSN pro výživu a zemědělství
FDI přímé zahraniční investice
FECOM Evropský fond pro měnovou spolupráci
FIDE Mezinárodní federace pro evropské právo
FIFG Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR)

G

G-7 Skupina sedmi (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království, Spojené státy americké)
G-24 Mezivládní skupina dvaceti čtyř v mezinárodních měnových otázkách
G-77 Skupina 77
GATS Všeobecná dohoda o obchodu službami
GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu
GISCO geografický informační systém
generální ředitelství (angl. DG)

H

HDP hrubý domácí produkt (angl. GDP)
HND hrubý národní důchod (angl. GNI)
HNP hrubý národní produkt (angl. GNP)
HMU hospodářská a měnová unie (angl. EMU)

I

IAS mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards)
IAPS mezinárodní auditorský pokyn pro praxi (International Auditing Practice Statement)
IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (International Air Transport Association)
IBSFC Mezinárodní komise pro rybolov v Baltském moři
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICJ Mezinárodní soudní dvůr
IEA Mezinárodní energetická agentura
IFC Mezinárodní finanční korporace
IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards)
IIA interinstitucionální dohoda
IMCO Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
IMO Mezinárodní námořní organizace
IMP integrovaný program pro Středomoří
INTERPOL Mezinárodní organizace kriminální policie
INTOSAI Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (International Organisation of Supreme Audit Institutions)
ISA mezinárodní auditorské standardy (International Standards on Auditing)
ISBN mezinárodní standardní číslo knihy
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci
ISPA nástroj předvstupních strukturálních politik
ISSN mezinárodní standardní číslo seriálových publikací

J

JEA Jednotný evropský akt
JET Společný evropský torus
JICS Sdružený tlumočnický a konferenční servis (Evropská komise; nahrazen GŘ pro tlumočení)
JRC Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre) (jednotná zkratka pro všechny jazyky; zkratka SVS se již nepoužívá)

K

KN kombinovaná nomenklatura

L

LDC nejméně rozvinuté země
Leonardo da Vinci akční program pro provádění politiky odborného vzdělávání Evropské unie

M

MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii
MBOR Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) (anglicky IBRD)
MCA měnová vyrovnávací dávka
MEP poslanec Evropského parlamentu (viz též oddíl 10.7)
Mercosur Společný jihoamerický trh
MMF Mezinárodní měnový fond (angl. IMF)
MOP Mezinárodní organizace práce (angl. ILO)
MSA Mnohostranná dohoda o oceli
MVČK Mezinárodní výbor Červeného kříže

N

NAFTA Dohoda o severoamerické zóně volného obchodu
NATO Severoatlantická aliance
NEA Agentura pro jadernou energii
NPAA národní program pro přijetí acquis
NUTS klasifikace územních statistických jednotek

O

OAPEC Organizace arabských zemí vyvážejících ropu
OAJ Organizace africké jednoty (angl. OAU)
OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
OCM společná organizace trhu (angl. CMO)
OCT zámořské země a území
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci
OHIM viz EUIPO
OLAF Evropský úřad pro boj proti podvodům
OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu
ORD Orgán pro řešení sporů Světové obchodní organizace
OSN Organizace spojených národů

P

PACE Parlamentní shromáždění Rady Evropy
Phare program pomoci při hospodářské obnově střední a východní Evropy
PPEWU Útvar generálního sekretariátu Rady pro politické plánování a včasné varování
PV Politický výbor (angl. PoCo)

R

RACE program pro výzkum pokročilých komunikačních technologií v Evropě
RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci

S

SAARC Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
SADC Jihoafrické společenství pro rozvoj
SAI nejvyšší kontrolní instituce (Supreme Audit Institution)
Sapard Zvláštní předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova
Satcen Satelitní středisko Evropské unie
SCS společný celní sazebník (angl. CCT)
SD Soudní dvůr
SEDOC Evropský systém pro mezinárodní výměnu informací o volných pracovních místech a žádostí o zaměstnání
SIS Schengenský informační systém
SISNET síť Schengenského informačního systému
SNS Společenství nezávislých států
STABEX systém pro stabilizaci příjmů z vývozu
STOP program na potírání sexuálního zneužívání osob (Sexual Treatment of Persons)
SVV spravedlnost a vnitřní věci
SZP společná zemědělská politika (angl. CAP)
SZBP společná zahraniční a bezpečnostní politika (angl. CFSP, fr. PESC)
SOZEU síly odpovědné ZEU (angl. FAWEU)
SVS tato zkratka pro Společné výzkumné středisko se již nepoužívá; viz JRC

T

Tacis technická pomoc pro Společenství nezávislých států
TAIEX Kancelář pro technickou pomoc a výměnu
TARIC integrovaný sazebník Evropské unie
TECS počítačový systém Europolu

U

UA zúčtovací jednotka
UCLAF Koordinační jednotka pro boj proti podvodům
UNICE Evropská unie konfederací průmyslu a zaměstnavatelů
USD americký dolar
Úř. věst. Úřední věstník Evropské unie (angl. OJ)
USAID Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj

V

VR Evropský výbor regionů

W

WEAG Západoevropská skupina pro vyzbrojování
WHO Světová zdravotnická organizace
WTO Světová obchodní organizace

Z

ZEU Západoevropská unie
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana