ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

Παράρτημα A4 Συντμήσεις και αρκτικόλεξα

Για τη γραφή και τη χρήση των αρκτικολέξων, βλ. σημείο 10.7.

Οι όροι που ακολουθούνται από αστερίσκο είναι όροι που δεν ακολουθούν τους συμβατικούς κανόνες γραφής των αρκτικολέξων. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός· περιλαμβάνει μόνο τις πιο συνήθεις συντμήσεις και αρκτικόλεξα ως παραδείγματα των κανόνων γραφής τους.

Τροποποιήσεις σε σχέση με την έκδοση του 2011
1.5.2017 Ευρωπόλ (Europol)
15.2.2017 ΕτΠ
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL/EAA, ΕCHO
10.5.2016 ΕΜΣ
23.3.2016 ΓΕΕΑ/EUIPO
8.4.2015 Satcen
6.3.2015 ΕΤΑλ/ΕΤΘΑ, EMFF
15.4.2014 EAR
22.1.2014 EDA (ΕΟΑ), ERA (ΕΟΣ)
1.1.2014 EACI/EASME, EAHC/Chafea
6.11.2013 ΕΚΠΝΤ/EMCDDA
16.7.2013 ENISA
29.5.2013 ΕΚΠΝΤ/EMCDDA
30.4.2013 ACER
29.1.2013 ΕΣΚΤ
4.12.2012 EASO
18.10.2012 EAS/EUSA
11.2.2011GSA

Α

ΑΕ Αυτού/-ής Εξοχότητα
ΑΕγχΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
ΑΕΕ ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα
ΑΕΠ ακαθάριστο εθνικό προϊόν
ΑΚΕ (ACP) κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (που έχουν υπογράψει τη σύμβαση Λομέ)
ΑΛΑ Ασία και Λατινική Αμερική
ΑΜ Αυτού/-ής Μεγαλειότητα
ΑΟΖ αποκλειστική οικονομική ζώνη
ΑΥ Αυτού/-ής Υψηλότητα
ΑΧ αναπτυσσόμενες χώρες

Γ

ΓΕΕΑ Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (βλ. EUIPO)
ΓΣΔΕ (GATT) Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου
ΓΣΕ γραφείο σύνδεσης επιχειρήσεων (Επιτροπή)

Δ

ΔΑΣΕ (CSCE) Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
ΔΓΕ Διεθνές Γραφείο Εργασίας
ΔΓΛΠ (RICA) δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης
ΔΔΔ Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
ΔΕΑΕΑ διεθνές επισιτιστικό απόθεμα εκτάκτων αναγκών (ΟΗΕ)
ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΕΕΣ Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού
ΔΕΚ Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (έως τις 30 Νοεμβρίου 2009· βλ. ΔΕΕ)
ΔΕΥ δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
ΔΝΤ (FMI) Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΟΗΕ)
ΔΟΑΕ (AIEA) Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΟΗΕ)
ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
ΔΟΕ (AIE) Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (ΟΟΣΑ)
ΔΤ(ΑΑ) (BIRD) Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη — Διεθνής Τράπεζα (ΟΗΕ)

Ε

Ε&Α έρευνα και ανάπτυξη
ΕΑΑΑ Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας
ΕΑΒ (βλ. CAD)
ΕΑΕΤΕ (Codest) επιτροπή για την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ευρώπη
ΕΑΚΑΑ Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
ΕΑΤ (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
ΕΓΤΠΕ (FEOGA) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, ή ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις (σε πίνακες ή γραφήματα)
ΕΓΤΠΕ, τμήμα Προσανατολισμού, ή ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισμός (σε πίνακες ή γραφήματα)
ΕΔΤΚ εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή
ΕΔΥΜ (CEMT) ευρωπαϊκή διάσκεψη των υπουργών Μεταφορών
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΠΔ Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
ΕΕυρΚ Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΖΕΣ (AELE) Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
ΕθνΚΤ εθνικές κεντρικές τράπεζες
ΕΙΩ Επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού
ΕΚ
1.
Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκές Κοινότητες
2.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΕΚΑΕ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
ΕΚΑΧ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
ΕΚΠΝΤ Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
ΕΚΤ
1.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
2.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΚΤα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΜΣ Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (http://www.esm.europa.eu/)
ΕνΔΤΚ εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
ΕΝΣ (SME) ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα (système monétaire européen)
ΕΟΣ (ERA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
ΕΟΠ (ΕΕΑ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
ΕΠΠΚ ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα για την Κοινότητα
ΕΠΣ Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία
ΕΣ εναρμονισμένο σύστημα
ΕΣΚΤ Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
ΕΣΣ (CES) Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων
Ε&ΤΑ έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
ΕΤΑ (FED) Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
ΕΤΑΑ (BERD) Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (Banque internationale pour la reconstruction et le développement)
ΕΤαΕ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
ΕΤΑλ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (βλ. ΕΤΘΑ)
ΕΤΔ ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα
ΕΤΕπ (ΕΤΕ)
(BEI)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΕΤΘΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [το 2014 αντικατέστησε το ΕΤΑλ]
ΕΤΟΕΑ Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας
ΕΤΠ Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
ΕτΠ Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
ΕΤΠΑ (FEDER) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΥΕΑ (EFCA) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας [από 1.1.2012 αντικατέστησε την ΚΥΕΑ (CFCA): Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας]
ΕΥΕΔ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ευρατόμ (Euratom) Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
Ευρωπόλ (Europol) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Κ

ΚΑΠ κοινή αλιευτική πολιτική
ΚΒΑ (CDI) Κέντρο για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη
ΚΓΑ κοινοτικό γραφείο αναφοράς
ΚΓΠ (PAC) κοινή γεωργική πολιτική
ΚΓΦΠ (OCVV) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
ΚΔ (TDC) κοινό δασμολόγιο
ΚΕΠΠΑ κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
ΚΚΕρ (δεν χρησιμοποιείται πλέον για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, βλ. JRC)
ΚΟΜΕΚΟΝ Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας (ΣΑΟΒ)
ΚΠΣ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Κ(Τ)Δ κοινό (τελωνειακό) δασμολόγιο
ΚΥΕΑ (CFCA) Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας [από 1.1.2012 αντικαταστάθηκε από την ΕΥΕΑ — βλ. λήμμα]

Λ

ΛΑΧ λιγότερο αναπτυγμένες χώρες

Μ

ΜΚΟ (ONG) μη κυβερνητική οργάνωση
ΜΜΕ (PME) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
ΜΟΠ (PIM) ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα
ΜΠΒ μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας
Μπενελούξ Οικονομική Ένωση Βελγίου, Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου
ΜΣΙ μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών
ΜΥΔ μη υποχρεωτικές δαπάνες
ΜΧΣ μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη

Ν

ΝΕΠ (MCM) νομισματικά εξισωτικά ποσά
ΝΚΜ (NIC) νέο κοινοτικό μέσο
ΝΜΕΠ (NIPC) νέο μέσο εμπορικής πολιτικής

Ο

ΟΑΠ Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
ΟΑΠΕΧ (OAPEC) Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγών Χωρών
ΟΑΣΕ Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
ΟΕΑ (OID) ολοκληρωμένη αναπτυξιακή ενέργεια
ΟΕΕ/ΗΕ Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
ΟΗΕ (ONU) Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΟΚΣ (Ecosoc) Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών
ΟΝΕ (UEM) οικονομική και νομισματική ένωση
ΟΟΣΑ (OCDE) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΠΕ (NEA) Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (ΟΟΣΑ)
ΟΠΕΚ Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών

Π

ΠΕΠ (PAM) παγκόσμιο επισιτιστικό πρόγραμμα (ΟΗΕ)
ΠΗΕΠ (PNUE) Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον
ΠΚΦ πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα
ΠΛΑ παράνομη, λαθραία και άναρχη (αλιεία)
ΠΟΔΙ (OMPI) Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
ΠΟΕ Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
ΠΟΥ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
ΠΣΑ Παγκόσμιο Συμβούλιο Διατροφής (ΟΗΕ)
ΠΣΕ (CMA) Παγκόσμιο Επισιτιστικό Συμβούλιο (ΟΗΕ)
ΠΤΕ Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση

Σ

ΣΑΟΒ (CAEM) (βλ. ΚΟΜΕΚΟΝ)
ΣΑΣΕ Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
ΣΓΠ (SPG) σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Κοινότητας
ΣΗΕΕΑ (Unctad) Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
ΣΚΜ συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ κρατών μελών
ΣΟ (NC) συνδυασμένη ονοματολογία
ΣΠΙ (AMF) συμφωνία πολυϊνών (διεθνής διακανονισμός του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών)
ΣΣΚ (CCG) Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου
ΣΥΕΚ στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: παλαιά πλήρης ονομασία· να χρησιμοποιείται μόνο ως επεξήγηση

Τ

ΤΠΕ τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδος

Υ

ΥΔ υποχρεωτικές δαπάνες
ΥΕΕΕ Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από την 1η Ιουλίου 2009)
ΥΕΕΕΚ Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009)
ΥΧΕ (PTOM) υπερπόντιες χώρες και εδάφη

Φ

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
ΦΚΕ φόρος κύκλου εργασιών
ΦΠΑ φόρος προστιθέμενης αξίας

Χ

ΧΔΚΚ χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του/των κινδύνου/κινδύνων (υπάρχει και στις δύο μορφές)

A

ACE κοινοτικές ενέργειες για το περιβάλλον
ACER Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
ACNAT κοινοτικές ενέργειες για τη διατήρηση του περιβάλλοντος
ACP (βλ. AKE)
ADAPT κοινοτική πρωτοβουλία σχετική με την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανική μεταλλαγή
AEE (βλ. ΕΟΠ)
AELE (βλ. ΕΖΕΣ)
AETR ευρωπαϊκή συμφωνία σχετική με την εργασία των πληρωμάτων οχημάτων οδικών μεταφορών
AG Aktiengesellschaft
AGRI Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
Agrimed πρόγραμμα κοινοτικών ενεργειών για τη γεωργία στη Μεσόγειο (agriculture méditerranéenne)
AIDS σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (acquired immune deficiency syndrome)
AIE (βλ. ΔΟΕ)
AIEA (βλ. ΔΟΑΕ)
AII διοργανική συμφωνία
AIM προηγμένη πληροφορική στον τομέα της ιατρικής στην Ευρώπη (advanced informatics in medicine)
ALADI Λατινοαμερικανική Ένωση Ολοκλήρωσης (Asociación Latinoamericana de Integración)
Altener πρόγραμμα για την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (alternative energies)
AMF (βλ. ΣΠΙ)
ANC African National Congress (Αφρικανικό Εθνικό Συμβούλιο)
ASBL association sans but lucratif
ASCII American standard code for information interchange
ASEAN (ΣΚΝΑ) Σύνδεσμος Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of South-East Asian Nations): Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Βιρμανία/Μιανμάρ, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες

B

BAD Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Banque africaine de développement)
BADEA Αραβική Τράπεζα για την Οικονομική Ανάπτυξη της Αφρικής (Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique)
BAP πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας (biotechnology action programme)
BC-NET δίκτυο για συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων (business cooperation network)
BCR κοινοτικό γραφείο αναφοράς (Bureau communautaire de référence)
BEI (βλ. ΕΤΕπ)
Benelux (βλ. Μπενελούξ)
BEP πρόγραμμα στον τομέα της βιομοριακής μηχανικής (biomolecular engineering programme)
BEPA Σώμα Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
BERD (βλ. ΕΤΑΑ)
BEREC Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
BEUC Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (Bureau européen des unions de consommateurs)
BID Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (Banque interaméricaine de développement)
BIRD (βλ. ΔΤ)
BRAIN βασική έρευνα στον τομέα της προσαρμοζόμενης νοημοσύνης και της νευροπληροφορικής
BRE (βλ. ΓΣΕ)
BRIC Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα (Brazil, Russia, India, China)
Bridge ειδικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της βιοτεχνολογίας (biotechnology research for innovation, development and growth in Europe)
BRITE βασική έρευνα στον τομέα της βιομηχανικής τεχνολογίας για την Ευρώπη (basic research in industrial technologies for Europe)
BRITE-EURAM ειδικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς των τεχνολογιών της μεταποιητικής βιομηχανίας και των εφαρμογών προηγμένων υλικών (basic research in industrial technologies for Europe — European research on advanced materials)
BUDG Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
BV besloten vennootschap (ιδιωτική εταιρεία)

C

CAD
1.
επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας (ΟΟΣΑ) (Comité d’aide au développement)
2.
computer-aided design
Caddia μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που αφορά τη χρησιμοποίηση της τηλεματικής στα κοινοτικά συστήματα πληροφόρησης σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και τη διαχείριση και τον δημοσιονομικό έλεγχο των οργανώσεων της γεωργικής αγοράς (coopération dans l’automatisation des données et de la documentation dans les importations/exportations et l’agriculture)
CAEM (βλ. ΣΑΟΒ)
CCA επιτροπή πιστωτικών συνδέσμων των ΕΚ (Committee of Credit Associations of the EC)
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
CCD
1.
επιτροπή εμπορίου και διανομής (comité du commerce et de la distribution)
2.
Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας (conseil de coopération douanière)
CCG (βλ. ΣΣΚ)
CCIR διεθνής συμβουλευτική επιτροπή ραδιοεπικοινωνιών
CCITT
1.
συμβουλευτική επιτροπή καινοτομιών και μεταφοράς τεχνολογιών (comité consultatif de l’innovation et du transfert des technologies)
2.
διεθνής συμβουλευτική τηλεγραφική και τηλεφωνική επιτροπή (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique)
CDI (βλ. ΚΒΑ)
CdT Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
CEDB τράπεζα δεδομένων για συμβάντα σε δομικά μέσα αντιδραστήρων (component event data bank)
Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
CEEP Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Δημοσίων Επιχειρήσεων
CELAD ευρωπαϊκή επιτροπή καταπολέμησης ναρκωτικών (comité européen de lutte antidrogue)
CEMT (βλ. ΕΔΥΜ)
CEN ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (comité européen de normalisation)
Cenelec ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL (βλ. EAA)
CERM coordinated emergency response measures
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire
CES (βλ. ΕΣΣ)
CFCA βλ. ΚΥΕΑ
CFR cost and freight
CGC συμβουλευτική επιτροπή διαχείρισης και συντονισμού (comité consultatif en matière de gestion et de coordination)
Chafea Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
CIDST επιτροπή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (comité de l’information et de la documentation scientifiques et techniques)
CIF cost, insurance and freight (Incoterms 2010)
CIP carriage and insurance paid to
CITHA Confederation of International Trading Houses Associations
CLIMA Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
CMA (βλ. ΠΣΕ)
Codest (βλ. ΕΑΕΤΕ)
Comett πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας
COMM Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
COMP Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
CORDIS (*) Υπηρεσία πληροφόρησης για την κοινοτική έρευνα και ανάπτυξη (Community Research and Development Information Service)
[Το αρκτικόλεξο αυτό πρέπει να μείνει με κεφαλαία, κατόπιν συμφωνίας με εμπορική επιχείρηση που χρησιμοποιεί το ίδιο αρκτικόλεξο.]
Coreper Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ)
Corine συντονισμός των πληροφοριών για το περιβάλλον στην Ευρώπη (coordination of information on the environment in Europe) (κοινοτικό πρόγραμμα)
Cosine συνεργασία για τη διαχείριση των δικτύων διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων στην Ευρώπη (cooperation for open systems interconnection networking in Europe) (σχέδιο του προγράμματος Eureka)
COST ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (coopération européenne en science et technologie) [παλαιά ονομασία: ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique)]
CPT carriage paid to
CRAFT cooperative research action for technology
CREST επιτροπή επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (comité de la recherche scientifique et technique)
Cronos τράπεζα μακροοικονομικών στοιχείων για την επεξεργασία χρονολογικών σειρών (Eurostat)
CSCE (βλ. ΔΑΣΕ)
CST Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή (comité scientifique et technique) (Ευρατόμ)
CTS υπηρεσίες δοκιμών συμμόρφωσης (conformance testing services)

D

DAF delivered at frontier
DDP delivered duty paid
DDU delivered duty unpaid
DECT digital European cordless telecommunications
DELTA ανάπτυξη των μεθόδων μάθησης στην Ευρώπη με τη βοήθεια των προηγμένων τεχνολογιών (development of European learning through technological advance)
DEQ delivered ex quay
DES delivered ex ship
DEVCO Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης καιι Συνεργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
DGT Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
DIANE direct information access network for Europe
DIGIT Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
DIN Deutsche Industrie Norm
DOI αναγνωριστικό ψηφιακού αντικειμένου (digital object identifier)
DOSES ειδικό πολυετές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης δόκιμων στατιστικών συστημάτων (development of statistical expert systems)
DRAM dynamic random access memory
DRIVE ειδική οδική υποδομή για την ασφάλεια των οχημάτων στην Ευρώπη (dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe)
DTP desktop publishing

E

EAA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
EAC Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
EACEA Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
EACI (βλ. EASME)
EAHC (βλ. Chafea)
EAR Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (τέλος δραστηριοτήτων: 31.12.2008)
EAS (βλ. EUSA)
EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
EASME Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
EBA (ΕΑΤ) European Bank Authority
ECDC Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ECFIN Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemical Agency) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ECHO Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Eclair ευρωπαϊκή συνεργασία για τη σύνδεση της γεωργίας και της βιομηχανίας μέσω της έρευνας (European collaborative linkage of agriculture and industrie through research)
Ecosoc (βλ. ΟΚΣ)
Ecu (ECU) ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (European currency unit) (αντικαταστάθηκε από το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999)
EDA (EOA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
Edifact ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων για τις διοικητικές υπηρεσίες, το εμπόριο και τις μεταφορές (electronic data interchange for administration, commerce and transport)
ΕΕΑ (βλ. ΕΟΠ)
EFCA Βλ. ΕΥΕΑ
EFICS ευρωπαϊκό σύστημα δασικών πληροφοριών και επικοινωνίας
EFR αναπαραγωγικός αντιδραστήρας (European fast reactor)
EFSA Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
EFTA (βλ. ΕΖΕΣ)
EIDHR ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου
EIGE Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
EIT Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες — ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1PDF)
ELARG Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
ELISE ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την τοπική ανάπτυξη και τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης (European local initiatives system of exchanges)
ΕΜΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
EMAS κοινοτικό  σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
EMCDDA (βλ. ΕΚΠΝΤ)
EMFF European Maritime and Fisheries Fund
EMPL Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
EMSA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ENER Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
ENIAC Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική
ENISA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ENTR Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
ENV Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
Envireg περιφερειακό πρόγραμμα δράσης που αφορά το περιβάλλον (environnement régional) (κοινοτικό πρόγραμμα)
EPOCH ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο την κλιματολογία και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών (European programme on climatology and natural hazards)
EPSO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ERA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)
Erasmus πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών (European Community action scheme for the mobility of university students)
ERCEA Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ERICA Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για Υποθέσεις Καταναλωτών (European Research Institute for Consumer Affairs)
ERMES European radio messaging system
ESA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency)
Esprit ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφόρησης (European strategic programme for research and development in information technology)
ESTAT Eurostat (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
ETSI European Telecommunications Standards Institute
EU Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union)· χρησιμοποιείται σε πίνακες και γραφήματα (και όχι μέσα στο κείμενο) για να δηλωθεί η ομάδα των αντίστοιχων κρατών μελών: EU-9, EU-12, EU-15 κ.λπ.
EUIPO Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office)
EUISS Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας
EU-OSHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
EUR ευρώ (βλ. επίσης σημείο 7.3.1)
EURAM ευρωπαϊκή έρευνα προηγμένων υλικών (European research on advanced materials)
Euratom (βλ. Ευρατόμ)
Eureka Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Συντονισμό της Έρευνας (European Research Coordination Agency)
EURES ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (European employment services)
EURET ευρωπαϊκή έρευνα για τις μεταφορές (European research for transport)
Eurocontrol Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυσιπλοΐας
Eurofound Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
Eurojust ευρωπαϊκός οργανισμός για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας
Euronet ευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών (European telecommunications network)
Euronet-DIANE ευρωπαϊκό δίκτυο για την απευθείας προσπέλαση των πληροφοριών (direct information access network for Europe)
Europol (βλ. Eυρωπόλ)
Eurostat στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλήρης παλαιά ονομασία· να χρησιμοποιείται μόνο ως επεξήγηση)
Eurotecnet πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και των τεχνολογικών αλλαγών
Eurotra σύστημα αυτόματης μετάφρασης
Eurydice πληροφοριακό δίκτυο για την εκπαίδευση στην Ευρώπη
EUSA Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
EUSC Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EVCA Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (European Venture Capital Association)
EXW ex works

F

FAO Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
FAS free alongside ship
FAST πρόβλεψη και εκτίμηση στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (forecasting and assessment in the field of science and technology)
FED (βλ. ΕΤΑ)
FEDER (βλ. ΕΤΠΑ)
FEEE Ίδρυμα για την Εκπαίδευση σε Περιβαλλοντικά Θέματα στην Ευρώπη
FEOGA (βλ. ΕΓΤΠΕ)
FIDE Διεθνής Ομοσπονδία για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Fédération internationale pour le droit européen)
FLAIR ειδικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων (food-linked agro-industrial research)
FMI (βλ. ΔΝΤ)
Fnulad Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Κατάχρησης των Ναρκωτικών
FOB free on board (Incoterms 2010)
FORCE συνεχής επαγγελματική κατάρτιση
Forest έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον δασοκομικό τομέα
FPI Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
FRA Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
Frontex Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
FYROM πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
F4E Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης

G

G7 Ομάδα των Επτά (οι πρώτες βιομηχανικές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς)
G24 Ομάδα των 24 (διακυβερνητική ομάδα των 24 για διεθνή νομισματικά θέματα)
G77 Ομάδα των 77
GATS Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services)
GATT (βλ. ΓΣΔΕ)
GISCO γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την Επιτροπή (Eurostat)
GMES Global Monitoring for Environment and Security
GmbH (*) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)
GSA Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
GT ολική χωρητικότητα (gross tonnage)

H

Handynet ευρωπαϊκό κοινοτικό πληροφορικό σύστημα πληροφοριών για ζητήματα μειονεκτούντων ατόμων
HDTV τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (high-definition television)
Helios κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για τα μειονεκτούντα άτομα (handicapped people in the European Community living independently in an open society)
HOME Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
HR Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)

I

IAS Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
IATA Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association)
ICES διεθνής σύμβαση για τη εξερεύνηση των θαλασσών
IDA
1.
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (interchange of data between administrations)
2.
Ένωση Διεθνούς Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (International Development Association)
Impact πρόγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη αγοράς υπηρεσιών πληροφοριών (information market policy actions)
INFSO Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
INSIS διοργανικό σύστημα πληροφοριών ενοποιημένων υπηρεσιών
Interprise πρόγραμμα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην Κοινότητα
IRDAC συμβουλευτική επιτροπή βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (Industrial Research and Development Advisors Commitee)
IRIS
1.
ερευνητική πρωτοβουλία με αντικείμενο την εφαρμοσμένη πληροφορική στον κοινωνικό τομέα
2.
δίκτυο σχεδίων επίδειξης για την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών
3.
Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Σχέσεων
4.
πρωτοβουλία για απομονωμένες περιφέρειες (αντικαταστάθηκε από το REGIS)
ISBN διεθνής αριθμός τυποποίησης βιβλίου (international standard book number)
ISIS ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών στον τομέα των προτύπων (integrated standards information system)
ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organisation)
ISSN διεθνής αριθμός τυποποίησης έκδοσης σειράς (International standard series number)
ITER διεθνής πειραματικός θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας (international thermonuclear experimental reactor)
IUCN Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων

J

JESSI Joint European submicron silicon initiative
JET Joint European Torus
JOULE ειδικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας — Μη πυρηνικές πηγές ενέργειας και ορθολογική χρησιμοποίηση της ενέργειας (joint opportunities for inconventional or long-term energy supply)
JRC Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre)
(ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες· δεν χρησιμοποιείται πλέον ο τύπος ΚΚΕρ) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
JUST Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)

K

Kaleidoscope πρόγραμμα υποστήριξης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής διάστασης
Karolus σχέδιο δράσης για την ανταλλαγή δημοσίων λειτουργών μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
KBS knowledge-based system
Konver κοινοτική πρωτοβουλία σχετική με τη μετατροπή της άμυνας

L

Leader σύνδεση μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας
LEDA πρόγραμμα δράσης για την τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης (local employment development action programme)
Leonardo da Vinci πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
LIFE χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον
Lingua πρόγραμμα για την προώθηση της κατάρτισης στις ξένες γλώσσες στην Κοινότητα

M

MARE Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
MARKT Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
MAST ειδικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας της θάλασσας (marine science and technology)
Matthaeus κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων
Matthaeus-TAX κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων των επιφορτισμένων με την έμμεση φορολογία
MCM (βλ. ΝΕΠ)
MEDIA μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας (measures to encourage the development of the audiovisual industry)
MED-Invest πρόγραμμα στήριξης της συνεργασίας για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των μεσογειακών τρίτων χωρών σε συνδυασμό με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς οργανισμούς της Ευρώπης
MED-MEDIA πρόγραμμα στήριξης της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και των εταιρειών των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Κοινότητα και τις μεσογειακές τρίτες χώρες
Medspa ειδικό πρόγραμμα δράσης για τη Μεσόγειο (Mediterranean programme of action)
MED-URBS πρόγραμμα στήριξης της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών της Κοινότητας και αυτών των μεσογειακών τρίτων χωρών
Mercosur Mercado Común del Sur [λατινοαμερικανική κοινή αγορά]
MISEP σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης για τις πολιτικές απασχόλησης (mutual information system on employment policy)
Monitor κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα της στρατηγικής ανάλυσης, της πρόβλεψης και της αξιολόγησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας
MOVE Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)

N

NACE γενική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
NAFO Οργανισμός Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (North-West Atlantic Fisheries Organisation)
NAFTA Βορειοαμερικανική Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου
NATO Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty Organisation)
NC (βλ. ΣΟ)
NEA (βλ. ΟΠΕ)
Neptune νέο κοινοτικό πρόγραμμα για τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση
NET Next European Torus
NETT δίκτυο μεταφοράς καθαρών τεχνολογιών (network for environmental technology transfer)
NIC (βλ. ΝΚΜ)
Nimexe ονοματολογία των εμπορευμάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (Eurostat)
NIPC (βλ. ΝΜΕΠ)
Norspa ειδικό πρόγραμμα δράσης για τη Βόρεια Θάλασσα (North Sea special programme of action)
NOW κοινοτική πρωτοβουλία για την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης (new opportunities for women)
NUTS ονοματολογία των γεωγραφικών στατιστικών μονάδων (nomenclature des unités territoriales statistiques)
NV naamloze vennootshap (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)

O

ΟAPEC (βλ. ΟΑΠΕΧ)
OCDE (βλ. ΟΟΣΑ)
OCVV (βλ. ΚΓΦΠ)
OIB Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
OID (βλ. ΟΕΑ)
OIL Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
OLAF Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
OMPI (βλ. ΠΟΔΙ)
ONG (βλ. ΜΚΟ)
ONP παροχή ανοικτού δικτύου (open network provision)
ONU (βλ. ΟΗΕ)
ONUDI Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (Organisation des Nations unies pour le développement industriel)
OP Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
OPEC (βλ. ΟΠΕΚ)
OSI διασύνδεση ανοικτών συστημάτων (open systems interconnection)
OVIDE videotex για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

P

PAC (βλ. ΚΓΠ)
PAM (βλ. ΠΕΠ)
PEDAP ειδικό πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας στην Πορτογαλία
PEDIP ειδικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Πορτογαλία
PESCA κοινοτική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας
PETRA πρόγραμμα δράσης για την κατάρτιση και την προετοιμασία των νέων για τη ζωή του ενηλίκου και την επαγγελματική ζωή
Phare (*) πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
PIM (βλ. ΜΟΠ)
PINC ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα (programme indicatif nucléaire de la Communauté)
PIP ενημερωτικό πρόγραμμα προτεραιότητας (priority information programme)
plc public limited company
PLO (βλ. ΟΑΠ)
PME (βλ. ΜΜΕ)
PMO Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
PNUE (βλ. ΠΗΕΠ)
Poseican πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων
Poseidom πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερπόντιων νομών
Poseima πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών
Prisma κοινοτική πρωτοβουλία για την προετοιμασία της περιφερειακής βιομηχανίας για την ενιαία αγορά (preparation of regional industry for the single market)
PTOM (βλ. ΥΧΕ)

R

RACE έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη (research and development programme in advanced communications technologies in Europe)
RAIU διεθνές επισιτιστικό απόθεμα έκτακτης ανάγκης (ΟΗΕ) (réserve alimentaire internationale d’urgence)
RAM random access memory
Raphael κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
RARE συνδεδεμένα δίκτυα για την ευρωπαϊκή έρευνα
REA Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
Rechar πρόγραμμα έρευνας στον τομέα του άνθρακα
Recite regions and cities for Europe
REGEN κοινοτική πρωτοβουλία σχετική με δίκτυα ενέργειας
REGIO Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
REGIS κοινοτική πρωτοβουλία σχετική με τις πιο απομακρυσμένες περιοχές
Reimep τακτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιολόγηση των διεργαστηριακών μετρήσεων (regular European interlaboratory measurements evaluation programme)
Renaval κοινοτικό πρόγραμμα υπέρ της μετατροπής των περιοχών των ναυπηγείων
Resider κοινοτικό πρόγραμμα για τη μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών σιδήρου και χάλυβα (reconversion de zones sidérurgiques)
RETEX κλωστοϋφαντουργικές περιφέρειες (régions textiles) (κοινοτικό πρόγραμμα)
Reward πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς των πρώτων υλών και της ανακύκλωσης (recycling of waste — research and development)
RICA (βλ. ΔΓΛΠ)
RNIS ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (réseau numérique à intégration de services)

S

SA société anonyme
S(A)RL, Sàrl, SàRL société à responsabilité limitée
SAST στρατηγική ανάλυση στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας
Satcen Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
SCENT δίκτυο για την επιβολή τελωνειακών συστημάτων
SCIC Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
Science σχέδιο τόνωσης των διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών που είναι απαραίτητες για το έργο των ευρωπαίων ερευνητών (stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens)
SESAR ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
SG Γενική Γραμματεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
SIR σύστημα κρατήσεων με χρήση υπολογιστή
SJ Νομική Υπηρεσία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
SME (βλ. ΕΝΣ)
SNC società in nome collettivo (ομόρρυθμη εταιρεία)
SPA società per azioni (ανώνυμη εταιρεία)
SPEAR πρόγραμμα ενίσχυσης για την ευρωπαϊκή αξιολόγηση της έρευνας (support programme for a European assessment of research)
SPES σχέδιο τόνωσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας και των ανταλλαγών ερευνητών στον τομέα των οικονομικών επιστημών (stimulation plan for economic science)
SPG (βλ. ΣΓΠ)
Sprint σχέδιο για την ανάπτυξη σε διεθνικό επίπεδο της υποδομής για την υποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας (strategic programme for innovation and technology transfer)
SPRL société de personnes à responsabilité limitée  (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)
Stabex σύστημα σταθεροποίησης των εσόδων από εξαγωγές των ΑΚΕ και των ΥΧΕ (système de stabilisation des recettes d’exportation)
STAR κοινοτικό πρόγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη ορισμένων μειονεκτικών περιοχών της Κοινότητας μέσω καλύτερης πρόσβασης στις προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (special telecommunications action for regional development)
STEP επιστήμη και τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος (science and technology for environmental protection)
Sysmin ειδικές χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για τα μεταλλευτικά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ (système d’aide aux produits miniers)

T

TAC σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων (total allowable catch)
Tacis (*) πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη Μογγολία
TARIC ενοποιημένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (tarif intégré communautaire)
TAXUD Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
TDC (βλ. ΚΔ)
TEDIS κοινοτικό πρόγραμμα σχετικά με την ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων για εμπορική χρήση, μέσω δικτύων επικοινωνίας (trade electronic data interchange systems)
Teleman πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης για την ΕΚΑΕ στον τομέα του τηλεχειρισμού σε περιβάλλον πυρηνικού κινδύνου και αναστάτωσης
Telematique κοινοτική πρωτοβουλία σχετική με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα τηλεματικής για την περιφερειακή ανάπτυξη
Tempus πρόγραμμα διευρωπαϊκής κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση
TEN-T EA Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλώσσες)
Thermie ενεργειακό τεχνολογικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
TIDE τηλεματικές εφαρμογές για την ένταξη των μειονεκτούντων και των ηλικιωμένων ατόμων
TIR διεθνείς οδικές μεταφορές
TRADE Γενική Διεύθυνση Εμπορίου
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (κωδικός αποκλειστικά για εσωτερική χρήση)
TREVI ομάδα: υπουργοί υπεύθυνοι για θέματα εσωτερικής ασφάλειας στα πλαίσια της διακυβερνητικής συνεργασίας
TVHD (βλ. HDTV)

U

UCLAF μονάδα συντονισμού της καταπολέμησης της απάτης
UEBL Οικονομική Ένωση Βελγίου-Λουξεμβούργου (Union économique belgo-luxembourgeoise)
UEM (βλ. ΟΝΕ)
Unclos σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας
Unctad (βλ. ΣΗΕΕΑ)
Unesco Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Εducational, Scientific and Cultural Organisation)
UNFCCC σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος
UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
UNICE Ένωση των Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe)
Unicef Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (United Nations Children’s Fund)
UNIDO Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (United Nations Industrial Development Organisation)
UNRWA Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
URBAN κοινοτική πρωτοβουλία σχετική με αστικές περιοχές

V

Valoren κοινοτικό πρόγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη ορισμένων μειονεκτικών περιοχών της Κοινότητας με την αξιοποίηση του ενδογενούς ενεργειακού δυναμικού
VALUE ειδικό πρόγραμμα για τη διάδοση και τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα