ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

Παράρτημα A3 Συντομογραφίες, μονάδες μέτρησης, σημεία και σύμβολα

1. Συντομογραφίες

(βλ. επίσης σημείο 10.6.)

Ελληνικές συντομογραφίες

Συντομευμένη
μορφή
Πλήρης μορφή Σχόλια
α.α. αντ’ αυτού/-ής Όταν αντί του διευθυντή/προϊσταμένου κ.λπ. υπογράφει κάποιος άλλος.
α.α. ή α/α αύξων αριθμός  
ά.α. άνευ αντικειμένου  
α.κ. ασκών καθήκοντα Στα αγγλικά: acting. Στα γαλλικά: faisant fonction (f.f.).
αριθ. αριθμός Εμφανίζεται κυρίως στους τίτλους των νομοθετικών πράξεων, όταν ο αύξων αριθμός της πράξης προηγείται του έτους.
βλ. βλέπε Η αντίστοιχη λατινογενής συντομογραφία είναι v. (vide). Στις υποσημειώσεις των νομικών κειμένων χρησιμοποιείται η πλήρης μορφή.
δηλ. δηλαδή Έτσι αποδίδεται και η λατινογενής συντομογραφία i.e. (id est), η οποία όμως μπορεί να μεταφραστεί και ήτοι ή, σπανιότερα, τουτέστιν. Στα γαλλικά: c.à.d. (c'est-à-dire).
δισ. (δις) ή δισεκατ. δισεκατομμύριο/-α Η συντομογραφία δισ. (δις) χρησιμοποιείται μόνο για χρηματικά ποσά (π.χ. 10 δισ. ευρώ) και όχι για ποσά άλλου είδους [π.χ. για ανθρώπους (όχι: 2 δισ. άνθρωποι)]. Φυσικά, η συντομογραφία δις χρησιμοποιείται στα ελληνικά και για τη λέξη δεσποινίς, αλλά η χρήση αυτή δεν απαντά στα ενωσιακά κείμενα· ομοίως δεν απαντά το αριθμητικό επίρρημα δις.
δρ διδάκτωρ/δόκτωρ Εμφανίζεται και με τη μορφή δρ. (δηλαδή με τελεία) για τη συντομογράφηση της λέξης διδάκτορας-δόκτορας.
Στην αιτιατική: δρα (διδάκτορα/δόκτορα)· τα ανάλογα για τις άλλες πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.
έ.α. ένθα ανωτέρω Συνώνυμο του όπου παραπάνω (ό.π.). Για παραπομπή σε έργο ή χωρίο που μνημονεύθηκε σε προηγούμενο σημείο του εγγράφου. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται συχνά.
ε.έ. ενεστώτος έτους  
εκατ. εκατομμύριο/-α  
επ. επόμενα/επόμενες/επόμενοι Εμφανίζεται συχνά σε νομικά έγγραφα (π.χ. άρθρο 4 και επ.) για την απόδοση της λατινογενούς συντομογραφίας et seq. [et sequens, et sequentes, et sequentia].
Η/Υ ηλεκτρονικός υπολογιστής  
ι.π. ισοδύναμο πετρελαίου Π.χ. 378,6 δισεκατ. κανονικά κυβικά μέτρα ισοδύναμου πετρελαίου («Sm3 ι.π.»).
κ. κύριος/κυρία/κύριοι/κυρίες Σε προσφωνήσεις ολογράφως: κύριε…, κυρίες και κύριοι.
Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται στον πληθυντικό η συντομογραφία κκ.
κα κυρία Προτιμάται, για λόγους σαφήνειας, αντί του κ., όταν η κυρία είναι αλλοδαπή και αναφέρεται χωρίς άρθρο (π.χ. σε καταλόγους).
κ.ά. και άλλα / και άλλοι / και άλλες Η μετάφραση και άλλοικαι λοιποί· βλ. τα σχόλια για τη συντομογραφία κ.λπ.) χρησιμοποιείται για την απόδοση της λατινογενούς συντομογραφίας et al. (et alii). Η συντομογραφία αυτή χρησιμοποιείται συχνά για παραπομπές σε έργα που έχουν συνταχθεί από περισσότερους από δύο ανθρώπους. Στην παραπομπή αναφέρεται το όνομα του ενός, και οι άλλοι δηλώνονται με τη συντομογραφία et al.
κ.λπ. ή κλπ. και λοιπά Στα κείμενα του Δικαστηρίου εμφανίζεται και με τη σημασία και λοιποί, ιδίως σε υποθέσεις με πολλούς διαδίκους.
κοιν. κοινοποίηση Σε επιστολές ή έγγραφα, για προσδιορισμό των ατόμων ή των φορέων στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή ή το έγγραφο πέραν του βασικού αποδέκτη. Στα αγγλικά οι αντίστοιχες εκφράσεις είναι: Copied to ή Copy ή Copies, και στα γαλλικά Copie ή Copies ή c.c.
κ.ο.κ. και ούτω καθεξής  
κτλ. και τα λοιπά  
κ.τ.ό. και τα όμοια  
κ.τ.τ. και τα τοιαύτα  
κυβ. κυβικός/-ά  
λ.χ. λόγου χάρη/-ιν  
μ.δ. μη διαθέσιμα (στοιχεία) Κυρίως σε στατιστικά έγγραφα
μ.μ. μετά μεσημβρίαν Η αντίστοιχη ξένη (λατινογενής) συντομογραφία είναι p.m. (post meridiem).
μ.Χ. μετά Χριστόν Στα αγγλικά η αντίστοιχη συντομογραφία είναι AD (ή a.d.). Οι μη χριστιανοί ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν χρησιμοποιούν το χριστιανικό ημερολόγιο προτιμούν ενίοτε τη συντομογραφία CE (ή c.e.) (of the common era).
ν/σ νομοσχέδιο  
ό.π. όπου παραπάνω Απόδοση του op. cit. (opere citato) ή του loc. cit. (loco citato). Για παραπομπή, αντιστοίχως, σε έργο ή χωρίο που παρατέθηκε σε προηγούμενο σημείο του εγγράφου. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο αυτό και η συντομογραφία έ.α. (ένθα ανωτέρω).
π.δ.α.α. που δεν αναφέρεται/-ονται αλλού Εμφανίζεται συχνά σε ονοματολογίες. Η αντίστοιχη ξένη συντομογραφία είναι n.e.s. (not elsewhere specified).
π.δ.κ.α. που δεν κατατάσσεται/-ονται αλλού Εμφανίζεται συχνά σε ονοματολογίες. Η αντίστοιχη ξένη συντομογραφία είναι n.e.c. (not elsewhere classsified).
π.μ. προ μεσημβρίας Η αντίστοιχη ξένη (λατινογενής) συντομογραφία είναι a.m. (ante meridiem).
πρβλ. ή πρβ. ή πβ. παράβαλε Απόδοση της λατινογενούς συντομογραφίας cf. (confer)
π.υ. προς υπόμνηση Εμφανίζεται συχνά στον προϋπολογισμό. Αποδίδει το pour mémoire ή per memoriam.
π.χ. παραδείγματος χάριν/-η Η αντίστοιχη ξένη (λατινογενής) συντομογραφία είναι e.g. (exempli gratia). Στα γαλλικά: p.ex.
π.Χ. προ Χριστού Στα αγγλικά η αντίστοιχη συντομογραφία είναι BC (ή b.c.). Οι μη χριστιανοί ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν χρησιμοποιούν το χριστιανικό ημερολόγιο προτιμούν ενίοτε τη συντομογραφία BCE (ή b.c.e.) (before the common era) ή BP (ή b.p.) (before present).
σ. σελίδα/σελίδες Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται στον πληθυντικό η συντομογραφία σσ., η οποία πάντως εμφανίζεται σε ενωσιακά κείμενα (όπως και η συντομογραφία σελ.).
συνημμ. συνημμένα Απόδοση του γαλλικού p.j. [pièce/-s) jointe/-s] ή του αγγλικού encl. [enclosure/-s]. Στα ελληνικά μπορεί να γράφεται και ολογράφως.
τ.μ. τετραγωνικό μέτρο  
χλμ. χιλιόμετρο/-α  

Ξενόγλωσσες συντομογραφίες

Συντομευμένη
μορφή
Πλήρης μορφή Σχόλια
AD (ή a.d.) anno domini μετά Χριστόν (μ.Χ.)
add. addendum Ελληνική απόδοση: προσθήκη
a.m. ante meridiem προ μεσημβρίας (π.μ.)
BC (ή b.c.) before Christ προ Χριστού (π.Χ.)
c/ contre Συντομογραφία που χρησιμοποιείται σε δικαστικά συμφραζόμενα. Ελληνική απόδοση: κατά
ca. circa περίπου
cf. confer Ελληνική απόδοση: παράβαλε (πρβλ.)
e.g. exempli gratia Ελληνική απόδοση: π.χ., παραδείγματος χάριν/-η, για παράδειγμα
encl. enclosure(s) Ελληνική απόδοση: συνημμένα (συνημμ.)
et seq. et sequens, et sequentes, et sequentia Ελληνική απόδοση: και επόμενα (επ.)
f.f. faisant fonction Ελληνική απόδοση: ασκών καθήκοντα (α.κ.)
grt gross register tonnage Ελληνική απόδοση: ολική χωρητικότητα. Αντίστοιχη γαλλική συντομογραφία: tjb (tonneau de jauge brute). Στον αγγλικό υφολογικό οδηγό (English Style Guide), σημείο 7.29, σ. 43, επισημαίνεται ότι: grt stands for gross register tonnage (not registered).
i.a. inter alia Ελληνική απόδοση: μεταξύ άλλων
ibid. ή ib. ibidem Ελληνική απόδοση: στο ίδιο ή (παλαιότερα) αυτόθι. Χρησιμοποιείται για παραπομπή σε έγγραφο, έργο, βιβλίο ή χωρίο που μνημονεύθηκε στην αμέσως προηγούμενη υποσημείωση.
id. idem Ελληνική απόδοση: ομοίως· επίσης: του ίδιου ή στον ίδιο (συγγραφέα)
km kilometre χιλιόμετρο
loc. cit. loco citato Ελληνική απόδοση: όπου παραπάνω (ό.π.). Η διαφορά με το opere citato είναι ότι με το loco citato γίνεται παραπομπή σε χωρίο, ενώ με το opere citato σε έργο, βιβλίο κ.λπ.
NB ή Ν.Β. nota bene Ελληνική απόδοση: Σημείωση
n.e.c. not elsewhere classsified Ελληνική απόδοση: που δεν κατατάσσεται/-ονται αλλού (π.δ.κ.α.)
n.e.s. not elsewhere specified Ελληνική απόδοση: που δεν αναφέρεται/-ονται αλλού (π.δ.α.α.)
op. cit. opere citato Ελληνική απόδοση: όπου παραπάνω (ό.π.). Για τη διαφορά με το loco citato (loc. cit.), βλ. loc. cit. ανωτέρω.
p.j. pièce(s) jointe(s) Ελληνική απόδοση: συνημμένα (συνημμ.)
pkm passenger-kilometre Ελληνική απόδοση: επιβατοχιλιόμετρο. Η αγγλική συντομογραφία μένει αμετάβλητη στα ελληνικά. Αντίστοιχη γαλλική συντομογραφία: pkm (passager-kilomètre)
p.m. post meridiem μετά μεσημβρίαν
p.m. pour mémoire ή per memoriam Ελληνική απόδοση: προς υπόμνηση (π.υ.) Εμφανίζεται συχνά στον προϋπολογισμό.
p.v. procès verbal Ελληνική απόδοση: πρακτικά
sp. species Συντομευμένη μορφή της λατινικής λέξης species (είδος). Η συντομογραφία «sp.» (ή «spec.») χρησιμοποιείται όταν το πραγματικό όνομα του είδους είναι άγνωστο: για παράδειγμα το Canis sp. δηλώνει «ένα είδος του γένους Canis».
spp. species Συντομευμένη μορφή της λατινικής λέξης species (είδος) στον πληθυντικό. Η συντομογραφία «spp.» (πληθυντικός) υποδηλώνει «αρκετά άγνωστα είδη» (ή «πολλά είδη του συγκεκριμένου γένους», χωρίς αναλυτική αναφορά). Στα ελληνικά κείμενα μένει αμετάφραστη.
ssp. ή subsp. subspecies Συντομευμένη μορφή της λατινικής λέξης subspecies (υποείδος). Χρησιμοποιείται μόνο στη βοτανική (όχι στη ζωολογία). Παράδειγμα: Pinus nigra subsp. salzmannii. Στα ελληνικά κείμενα μένει αμετάφραστη.
tce tonne of coal equivalent Ελληνική απόδοση: τόνος ισοδύναμου άνθρακα. Αντίστοιχη ελληνική συντομογραφία: ΤΙΑ. Αντίστοιχη γαλλική συντομογραφία: tec (tonne-équivalent charbon).
tkm tonne-kilometre Ελληνική απόδοση: τoνοχιλιόμετρο. Η αγγλική συντομογραφία μένει αμετάβλητη στα ελληνικά. Αντίστοιχη γαλλική συντομογραφία: tkm (tonne-kilomètre)
toe tonne of oil equivalent Ελληνική απόδοση: τόνος ισοδύναμου πετρελαίου. Αντίστοιχη ελληνική συντομογραφία: ΤΙΠ. Αντίστοιχη γαλλική συντομογραφία: tep (tonne-équivalent pétrole)
var. varietas Συντομευμένη μορφή της λατινικής λέξης varietas (ποικιλία). Χρησιμοποιείται μόνο στη βοτανική (όχι στη ζωολογία). Παράδειγμα: Pinus nigra var. caramanica. Στα ελληνικά κείμενα μένει αμετάφραστη.
v.m.q.p.r.d. vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée Ελληνική απόδοση: αφρώδης οίνος ποιότητας που παράγεται σε καθορισμένη περιοχή. Στα ελληνικά κείμενα η συντομογραφία αυτή μένει αμετάφραστη.
vol volume Χρησιμοποιείται για τη δήλωση του αλκοολικού τίτλου, δηλαδή της περιεκτικότητας που έχουν 100 ml αλκοολούχου υγρού (π.χ. οίνου) σε ml αλκοόλης (π.χ. 12 % vol).
v.q.p.r.d. vin de qualité produit dans une région déterminée Ελληνική απόδοση: οίνος ποιότητας που παράγεται σε καθορισμένη περιοχή. Στα ελληνικά κείμενα η συντομογραφία αυτή μένει αμετάφραστη.

2. Μονάδες μέτρησης (1)

Οι ονομασίες, τα σύμβολα και οι ορισμοί των μονάδων μέτρησης δίνονται στην οδηγία 80/181/ΕΟΚ (ΕΕ L 39 της 15.2.1980, σ. 40). Το σύστημα μονάδων μέτρησης που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων, γνωστό με το διεθνές αρκτικόλεξο SI. Το SI στηρίζεται σε επτά θεμελιώδεις μονάδες, που δίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1 — Θεμελιώδεις μονάδες του SI
Μέγεθος Μονάδα
Όνομα Σύμβολο
μήκος μέτρο m
μάζα χιλιόγραμμο kg
χρόνος δευτερόλεπτο s
ένταση ηλεκτρικού ρεύματος αμπέρ A
απόλυτη (θερμοδυναμική) θερμοκρασία κέλβιν K
ποσότητα ύλης μολ (γραμμομόριο) mol
φωτεινή ένταση (φωτοβολία) καντέλα (κηρίο) cd

Παράγωγες μονάδες

Όλες οι άλλες μονάδες είναι παράγωγες μονάδες και σχηματίζονται με πολλαπλασιασμό ή διαίρεση θεμελιωδών μονάδων του συστήματος. Παραδείγματα παράγωγων μονάδων του SI δίνονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2 — Παραδείγματα παράγωγων μονάδων του SI
Μέγεθος Μονάδα
Ειδικό όνομα Σύμβολο
επίπεδη γωνία radian — ακτίνιο rad
στερεά γωνία steradian — στερακτίνιο sr
συχνότητα hertz — χερτζ Hz
δύναμη newton — νιούτον Ν
πίεση, τάση (δύναμης) pascal — πασκάλ Pa
έργο, ενέργεια, θερμότητα joule — τζάουλ J
ισχύς watt — βατ W
ηλεκτρικό φορτίο coulomb — κουλόμπ C
ηλεκτρική τάση volt — βολτ V
ηλεκτρική αντίσταση ohm — ωμ Ω
αγωγιμότητα siemens — ζίμενς S
μαγνητική ροή weber — βέμπερ Wb
αμοιβαία επαγωγή ή αυτεπαγωγή henry — χένρι Η
ηλεκτρική χωρητικότητα farad — φαράντ F
πυκνότητα μαγνητικής ροής tesla — τέσλα Τα
θερμοκρασία Κελσίου Degree Celsius — βαθμός Κελσίου °C
φωτεινή ροή (ισχύς) lumen — λούμεν lm
φωτισμός (φωτεινότητα) lux — λουξ lx
ραδιενέργεια becquerel — μπεκερέλ Bq

Προθήματα μονάδων

Τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων του SI παράγονται με τη χρήση των προθημάτων που αναγράφονται στον πίνακα 3. Με την αναγραφή του προθήματος πριν από το όνομα της μονάδας προκύπτει πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο της μονάδας κατά μια δύναμη του 10. Αρχικά, η ιδέα ήταν η χρήση ελληνικών προθημάτων για τα πολλαπλάσια (deca, hecto, kilo) και λατινικών για τις υποδιαιρέσεις (deci, centi, milli).

Στα ελληνικά χρησιμοποιείται το αντίστοιχο ελληνικό πρόθημα (που είναι είτε το καθαρά ελληνικό πρόθημα είτε εξελληνισμένη εκδοχή του διεθνούς προθήματος). Ειδικότερα, το πρόθημα kilo στα ελληνικά είναι «χιλιο», αλλά απαντά και ως «κιλο», ιδίως αν το δεύτερο συνθετικό ακούγεται ξενικό (π.χ. συνήθως κιλοβάτ και όχι χιλιοβάτ, αλλά χιλιόμετρο και όχι κιλόμετρο).

Πίνακας 3 — Προθήματα μονάδων
Διεθνές όνομα Σύμβολο Ελληνικά Πολλαπλασιαστής Κλίμακα Παράδειγμα
yotta Y γιοττα 1024 επτάκις εκατομμυριάδα γιοττάμετρο
zetta Ζ ζεττα 1021 εξάκις εκατομμυριάδα ζεττάμετρο
exa E εξα 1018 πεντάκις εκατομμυριάδα εξάμετρο
peta P πετα 1015 τετράκις εκατομμυριάδα πετάμετρο
tera T τερα 1012 τρισεκατομμυριάδα τεράμετρο
giga G γιγα 109 δισεκατομμυριάδα γιγάμετρο
mega M μεγα 106 εκατομμυριάδα μεγάμετρο
kilo k χιλιο ή κιλο 103 χιλιάδα χιλιόμετρο
hecto h εκατο 102 εκατοντάδα εκατόμετρο
deca da δεκα 101 δεκάδα δεκάμετρο
100 = 1 μονάδα μέτρο
deci d δεκατο ή ντεσι 10-1 δέκατο δεκατόμετρο
centi c εκατοστο 10-2 εκατοστό εκατοστόμετρο
milli m χιλιοστο ή μιλλι 10-3 χιλιοστό χιλιοστόμετρο
micro μ μικρο 10-6 εκατομμυριοστό μικρόμετρο
nano n νανο 10-9 δισεκατομμυριοστό νανόμετρο
pico p πικο 10-12 τρισεκατομμυριοστό πικόμετρο
femto f φεμτο 10-15 τετράκις εκατομμυριοστό φεμτόμετρο (φέρμι)
atto a αττο 10-18 πεντάκις εκατομμυριοστό αττόμετρο
zepto z ζεπτο 10-21 εξάκις εκατομμυριοστό ζεπτόμετρο
yocto y γιοκτο 10-24 επτάκις εκατομμυριοστό γιοκτόμετρο

Τρόπος γραφής ονομάτων, συμβόλων και προθημάτων των μονάδων μέτρησης

Ισχύουν οι εξής κανόνες:

Τα σύμβολα των μονάδων παριστάνονται συνήθως με το πρώτο γράμμα του ονόματος της μονάδας. Για παράδειγμα, το σύμβολο για το γραμμάριο (gram) είναι g, όχι gm, το σύμβολο για το δευτερόλεπτο (second) είναι s, όχι sec. Yπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, π.χ. mol, cd και Hz. Τα σύμβολα των προθημάτων παριστάνονται επίσης με το πρώτο γράμμα του προθήματος (π.χ. c για το centi, m για το milli κ.ο.κ.).
Τα σύμβολα των μονάδων δεν ακολουθούνται από τελεία, ενώ ο πληθυντικός συμβόλου μονάδων δεν παίρνει το «-s» του πληθυντικού. Για παράδειγμα: 3 kg, όχι 3 kgs.
Σύμβολα για ονόματα μονάδων που προέρχονται από κύρια ονόματα έχουν το πρώτο γράμμα κεφαλαίο (π.χ. Ν από τον Newton, Wb από τον Weber, Hz από τον Hertz). Αν τα ονόματα των μονάδων δεν προέρχονται από κύρια ονόματα, τα σύμβολα γράφονται εξ ολοκλήρου με μικρά γράμματα (π.χ. lm για το λούμεν).
Τα ίδια τα ονόματα των μονάδων γράφονται πάντοτε με μικρά γράμματα, είτε προέρχονται από κύρια ονόματα είτε όχι (π.χ. τέσλα, κουλόμπ, μέτρο).
Τα σύμβολα για προθήματα που παριστάνουν πολλαπλάσια 106 και περισσότερο γράφονται με κεφαλαία. Όλα τα άλλα γράφονται με μικρά. Δεν αφήνεται κενό μεταξύ του προθήματος και της μονάδας.
Όταν κάποιο πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο μονάδας γράφεται με το πλήρες όνομά του, το πρόθημα πρέπει να γράφεται πλήρες, με το πρώτο γράμμα —όπως και τα άλλα γράμματα— μικρό (π.χ. megahertz, όχι Megahertz ούτε Mhertz).
Το χιλιόγραμμο (kilogram) είναι η μόνη θεμελιώδης μονάδα το όνομα της οποίας, για ιστορικούς λόγους, περιέχει πρόθημα. Τα ονόματα των πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων του χιλιογράμμου σχηματίζονται με την τοποθέτηση του ονόματος της κλίμακας μπροστά από τη λέξη γραμμάριο (π.χ. χιλιοστό του γραμμαρίου). Η διεθνής ονομασία τους σχηματίζεται με την τοποθέτηση προθήματος μπροστά από τη λέξη gram (π.χ. milligram) ή με τη χρήση των αντίστοιχων συμβόλων (π.χ. mg).
Ομάδες τριών ψηφίων σε αριθμούς με περισσότερα από τέσσερα ψηφία χωρίζονται με προστατευμένα διαστήματα αντί για τελείες (π.χ. 299 792 458, όχι 299.792.458), για να αποφεύγεται σύγχυση με την τελεία που χρησιμοποιείται στα αγγλικά κείμενα ως δεκαδικό σύμβολο. Σημειώνεται ότι ο ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) συνιστά τη χρήση κόμματος (υποδιαστολής) ως δεκαδικού συμβόλου ακόμη και όταν γράφονται κείμενα στα αγγλικά. Όλες οι χώρες της Ευρώπης εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούν ως δεκαδικό σύμβολο το κόμμα (υποδιαστολή) σε κείμενα στη γλώσσα τους.

Μονάδες εκτός SI που χρησιμοποιούνται με το SI

Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες μονάδων εκτός SI που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το SI. Στους πίνακες 4 και 5 δίνονται παραδείγματα τέτοιων μονάδων. Εξαιρέσεις από τους κανόνες είναι η μη ύπαρξη κενού πριν από τα σύμβολα °, ΄ και ΄΄ για τις μονάδες της επίπεδης γωνίας, και επίσης για τον όγκο χρησιμοποιείται συχνά το κεφαλαίο L 2, για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ του γράμματος l (ελ) και του αριθμού 1 (ένα).

Πίνακας 4 — Μονάδες εκτός SΙ που χρησιμοποιούνται με το SI
Μέγεθος Μονάδα
Όνομα Σύμβολο
χρόνος λεπτό min
  ώρα h
  ημέρα d
επίπεδη γωνία μοίρα °
  πρώτο λεπτό ΄
  δεύτερο λεπτό ΄΄
όγκος λίτρο l (L)
μάζα μετρικός τόνος t
εξασθένηση νέπερ Np
στάθμη μπελ B

Οι μονάδες αυτές συχνά συνδυάζονται με μονάδες και προθήματα του SI. Για παράδειγμα: hl (εκατόλιτρο), ml (χιλιοστό του λίτρου ή χιλιοστόλιτρο), kW [κιλοβάτ (kilowatt)], kWh (κιλοβατώρα), MWh (μεγαβατώρα), GWh (γιγαβατώρα) κ.ο.κ.

Πίνακας 5 — Άλλες μονάδες εκτός SΙ που χρησιμοποιούνται με το SI
1 ναυτικό μίλι = 1 852 μέτρα
1 κόμβος (knot) = 1 ναυτικό μίλι ανά ώρα = 0,514 m/s
1 αρ (are, σύμβολο: a) = 100 m2
1 εκτάριο (hectare, σύμβολο: ha) = 104 m2
1 bar = 105 N/m2 = 100 kN/m2
Διάφορες μετατροπές μονάδων
1 ίντσα (in) = 2,54 cm (ακριβώς)
1 πόδι (ft) = 12 in (ακριβώς) = 0,3048 m (ακριβώς)
1 γιάρδα (πήχυς) (yd) = 3 ft (ακριβώς) = 0,9144 m (ακριβώς)
1 μίλι = 5 280 ft (ακριβώς) = 1,609344 m (ακριβώς)
1 λίτρο (L) = 10-3 m3 (ακριβώς)
1 λεπτό (1 min) = 60 s
1 ώρα (1 h) = 60 min = 3 600 s
1 ημέρα (1 d) = 24 h = 86 400 s
1 έτος = 365,24220 d = 31 556 926 s
gn κανονική τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας = 9,80665 m/s2 (ακριβώς)
1 λίμπρα (πάουντ) (lb) = 0,45359237 kg (ακριβώς)
1 acre (ακρ) = 4 840 yd2 (ακριβώς) = 4 064,856 m2

3. Σημεία και σύμβολα

Κατάλογος των κυριότερων σημείων και συμβόλων που χρησιμοποιούνται στους πίνακες στατιστικών, μαθηματικών δεδομένων και δεδομένων προϋπολογισμού
ουδέν
0 μηδέν (αμελητέο ποσό: συνήθως μικρότερο του ημίσεος της μικρότερης σχετικής μονάδας)
: μη διαθέσιμα στοιχεία
κατ’ εκτίμηση ή κατά προσέγγιση στοιχεία
* εκτίμηση
μ.δ. μη διαθέσιμα (στοιχεία)
< μικρότερο (από)

μικρότερο ή ίσο
> μεγαλύτερο (από)
μεγαλύτερο ή ίσο
% εκατοστιαίο ποσοστό
άπειρο
(1)
Μεταξύ της αριθμητικής τιμής και της μονάδας μέτρησης τίθεται κατά κανόνα προστατευμένο διάστημα. Για κάποιες εξαιρέσεις, βλ. παρακάτω «Μονάδες εκτός SI που χρησιμοποιούνται με το SI».
(2)
Αρχικά  το μοναδικό σύμβολο για το λίτρο ήταν το μικρό l (ελ), βάσει του συμβατικού κανόνα του SI σύμφωνα με τον οποίο με κεφαλαίο γράμμα αρχίζουν μόνο τα σύμβολα μονάδων που προέρχονται από όνομα προσώπου. Η πρακτική αυτή εγκυμονούσε (και εγκυμονεί) τον κίνδυνο σύγχυσης με τον αριθμό 1, πράγμα που δημιούργησε κάποια ανησυχία και προβληματισμό, ιδίως στην ιατρική κοινότητα. Ως εκ τούτου, το 1979 επιλέχθηκε ως εναλλακτικό σύμβολο για το λίτρο το κεφαλαίο L. Ήδη το National Institute of Standards and Technology των ΗΠΑ συνιστά τη χρήση του κεφαλαίου L, πρακτική που εφαρμόζεται επίσης ευρέως στον Καναδά και την Αυστραλία. Στις χώρες αυτές το σύμβολο L χρησιμοποιείται επίσης και με προθήματα (π.χ. mL, µL κ.λπ.), αντί των ml και µl που χρησιμοποιούνται κατά παράδοση στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τα προθήματα χρησιμοποιείται το μικρό l (ελ), αν και τα ολόκληρα λίτρα αναγράφονται συχνά ολογράφως (π.χ. «750 ml» σε φιάλη κρασιού, αλλά συχνά «1 λίτρο» σε συσκευασία φρουτοχυμού).
Τελευταία ενημέρωση: 25.3.2019
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα