ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Liite A4 Lyhenneluettelo

Tähän luetteloon on koottu Euroopan unionin julkaisuissa yleisimmin esiintyviä, lähinnä kansainvälisten järjestöjen, yleissopimusten ja joidenkin keskeisten käsitteiden lyhenteitä. Lyhenteiden kirjoittamista koskevista säännöistä ks. kohta 10.7.

Muutokset vuoden 2011 painokseen
12.12.2019 Eurojust
29.7.2019 EASA
4.7.2019 ACER
4.2.2019 eu-LISA
25.10.2018 Taric
1.5.2017 Europol
15.2.2017 AK
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL, ECHO
10.5.2016 EVM
23.3.2016 SMHV/EUIPO
3.12.2015 CEPOL
15.4.2014 EAR
23.10.2013 BEREC
1.8.2013 eu-LISA
19.6.2013 ESMA
13.6.2013 EIOPA
7.6.2013 EPV
30.4.2013 ACER
4.12.2012 EASO
18.10.2012 EAS/EUSA

A

AC Arktinen neuvosto
(Arctic Council)
ACER Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
ACP African, Caribbean and Pacific States; États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
ks. AKT
ADB Aasian kehityspankki
(Asian Development Bank)
Afrikan kehityspankki (myös lyh. AfDB esiintyy)
(African Development Bank)
ADR eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
(accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)
AEBR Euroopan raja-alueiden liitto
(Association of European Border Regions)
AEIDL Euroopan paikallisen kehittämisen tiedotusyhdistys
(European association for information on local development)
AELE Association européenne de libre-échange
ks. Efta
AEN Agence pour l’énergie nucléaire
ks. NEA
AER Euroopan alueiden liitto
(Assembly of European Regions)
AETR Euroopan sopimus kansainvälisessä tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen miehistöjen työstä
(accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route)
AfDB Afrikan kehityspankki
(African Development Bank)
AGR eurooppalainen sopimus kansainvälisistä pääliikenneväylistä (AGR-sopimus)
(accord européen sur les grandes routes de trafic international)
AIE Agence internationale de l’énergie
ks. IEA
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
ks. IAEA
AK Euroopan alueiden komitea
AKT Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot
ALCA Amerikkojen vapaakauppa-alue
(Área de Libre Comercio de las Américas)
ALENA Accord de libre-échange nord-américain
ks. Nafta
ALV, alv arvonlisävero
ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ks. ASEAN
ANC Afrikan kansalliskongressi
(African National Congress)
ARE Euroopan alueiden liitto
(Assemblée des régions d’Europe)
ARFE Euroopan raja-alueiden liitto
(Association des régions frontalières européennes)
ASE Agence spatiale européenne
ks. ESA
ASEAN, Asean Kaakkois-Aasian maiden liitto
(Association of South-East Asian Nations)
ASEM Aasian ja Euroopan vuoropuhelu (Asia–Europe Meeting)
ASOR linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva sopimus
(accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus)
ATE alustava talousarvioesitys
ATP helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus (ATP-sopimus)
(accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports)
AU Afrikan unioni
(African Union)

B

BAD, BAfD Afrikan kehityspankki
(Banque africaine de développement)
BCE Banque centrale européenne
ks. EKP
BCEAO Länsi-Afrikan valtioiden keskuspankki
(Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest)
BEAC
1)
Barentsin euroarktinen neuvosto
(Barents Euro-Arctic Council)
2)
Keski-Afrikan valtioiden pankki
(Banque des États de l’Afrique centrale)
BEE Bureau européen de l’environnement
ks. EEB
BEI Banque européenne d’investissement
ks. EIP
Benelux Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin taloudellinen yhteenliittymä
(Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg)
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement
ks. EBRD
BEREC Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin
(Body of European Regulators for Electronic Communications)
BEUC Euroopan kuluttajaliitto
(Bureau européen des unions de consommateurs; European Consumers’ Organisation)
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)
ks. IBRD
BIT Kansainvälinen työtoimisto (ILOn pysyvä valmisteluelin)
(Bureau international du travail)
BKT bruttokansantuote
BKTL bruttokansantulo
BKTLmh markkinahintainen bruttokansantulo
BKTmh markkinahintainen bruttokansantuote
BLEU Belgian ja Luxemburgin talousliitto
(Belgo-Luxembourg Economic Union)
BSE BSE-tauti
(bovine spongiform encephalopathy)
BWC biologisten aseiden kieltosopimus
(Biological Weapons Convention)

C

CAD Comité d’aide au développement
ks. DAC
CAP common agricultural policy
ks. YMP
CBSS Itämeren valtioiden neuvosto
(Council of the Baltic Sea States)
CCAMLR Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevä toimikunta
(Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
CCC tulliyhteistyöneuvosto
(Customs Co-operation Council)
CCG Persianlahden yhteistyöneuvosto
(Conseil de coopération du Golfe)
CCNR Commission centrale pour la navigation du Rhin
ks. RNKK
CCR Centre commun de recherche
ks. JRC
CCRE Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto
(Conseil des communes et régions d’Europe)
CCT yhteinen tullitariffi
(Common Customs Tariff)
CDI
1)
Centre pour le développement industriel
(Centre for the Development of Industry)
ks. TKK
2)
YK:n teollistamisneuvosto
(Conseil du développement industriel (ONU))
CdR Comité des régions
ks. AK
CdT Euroopan unionin elinten käännöskeskus
(Centre de traduction des organes de l’Union européenne)
CE Communauté(s) européenne(s)
ks. EY
CEAO Länsi-Afrikan talousyhteisö
(Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest)
CEAC Commission européenne de l’aviation civile
ks. ECAC
CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier
ks. EHTY
Cedeao Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö
(Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest)
Cedefop Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
(Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)
CEE
1)
Communauté économique européenne
ks. ETY
2)
kansainvälinen sähkölaitteiden koestusmääräyksiä valmisteleva komissio
(Commission internationale de certification de conformité de l’équipement électrique)
CEEA Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)
ks. Euratom
CEEP julkisten yritysten Euroopan keskus
(Centre européen de l’entreprise publique)
CEFIC Euroopan kemianteollisuuden järjestö
(Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique)
Cefta Keski-Euroopan vapaakauppasopimus
(Central European Free Trade Agreement)
CEI Communauté des États indépendants
ks. IVY
Celex toimielinten välinen yhteisölainsäädännön tietokoneavusteinen dokumentointijärjestelmä (sen on korvannut EUR-Lex)
CEMAC Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisö
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale)
CEMR Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto
(Council of European Municipalities and Regions)
CEMT Euroopan kuljetusministerikonferenssi
(conférence européenne des ministres des transports)
CEN Euroopan standardointikomitea
(Comité européen de normalisation)
CEN/Cenelec yhteinen eurooppalainen standardointilaitos
(Comité européen de normalisation)
Cenelec Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea
(Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
CEPT Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssi
(Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
Cern Euroopan ydintutkimuskeskus
(Centre européen de la recherche nucléaire)
CES Confédération européenne des syndicats
ks. EAY
CESE Comité économique et social européen
ks. ETSK
CFA Afrikan valuuttayhteisö
(Communauté financière africaine)
CFSP common foreign and security policy
ks. YUTP
CHR YK:n ihmisoikeustoimikunta
((UN) Commission on Human Rights)
CIEM Conseil international pour l’exploration de la mer
ks. ICES
CIG Conférence intergouvernementale
ks. HVK
CIPM kansainvälinen paino- ja mittakomitea
(Comité international des poids et mesures)
CIPR Commission internationale de protection contre les radiations
ks. ICRP
CITES villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)
CLRAE Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressi
(Congress of Local and Regional Authorities of Europe)
CMR yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR-sopimus)
(Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route)
CN
1)
yhdistetty nimikkeistö
(Combined Nomenclature)
2)
Conseil nordique
ks. PN
Cnuced Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
ks. UNCTAD
CNUED Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement
ks. UNCED
COGECA EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestö
(Comité génréral de la coopération agricole de l’Union européenne)
COLREG yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäyksen ehkäisemiseksi merellä
(convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer)
COP ilmastonmuutosta käsittelevä konferenssi (conference of the parties)
COPA EU-maiden tuottajajärjestöjen keskusjärjestö (Comité des organisations agricoles professionnelles)
CoR Committee of the Regions
ks. AK
CORDI comité de la recherche et du développement industriel
CORDIS yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelu
(Community Research and Development Information Service)
(kirjoitetaan aina suuraakkosin samannimisen yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti)
Coreper pysyvien edustajien komitea
(Comité des représentants permanents)
COST Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyö
(coopération européenne en science et technologie)
(European cooperation in science and technology)
(vanha nimi: Euroopan tieteellis-tekninen tutkimusyhteistyö)
COTIF kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus
(convention relative aux transports internationaux ferroviaires)
CPLRE Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
ks. CLRAE
CPVO yhteisön kasvilajikevirasto (Community Plant Variety Office)
CREST tieteen ja tekniikan tutkimuskomitea
(Comité de la recherche scientifique et technique)
CSCE Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
ks. Etyk
CSDP common security and defence policy
ks. YTPP
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta (YK)
((UN) Commission on the Status of Women)
CTA maatalouden ja maaseudun teknisen yhteistyön keskus (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation)
CWS kemiallisten aseiden kieltosopimus
(Chemical Weapons Convention)

D

DAC kehitysapukomitea (OECD)
(Development Assistance Committee (OECD))
DAS tarkastuslausuma
(déclaration d’assurance)
DECT digitaalinen langaton televiestintä
(digital enhanced cordless telecommunications)
DG direction générale
ks. PO
DHA humanitaaristen asiain osasto (YK)
((UN) Department for Humanitarian Affairs)
DOM département(s) d’outre-mer
ks. MD

E

EAEC European Atomic Energy Community
ks. Euratom
EAFRD Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
(European Agricultural Fund for Rural Development
)
EAGF Euroopan maatalouden tukirahasto
(European Agricultural Guarantee Fund
)
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto
EAPC Euro-atlanttinen kumppanuusneuvosto (epävirallinen nimi)
(Euro-Atlantic Partnership Council)
EAR Euroopan jälleenrakennusvirasto (toiminnan loppu: 31.12.2008)
(European Agency for Reconstruction)
EAS ks. EUSA
EASA Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto
EASO Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
(European Asylum Support Office)
EAY Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EBRD Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
(European Bank for Reconstruction and Development)
EC European Community (Communities)
ks. EY
ECA Afrikan talouskomissio (YK)
((UN) Economic Commission for Africa)
ECAC Euroopan siviili-ilmailukonferenssi
(European Civil Aviation Conference)
ECAFE Aasian ja Kaukoidän talouskomissio (YK)
((UN) Economic Commission for Asia and Far East)
ECB European Central Bank
ks. EKP
ECDC Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
(European Centre for Disease Prevention and Control)
ECE Euroopan talouskomissio (YK)
((UN) Economic Commission for Europe)
ECHA Euroopan kemikaalivirasto
(European Chemicals Agency)
ECHO EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO)
(ks. kohta 9.6, ”Komission pääosastot: viralliset nimet”)
ECLAC Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden talouskomissio (YK)
((UN) Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
eContent eurooppalainen digitaalinen sisältö (ohjelma)
Ecosoc YK:n talous- ja sosiaalineuvosto
((UN) Economic and Social Council)
ECRI rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen eurooppalainen komissio
ECSA European Community Studies Association
ECSC European Coal and Steel Community
ks. EHTY
ecu Euroopan valuuttayksikkö
(European currency unit)
Euro on korvannut ecun 1. tammikuuta 1999 lähtien.
ks. myös kohta 7.3.1
EDF European Development Fund
ks. EKR
EDMC Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
(European Drugs Monitoring Center) – on neuvoston asetuksissa mainittu lyhenne; ks. myös EMCDDA
EDU Europolin huumeyksikkö
(Europol Drugs Unit)
EEA
1)
European Economic Area
ks. ETA
2)
Euroopan ympäristökeskus
(European Environment Agency)
EEB Euroopan ympäristötoimisto
(European Environmental Bureau)
EEC European Economic Community
ks. ETY
EEE Espace économique européen
ks. ETA
EEJ-verkko tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten eurooppalainen verkosto
(European Extra-Judicial Network)
EESC European Economic and Social Committee
ks. ETSK
eEurope tietoyhteiskunta kaikille (toimintasuunnitelma)
Efics Euroopan metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmä
(European forestry information and communication system)
EFSA Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
(European Food Safety Authority)
Efta Euroopan vapaakauppaliitto
(European Free Trade Association)
EGE luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä
(European Group on Ethics in Science and New Technologies)
eGovernment suomeksi: sähköinen hallinto
EGR Euroopan globalisaatiorahasto
eHealth terveysalan sähköiset palvelut
EHTY Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolo päättyi 24.7.2002)
EIB European Investment Bank
ks. EIP
EIC euroneuvontakeskukset (Euro Info Centres)
EIF European Investment Fund
ks. EIR
eInclusion tietoyhteiskuntaan osallistuminen
Einecs, EINECS Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo
(European inventory of existing commercial chemical substances)
EIOPA Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
(European Insurance and Occupational Pensions Authority)
EIP Euroopan investointipankki
EIR Euroopan investointirahasto
EIRO Euroopan teollisuuden työmarkkinasuhteiden seurantakeskus
(European Industrial Relations Observatory)
EIT Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (sama lyhenne kaikilla kielillä – EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1)
EITO Eurooppalaisen tietotekniikan seurantaelin
(European Information Technology Observatory)
EKP Euroopan keskuspankki
EKPJ Euroopan keskuspankkijärjestelmä
EKR Euroopan kehitysrahasto
EKT Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä
EKTR Euroopan kalatalousrahasto
eLearning suomeksi: verkko-oppiminen
ELINCS Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo
(European list of notified chemical substances)
Elise työllisyyttä edistävä lainavakuutusjärjestelmä
(European loan insurance scheme for employment)
EMA Euroopan lääkevirasto
(European Medicines Agency)
EMAS unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä
(eco-management and audit scheme)
EMCC Euroopan muutosten seurantakeskus (Eurofound)
(European Monitoring Centre on Change)
EMCDDA Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
(European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction) – keskuksen itsensä käyttämä lyhenne; ks. myös EDMC
EMI European Monetary Institute, ks. ERI
EMS Euroopan valuuttajärjestelmä
(European Monetary System)
EMSA Euroopan meriturvallisuusvirasto
(European Maritime Safety Agency)
EMU talous- ja rahaliitto
(economic and monetary union)
EN Euroopan neuvosto
ENPI eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline
(European Neighbourhood and Partnership Instrument)
EP Euroopan parlamentti
(European Parliament)
EPJ Euroopan patenttijärjestö
EPO
1)
European Patent Office
ks. EPV
2)
European Patent Organisation
ks. EPJ
EPPO Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö
(European and Mediterranean Plant Protection organisation)
EPV
1)
Euroopan pankkiviranomainen
2)
Euroopan patenttivirasto
ERDF European Regional Development Fund
ks. EAKR
ERI Euroopan rahapoliittinen instituutti, jonka korvasi EKP
ERM valuuttakurssimekanismi
(exchange rate mechanism)
ERO Euroopan radioviestintätoimisto
(European Radiocommunications Office)
ESA
1)
Euroopan avaruusjärjestö
(European Space Agency)
2)
Eftan valvontaviranomainen
(EFTA Surveillance Authority)
3)
European system of integrated economic accounts
ks. EKT
ESBS European Central Bank System
ks. EKPJ
ESCAP Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio (YK)
((UN) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
ESCB European System of Central Banks
ks. EKPJ
ESCWA Länsi-Aasian talous- ja sosiaalikomissio (YK)
((UN) Economic and Social Commission for Western Asia)
ESF European Social Fund
ks. ESR
ESMA Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
(European Securities and Markets Authority)
ESR Euroopan sosiaalirahasto
ETA Euroopan talousalue
ETEY eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
ETF Euroopan koulutussäätiö
(European Training Foundation)
ETPA Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia
ETPP Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
ETSI Euroopan telealan standardointilaitos
(European Telecommunications Standards Institute)
ETSK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (älä käytä TSK:ta)
ETUC European Trade Union Confederation
ks. EAY
ETUI Euroopan työelämän tutkimuskeskus
(European Trade Union Institute)
ETY Euroopan talousyhteisö
ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyk Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EU Euroopan unioni
EUI Yliopistollinen Eurooppa-instituutti
(European University Institute)
EUH Euroopan ulkosuhdehallinto
EUIPO Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
(European Union Intellectual Property Office)
eu-LISA vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoin¬nista vastaava Euroopan unionin virasto
(European Agency for the Οperational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice)
EUMC Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus
(jonka korvasi Euroopan unionin perusoikeusvirasto, ks. FRA)
Eumetsat Euroopan sääsatelliittijärjestö
(European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites)
EUMM Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunta
(European Union Monitoring Mission)
EU-OSHA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
(European Agency for Safety and Health at Work)
EUPM Euroopan unionin poliisioperaatio
(European Union Police Mission)
EUR euro (ks. myös kohta 7.3.1)
EURAB eurooppalainen tutkimuksen neuvoa-antava komitea
(European Research Advisory Board)
Euratom Euroopan atomienergiayhteisö
(European Atomic Energy Community)
EURES Euroopan työnvälitysverkosto
(European employment services)
EUR-Lex verkkosivusto, jonka kautta EU:n oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat ovat vapaasti saatavilla
Eurocadres Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta
Eurocommerce vähittäis-, tukku- ja kansainvälisen kaupan edustusto
Eurocontrol Euroopan lennonvarmistusjärjestö
(European Organisation for the Safety of Air Navigation)
Eurodac turvapaikanhakijoiden digitaalisten sormenjälkien vertailujärjestelmä
Eurojust Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto
Eurofound Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
EUROPMI ks. UEAPME
Europol Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto
Eurostat ei ole enää lyhenne vaan tilastotoimiston (aikaisemmalta viralliselta nimeltään Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto) nykyinen virallinen nimi; Euroopan unionin tilastotoimisto -nimeä käytetään vain selventävänä lisänimenä
Eurydice Euroopan koulutusalan tietoverkko
(réseau d’information sur l’éducation en Europe)
(http://www.eurydice.org/)
EUSA Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus
(lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa)
(European School of Administration)
EUSK
1)
Euroopan unionin satelliittikeskus
2)
Euroopan unionin sotilaskomitea
Eutelsat Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestö
(European Telecommunications Satellite organisation)
EUVL Euroopan unionin virallinen lehti (1.2.2003 lähtien); ks. EYVL
EVM Euroopan vakausmekanismi (http://www.esm.europa.eu/)
EY Euroopan yhteisö(t)
EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti (31.1.2003 saakka); ks. EUVL

F

FADN maatalouden kirjanpidon tietoverkko
(farm accountancy data network)
FAO YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
FATF rahanpesunvastainen toimintaryhmä
(Financial Action Task Force on Money Laundering)
FECOM Euroopan rahapoliittinen yhteistyörahasto (jonka korvasi ERI, jonka puolestaan korvasi EKP)
(Fonds européen de coopération monétaire)
FED Fonds européen de développement
ks. EKR
FEDER Fonds européen de développement régional
ks. EAKR
FIDA Fonds international de développement agricole
ks. IFAD
FISIM välilliset rahoituspalvelut
(financial intermediation services indirectly measured)
FMI Fonds monétaire international
ks. IMF
FRA Euroopan unionin perusoikeusvirasto
(European Union Agency for Fundamental Rights)
Frontex Euroopan raja- ja merivartiovirasto
FSE Fonds social européen
ks. ESR
FSM Fédération syndicale mondiale
ks. MAL
FTAA Free Trade Area of the Americas
ks. ALCA
FYROM entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
(Former Yugoslav Republic of Macedonia)

G

GAFI Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux
ks. FATF
GATS palvelukaupan yleissopimus
(General Agreement on Trade in Services)
GATT tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jonka pohjalta syntyi WTO
(General Agreement on Tariffs and Trade)
GCC Persianlahden yhteistyöneuvosto
(Gulf Cooperation Council)
GDP gross domestic product
ks. BKT
GDPmp gross domestic product at market prices
ks. BKTmh
GEIE Groupement européen d’intérêt économique
ks. ETEY
GMDSS maailmanlaajuinen merihätä- ja turvallisuusjärjestelmä
(global maritime distress and safety system)
GMO muuntogeeninen organismi
(genetically modified organism)
GNP gross national product
ks. BKTL
GNPmp gross national product at market prices
ks. BKTLmh
GNSS maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä
(global navigation satellite system)
GSA Euroopan GNSS-virasto
(European GNSS Agency)
GSP yleinen tullietuusjärjestelmä (generalised system of preferences)

H

HCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
ks. UNHCR
HDTV teräväpiirtotelevisio
(high-definition television)
HELCOM Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio – Helsingin komissio
(Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission)
HIV HI-virus
(human immune deficiency virus)
HVK hallitustenvälinen konferenssi

I

IAEA Kansainvälinen atomienergiajärjestö (YK)
(International Atomic Energy Agency (UN))
IATA Kansainvälinen lentoliikenneliitto
(International Air Transport Association)
IBRD Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (Maailmanpankki)
(International Bank for Reconstruction and Development) (World Bank)
IBSFC Itämeren kalastuskomissio
(International Baltic Sea Fishery Commission)
ICAO Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
(International Civil Aviation Organization)
ICES kansainvälinen merentutkimusneuvosto
(International Council for the Exploration of the Sea)
ICJ kansainvälinen tuomioistuin
(International Court of Justice)
ICRC Punaisen Ristin kansainvälinen komitea
(International Committee of the Red Cross)
ICRP Kansainvälinen säteilysuojatoimikunta
(International Commission on Radiological Protection)
ICSU Kansainvälinen tieteellisten järjestöjen neuvosto
(International Council for Scientific Unions)
IDA Kansainvälinen kehittämisjärjestö
(International Development Association)
IE energia-alan tutkimuslaitos
(Institute for Energy)
IEA Kansainvälinen energiajärjestö
(International Energy Agency)
IEC Kansainvälinen sähkötekniikan toimikunta
(International Electrotechnical Commission)
IES ympäristön ja kestävän kehityksen tutkimuslaitos
(Institute for Environment and Sustainability)
IFAD Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (YK)
(International Fund for Agricultural Development (UN))
IFC Kansainvälinen rahoitusyhtiö (YK)
(International Finance Corporation (UN))
IFOP Instrument financier d’orientation de la pêche
IGC Intergovernmental Conference
ks. HVK
IHCP kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos
(Institute for Health and Consumer Protection)
IHO Kansainvälinen hydrografinen järjestö
(International Hydrographic Organisation)
ILO
1)
Kansainvälinen työjärjestö (YK)
(International Labour Organization (UN))
2)
Kansainvälinen työtoimisto (ILOn pysyvä valmisteluelin)
(International Labour Office)
IME Institut monétaire européen
ks. ERI
IMF Kansainvälinen valuuttarahasto
(International Monetary Fund)
IMS älykkäät valmistusmenetelmät
(intelligent manufacturing systems)
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö (YK)
(International Maritime Organization (UN))
Inmarsat Merenkulun tietoliikenteen kansainvälinen tekokuujärjestö
(International Maritime Satellite Organisation)
INSTRAW Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi (YK)
(International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN))
INTAS entisen Neuvostoliiton valtioiden tieteenharjoittajien kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi perustettu kansainvälinen yhdistys
(International Association for the Promotion of the Cooperation with Scientists from the Independent States in the Former Soviet Union)
IOC hallitustenvälinen valtameritoimikunta (YK)
(Intergovernmental Oceanographic Commission (UN))
IPSC kansalaisten suojelun ja turvallisuuden tutkimuslaitos
(Institute for the Protection and Security of the Citizen)
IPTS tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitos
(Institute for Prospective Technology Studies)
IRMM vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitos
(Institute for Reference Materials and Measurements)
ISBN kirjan kansainvälinen standardinumero
(international standard book number)
ISDN digitaalinen monipalveluverkko
(integrated services digital network)
ISIC kansainvälinen toimialaluokitusstandardi
(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)
ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
(International Organisation for Standardisation)
ISPA liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline
(instrument structurel de préadhésion)
ISSN aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero
(international standard serial number)
ISTC kansainvälinen tiede- ja teknologiakeskus
(International Science and Technology Center)
ITC Kansainvälinen kauppakeskus (YK ja Maailman kauppajärjestö)
(International Trade Center (UN and WTO))
ITER kansainvälinen fuusiokoereaktori
(international thermonuclear experimental reactor)
ITSTC tietotekniikan ohjauskomitea
(Information Technology Steering Committee)
ITU
1)
Kansainvälinen televiestintäliitto (YK)
(International Telecommunication Union (UN))
2)
transuraanien tutkimuslaitos
(Institute for Transuranium Elements)
ITUC Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö
(International Trade Union Confederation)
IUCN Luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskeva kansainvälinen liitto
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
IUE Yliopistollinen Eurooppa-instituutti
(Institut universitaire européen)
IULA Kansainvälinen kunnallisliitto
(International Union of Local Authorities)
IVY Itsenäisten valtioiden yhteisö

J

JAA Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestö
(Joint Aviation Authorities)
JAI justice et affaires intérieures
JET Joint European Torus -yhteisyritys
JO Journal officiel (de l’Union européenne) (31.1.2003 saakka: Journal officiel des Communautés européennes)
ks. EUVL, EYVL
JRC yhteinen tutkimuskeskus
(Joint Research Centre)

(lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa; YTK-lyhennettä ei käytetä)

K

KEDO Korean niemimaan energia-alan kehitysjärjestö
(Korean Peninsula Energy Development Organisation)
KIE-maat Keski- ja Itä-Euroopan maat
Kok. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeustapauskokoelma
KTT korjaava ja täydentävä talousarvio

L

Life ympäristöalan rahoitusväline
(l’Instrument financier pour l’environnement)

M

MA merentakaiset alueet
MAI monenvälinen investointisopimus
(Multilateral Agreement on Investment)
MAL Maailman ammattiyhdistysten liitto
Marpol kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä
MD Ranskan merentakaiset departementit
MEDA Välimeren alueen kolmansien maiden talous- ja yhteiskuntarakenteiden uudistamisen liitännäistoimenpiteet
(measures to accompany the reform to the economic and social structures in non-member countries of the Mediterranean basin)
MEP Euroopan parlamentin jäsen
Mercosur eteläiset yhteismarkkinat
MIGA Monenkeskinen investointitakauslaitos (Maailmanpankki)
(Multilateral Investment Guarantee Agency (World Bank))
MM merentakaiset maat
MMA merentakaiset maat ja alueet
MSC meriturvallisuuskomitea (IMO)
(Maritime Safety Committee)
MTL Maailman työn liitto

N

NAFO Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö
(North-West Atlantic Fisheries Organisation)
Nafta, NAFTA Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon vapaakauppasopimus
(North American Free Trade Agreement)
Nato Pohjois-Atlantin liitto
(North Atlantic Treaty Organisation)
NEA Ydinenergiajärjestö (OECD)
(Nuclear Energy Agency)
NPT ydinsulkusopimus
(Non-Proliferation Treaty)
NUTS yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö
(nomenclature of territorial units for statistics; nomenclature des unités territoriales statistiques)

O

OAS Amerikan valtioiden järjestö
(Organisation of American States)
OAU Afrikan yhtenäisyysjärjestö
(Organization of African Unity)
sen korvasi AU
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ks. OECD
ODIHR ihmisoikeuksien ja demokraattisten instituutioiden toimisto (ETYJ)
((OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights)
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
(Organisation for Economic Co-operation and Development)
OHMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
ks. SMHV
OIE Maailman eläintautijärjestö
(Office international des épizooties)
OIML Lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälinen järjestö
(Organisation internationale de métrologie légale)
OIT Organisation internationale du travail
ks. ILO
OJ Official Journal (of the European Union) (31.1.2003 saakka: Official Journal of the European Communities)
ks. EUVL, EYVL
OLAF Euroopan petostentorjuntavirasto
(Office européen de lutte antifraude)
ONU Organisation des Nations unies
ks. YK
OPEC öljynviejämaiden järjestö
(Organisation of the Petroleum Exporting Countries)
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
ks. OPEC
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
ks. ETYJ
OSHA ks. EU-OSHA
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord
ks. Nato

P

PAC politique agricole commune
ks. YMP
PCT patenttialan yhteistyön perussopimus
(Patent Cooperation Treaty)
PECO pays d’Europe centrale et orientale
ks. KIE-maat
PESC politique étrangère et de sécurité commune
ks. YUTP
Phare yhteisön avustusohjelma kumppanuusmaiden tukemiseksi Keski- ja Itä-Euroopassa (Phare käsitetään nykyään jo itsenäiseksi sanaksi eikä enää alkukirjainlyhenteeksi sanoista Pologne-Hongrie: assistance à la restructuration des économies)
PIB produit intérieur brut
ks. BKT
PIBpm produit intérieur brut au prix du marché
ks. BKTmh
pk-yritykset pienet ja keskisuuret yritykset
PLO Palestiinan vapautusjärjestö
(Palestine Liberation Organisation)
PMN Pohjoismaiden ministerineuvosto
PN Pohjoismaiden neuvosto
PNB produit national brut
ks. BKTL
PNBpm produit national brut au prix du marché
ks. BKTLmh
PO pääosasto (ks. myös kohta 9.6 komission pääosastojen luettelo)
POM pays d’outre-mer
ks. MM
POP pysyvät orgaaniset yhdisteet
(persistent organic pollutant)
PTK poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
PSB produit social brut
ks. BKTL
PTOM pays et territoires d’outre-mer
ks. MMA

R

Raxen rasismin ja muukalaisvihan eurooppalainen tiedotusverkosto
(European Racism and Xenophobia Information Network)
RCAP riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma
(risk capital action plan)
Reitox huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskeva eurooppalainen tietoverkko
(réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies)
RNKK Reinin navigaation keskuskomissio

S

SACU Eteläisen Afrikan tulliliitto
(Southern African Customs Union)
SADC Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö
(Southern African Development Community)
SAF rakennesopeutusvarat
(structural adjustment facility)
SALT strategisten aseiden rajoittamisneuvottelut
(strategic arms limitation talks)
SAN suojattu alkuperänimitys
Sars vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä
(Severe Acute Respiratory Syndrome)
SCE eurooppaosuuskunta
(societas cooperativa europaea)
SCF elintarvikealan tiedekomitea
(Specific Committee for Food)
SEBC Système européen de banques centrales
ks. EKPJ
SEC Système européen de comptes économiques intégrés
ks. EKT
SEU sopimus Euroopan unionista
SIFIM services d’intermédiation financière indirectement mesurés
ks. FISIM
SIS Schengenin tietojärjestelmä
(Schengen information system)
SME système monétaire européen
ks. EMS
SMHV sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
(jonka korvasi Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, ks. EUIPO)
SMM suojattu maantieteellinen merkintä
SOLAS kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä
(International Convention for the Safety of Life at Sea)
SPS tilatukijärjestelmä
(single payment scheme)
Stabex vientitulojen vakauttamisjärjestelmä
(system for the stabilisation of ACP and OCT export earnings)
Sysmin kaivostoiminnan erityinen rahoitusjärjestelmä
(system for the stabilisation of ACP and OCT mining products)

T

TABD transatlanttinen liike-elämän välinen vuoropuhelu
(Transatlantic Business Dialogue)
TAC suurin sallittu saalis
(total allowable catch)
Tacis uusille itsenäisille valtioille ja Mongolialle suunnattu tekninen avustusohjelma
(Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)
(Tacis käsitetään itsenäiseksi sanaksi eikä enää kirjainlyhenteeksi)
Taiex teknisen avun tiedonvaihtotoimisto
Target Euroopan laajuinen automatisoitu bruttoselvitysperiaatteella toimiva maksujärjestelmä
Taric Euroopan unionin yhtenäistariffi
TDC tarif douanier commun
ks. CCT
TEN Euroopan laajuiset verkot
(trans-European network)
TIR
1)
Kansainvälinen maantiekuljetus
(transport international routier)
2)
TIR-carnet’isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskeva tulliyleissopimus (TIR-yleissopimus)
T&K tutkimus ja kehitys
TKK teollisuuden kehittämiskeskus
TRIPS sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista
(trade-related aspects of intellectual property rights)
TSK ks. ETSK
TVA taxe sur la valeur ajoutée
ks. alv
TVHD télévision à haute définition
ks. HDTV

U

UACEE Euroopan talousyhteisön pienteollisuusliitto
(Union de l’artisanat de la CEE)
UCLAF petostentorjunnan koordinointiyksikkö
(unité de coordination de la lutte antifraude), jonka korvasi OLAF
UDEAC Keski-Afrikan valtioiden tulli- ja talousliitto
(Union douanière et économique des États de l’Afrique centrale)
UDEAO Länsi-Afrikan valtioiden tulli- ja talousliitto
(Union douanière et économique des États de l’Afrique de l’Ouest)
UE Union européenne
ks. EU
UEAPME Euroopan käsiteollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten liitto
(Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises)
UEBL Union économique belgo-luxembourgeoise
ks. BLEU
UEM talous- ja rahaliitto
(Union économique et monétaire)
ks. EMU
UMOA Länsi-Afrikan rahaliitto
(Union monétaire ouest-africaine)
UN United Nations
ks. YK
UNCED YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi
(United Nations Conference on Environment and Development)
UNCTAD YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi
(United Nations Conference on Trade and Development)
UNDP YK:n kehitysohjelma
(United Nations Development Programme)
UNDRO YK:n katastrofiapuohjelma
(United Nations Disaster Relief Organiation)
UNEP YK:n ympäristöohjelma
(United Nations Environment Programme)
Unesco YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNFCCC YK:n ilmastonmuutoskonventti
(United Nations Framework Convention on Climate Change)
UNFPA YK:n väestörahasto
(United Nations Population Fund)
UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu
(United Nations High Commissioner for Refugees)
UNICE Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö
(Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe)
Unicef YK:n lastenrahasto
(United Nations Children’s Fund)
UNIDO YK:n teollistamisrahasto
(United Nations Industrial Development Organisation)
UNIDROIT yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti
(Institut international pour l’unification du droit privé)
UNIFEM YK:n naisten kehitysrahasto
(United Nations Development Fund for Women)
UNITAR YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos
(United Nations Office on Drugs and Crime)
UNODC YK:n huumeiden ja rikosten torjunnasta vastaava järjestö
(United Nations Institute for Training and Research)
UNRWA YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelin
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
UPU Maailman postiliitto
(Universal Postal Union)

V

VAT value added tax
ks. alv
VIH virus d’immunodéficience humaine
ks. HIV

W

WCO Maailman tullijärjestö
(World Customs Organisation)
WEU Länsi-Euroopan unioni
(Western European Union)
WFP Maailman elintarvikeohjelma (YK)
(World Food Programme (UN))
WHO Maailman terveysjärjestö (YK)
(World Health Organization (UN))
WIPO Maailman henkisen omaisuuden järjestö (YK)
(World Intellectual Property Organisation (UN))
WMO Maailman ilmatieteellinen järjestö (YK)
(World Meteorological Organisation (UN))
WRC maailman radioviestintäkonferenssi (ITU)
(World Radiocommunication Conference)
WTO
1)
Maailman kauppajärjestö
(World Trade Organization)
2)
Maailman matkailujärjestö
(World Tourism Organisation)

Y

YK Yhdistyneet kansakunnat
YMJ yhteinen markkinajärjestely
YMP yhteinen maatalouspolitiikka
YOA yhtenäiset ohjelma-asiakirjat
YTK (ei käytetä yhteisestä tutkimuskeskuksesta; ks. JRC)
YTPP yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
YUTP yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
YVA ympäristövaikutusten arviointi
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu