ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A4 Sigle și acronime

Pentru scrierea acronimelor, a se vedea punctul 10.2.3. Termenii urmați de un asterisc constituie excepții de la regulă.

Această listă nu este exhaustivă. Ea cuprinde doar siglele și acronimele cele mai folosite și are ca scop principal ilustrarea regulilor de scriere.

Modificări față de ediția 2011
12.12.2019 Eurojust
29.7.2019 AESA
17.7.2019 ELA
27.6.2019 ENISA
25.10.2018 TARIC
1.5.2017 Europol
15.2.2017 CoR
14.2.2017 caf/CIF, fob/FOB
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL, ECHO
10.5.2016 MES
23.3.2016 EUIPO/OAPI
27.10.2015 EU-OSHA
26.10.2015 AIEA
14.9.2015 ENISA
15.4.2015 OAREC
8.4.2015 CSUE/Satcen
17.3.2015 OAPI
30.11.2014 CESP
15.9.2014 IDA/USAID
6.11.2013 EMCDDA/OEDT
16.7.2013 ENISA
29.5.2013 EMCDDA/OEDT
18.10.2012 EAS/EUSA

A

AAN Adunarea Atlanticului de Nord
ACCP Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (a se vedea EFCA)
ACP Statele din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (semnatare ale convenției de la Lomé)
ADPIC aspecte ale dreptului de proprietate intelectuală în domeniul comerțului (TRIPS)
AEA Agenția Europeană de Apărare
AEC
1.
Asociația Europeană pentru Cooperare (Belgia)
2.
Atomic Energy Commission (Comisia pentru Energie Atomică) (Statele Unite ale Americii)
AECMA Asociația Europeană a Constructorilor de Material Aerospațial
AEEN Agenția Europeană pentru Energia Nucleară (OCDE)
AEF Agenția Europeană a Căilor Ferate
AELS Asociația Europeană a Liberului Schimb
AEM
1.
Agenția Europeană de Mediu
2.
[a nu se utiliza pentru Agenția Europeană pentru Medicamente (a se vedea EMEA)]
AEN Agenția pentru Energie Nucleară (OCDE)
AEP Agenția Europeană pentru Productivitate (OCDE)
AEPC (a se vedea ECHA)
AER Agenția Europeană pentru Reconstrucție (încetarea mandatului: 31.12.2008)
AESA Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației [a nu se utiliza AESA pentru Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care are acronimul EFSA (identic în toate versiunile lingvistice)]
AESM [a nu se utiliza pentru Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (a se vedea EMSA)]
AESPC Asociația Europeană pentru Siguranța Bunurilor de Consum
AETA Asociația Europeană a Transportatorilor Aerieni
AETR Acord european privind munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale
AFNOR Asociația franceză pentru normalizare
AG Aktiengesellschaft
AGE acord general de împrumut
AIE
1.
acord de integrare economică (GATS)
2.
Agenția Internațională a Energiei (OCDE)
AIEA Agenția Internațională pentru Energie Atomică (ONU)
AII acord interinstituțional
AIMA Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
ALA țări ALA (țări din America Latină și din Asia)
ALADI Asociația latino-americană de integrare (înlocuiește ALALE)
ALALE Asociația latino-americană a liberului schimb
ALENA Acordul de liber schimb nord-american
Altener (program de dezvoltare de) energii alternative
AME acord monetar european
AMF aranjament multifibre (aranjament privind comerțul internațional în domeniul textilelor)
ANIMO rețea informatizată de legătură între autorități veterinare
APD ajutor public pentru dezvoltare
APE Adunarea Parlamentară Europeană
ASACR Asociația de Cooperare Regională a Asiei de Sud
ASBL asociație nonprofit
ASCII American Standard Code for Information Interchange (Cod standard american pentru schimbul de informații)
ASE [a nu se utiliza pentru Agenția Spațială Europeană (a se vedea ESA)]
ASEAN Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est

B

BAD
1.
Banca Africană de Dezvoltare
2.
Banca Asiatică de Dezvoltare
BADEA Banca Arabă pentru Dezvoltarea Economică a Africii
BCE Banca Centrală Europeană
BC-NET business cooperation network (rețeaua europeană de cooperare și de apropiere între întreprinderi)
BEI Banca Europeană de Investiții
Benelux Belgia, Țările de Jos și Luxemburg (uniune economică)
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
BEUC Biroul European al Uniunilor de Consumatori
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (codul civil german)
BGBl. (*) Bundesgesetzblatt
BID Banca Interamericană de Dezvoltare (ONU)
BIRD Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială; ONU)
BPL bune practici de laborator
BRE birou de apropiere între întreprinderi (Comisie)
BRI bancă de regulamente internaționale
BRS buget rectificativ și suplimentar

C

CAD
1.
Comitet de sprijin pentru dezvoltare (OCDE)
2.
computer-aided design (proiectare asistată de calculator)
3.
dolar canadian
caf (*) [a nu se utiliza pentru cost, asigurare și fret (a se vedea CIF)]
Canzas zona „Canzas” (formată din Canada, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud)
CARE sistem al Uniunii privind accidentele rutiere în Europa
Caricom Comunitatea Caraibilor
CBI Comisia balenieră internațională
CCAMLR (*) Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (Comisia pentru conservarea faunei și a florei marine din Antarctica)
CCC (a nu se utiliza pentru Centrul Comun de Cercetare; a se vedea JRC)
CCD
1.
Comitetul pentru comerț și distribuție
2.
Consiliul pentru comerț și dezvoltare (Cnuced)
CCE
1.
(a se evita pentru Comisia Europeană)
2.
Consiliul comunelor din Europa
CCG
1.
comitet consultativ general (CCR)
2.
Consiliul de cooperare al Golfului
CCI
1.
Camera de Comerț Internațională
2.
Comitetul pentru cooperarea industrială
CCIR Comitetul consultativ internațional pentru radiocomunicații
CCITT
1.
Comitetul consultativ internațional pentru telegrafie și telefonie
2.
Comitetul consultativ pentru inovare și transfer al tehnologiilor
CCNR Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin
CCOL Comitetul de coordonare pentru stratul de ozon (PNUE)
CCP Clasificare centrală provizorie (a produselor) (GATS)
CDD Comisia pentru Dezvoltarea Durabilă (ONU)
CDI
1.
Centrul pentru dezvoltarea industrială (ACP-CE)
2.
Consiliul pentru Dezvoltarea Industrială (ONUDI)
CD-ROM compact disc read-only memory (CD cu memorie read-only)
CdT (*) Centrul de Traduceri (pentru Organismele Uniunii Europene)
CE Comunitatea Europeană
CEA
1.
Comisariatul pentru Energia Atomică (Franța)
2.
Comisia Economică pentru Africa (ONU)
3.
Confederația Europeană a Agriculturii
CEAC Comisia europeană pentru aviația civilă
CEAO
1.
Comisia Economică pentru Asia Occidentală (ONU; înlocuită prin CESAO)
2.
Comunitatea Economică a Africii de Vest
CEAR Comitetul european pentru azil și refugiați
CECO Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (Tratatul CECO a expirat la 24 iulie 2002)
CECUA Confederation of European Computer User Associations (Confederația Europeană a Asociațiilor Utilizatorilor Tehnologiilor Informației)
Cedeao Comunitatea Economică a Statelor din Africa Occidentală
Cedefop Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Cedex (*) courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle (corespondență de întreprindere cu distribuție excepțională)
CEDO
1.
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
2.
Convenția europeană pentru drepturile omului
CEDRE Centrul European pentru Dezvoltarea Regională
CEE
1.
Comisia Economică pentru Europa (CEE-ONU) (echivalent EN = ECE)
2.
Comunitatea Economică Europeană (echivalent EN = EEC)
CEEA Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumită și Euratom)
CEFIC Consiliul European al Federațiilor din Industria Chimică
CEI
1.
centru pentru întreprinderi și inovare
2.
Comisia Electrotehnică Internațională
3.
cooperare economică internațională
CEIES Comitetul consultativ european pentru informații statistice în domeniile economic și social
CELAD Comitetul european pentru lupta antidrog
CELEX Communitatis Europææ Lex (bază de date)
CEMT Conferința europeană a miniștrilor din domeniul transporturilor
CEN Comitetul European pentru Normalizare
Cenelec Comitetul European pentru Normalizare în Domeniul Electrotehnicii
CEPAL Comisia Economică pentru America Latină (ONU; înlocuită prin Cepalc)
Cepalc Comisia Economică pentru America Latină și Zona Caraibilor (ONU)
CEPL Conferința Europeană a Autorităților Locale
CEPOL Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
Ceprem Centrul de promovare și cercetare pentru monedele europene
CEPT Conferința Europeană a Administrațiilor Poștelor și Telecomunicațiilor
CERD Comitetul european pentru cercetare și dezvoltare
CERDP Centrul european de cercetare și documentare parlamentară
CERN Organizația Europeană pentru Cercetarea Nucleară (fostul „Consiliu European pentru Cercetarea Nucleară”)
CES Confederația Europeană a Sindicatelor
CESA Colegiul European de Securitate și Apărare (JO L 176, 4.7.2008, p. 20)
CESAO Comisia Economică și Socială pentru Asia Occidentală (ONU)
CESAP Comisia Economică și Socială pentru Asia și Pacific (ONU)
CESE Comitetul Economic și Social European
CESP Centrul European de Strategie Politică
CFC clorofluorocarbon
CGC comitet consultativ pentru gestiune și coordonare
CGPM Comisia Generală pentru Pescuit în Mediterana (fostul „Consiliu general pentru pescuit în Mediterana”)
CIATT Comisia Interamericană pentru Tonul Tropical
CICI clasificare internațională (a Organizației Națiunilor Unite) pentru comerțul internațional
CICR Comitetul Internațional al Crucii Roșii
CICTA
1.
Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului de Atlantic (organ al convenției citate în cele ce urmează)
2.
Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic
CIDST Comitetul pentru informație și documentație științifică și tehnică
CIEM Consiliul internațional pentru explorarea mării
CIF cost, asigurare și fret (Incoterms 2010)
CIG Conferință interguvernamentală
CIJ Curtea Internațională de Justiție
CIO Comitetul Internațional Olimpic
CIP Comitetul interministerial pentru prețuri
CIPAN Comisia Internațională pentru Pescuitul în Atlanticul de Nord-Vest (echivalent EN = ICNAF – International Commission for the North-West Atlantic Fisheries)
Cipase Comisia Internațională pentru Pescuitul în Atlanticul de Sud-Est (echivalent EN = Icseaf – International Commission for the South-East Atlantic Fisheries)
CIPI Comitetul interministerial pentru politica industrială
CIPR Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor
CIPRA Comisia Internațională pentru Protecția Regiunii Alpine
CIPRP Comisia Internațională pentru Protecția Rinului împotriva Poluării
CIRC Centrul Internațional de Cercetare în Domeniul Cancerului
CIRD Comitetul interservicii pentru cercetare și dezvoltare
CIREA Centrul de informare, de reflecție și de schimburi în domeniul azilului (în cadrul Secretariatului General al Consiliului)
Cireel Centrul de informare și cercetare pentru predarea-învățarea și utilizarea limbilor
Cirefi Centrul de informare, de reflecție și de schimburi în domeniul trecerii frontierelor și al imigrației (în cadrul Secretariatului General al Consiliului)
CISC Confederația Internațională a Sindicatelor Creștine
CISL Confederația Internațională a Sindicatelor Libere
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenția privind schimburile comerciale internaționale de specii de faună și floră sălbatice)
CITI clasificare internațională-tip, per industrie, a tuturor ramurilor de activitate economică (ONU)
CJCE Curtea de Justiție a Comunităților Europene (a se vedea CJUE)
CJUE Curtea de Justiție a Uniunii Europene (până la 30 noiembrie 2009, Curtea de Justiție a Comunităților Europene)
CLHP cromatografie în fază lichidă la presiuni înalte
CMA Consiliul mondial al alimentației (ONU)
CME Conferința mondială a energiei
CMI Comitetul maritim internațional
CMT Confederația Mondială a Muncii
CMUE Comitetul militar al Uniunii Europene
CN Consiliul Nordic
CNRS Centrul Național pentru Cercetarea Științifică (Franța)
CNTC Comitetul pentru nomenclatura Tarifului comun
Cnuced Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare
Cnudci Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional
CNUED Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru mediu și dezvoltare
Cnusted Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru știință și tehnică în slujba dezvoltării
Cocona Consiliul de cooperare al Atlanticului de Nord
Codest Comitetul pentru dezvoltarea europeană a științei și tehnologiei
Cogeca Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (fostul „Comitet General pentru Cooperarea Agricolă”)
COI
1.
Comisia pentru Oceanul Indian
2.
Consiliul Oleicol Internațional
COM colectivitate de peste mări (Franța)
Comext bază de date privind comerțul exterior al Uniunii Europene
COPA Comitetul organizațiilor profesionale agricole (UE)
Copace Comitetul pentru Pescuit în Atlanticul de Centru și de Est
COPEC Comitetul paritar pentru egalitatea de șanse
CoR (*) Comitetul European al Regiunilor
CORDI Comitetul pentru cercetare și dezvoltare industrială
CORDIS (*) Community Research and Development Information Service (serviciu comunitar de informare în domeniul cercetării și dezvoltării) (se scrie cu majuscule, în urma unui acord la care s-a ajuns cu o organizație comercială având aceeași siglă)
Coreper Comitetul reprezentanților permanenți
Corine coordonarea informațiilor privind mediul
COST
1.
comitet științific și tehnic
2.
Cooperare europeană în domeniul științei și tehnologiei
COV compuși organici volatili
CP credite de plată
CPANE Comisia pentru Pescuitul în Atlanticul de Nord-Est
CPE
1.
Comitetul permanent pentru ocuparea forței de muncă
2.
cooperare politică europeană
3.
credite pentru angajamente
CPP credite pentru plăți
CPRA Comitetul permanent pentru cercetarea agricolă
CRAFT cooperative research action for technology (program de acțiune pentru IMM-urile din domeniile artizanatului și comercial)
CREST Comitetul pentru cercetarea științifică și tehnică
Cronos bancă macroeconomică pentru tratamentul seriilor cronologice
CSCE Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa
CSI Comunitatea Statelor Independente
CST Comitetul științific și tehnic (Euratom)
CSTE Clasificarea mărfurilor pentru statisticile privind transporturile în Europa
CSUE (a se vedea Satcen)
CTCI clasificare-tip pentru comerțul internațional (Eurostat)
CTOI Comisia pentru Tonul din Oceanul Indian

D

Daphné program de acțiune privind măsurile preventive pentru combaterea violenței față de copii, adolescenți și femei
DAU document administrativ unic
DECT digital European cordless telecommunications (telecomunicații numerice fără fir europene)
DG direcție generală (a se vedea punctul 9.6, Direcții generale și servicii ale Comisiei: denumiri oficiale)
DGT Direcția Generală Traduceri
DIANE direct information access network for Europe (rețea europeană de acces direct la informație)
DIN
1.
Deutsche Industrie Norm
2.
Deutsches Institut für Normung
DOCUP document unic de programare
DOM departament de peste mări [Franța – a se vedea, de asemenea, DOM-ROM în anexa C (FR)]
DOM-ROM departament și regiune de peste mări [Franța – a se vedea, de asemenea, DOM-ROM în anexa C (FR)]
DOP denumire de origine protejată
DPI drepturi de proprietate intelectuală
DRAM dynamic random access memory (memorie vie dinamică)
DTS drept de tragere special (FMI)
DZA doză zilnică admisibilă (produse alimentare)

E

EAS (a se vedea EUSA)
ECDC Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
ECE (a se vedea CEE)
ECHA Agenția Europeană pentru Produse Chimice (acronim identic pentru toate limbile)
ECHO
1.
European Commission host organisation (server de baze de date al Comisiei)
2.
Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) (a se vedea punctul 9.6, Direcții generale și servicii ale Comisiei: denumiri oficiale)
Ecosoc
1.
(a nu se utiliza pentru Comitetul Economic și Social European)
2.
Consiliul economic și social (ONU)
ECU European currency unit (unitate de cont europeană) [înlocuită de euro (cod ISO: EUR) – a se vedea punctul 7.3.1]
EDI electronic data interchange (schimb de date informatizate)
EFCA Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (până la 31 decembrie 2011, Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului)
EFICS European forestry information and communication system (Sistemul european de informare și comunicare în domeniul forestier)
EFSA Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (European Food Safety Authority) (acronim identic pentru toate limbile; a nu se utiliza AESA)
EIC euro-info-centre
EIGE Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Einecs European inventory of existing commercial chemical substances (Inventarul european al produselor chimice comercializate)
Eionet Rețeaua europeană de informare și observare în domeniul mediului
EIT Institutul European de Inovare și Tehnologie (European Institute of Innovation and Technology) (acronim identic pentru toate limbile – JO L 97, 9.4.2008, p. 1)
ELA Autoritatea Europeană a Muncii
EMA Agenția Europeană pentru Medicamente [fosta „Agenție Europeană pentru Controlul Medicamentelor” (acronimul EMA este identic pentru toate limbile)]
EMAS Sistemul de management al mediului și de audit
EMCDDA (*) (a se vedea OEDT)
EMSA Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (European Maritime Safety Agency) (a nu se folosi AESM)
ENISA Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (acronim identic pentru toate limbile)
EPOS
1.
electronic point-of-sale (punct de vânzare electronică)
2.
European pool of studies (and analyses) [centru european de studii (și analize)]
EPSO European Personnel Selection Office (Oficiul European pentru Selecția Personalului)
Erasmus action scheme for the mobility of university students (program de acțiune privind mobilitatea studenților)
ERCEA Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (European Research Council Executive Agency) (acronim identic pentru toate limbile)
ERICA European Research Institute for Consumer Affairs (Institutul European de Cercetare privind Consumatorii)
ERMES European radio messaging system (sistem paneuropean de apel la distanță public terestru)
ESA Agenția Spațială Europeană (European Space Agency) (acronim identic pentru toate limbile; a nu se folosi ASE)
ESB
1.
echivalent subvenție brut
2.
encefalopatie spongiformă bovină (boala „vacii nebune”)
ESN echivalent subvenție net
et al. (*) și alții (texte ale CJUE)
ETF Fundația Europeană de Formare (European Training Foundation) (acronim identic pentru toate limbile)
ETSI European Telecommunications Standards Institute (Institutul european de normalizare în domeniul telecomunicațiilor)
EUIPO Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (European Union Intellectual Property Office) (a înlocuit OAPI)
EUMC Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe [înlocuit de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (a se vedea FRA)]
Euratom (a se vedea CEEA)
Eureka European Research Coordination Agency (Agenția Europeană pentru Coordonarea Cercetării)
EURES Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă
EU-OSHA Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
Eurocontrol Organizația Europeană pentru Securitatea Navigației Aeriene
Eurojust Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
Eurolib European library project
Euronet-DIANE direct information access network for Europe (rețea europeană de acces direct la informație)
Europol Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
Eurostat Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene
Eurydice Rețea de informare privind educația în Europa (http://www.eurydice.org)
EUSA Școala Europeană de Administrație
(acronim identic pentru toate limbile)
EWOS European workshop for open systems (grupare europeană pentru elaborarea normelor OSI)

F

FAO
1.
fabricare asistată de calculator
2.
Food and Agriculture Organization (of the United Nations) (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură)
FEADR Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
FECOM Fondul european de cooperare monetară
FED Fondul european de dezvoltare
FEDER Fondul european de dezvoltare regională
FEF a nu se utiliza pentru „Fundația Europeană de Formare” – a se vedea ETF
FEI Fondul european de investiții
FEOGA Fondul european de orientare și garantare agricolă
FEOGA-Orientare
FEOGA-Garantare
FEOGA, secțiunea „Orientare”
FEOGA, secțiunea „Garantare”
FES Fundația Europeană pentru Știință
FIDA Fondul internațional de dezvoltare agricolă (ONU)
FIDE Federația Internațională a Dreptului European
FINUL Forța interimară a Organizației Națiunilor Unite în Liban
FME Fondul Monetar European
FMI Fondul Monetar International (ONU)
Fnulad Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru lupta împotriva abuzului de droguri
FNUR Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați
FOB free on board (franco à bord)
(Incoterms 2010)
FORMA Fondul de orientare și de regularizare a piețelor agricole
Forpronu Forța de protecție a Organizației Națiunilor Unite
FRA Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (acronim identic pentru toate limbile)
Frontex Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (acronim identic pentru toate limbile)
FSE Fondul social european
FSM Federația Sindicală Mondială
FSUE Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

G

GAEC grupare agricolă de exploatare în comun
GAFI grup de acțiune financiară internațională
GATS General Agreement on Trade in Services (Acordul General pentru Comerțul cu Servicii)
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acordul General pentru Tarife și Comerț) (devenit OMC)
GEIE grupare europeană de interes economic
GIE grupare de interes economic
GmbH (*) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPL gaz petrolier lichefiat
GSA Agenția GNSS European (abreviere identică pentru toate limbile)
GSM grup special mobil

H

HCFC hidroclorofluorocarbon
HUGO Organizația genomului uman

I

IAO inginerie asistată pe calculator
IATA International Air Transport Association (Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni)
IBC integrated broadband communications (comunicații integrate în bandă largă)
IBSFC Comisia Internațională pentru Pescuitul în Marea Baltică
ICNAF (a se vedea CIPAN)
Icseaf (a se vedea Cipase)
IDA
1.
Interchange of data between administrations (schimb de date între administrații)
2.
International Development Association (Asociația internațională pentru dezvoltare) (a nu se confunda cu USAID)
IDST informare și documentare științifică și tehnică
IFOP Instrument financiar de orientare privind pescuitul (este un fond ca, de exemplu, FEDER – a nu se confunda cu fondul de garantare pentru pescuit, care este o linie bugetară)
IME Institutul Monetar European
IMM-uri întreprinderi mici și mijlocii
INFCE international nuclear fuel cycle evaluation (evaluare internațională a ciclului combustibililor nucleari)
Inmarsat International Maritime Satellite Organisation (Organizația Internațională a Comunicațiilor Maritime prin Satelit)
INRA Institutul Național de Cercetare Agronomică (Franța, Paris)
INS Institutul Național de Statistică (Belgia)
Inserm Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală (Franța, Paris)
Intelsat International Telecommunications Satellite Organisation (Organizația Internațională a Telecomunicațiilor prin Satelit)
Interprise program comunitar în domeniul cooperării între întreprinderi
Interreg inițiativă comunitară privind zonele frontaliere
IRDAC Industrial Research and Development Advisory Committee (Comitetul consultativ pentru cercetarea și dezvoltarea industriale)
IRIS
1.
Institutul pentru relații internaționale și strategice
2.
International reservation and information system (sistem internațional de rezervare și informare)
3.
interrogation requirements information system
ISBN international standard book number (cod internațional de identificare a cărților, definit prin ISO 2108)
ISO International Organisation for Standardisation (Organizația Internațională de Standardizare)
ISPA Instrument structural de preaderare
ISSN international standard serials number (cod internațional de identificare a publicațiilor seriale, definit prin ISO 3297)
ISSUE Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene
ITER international thermonuclear experimental reactor (reactor termonuclear experimental internațional)

J

J joule
JAI cooperare polițienească și judiciară în materie penală
(denumire anterioară: cooperare în domeniile justiției și afacerilor interne)
JO Jurnalul Oficial (al Uniunii Europene)
(până la 31 ianuarie 2003: Jurnalul Oficial al Comunităților Europene)
JRC Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre)
(acronim identic pentru toate limbile; a nu se utiliza CCC)

K

KBS knowledge-based system (sistem bazat pe cunoaștere) (informatică)

L

LAN local area network (rețea locală în bandă înaltă)
LBE leucoză bovină enzootică
Leader Legături între acțiunile vizând dezvoltarea economiei rurale
LEBM Laborator european de biologie moleculară
Licross Liga societăților Crucea Roșie și Semiluna Roșie
LIFE Instrumentul financiar pentru mediu

M

Matthaeus (*) program de acțiune privind formarea profesională a funcționarilor vamali
Matthaeus-TAX (*) program de acțiune privind formarea profesională a funcționarilor responsabili cu fiscalitatea indirectă
MCCA Mercado Común Centroamericano (Piața Comună a Americii Centrale)
MEDIA măsuri privind încurajarea dezvoltării industriei audiovizualului (program de acțiune)
MES Mecanismul european de stabilitate (http://www.esm.europa.eu)
Mercosur Mercado Común del Sur (Piața comună a Sudului) (organizație regională sud-americană)
MES Mecanismul european de stabilitate
METRE (program de) măsuri, etaloane și tehnici de referință
MPUE Misiunea de Poliție a Uniunii Europene

N

NABS Nomenclatura privind analiza și comparația bugetelor și programelor științifice
NACE Nomenclatura generală a activităților economice în Uniunea Europeană
NAFO Organizația pentru Pescuitul în Atlanticul de Nord-Vest (North-West Atlantic Fisheries Organisation)
NAFTA (a se vedea ALENA)
NATO/OTAN Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
NC Nomenclatura combinată
NCM negocieri comerciale multilaterale (GATT)
NET
1.
Next European Torus
2.
normă europeană de telecomunicații
NETT network for environmental technology transfer (rețea de transfer de tehnologii de mediu)
NIC nou instrument comunitar
NIPC nou instrument de politică comercială
NUTS Nomenclatura unităților teritoriale statistice

O

OACI Organizația Aviației Civile Internaționale
OAMCE Organizația Africană și Malgașă de Cooperare Economică
OAPEC Organizația Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol
OAPI Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (forma scurtă: Oficiul pentru Armonizare, iar nu Oficiul pentru Mărci) (devenită EUIPO)
OAREC Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
OAV Oficiul Alimentar și Veterinar
OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OCSAN Organizația pentru Conservarea Somonului din Atlanticul de Nord
OCSP Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante
OECE Organizația Europeană pentru Cooperare Economică (devenită OCDE)
OEDT Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
OEN Organizația Europeană de Normalizare
OIM Organizația Internațională a Muncii (ONU)
OIPA Organizația Interparlamentară a ANASE
OLADE Organizația Latino-Americană a Energiei
OLAF Oficiul European de Luptă Antifraudă (DG a Comisiei Europene)
OMC Organizația Mondială a Comerțului (succesoarea GATT)
OMCI Organizația Interguvernamentală Consultativă a Navigației Maritime (înlocuită de OMI)
OMG organism modificat genetic
OMI Organizația Maritimă Internațională
OMM Organizația Meteorologică Mondială
OMPI Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (ONU)
OMS Organizația Mondială a Sănătății (ONU)
OMV Organizația Mondială a Vămilor
ONG organizație neguvernamentală
ONU Organizația Națiunilor Unite
ONUDI Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială
OP Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (DG a Comisiei Europene) (până la 30 iunie 2009, Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene)
OPC organism de plasament colectiv
OPCVM organism de plasament colectiv în valori mobiliare
OPEC Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol
OSHA (a se vedea EU-OSHA)
OTASE Organizația Tratatului Asiei de Sud-Est
OUA Organizația Uniunii Africane (înlocuită de UA)

P

PAC politica agricolă comună
PACE (European) programme of advanced continuing education [program (european) de formare continuă avansată]
PAM
1.
program alimentar mondial (ONU)
2.
program de acțiune pentru Mediterana
PCB policlorbifenil
PCP politica comună în domeniul pescuitului
PCR practici comerciale restrictive (GATS)
PCT policlorterfenil
PE Parlamentul European
PECO pays d'Europe centrale et orientale (țările din Europa Centrală și de Est)
PED pol european de dezvoltare
PERU programare energetică la scară regională și urbană
PESC politica externă și de securitate comună
PESD politica europeană de securitate și apărare
PG preferințe generalizate
Phare (*) program de ajutor destinat țărilor din Europa Centrală și de Est (se consideră substantiv propriu, iar nu acronim; nu se mai utilizează formula „Polonia-Ungaria-…”)
PIB produs intern brut
PID program integrat de dezvoltare
PIM program integrat mediteraneean
PIN program indicativ național
plc (*) public limited company
PNB produs național brut
PNBpp produs național brut la prețurile pieței
PNN produs național net
Pnucid program al Organizației Națiunilor Unite privind controlul internațional al drogurilor
PNUD program al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare
PNUE program al Organizației Națiunilor Unite pentru mediu
Pnulad plan al Organizației Națiunilor Unite privind lupta împotriva drogurilor

R

RAIU Rezerva alimentară internațională de urgență (ONU)
RAM random access memory (memorie cu acces selectiv)
R & D cercetare și dezvoltare
RDD cercetare, dezvoltare și demonstrare
RDT cercetare și dezvoltare tehnologică
REA Agenția Executivă pentru Cercetare (Research Executive Agency) (acronim identic pentru toate limbile; a nu se folosi AER)
Recite regions and cities for Europe (regiuni și orașe europene)
Reitox Rețeaua europeană de informații privind drogurile și toxicomania
RICA Rețeaua de informații contabile agricole
RJE Rețeaua judiciară europeană
RMN rezonanță magnetică nucleară
RNIS rețea numerică cu integrare de servicii
ROM read-only memory (memorie inertă)
RTE rețele transeuropene

S

SA societate anonimă
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation (Asociația pentru Cooperare Regională a Asiei de Sud)
SADC Southern African Development Community (Comunitatea pentru Dezvoltare a Africii de Sud)
SAE societate anonimă europeană
SALT strategic arms limitation talks (negocieri privind limitarea armamentelor strategice)
SARL societate cu răspundere limitată
Satcen Centrul Satelitar al Uniunii Europene
SAU suprafață agricolă utilizată
SAVE specific actions for vigorous energy efficiency (acțiuni determinate pentru o eficiență energetică sporită)
SCAD serviciu central automatizat de documentare (bază de date)
SCE societate cooperativă europeană
SCENT system for a customs enforcement network (Rețeaua vamală pentru lupta împotriva fraudei)
SCIC serviciu comun „Interpretare-conferințe” (Comisia Europeană; înlocuit de Direcția Generală Interpretare)
SdT (*) serviciul de traduceri (Comisia Europeană; înlocuit de Direcția Generală Traduceri – DGT)
SEAE Serviciul European de Acțiune Externă
SEBC Sistemul European al Băncilor Centrale
SEC sistem european al conturilor economice integrate (Eurostat)
SEDOC sistem european de difuzare a ofertelor și a cererilor de locuri de muncă înregistrate în compensație internațională
SEE Spațiul Economic European
SELA sistemul economic latino-american
Sespros sistem european de statistici integrate privind protecția socială
SFI Societatea Financiară Internațională (organism)
SGML standard generalised markup language (limbaj de marcare general standardizat)
SICAV societate de investiții cu capital variabil
SIMAP Sistemul de informare cu privire la contractele de achiziții publice europene
SIS Sistemul de informații Schengen
SME Sistemul monetar european
SMIC salariu minim interprofesional de creștere
SMIG salariu minim interprofesional garantat
SOLAS (International Convention for the) Safety of Life at Sea [(Convenția internațională privind) salvarea vieților omenești pe mare]
SpA (*) società per azioni
SPA Societatea pentru Protecția Animalelor
SPC Standardul puterii de cumpărare
SPG
1.
Schemă de preferințe generalizate (aplicație practică a sistemului de mai jos)
2.
Sistem de preferințe generalizate (instrument definit la Cnuced)
SRAS sindrom respiratoriu acut sever
Stabex sistem de stabilizare a rețetelor la export (a țărilor ACP și a TTPM)
Sysdem sistem european de documentare privind locurile de muncă
Sysmin sistem de ajutor pentru produsele miniere (instrument de finanțare special pentru produsele miniere din țările ACP și din TTPM)
Systran sistem de traducere automată

T

TAC total admisibil al capturilor
Tacis (*) (program de) asistență tehnică pentru noile State Independente și Mongolia (se consideră substantiv propriu, iar nu acronim)
TAI tratament avansat al informației
TAM trade assessment mechanism (mecanism de analiză a relațiilor comerciale)
TARIC tariful integrat al Uniunii Europene
TDS televiziune directă prin satelit
tec (*) tonă-echivalent cărbune
Tempus program de mobilitate transeuropean pentru învățământul superior
tep (*) tonă-echivalent petrol
THC tetrahidrocannabinol (canabis)
TIC tehnologii ale informației și comunicațiilor
TIF transport internațional pe căile ferate
TIR transport internațional rutier de mărfuri
TIT tehnologii ale informației și telecomunicațiilor
TNP tratat privind neproliferarea armelor nucleare
TPC trifenil policlorurat
TPICE Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene (înainte de 1.12.2009)
TPII Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie
TRIPS (a se vedea ADPIC)
TTPM țări și teritorii de peste mări
TVA taxa pe valoarea adăugată
TVC Tariful vamal comun

U

UA Uniunea Africană (a înlocuit OUA; a se vedea http://www.africa-union.org)
UCLAF Unitatea de coordonare a luptei antifraudă
UCME unitate de cont monetară europeană
UDE unitate de dimensiune europeană (în cadrul PAC)
UDEAC Uniunea vamală și economică a statelor din Africa Centrală
UDEAO Uniunea vamală și economică a statelor din Africa de Vest
UE Uniunea Europeană
UEM Uniunea economică și monetară
UEMA Uniunea economică și monetară vest-africană
UEO Uniunea Europei Occidentale
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură)
Unicef United Nations Children’s Fund (Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru copii)
UPU Uniunea Poștală Universală
URBAN inițiativă privind zonele urbane
URL uniform resource locator (adresă universală)
USAID Agency for International Development (Agenția pentru dezvoltare internațională) (Statele Unite ale Americii)

V

VAB valoare adăugată brută
VANE valoare adăugată netă de exploatare
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare