ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag A4 Akronymer

Ændringer efter den 5. november 2013
4.7.2019 ACER
4.2.2019 eu-LISA
3.1.2019 BEREC
25.10.2018 Taric
11.4.2018 eu-LISA
1.5.2017 Europol
1.7.2016 ECHO
10.5.2016 ESM
23.3.2016 EUIPO
15.4.2015 BEREC
8.4.2015 Satcen
15.9.2014 AID/USAID
16.7.2014 ASEAN
5.11.2013 ny version

A

AASM De Associerede Afrikanske Stater og Madagaskar
ABEDA Den Arabiske Bank for Økonomisk Udvikling i Afrika (Arab Bank for Economic Development in Africa)
ACER Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
ACP États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, se AVS
AEC Atomic Energy Commission (De Forenede Stater)
AEFJ Europæisk Forening for Uddannelse af Journalister (Association européenne de la formation au journalisme)
AELE Association européenne de libre-échange, se EFTA
AEN Agence pour l’énergie nucléaire, se NEA
AETR europæisk overenskomst om arbejde, der udføres af det kørende personale i international vejtransport (accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route)
AI Amnesty International
AID se USAID
aids acquired immune deficiency syndrome
AIEE Association des instituts d’études européennes
ALA Asien og Latinamerika
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración, se LAIA
ALALE Association latino-américaine de libre-échange, se LAFTA og LAIA
AMF arrangement multifibre, se MFA
AMU Den Arabiske Maghrebunion (Arab Maghreb Union)
ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est, se ASEAN
ANC African National Congress
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASEAN Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Association of South-East Asian Nations), se ANASE
ASOR aftale om lejlighedsvis international personbefordring ad landevej med omnibusser (accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus)
ASP American selling price
ATP arbejdsmarkedets tillægspension
AVS stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har tiltrådt Lomékonventionen, se ACP

B

BAA Buy American Act
BCC Kontoret for Virksomhedssamarbejde (Business Cooperation Centre)
BEE Det Europæiske Miljøkontor (Bureau européen de l’environnement)
BEI Banque européenne d’investissement, se EIB
Benelux Den Økonomiske Union mellem Belgien, Nederlandene og Luxembourg
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement, se EBRD
BEREC Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (Body of European Regulators for Electronic Communications)
BEUC Kontoret for De Europæiske Forbrugerorganisationer (Bureau européen des unions de consommateurs)
BFI bruttofaktorindkomst
BIC
1.
erhvervsfremme- og innovationscenter (Business and Innovation Centre)
2.
Community measure for the creation and development of business and innovation centres and their network
BICEP bonus incentive commodity export programme (amerikansk program)
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement, se IBRD
BIS Den Internationale Betalingsbank (Bank for International Settlements)
BIT Bureau international du travail, se ILO
BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union, se BLØU
BLØU Den Belgisk-luxembourgske Økonomiske Union, se BLEU
BNI bruttonationalindkomst
BNP bruttonationalprodukt
BRE Kontoret for virksomhedsamarbejde (bureau de rapprochement des entreprises)
BSE bovin spongiform encephalopati
BST bovin somatotropin

C

CAA Civil Aeronautics Authority
CAC Den Fælles Ankedomstol (Community Appeal Court)
CACM Det Centralamerikanske Fællesmarked (Central American Common Market)
CAP common agricultural policy
CARE
1.
EU-database, vejulykker (système communautaire sur les accidents de la route en Europe)
2.
computer-aided reverse engineering
CBSS Council of the Baltic Sea States
CCAMLR Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis
CCB Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning
CCBE Rådet for Advokater i Den Europæiske Union
CCC
1.
Customs Co-operation Council
2.
Det Rådgivende Kulturudvalg
CCCN Customs Co-operation Council Nomenclature
CCITT Consultative Committee on Innovation and Technology Transfer
CCT Common Customs Tariff
CE
1.
Communauté européenne, se EF
2.
European Community conformity marking — EF-mærkning
CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier, se EKSF
CECAF Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav
Cedefop Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Cedex courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle
CEECs central and eastern European countries, se CØEL
CEIES comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social
CEN Den Europæiske Standardiseringsorganisation
CEPT Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer
CERD Det Europæiske Udvalg for Forskning og Udvikling (Comité européen de la recherche et du développement)
CERN Den Europæiske Organisation for Højenergifysik
CES Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (Confédération européenne des syndicats), se EFS
CESE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (Comité économique et social européen), se EØSU
CETIS Det Europæiske Center for Bearbejdning af Videnskabeligt Oplysningsmateriale (Centre européen de traitement de l’information scientifique)
CFC chlorfluorcarboner
CFP common fisheries policy
CFPE Community financing projects for the environment
CFSP common foreign and security policy
CIDST Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Information og Dokumentation (Comité de l’information et de la documentation scientifiques et techniques)
CIEC Konferencen om det Internationale Økonomiske Samarbejde (Conference on International Economic Cooperation)
CIREA Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscenter for Asyl (under Rådets Generalsekretariat), se IDEC
CIREFI Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscenter for Grænsepassage og Indvandring
CIS
1.
Commonwealth of Independent States
2.
toldinformationssystem
CITES konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (også kaldet Washington-konventionen)
CMEA Council for Mutual Economic Assistance — Comecon, se RGØB
CMT Confédération mondiale du travail, se WCL
CNRS Centre national de la recherche scientifique (Frankrig)
Cocolaf Det Rådgivende Koordineringsudvalg for Bekæmpelse af Svig
Codest Udvalget for Europæisk Udvikling af Videnskab og Teknologi (Comité de développement européen de la science et de la technologie)
Cogeca Sammenslutningen af Landbrugs-andelsorganisationer i EU
Coline computernetværk med EU-bestemmelser på forbrugerområdet (consumer line)
Comecon se CMEA og RGØB
Comedi commerce electronic data interchange
Comext EU-database, udenrigshandel og samhandel inden for EU (application sur le commerce extérieur) (Eurostat)
COPA Sammenslutningen af Landbrugsorganisationer i Den Europæiske Union
Copac se CAC
Copec Det Paritetiske Udvalg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (comité paritaire de l’égalité des chances)
COR European Committee of the Regions, se RU
Cordi Komitéen for Forskning og Industriel Udvikling
CORDIS Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling (Community Research and Development Information Service)
Coreper De Faste Repræsentanters Komité (Comité des représentants permanents)
Cost europæisk samarbejde om videnskab og teknologi (coopération européenne en science et technologie)
(gammelt navn: europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique))
CPA klassifikation af varer efter aktivitetsområde til statistiske formål (classification of products by activity)
CPCA Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde vedr. Indirekte Afgifter
CPE Det Stående Udvalg for Beskæftigelse (comité permanent de l’emploi)
Crest Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Forskning (Comité de la recherche scientifique et technique)
Cronos database til behandling af kronologiske rækker (Eurostat)
CRS edb-reservationssystem, luftfart (computer reservation system), se SIR
CSCE Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (nu OSCE, se denne)
CSDN kredsløbskoblet datanet (circuit-switched data network)
CSF Community support framework
CSME Confédération syndicale mondiale des enseignants, se WCT
CST Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg (Euratom)
CTS conformance testing services
CØEL de central- og østeuropæiske lande, se CEEC

D

DA Dansk Arbejdsgiverforening
DAC Komitéen for Udviklingsbistand (Development Assistance Committee) (OECD)
Danida Internationalt Udviklingssamarbejde (Danish International Development Assistance)
DECT digital European cordless telecommunications
DG directorate-general, se GD
DIANE europæisk onlineinformationssystem (direct information access network for Europe)
DIC østater under udvikling (developing island countries)
DIN
1.
Det Tyske Standardiseringsinstitut (Deutsches Institut für Normung e. V.)
2.
Deutsche Industrie Norm
DISC amerikansk lov vedrørende eksport (Domestic International Sales Corporation)
DOM département(s) d’outre-mer, se OD
DRAM dynamic random access memory
DTP desktoppublishing

E

EAD den europæisk-arabiske dialog (Euro-Arab dialogue)
EAS se EUSA
EASO Det Europæiske Asylstøttekontor (European Asylum Support Office)
EBA Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (European Banking Authority)
EBGU Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, se EBRD
EBRD European Bank for Reconstruction and Development, se BERD
ECA
1.
Den Økonomiske Kommission for Afrika (Economic Commission for Africa) (FN)
2.
European Court of Auditors
ECAC Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (European civil aviation conference)
ECB Den Europæiske Centralbank
ECDIN data- og informationsnet for kemikalier i miljøet (environmental chemicals data and information network)
ECE Den Økonomiske Kommission for Europa (Economic Commission for Europe) (FN)
ECHA Det Europæiske Kemikalieagentur
ECHO Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)
(se tabellen med navnene på Kommissionens generaldirektorater)
Ecosoc Det Økonomiske og Sociale Råd (Economic and Social Council) (FN)
Ecowas Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Economic Community of West African States)
ECS europæiske kommunikationssatellitter (European communication satellites)
ECTEL Den Europæiske Konference af Tele- og Elektronikindustrier (European Conference of Telecommunications and Electronics Industries)
ECTS det europæiske meritoverføringssystem (European credit transfer system)
ECU European currency unit, nu erstattet af euro (se også punkt 7.3.1)
EDC EU-Dokumentationscentre
EDI elektronisk dataudveksling (electronic data interchange)
Edicom datanet mellem administrationerne til brug i forbindelse med statistikker om samhandelen med varer mellem medlemsstaterne (electronic data interchange on commerce)
EDPS Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EDU Europols narkotikaenhed i Haag
EF Det Europæiske Fællesskab, se CE
EFICS EF-system for information og kommunikation vedrørende skovbruget (European forestry information and communication system)
EFMS Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde
EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, se FEDER
EFS Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation
EFSR EF-støtteramme
EFT De Europæiske Fællesskabers Tidende, se EUT
EFTA Den Europæiske Frihandelssammenslutning (European Free Trade Association), se AELE
EFTG Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
EHLASS EF-informationssystem for oplysninger om ulykker, der sker i hjemmet og i fritiden (European home and leisure accident surveillance system)
EIB Den Europæiske Investeringsbank (European Investment Bank), se BEI
EIC
1.
Euro-Info-Center
2.
EU-erhvervsfremme- og innovationscentre
EIF Den Europæiske Investeringsfond
EIN det europæiske datanet (European informatics network)
EIOPA Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
EIT Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (samme forkortelse på alle sprog — EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1 )
EKSF Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (den 24. juli 2002 udløb EKSF-traktaten og dermed forsvandt også forkortelsen »EKSF«), se CECA
EMBC Den Europæiske Molekylærbiologiske Konference (European Molecular Biology Conference)
EMCDDA se EONN
EMF Den Europæiske Monetære Fond (European Monetary Fund), se FME
EMI Det Europæiske Monetære Institut
EMRE europæisk monetær regningsenhed
EMS det europæiske monetære system (European Monetary System), se SME
EMU economic and monetary union, se ØMU
EN europæisk standard
ENS europæisk nationalregnskabssystem (Eurostat)
EONN Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrugse
EOTC Den Europæiske Organisation for Prøvning og Certificering
EP Europa-Parlamentet, se PE
EPO Den Europæiske Patentorganisation (European Patent Organisation)
EPS Det Europæiske Politiske Samarbejde
ERE europæisk regningsenhed
ERICA Det Europæiske Forskningsinstitut for Forbrugeranliggender (European Research Institute for Consumer Affairs)
ERMES European radio-messaging system
ESA
1.
Det Europæiske Samarbejdsagentur
2.
Den Europæiske Rumorganisation (European Space Agency)
3.
Euratoms Forsyningsagentur (Euratom Supply Agency)
ESC (European Space Conference)
ESCAP Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (FN)
ESCB Det Europæiske System af Centralbanker (European System of Central Banks), se SEBC
ESDC Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi
ESF Den Europæiske Socialfond (European Social Fund), se FSE
ESM europæisk stabilitetsmekanisme (http://www.esm.europa.eu/)
ESMA Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority)
ETS europæisk telekommunikationsstandard
ETSI Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (European Telecommunications Standards Institute)
EU
1.
Den Europæiske Union
2.
Ved nævnelse af grupper af medlemsstater i tabeller og figurer bruges: EU-9, EU-12, EU-15 osv. (men disse forkortelser bør undgås i løbende tekst). Brug aldrig EUR-9, EUR-12 osv.
EUF Den Europæiske Udviklingsfond, se FED
EUGFL Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, se FEOGA
EUIPO Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (European Union Intellectual Property Office)
eu-LISA Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
EUR
1.
euro (se også punkt 7.3.1)
2.
I forkortelsen EUR-12, EUR-13, EUR-15 osv.: medlemsstaterne i euroområdet. Se også EU.
Euratom Det Europæiske Atomenergifællesskab (European Atomic Energy Community)
Eureka European Research Coordination Agency
Eures European employment services (har afløst SEDOC)
Eurocontrol Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (European Organisation for the Safety of Air Navigation)
Eurocoop Det Europæiske Fællesskab af Brugsforeninger (European community of consumer cooperatives)
Eurofer Foreningen af Europæiske Stålproducenter (Association européenne de la sidérurgie)
Eurolib-per database, kollektivkatalog over tidsskrifter
Europa database, EU’s server
Europol Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde
Eurostat Den Europæiske Unions statistiske kontor
Eurydice informationsnet om uddannelse i Europa (http://www.eurydice.org/)
EUSA Den Europæiske Forvaltningsskole (European School of Administration)
EUT Den Europæiske Unions Tidende (før 1.2.2003 hedder det EFT)
Eutelsat Den Europæiske Telekommunikationssatellitorganisation (European Telecommunications Satellite Organisation)
EVCA Den Europæiske Sammenslutning af Ventureselskaber (European Venture Capital Association)
EWOS europæisk workshop for åbne systemer (European workshop for open systems)
EWS det tidlige varslingssystem
EØF Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
EØFG europæisk økonomisk firmagruppe, se GEIE/EEIG
EØS Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
EØSU Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, se CESE

F

FAO De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
FBR hurtig formeringsreaktor (fast breeder reactor)
FEB Sammenslutningen af belgiske virksomheder
FECOM Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde (Fonds européen de coopération monétaire)
FED Fonds européen de développement, se EUF
FEDER Fonds européen de développement régional, se EFRU
FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, se EUGFL
FFC må ikke bruges for Joint Research Centre; se JRC
FIUF Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
FME Fonds monétaire européen, se EMF
FMI Fonds monétaire international, se IMF
FN De Forenede Nationer, se ONU
FSE Fonds social européen, se ESF
FSR fællesskabsstøtteramme, se EFSR
FTU forskning og teknologisk udvikling
FoU forskning og udvikling
FUSP den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, se PESC
FYROM Forkortelsen FYROM må ikke længere bruges og heller ikke betegnelsen Republikken Makedonien
FVF Det Faglige Verdensforbund

G

G7 G7-Gruppen; gruppen af verdens førende industrialiserede nationer
G8 G7 plus Rusland
G24 den mellemstatlige 24-landegruppe vedrørende internationale valutaspørgsmål
GAB den almindelige låneoverenskomst (general arrangements to borrow) (IMF)
GATS den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (General Agreement on Trade in Services)
GATT den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (General Agreement on Tariffs and Trade) (FN)
GCC Samarbejdsrådet for Golfstaterne
GD generaldirektorat (se også tabellen med navnene på Kommissionens generaldirektorater)
GEF den globale miljøfacilitet
GEIE/EEIG groupement européen d’intérêt économique/European Economic Interest Grouping, se EØFG
GFCM Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet
GRULA Gruppen af Latinamerikanske Ambassadører
GSA Det Europæiske GNSS-Agentur
GSM global system for mobile communications (ETSI’s standarder for personlig mobilkommunikation inden for Europa)
GSP den generelle toldpræferenceordning (generalised system of preferences)
GTIAD Arbejdsgruppen vedrørende Fortolkning af Bankdirektiverne

H

Habitat De Forenede Nationers Konference om Bolig- og Bebyggelsesmiljø (United Nations Centre on Human Settlements)
HCFC hydrochlorfluorcarboner
HDTV højopløsnings-TV (high-definition television)
HFR højfluxreaktor (high-flux reactor)
HS det harmoniserede system (harmonised commodity description and costing system)
HTM højtemperaturmaterialer (high-temperature materials)
HTM-DB database om højtemperaturmaterialer (high-temperature materials data bank)
HTR højtemperaturreaktor (high-temperature reactor)
HWR tungtvandsreaktor (heavy water reactor)

I

IAEA Den Internationale Atomenergiorganisation (International Atomic Energy Agency) (FN)
IATA International Air Transport Association
IBC integreret bredbåndskommunikation (integrated broadband communications)
IBRD Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling (Verdensbanken) (International Bank for Reconstruction and Development), se BIRD
ICC Det Internationale Handelskammer (International Chamber of Commerce)
ICES Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea)
ICNAF
1.
Den Internationale Kommission for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (International Commission on the North-West Atlantic Fisheries)
2.
den internationale konvention om fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (International Convention on the North-West Atlantic Fisheries)
ICO Den Internationale Kaffeorganisation (International Coffee Organisation)
Icone sammenlignende indeks for nationale og europæiske standarder (index comparatif des normes en Europe)
ICP se PIC
ICRP Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse (International Commission for Radiation Protection)
ICSEAF Den Internationale Kommission for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav
IDB Den Interamerikanske Udviklingsbank (Inter-American Development Bank)
IDEC Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscenter for Asyl, se CIREA
IEA Det Internationale Energiagentur (International Energy Agency) (OECD)
IEC Den Internationale Elektroniske Kommission (International Electrotechnical Commission)
ILO Den Internationale Arbejdsorganisation (International Labour Organisation) (FN), se OIT
IMF Den Internationale Valutafond (International Monetary Fund) (FN), se FMI
IMO Den Internationale Søfartsorganisation (International Maritime Organisation)
IMP de integrerede Middelhavsprogrammer (integrated Mediterranean programmes)
Inmarsat Den Internationale Maritime Satellitorganisation (International Maritime Satellite Organisation)
Insta det internordiske standardiseringssamarbejde
Intelsat Den Internationale Telekommunikationssatellitorganisation (International Telecommunications Satellite Organisation)
Intrastat permanent system til indsamling af statistiske oplysninger om samhandelen mellem medlemsstater
IOU ikke-obligatoriske udgifter
IPC universitært samarbejdsprogram; interuniversitært samarbejdsprogram
IPE Info-points Europe
IRDAC Det Rådgivende Udvalg for Industriel Forskning og Udvikling (Industrial Research and Development Advisory Committee)
IRS det internationale referencesystem
IRU Den Internationale Vognmandsorganisation (International Road Transport Union)
ISBN internationalt standardbognummer (international standard book number)
ISDN tjenesteintegreret digitalnet (integrated services digital network), se RNIS
ISIS integrated standards information system
ISO Den Internationale Standardiseringsorganisation (International Organisation for Standardisation)
ISSN internationalt standardserienummer (international standard serial number)
ITC
1.
Det Internationale Tinråd (International Tin Council)
2.
International Trade Commission (De Forenede Stater)
ITER international termonuklear forsøgsreaktor (international thermonuclear experimental reactor)
ITTO Den Internationale Organisation for Tropisk Træ (International Tropical Timber Organisation)
ITU Den Internationale Telekommunikationsunion (International Telecommunications Union)
IUA integrerede udviklingsaktioner
IWC
1.
international konvention angående regulering af hvalfangst (International Convention for the Regulation of Whaling)
2.
Den Internationale Hvalfangstkommission (International Whaling Commission)

J

JET Joint European Torus (forsøgsanlæg)
JO Journal officiel, se EUT
JRC Det Fælles Forskningscenter (Joint Research Centre) (ens forkortelse på alle sprog; brug ikke FFC)

K

KN den kombinerede nomenklatur

L

LAFTA Den Latinamerikanske Frihandelssammenslutning (Latin-American Free Trade Association), se ALALE og LAIA
LAIA Den Latinamerikanske Sammenslutning for Integration (Latin-American Integration Association) (oprettet 1980 til afløsning af LAFTA; se denne samt ALADI)
LAN lokalnet; lokaldatanet; lokalt netværk; lokalt datanet (local area network)
LDC mindst udviklede lande; LDC-lande (least developed countries), se PMA, PMD
LNG flydende naturgas (liquified natural gas)
LPG flaskegas (liquified petroleum gas)

M

MCM montant(s) compensatoire(s) monétaire(s), se MUB
Mercosur Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercado Común del Sur)
MFA arrangementet om international handel med tekstilvarer, multifiberarrangementet (multifibre arrangement, arrangement multifibre), se AMF
MFN mestbegunstigelse; mestbegunstigelsesnation (most favoured nation)
MIRIAM net af informationscentre for initiativer til udvikling af landdistrikterne og for landbrugsmarkederne (model scheme for information on rural development initiatives and agricultural markets)
MSA de hårdest ramte (lande) (most seriously affected (countries))
MTN multilaterale handelsforhandlinger (multilateral trade negociations)
MUB monetære udligningsbeløb, se MCM

N

NABS nomenklatur til analyse og sammenligning af videnskabelige budgetter og programmer (nomenclature pour l’analyse et la comparaison des budgets et programmes scientifiques)
NACE statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union (nomenclature générale des activités économiques dans l’Union européenne)
NAFO Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (North-West Atlantic Fisheries Organisation)
NAFTA Det Nordamerikanske Frihandelsområde (North American Free Trade Agreement) (Canada, De Forenede Stater, Mexico)
NAMSA NATO’s Vedligeholdelses- og Forsyningsagentur (NATO Maintenance and Supply Agency)
NATO Den Nordatlantiske Traktats Organisation (North Atlantic Treaty Organisation), se OTAN
NEA Kerneenergiagenturet (Nuclear Energy Agency) (OECD), se AEN
NEAFC Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (North-East Atlantic Fisheries Commission)
NET
1.
kernefusionsprojekt (Next European Torus)
2.
europæisk telekommunikationsstandard (norme européenne de télécommunication), se ETS
NIC
1.
det nye fællesskabsinstrument (nouvel instrument communautaire)
2.
nyindustrialiserede lande; NIC-lande (newly industrialised countries)
NIS de nye uafhængige stater
NUTS nomenklatur for statistiske regionale enheder (Eurostat) (nomenclature des unités territoriales statistiques)

O

OAPEC Organisationen af Arabiske Olieeksporterende Lande (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)
OAU Organisationen for Afrikansk Enhed (Organisation of African Unity)
OCDE Organisation de coopération et de developpement économiques, se OECD
OD
1.
oversøiske departementer, se DOM
2.
overskudsdeling
OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development), se OCDE
OIT Organisation internationale du travail, se ILO
OLADE Den Latinamerikanske Energiorganisation (Organisation latino-américaine de l’énergie)
OLT oversøiske lande og territorier
OMS Organisation mondiale de la santé, se WHO
ONP tilrådighedsstillelse af åbne net (open network provision)
ONU Organisation des Nations unies, se FN
OPEC Organisationen af Olieeksporterende Lande (Organisation of Petroleum Exporting Countries)
OSCE Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa
OSI sammenkobling af åbne systemer (open systems interconnection)
OT oversøisk(e) territorium (territorier), se TOM
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord, se NATO
Ovide database, informations- og kommunikationstjeneste hovedsageligt for Europa-Parlamentets medlemmer og personale (Organisation du vidéotex pour les députés européens)

P

PAC den fælles landbrugspolitik (politique agricole commune)
PAM Programme alimentaire mondial, se WFP
PCB polychloreret biphenyl
PCT polychlortriphenyl
PE Parlement européen, se EP
PECO de central- og østeuropæiske lande (pays d’Europe centrale et orientale), se CØEL
PESC politique étrangère et de sécurité commune, se FUSP
PIC programme of interuniversity cooperation, se IPC
PIM programme(s) intégré(s) méditerranéen(s), se IMP
PMA, PMD pays les moins avancés; pays les moins développés, se LDC
PSDN pakkekoblet datanet (packed-switched data network)
PVC polyvinylchlorid
PVD ulande, udviklingslande (pays en voie de développement)

R

Rapid database, ajourført information om EU’s aktiviteter (rapid access to the full text of all documents issued by the Spokesman’s Service of the European Commission)
RARE Organisationen til Forening af Ressourcer til Europæisk Forskning (réseaux associés pour la recherche européenne)
RGØB Rådet for Gensidig Økonomisk Bistand, se CMEA
RIA politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (tidligere benævnt »retlige og indre anliggender«; 3. søjle i unionstraktaten)
RNIS réseau numérique à intégration de services, se ISDN
RU Det Europæiske Regionsudvalg (anvendes normalt ikke på dansk), se COR

S

SADC Southern African Development Community (har afløst SADCC)
SADCC Konferencen til Koordinering af Udviklingen i det Sydlige Afrika (Southern African Development Coordination Conference)
SALT forhandlinger om begrænsning af strategiske våben (strategic arms limitation talks)
Satcen EU-Satellitcentret
SCAD database, Centraltjenesten for Automatiseret Dokumentation (service central automatisé de documentation)
SCAF Underudvalget for Bedrageribekæmpelse (indirekte beskatning) (et underudvalg til CPCA)
SCENT system customs enforcement network (netværk for håndhævelse af toldbestemmelser)
SCIC Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer (service commun »interprétation-conférences«) (Europa-Kommissionen; erstattet af Generaldirektoratet for Tolkning)
SDR særlige trækningsrettigheder (special drawing right)
SEBC Système européen de banques centrales, se ESCB
SEDOC europæisk system for udveksling af informationer vedrørende jobtilbud og jobsøgere (i dag erstattet af Eures)
SIENA automatiseret overgangssystem til udnyttelse af Nimexe (système intérimaire d’exploitation de la Nimexe automatisé) (Eurostat)
SIR database (système informatisé de réservation, aviation), se CRS
SIS Schengen-informationssystemet
SITC FN’s standardvarefortegnelse (standard international trade classification)
SME système monétaire européen, se EMS
SMV små og mellemstore virksomheder
SNG Samfundet af Uafhængige Stater
Stabex ordning til stabilisering af eksportindtægter
STOA vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (scientific and technical option assessment)
Systran automatisk oversættelsessystem

T

TAC samlet tilladt fangstmængde (total allowable catch)
Taric den Europæiske Unions integrerede toldtarif (tarif douanier intégré de l’Union européene)
TED database (tenders electronic daily)
TIF international jernbanetransport (transport international par chemin de fer)
TIR international vejgodstransport (transport international routier)
TIS toldinformationssystem
TOM territoire(s) d’outre-mer, se OT
TREVI uformelt samarbejde mellem EU-landenes justits- og/eller indenrigsministre om bekæmpelse af international terrorisme, radikalisme og international vold (terrorisme, radicalisme et violence internationale)
TRIPs trade-related aspects of intellectual property rights
TSR Toldsamarbejdsrådet
TSRN Toldsamarbejdsrådets nomenklatur
TUB tiltrædelsesudligningsbeløb
TVA taxe sur la valeur ajoutée (moms)

U

UB udligningsbeløb
UHF ultra-high frequency
UHT ultra-high temperature/ultra-heat-treated
UIS Udvalget for Industrielt Samarbejde (AVS)
ULA udnyttet landbrugsareal
UMA Den Arabiske Maghreb-union
UN United Nations, se FN
UNBRO United Nations Border Relief Operation
UNCTAD De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (United Nations Conference on Trade and Development)
UNDP De Forenede Nationers udviklingsprogram (United Nations Development Programme)
UNDRO De Forenede Nationers Katastrofebistandskontor (United Nations Disaster Relief Organisation)
UNEP De Forenede Nationers miljøprogram (United Nations Environment Programme)
UNESCO De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
UNHCR De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
Unice Sammenslutningen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i Europa (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe)
Unicef De Forenede Nationers Børnefond (United Nations Children’s Fund) (oprindeligt United Nations International Children’s Emergency Fund)
UNIDO De Forenede Nationers Organisation for Industriel Udvikling (United Nations Industrial Development Organisation)
UNIFIL United Nations Interim Force Lebanon
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
UNRWA De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Det Mellemste Østen (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
UPU Verdenspostforeningen (Universal Postal Union)
Urban fællesskabsinitiativ for byområder
USAID Agency for International Development (De Forenede Stater)

V

VAT moms (value added tax)
VHF very high frequency

W

WCL World Confederation of Labour, se CMT
WCT World Confederation of Teachers, se CSME
WEC Verdensenergirådet (World Energy Council)
WECAFC Kommissionen for Fiskeriet i det Vestlige Centrale Atlanterhav (West Central Atlantic Fishery Commission)
WEP verdensbeskæftigelsesprogrammet (World Employment Programme) (FN)
WEU Den Vesteuropæiske Union (Western European Union)
WFC Verdensfødevarerådet (World Food Council) (FN), verdensfødevarekonferencen (World Food Conference) (FN)
WFP Verdensfødevareprogrammet (World Food Programme) (FN) (se PAM)
WHO Verdenssundhedsorganisationen (World Health Organisation) (FN), se OMS
WIPO Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (World Intellectual Property Organization)
WTO
1.
Verdenshandelsorganisationen (World Trade Organization)
2.
Verdensturistorganisationen (World Tourist Organisation)
WWF Verdensnaturfonden (World Wild Fund for Nature) (formerly World Wildlife Fund)

Ø

ØMU Den Økonomiske og Monetære Union
ØSU Se EØSU og CESE
Sidens top
Forrige sideNæste side