ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Priloga A4 Glavne kratice

Pojasnila v zvezi z rabo kratic so v oddelku 10.7.
Ta seznam ni popoln.

Spremembe glede na izdajo iz leta 2011
19. 1. 2022 EUAA
4. 7. 2019 ACER
25. 10. 2018 TARIC
1. 5. 2017 Europol
15. 2. 2017 OR
6. 10. 2016 Frontex
1. 7. 2016 CEPOL
10. 5. 2016 EMS
23. 3. 2016 EUIPO/UUNT
15. 4. 2015 BEREC
8. 4. 2015 EUSC/Satcen
1. 1. 2015 MSP
16. 7. 2013 ACER, EASO, EBA, EIOPA, ESMA
12. 12. 2012 Frontex
18. 10. 2012 EAS/EUSA
11. 2. 2011 GSA
7. 10. 2010 ESZD

A

ACER Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
AG delniška družba
DE: Aktiengesellschaft
aids sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti
EN: acquired immune deficiency syndrome
AKP afriške, karibske in pacifiške države, podpisnice Konvencije iz Loméja
Altener program za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v Skupnosti
ANC Afriški narodni kongres
EN: African National Congress
APEC Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje
EN: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASBL neprofitna organizacija
FR: association sans but lucratif
ASCII ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij
EN: American Standard Code for Information Interchange
ASEAN Združenje držav jugovzhodne Azije (Brunej, Filipini, Indonezija, Kambodža, Laos, Malezija, Mjanmar/Burma, Singapur, Tajska in Vietnam)
EN: Association of South-East Asian Nations
AU Afriška unija
EN: African Union

B

BC-NET omrežje za poslovno sodelovanje
EN: business cooperation network
BDP bruto domači proizvod
BEREC Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
EN: Body of European Regulators for Electronic Communications
BEUC Evropska potrošniška organizacija
FR: Bureau européen des unions de consommateurs
BNP bruto nacionalni proizvod
BRITE temeljne raziskave industrijske tehnologije v Evropi
EN: basic research in industrial technologies for Europe
BSE goveja spongiformna encefalopatija
EN: bovine spongiform encephalopathy

C

CAD računalniško (podprto) oblikovanje
EN: computer-aided design
CARDS pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo
EN: Community Assistance for Reconstruction and Stabilisation
CCAMLR Komisija za ohranjanje morskih živih virov na Antarktiki
EN: Commission for the conservation of Antarctic Marine Living Resources
CdT Prevajalski center za organe Evropske unije
FR: Centre de traduction des organes de l’Union européenne
Cedefop Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
FR: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Cedex službena pošta – izredna dostava
FR: courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle
CELEX računalniško podprta zbirka pravnih aktov Skupnosti
Communitatis Europaeae Lex
CEN Evropski odbor za standardizacijo
FR: Comité européen de normalisation
Cenelec Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki
FR: Comité européen de normalisation électrotechnique
CEPOL Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
FR: Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs
CEPT Evropska konferenca uprav za pošto in telekomunikacije
FR: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications
CERN Evropska organizacija za jedrske raziskave
FR: Organisation européenne pour la recherche nucléaire
CFC klorofluoroogljikovodik
EN: chlorofluorocarbon
CIF stroški, zavarovanje in prevoznina
EN: cost, insurance and freight (Incoterms 2010)
CITES Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Washingtonska konvencija)
EN: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CORDIS Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju
EN: Community Research and Development Information Service
Coreper Odbor stalnih predstavnikov
FR: Comité des représentants permanents
COST evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji
EN: European cooperation in science and technology
CPVO Urad Skupnosti za rastlinske sorte
EN: Community Plant Variety Office
CREST Odbor za znanstvene in tehnološke raziskave
FR: comité de la recherche scientifique et technique

Č

ČDO čezmorske države in ozemlja

D

DDV davek na dodano vrednost
DECT digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije
EN: digital European cordless telecommunications
DIN nemški industrijski standard
DE: Deutsche Industrie Norm
DTP namizno založništvo
EN: desktop publishing

E

EAS glej EUSA
EASO Evropski azilni podporni urad
EN: European Asylum Support Office
(od 19. januarja 2022: Agencija Evropske unije za azil)
EBA Evropski bančni organ
EN: European Banking Authority
EBOR Evropska banka za obnovo in razvoj
ECB Evropska centralna banka
ECHA Evropska agencija za kemikalije
EN: European Chemicals Agency
Ecofin Svet za ekonomske in finančne zadeve
EN: Economic and Financial Affairs Council
Ecosoc Ekonomski in socialni svet (ZN)
EN: Economic and Social Council
ECU evropska denarna enota (če se ne uporablja kot simbol, se piše z malimi črkami kot eku; 1. januarja 1999 ga je nadomestil euro – EUR)
EN: European currency unit
EDA Evropska obrambna agencija
EN: European Defence Agency
EEA Evropska agencija za okolje
EN: European Environment Agency
EESO Evropski ekonomsko-socialni odbor
EFCA Evropska agencija za nadzor ribištva
EN: European Fisheries Control Agency
EFSA Evropska agencija za varnost hrane
EN: European Food Safety Authority
Efta Evropsko združenje za prosto trgovino
EN: European Free Trade Association
EGP Evropski gospodarski prostor
EGS Evropska gospodarska skupnost
EIB Evropska investicijska banka
EIOPA Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
EN: European Insurance and Occupational Pensions Authority
EIS Evropski investicijski sklad
EKUJS Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad
EMA Evropska agencija za zdravila
EN: European Medicines Agency
EMCDDA Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
EN: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
EMI Evropski monetarni inštitut
EMS 1. evropski mehanizem za stabilnost (http://www.esm.europa.eu/)
2. Evropski monetarni sistem
EMSA Evropska agencija za pomorsko varnost
EN: European Maritime Safety Agency
EMU ekonomska in monetarna unija
EOE evropska obračunska enota
EP Evropski parlament
EPO 1. Evropska patentna organizacija
EN: European Patent Organisation
2. Evropski patentni urad
EN: European Patents Office
EPSO Evropski urad za izbor osebja
EN: European Personnel Selection Office
ERA Agencija Evropske unije za železnice
EN: do 14. junija 2016 European Railway Agency
Erasmus program dejavnosti Evropske skupnosti za študentsko mobilnost
EN: European Community action scheme for the mobility of university students
ERS 1. Evropski razvojni sklad
2. Evropsko računsko sodišče
ES Evropska skupnost/Evropske skupnosti/Evropski skupnosti
ESA Evropska vesoljska agencija
EN: European Space Agency
ESAE Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom)
ESCB Evropski sistem centralnih bank
ESMA Evropski organ za vrednostne papirje in trge
EN: European Securities and Markets Authority
ESPG Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
ESPJ Evropska skupnost za premog in jeklo
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS Evropski socialni sklad
ESZD Evropska služba za zunanje delovanje
ETF Evropska fundacija za usposabljanje
EN: European Training Foundation
EU Evropska unija
EUAA Agencija Evropske unije za azil
EN: European Union Agency for Asylum
(do 18. januarja 2022: Evropski azilni podporni urad)
EUIPO Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
EN: European Union Intellectual Property Office
(do 22. marca 2016: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT))
EUISS Inštitut Evropske unije za varnostne študije
EN: European Union Institute for Security Studies
EU-OSHA Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
EN: European Agency for Safety and Health at Work
EUR euro (glej tudi oddelek 7.3.1)
Euratom Evropska skupnost za atomsko energijo (ESAE)
EURES Evropske službe za zaposlovanje
EN: European employment services
Eurocontrol Evropska organizacija za varnost zračne plovbe
EN: European Organisation for the Safety of Air Navigation
Eurofound Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
EN: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Europol Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Eurostat statistični urad Evropske unije
EUSA Evropska šola za upravo
EN: European School of Administration
EUSC glej Satcen

F

FAO Organizacija za prehrano in kmetijstvo (ZN)
EN: Food and Agriculture Organization
FOB franko na ladijski krov
EN: free on board (Incoterms 2010)
FRA Agencija Evropske unije za temeljne pravice
EN: European Union Agency for Fundamental Rights
Frontex Evropska agencija za mejno in obalno stražo

G

GATS Splošni sporazum o trgovini s storitvami
EN: General Agreement on Trade in Services
GATT Splošni sporazum o carinah in trgovini
EN: General Agreement on Tariffs and Trade
GCC Svet za sodelovanje v Zalivu
EN: Gulf Cooperation Council
GD generalni direktorat
GmbH družba z omejeno odgovornostjo
DE: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GNSS globalni navigacijski satelitski sistem
EN: Global Navigation Satellite System
GSA Agencija za evropski GNSS
EN: European GNSS Supervisory Authority
GSM globalni sistem za mobilne komunikacije
EN: global system for mobile communications
GSP splošni sistem preferencialov
EN: generalised system of preferences

H

HCFC delno halogeniran klorofluoroogljikovodik
EN: hydrochlorofluorocarbon
HDTV televizija z visoko ločljivostjo
EN: high-definition television
HIV virus človeške imunske pomanjkljivosti
EN: human immunodeficiency virus
HTML jezik za označevanje nadbesedila
EN: hypertext markup language

I

IAEA Mednarodna agencija za atomsko energijo (ZN)
EN: International Atomic Energy Agency
IATA Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
EN: International Air Transport Association
ICAO Mednarodna organizacija civilnega letalstva
EN: International Civil Aviation Organization
ICJ Meddržavno sodišče
EN: International Court of Justice
ICRC Mednarodni odbor Rdečega križa
EN: International Committee for the Red Cross
IEA Mednarodna agencija za energijo (OECD)
EN: International Energy Agency
IMO Mednarodna pomorska organizacija
EN: International Maritime Organization
Intelsat Mednarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
EN: International Telecommunications Satellite Organisation
ISBN mednarodna standardna knjižna številka
EN: international standard book number
ISDN digitalno omrežje z integriranimi storitvami
EN: integrated services digital network
ISIC mednarodna standardna klasifikacija gospodarskih dejavnosti
EN: International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo
EN: International Organisation for Standardisation
ISSN mednarodna standardna številka serijske publikacije
EN: international standard serial number
IT informacijska tehnologija
ITER mednarodni termonuklearni poskusni reaktor
EN: international thermonuclear experimental reactor

J

JET Skupni evropski projekt Torus
EN: Joint European Torus
JRC Skupno raziskovalno središče
EN: Joint Research Centre

K

KN kombinirana nomenklatura

L

Leader povezave med ukrepi za razvoj podeželskega gospodarstva
EN: links between actions for the development of the rural economy
LIFE finančni instrument za okolje
FR: l’Instrument financier pour l’environnement

M

MBOR Mednarodna banka za obnovo in razvoj
MDS Mednarodni denarni sklad
Mercosur skupni trg Argentine, Brazilije, Paragvaja in Urugvaja
ES: Mercado Común del Sur
MOD Mednarodna organizacija dela
MSP mala in srednja podjetja

N

NACE statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji
NAFO Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika
EN: North-West Atlantic Fisheries Organisation
NAFTA Severnoameriški sporazum o prosti trgovini
EN: North American Free Trade Agreement
NAMSA Agencija zveze Nato za vzdrževanje in oskrbo
EN: NATO Maintenance and Supply Agency
NARIC omrežje nacionalnih informacijskih centrov za akademsko priznavanje
EN: National Academic Recognition Information Centre
NASA Nacionalna agencija za vesolje in aeronavtiko
EN: National Aeronautics and Space Administration
NATO Organizacija Severnoatlantske pogodbe
EN: North Atlantic Treaty Organisation
NEA Agencija za jedrsko energijo (OECD)
EN: Nuclear Energy Agency
NEAFC Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika
EN: North-East Atlantic Fisheries Commission
NUTS nomenklatura statističnih teritorialnih enot (NUTS 1, 2 itd.)
FR: nomenclature d’unités territoriales statistiques
NVO nevladna organizacija

O

OAS Organizacija ameriških držav
EN: Organisation of American States
OCAS Organizacija srednjeameriških držav
EN: Organisation of Central American States
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
EN: Organisation for Economic Co-operation and Development
OPEC Organizacija držav izvoznic nafte
EN: Organization of Petroleum Exporting Countries
OR Evropski odbor regij
OVSE Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi
OZN Organizacija združenih narodov

P

PC osebni računalnik
EN: personal computer
Phare pomoč za gospodarsko prestrukturiranje v državah Srednje in Vzhodne Evrope
plc delniška družba
EN: public limited company
PLO Palestinska osvobodilna organizacija
EN: Palestine Liberation Organisation
PVC polivinilklorid
EN: polyvinyl chloride

R

Reitox Evropsko informacijsko omrežje za droge in zasvojenosti z drogami
FR: Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies
R & R raziskave in razvoj
RTR raziskave in tehnološki razvoj

S

SA delniška družba
FR: société anonyme
SARL družba z omejeno odgovornostjo
FR: société à responsabilité limitée
Satcen Satelitski center Evropske unije
EN: European Union Satellite Centre
SCT skupna carinska tarifa
SDR posebna pravica črpanja
EN: special drawing right
SGML standardizirani splošni označevalni jezik
EN: standard generalised markup language
SICAV investicijska družba s spremenljivim kapitalom
FR: société d’investissement á capital variable
SIS Schengenski informacijski sistem
SKM standard kupne moči
SKP skupna kmetijska politika
SND Skupnost neodvisnih držav
SpA delniška družba
IT: societa per azioni
SPRL družba z omejeno odgovornostjo
FR: société de personnes à responsabilité limitée
SRP skupna ribiška politika
START pogovori o zmanjšanju strateškega orožja
EN: strategic arms reduction talks
STEP znanost in tehnologija za varstvo okolja
EN: science and technology for environmental protection
STO Svetovna trgovinska organizacija
SWIFT Združenje za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo
EN: Society for Worldwide Interbank Financial Transfers
SZO Svetovna zdravstvena organizacija
SZVP skupna zunanja in varnostna politika
EN: common foreign and security policy

T

TAC celotni dovoljeni ulov
EN: total allowable catch
Tacis tehnična pomoč za Skupnost neodvisnih držav
EN: technical assistance to the Commonwealth of Independent States
TARIC integrirana tarifa Evropske unije
FR: tarif intégré de l’Union européenne
TENs vseevropska omrežja
EN: trans-European networks
TGV hitri vlak
FR: train à grande vitesse
TIR mednarodni cestni tovorni promet
FR: transport international de marchandises par route
TRIPs trgovinski vidiki pravic intelektualne lastnine
EN: trade-related aspects of intellectual property rights

U

UHF ultra visoka frekvenca
EN: ultra-high frequency
UL Uradni list Evropske unije
(do 31. januarja 2003: Uradni list Evropskih skupnosti)
Unctad Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj
EN: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP Program Združenih narodov za razvoj
EN: United Nations Development Programme
Unesco Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
EN: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce
EN: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
UNICE Zveza industrijskih in delodajalskih konfederacij Evrope
EN: Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe
Unicef Mednarodni sklad Združenih narodov za pomoč otrokom
EN: United Nations International Children’s Emergency Fund
UNP utekočinjeni naftni plin
UPU Svetovna poštna zveza
EN: Universal Postal Union
URBAN pobuda za trajnostni razvoj mestnih območij
UUNT Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
(od 23. marca 2016: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO))

V

VHF zelo visoka frekvenca
EN: very high frequency

W

WIPO Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (ZN)
EN: World Intellectual Property Organization
WWF Svetovni sklad za naravo
EN: World Wide Fund for Nature

Z

ZEU Zahodnoevropska unija
ZN Združeni narodi
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran