ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

10.4. Afkortingen

De algemene regels voor het gebruik en de schrijfwijze van afkortingen zijn te vinden in onder meer de Woordenlijst Nederlandse Taal. Het gebruik van hoofdletters in afkortingen is toegelicht in hoofdstuk 10.2.9 van deze schrijfwijzer.

10.4.1. Afkortingen

Over het algemeen gaan we spaarzaam om met tekstverkortende afkortingen. Daarbij beperken we ons tot afkortingen die in het Nederlands regelmatig worden gebruikt en door de lezer vlot worden herkend. In toelichtingen tussen haakjes, tabellen en voetnoten kan wat ruimhartiger worden omgegaan met tekstverkortende afkortingen dan in lopende tekst:

de afkorting “PB” wordt gebruikt in voetnoten en tussen haakjes. Anders schrijven wij voluit “Publicatieblad”;
in lopende tekst worden “de heer” en “mevrouw” voluit geschreven;
titels worden afgekort op de voor het Nederlands gebruikelijke wijze;
voor de schrijfwijze van eenheden geldt binnen de Europese Unie Richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van Richtlijn 71/354/EEG;
symbolen schrijven wij op de internationaal afgesproken wijze.

Zie bijlage A3 voor een overzicht van veel voorkomende afkortingen, eenheden en symbolen ter illustratie en nadere toelichting van bovenstaande regels.

10.4.2. Namen van organisaties en instanties

Bij de eerste vermelding worden namen van organisaties en instanties doorgaans voluit geschreven, gevolgd door de afkorting, zonder punten, tussen haakjes. In de vervolgtekst wordt desgewenst alleen de afkorting gebruikt:

Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Eclac)

Voor organisaties en instanties die een officiële Nederlandse benaming hebben, werden voorheen vaak Nederlandse afkortingen gecreëerd. Dergelijke ingeburgerde Nederlandse afkortingen blijven behouden:

Verenigde Naties (VN)
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

In het Nederlandse taalgebied is het over het algemeen echter steeds gangbaarder om internationaal herkenbare afkortingen van organisaties en instanties te gebruiken, die meestal op de Engelse benaming zijn gebaseerd. Daarom geniet het de voorkeur om voor de internationaal herkenbare afkorting te kiezen:

Wereldhandelsorganisatie (WTO)
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

Voor organisaties en instanties die geen officiële Nederlandse benaming hebben, wordt de afkorting van de officiële benaming in een andere taal gebruikt. In dat geval wordt in de tekst eerst de niet-officiële Nederlandse benaming vermeld, met tussen haakjes de afkorting en eventueel ter verduidelijking de officiële benaming:

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Zie bijlage A4 voor een overzicht van veel voorkomende initiaal- en letterwoorden.

Laatste bijwerking: 3.10.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina