ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Õigusalane teave

Sellel leheküljel leiduva teabe kohta kehtivad vastutamatusesäte, a autoriõiguse märge ning isikuandmete kaitse reeglid.

Vastutamatusesäte

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisait on loodud selleks, et aidata kõiki neid, kes koostavad Euroopa Liidu institutsioonide, organite, asutuste ja ametite tekste. Meie eesmärk on pakkuda ajakohast ja täpset teavet. Kõik vead püüame parandada. Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 2000–2019

Institutsioonidevahelist stiilijuhendit võib kasutada korduvalt tasuta ja kirjaliku loata nii kaubanduslikul kui ka mittekaubanduslikul eesmärgil, kui allikale viidatakse ning kui on täidetud järgmised tingimused

1)
Kui korduv kasutamine hõlmab institutsioonidevahelise stiilijuhendi või selle osade tõlkimist keelde, mis ei ole väljaannete talituse ametlikult avaldatavate keeleversioonide keel, või kui teksti või sisu tahetakse muuta, tuleb lõppkasutajale tõlkimisest või muudatusest teada anda. Lisada tuleb märkus selle kohta, et väljaannete talitus ei vastuta tõlke ega muudatuse eest.
2)
Eelmainitud üldine luba ei hõlma logosid ega kaubamärke.

Dokumentide taaskasutamise poliitikat kohaldab Euroopa Komisjon otsusega 2011/833/EL (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39).

Kõikide teiste institutsioonidevahelist stiilijuhendit puudutavate autorikaitse küsimuste korral palun pöörduge Euroopa Liidu Väljaannete Talituse autorikaitse ja õiguslike küsimuste osakonda:

Publications Office of the European Union
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG
E-post: op-copyright@publications.europa.eu

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele.

Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ELi institutsioonides põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EÜ) nr 45/2001 (ELT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Kui saadate e-kirja institutsioonidevahelise stiilijuhendi e-posti aadressile, siis kasutatakse Teie isikuandmeid ainult kirjale vastamise otstarbel. Kui postkasti haldaja ei oska küsimusele vastata, edastatakse e-kiri asjakohasele teenistusele. Teile teatakse e-kirja teel, kellele on küsimus edastatud.

Kõik küsimused e-kirjade ja isikuandmete käsitlemise kohta on teretulnud.

Vaidluse korral võib küsimused või kaebused esitada Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikule või Euroopa andmekaitseinspektorile.

Viimati uuendatud: 20.6.2019
Tagasi üles