ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

7.2.4 Institutionernas regler i fråga om språk

Artikel 290 i EG-fördraget (artikel 342 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och artikel 190 i Euratomfördraget ger rådet behörighet att – med enhällighet – fastställa institutionernas regler i fråga om språk, ”med förbehåll för bestämmelserna i stadgan för Europeiska unionens domstol”.

På denna grund antog rådet den 15 april 1958 förordning nr 1 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen, en förordning som har ändrats i de olika anslutnings­fördragen.

För närvarande har institutionerna 24 officiella språk och arbetsspråk (se punkt 7.2.1).

Iriska

Fram till den 31 december 2006 räknades inte iriskan till institutionernas arbetsspråk. Enligt ett avtal från 1971 mellan Irland och gemenskapen skulle iriskan visserligen anses vara ett officiellt gemenskapsspråk, men det var samtidigt underförstått att endast primärrätten (fördrag och konventioner mellan medlemsstater) skulle upprättas på språket.

Den 1 januari 2007 blev iriskan ett fullvärdigt officiellt språk i EU, med undantag för en femårs­period som kan förlängas (se rådets förordning (EG) nr 920/2005 [EUT L 156, 18.6.2005, s. 3]), då ”Europeiska unionens institutioner inte [ska] vara bundna av skyldigheten att avfatta alla rättsakter på iriska och att offentliggöra dem på detta språk i Europeiska unionens officiella tidning”, med undantag av de förordningar som antas gemen­samt av Europaparlamentet och rådet. Detta undantag har förlängts till den 31 december 2016 genom rådets förordning (EU) nr 1257/2010 (EUT L 343, 29.12.2010, s. 5). Det förlängdes på nytt genom rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2264 (EUT L 322, 8.12.2015, s. 1). Undantaget för iriska upphör att gälla från och med den 1 januari 2022.

Iriska eller gaeliska?

Helt oavsett hur dessa två beteckningar brukar användas är de inte synonyma.

gaeliska = keltisk språkgrupp i Irland och Skottland
iriska = keltiskt språk i Irland

Det första officiella språket i Irland är iriska (engelska är det andra officiella språket).

Maltesiska

Ett tillfälligt undantag från skyldigheten att avfatta och offentliggöra rättsakter på maltesiska i Europeiska unionens officiella tidning antogs av rådet den 1 maj 2004. Undantaget skulle gälla under en period på tre år, med möjlighet till förlängning med ett år, för alla rättsakter utom förordningar som antagits genom medbeslutande (se förordning (EG) nr 930/2004, EUT L 169, 1.5.2004, s. 1). Rådet har beslutat att upphöra med detta undantag 2007, efter den inledande perioden på tre år.

Senaste uppdatering: 25.1.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida