ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Rättsligt meddelande

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrättsskydd och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har skapat denna webbplats för dem som deltar i produktionen av texter för EU:s institutioner, organ och byråer. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om vi får reda på att det finns felaktigheter försöker vi rätta till dem. Publikationsbyrån frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Upphovsrättsskydd

© Europeiska unionen, 2000–2019

Interinstitutionella publikationshandboken får återanvändas utan kostnad och utan skriftligt tillstånd för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål, så länge källan anges och på följande villkor:

1)
När återanvändningen innebär att Publikationshandboken helt eller delvis översätts till andra språk än dem på vilka det finns en officiell utgåva, eller när texten ändras, måste detta tydligt framgå för slutanvändarna. En ansvarsfriskrivning måste också ingå, där det anges att Publikationsbyrån inte ansvarar för innehållet.
2)
Det allmänna tillståndet ovan omfattar inte heller logotyper eller varumärken.

EU-kommissionens regler för användningen av Interinstitutionella publikationshandboken återfinns i kommissions beslut 2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).

För andra upphovsrättsliga frågor rörande Interinstitutionella publikationshandboken, kontakta:

Europeiska unionens publikationsbyrå
Sektionen för upphovsrätt och rättsliga frågor
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG
E-post: op-copyright@publications.europa.eu

Skydd för personuppgifter

EU har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (EUT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Om du skickar ett e-postmeddelande till en av Publikationshandbokens funktionsbrevlådor kommer vi att spara dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att kunna svara på meddelandet. Om de som ansvarar för e-brevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du underrättas sedan via e-post om vart det har skickats.

Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Frågor eller klagomål vid eventuell tvist kan skickas direkt till Europeiska kommissionens uppgiftsskyddsombud eller Europeiska datatillsynsmannen.

Senaste uppdatering: 20.6.2019
Till början av sidan