ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

7.2.4. Institucijose vartojamoms kalboms taikomos taisyklės

EB sutarties 290 straipsniu (tapusiu Sutarties dėl Europos Sajungos veikimo 342 straipsniu) ir Euratomo sutarties 190 straipsniu Taryba įgaliojama vienbalsiu sprendimu nustatyti Bendrijos institucijose vartojamoms kalboms taikomas taisykles „nepažeisdama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto nuostatų“.

Šiuo pagrindu 1958 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios bus vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje. Šis reglamentas buvo iš dalies pakeistas įvairiais šalių stojimo dokumentais.

Šiuo metu Europos Sajungos institucijose yra 24 oficialiosios ir darbo kalbos (žr. 7.2.1 punktą).

Airių kalba

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. airių kalba nebuvo įtraukta į Europos Sajungos institucijų darbo kalbų sąrašą. Remiantis 1971 m. tarp Airijos ir Bendrijos sudarytu susitarimu, airių kalba buvo laikoma oficialiąja Bendrijos kalba, susitarus, kad šia kalba rengiami tik pirminės teisės aktai (sutartys ir konvencijos tarp valstybių narių).

Nuo 2007 m. sausio 1 d. airių kalba įgijo visiškai oficialios ES kalbos statusą, taikant laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą dėl airių kalbos, kuri gali būti atnaujinta po penkerių metų laikotarpio (žr. 2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 920/2005 (OL L 156, 2005 6 18, p. 3)). Joje nurodyta, kad „Europos Sąjungos institucijoms nebūtina rengti visų dokumentų airių kalba ir skelbti jų šia kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“, išskyrus Europos Parlamento kartu su Taryba priimtus reglamentus. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1257/2010 (OL L 343, 2010 12 29, p. 5) šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Jos galiojimas pratęstas dar kartą Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/2264 (OL L 322, 2015 12 8, p. 1). Nukrypti leidžianti nuostata dėl airių kalbos nuo 2022 m. sausio 1 d. nebetaikoma.

Airių ar gėlų kalba?

Priešingai, nei kartais pavartojama, šie du terminai nėra sinonimai.

gėlų k. = Airijos ir Škotijos kalbų grupė, priklausanti keltų kalbų grupei
airių k. = Airijoje vartojama kalba, priklausanti keltų kalbų grupei

Pirma oficialioji Airijos kalba yra airių, antra – anglų.

Maltiečių kalba

Laikinoji nukrypti leidžianti nuostata, neįpareigojant institucijų rengti dokumentų maltiečių kalba ir skelbti jų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Tarybos buvo patvirtinta 2004 m. gegužės 1 d. Ši nuostata turėjo būti taikoma trejus metus ir galėjo būti pratęsta dar vieniems metams, taikant ją visiems dokumentams, išskyrus bendrai Europos Parlamento ir Tarybos priimtus teisės aktus (žr. 2004 m. gegužės 1 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 930/2004 (OL L 169, 2004 5 1, p. 1)). Taryba nusprendė sustabdyti šios nuostatos taikymą 2007 m., pasibaigus pirmųjų trejų metų laikotarpiui.

Atnaujinta: 2022 1 25
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis