ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

7.2.4 Toimielimissä käytettäviä kieliä koskevat säännöt

EY:n perustamissopimuksen 290 artiklassa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nykyinen 342 artikla) ja Euratomin perustamissopimuksen 190 artiklassa määrätään, että neuvosto vahvistaa yhteisön toimielimissä käytettäviä kieliä koskevat säännöt yksimielisesti, ”sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön määräysten soveltamista”.

Neuvosto antoi tämän nojalla 15. huhtikuuta 1958 asetuksen N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä. Asetusta on sen jälkeen muutettu eri liittymisasiakirjoilla.

Yhteisön toimielimillä on tällä hetkellä 24 virallista kieltä ja työkieltä (ks. kohta 7.2.1).

Iirin kieli

Iirin kieli ei ennen 1. tammikuuta 2007 kuulunut yhteisön toimielinten työkieliin. Irlannin ja yhteisön vuonna 1971 tekemän sopimuksen mukaisesti iiri katsottiin yhteisön viralliseksi kieleksi, mutta iiriksi laadittiin ainoastaan yhteisön primäärioikeus (ts. perustamissopimukset ja jäsenvaltioiden väliset sopimukset).

Vuoden 2007 tammikuun 1. päivästä lähtien iiri on EU:n täysivaltainen virallinen kieli. Sen osalta on kuitenkin säädetty viiden vuoden mittaisesta ja uusittavissa olevasta poikkeuksesta (ks. neuvoston asetus (EY) N:o 920/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005 (EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3)). Asetuksen mukaan ”Euroopan unionin toimielimillä ei – – ole velvollisuutta laatia kaikkia säädöksiä iirin kielellä tai julkaista niitä kyseisellä kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä”, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamia asetuksia. Tämän poikkeuksen voimassaoloa on jatkettu 31. joulukuuta 2016 saakka neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2010 nojalla (EUVL L 343, 29.12.2010, s. 5). Poikkeuksen voimassaoloa on jatkettu uudelleen neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2015/2264 (EUVL L 322, 8.12.2015, s. 1), mutta sen soveltamisalaa on vaiheittain rajoitettava, jotta poikkeuksesta voidaan luopua 31. joulukuuta 2021. Poikkeusta ei enää sovelleta 1 päivästä tammikuuta 2022.

Iiri vai gaeli?

Nämä kaksi kielen nimeä eivät ole synonyymejä, vaikka niitä joskus synonyymisesti käytetäänkin.

gaeli = ryhmä kelttiläisiä kieliä, joita puhutaan Irlannissa ja Skotlannissa
iiri = kelttiläinen kieli, jota puhutaan Irlannissa

Irlannin ensimmäinen virallinen kieli on iiri. Maan toinen virallinen kieli on englanti.

Maltan kieli

Neuvosto sääti 1. toukokuuta 2004 tilapäisestä poikkeuksesta, jolla unioni vapautettiin kolmeksi vuodeksi velvollisuudesta laatia säädökset maltan kielellä ja julkaista ne maltaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Poikkeus, jonka voimassaolo oli jatkettavissa yhdellä vuodella, koski kaikkia säädöksiä, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamia asetuksia (ks. neuvoston asetus (EY) N:o 930/2004 (EUVL L 169, 1.5.2004, s. 1)). Sittemmin neuvosto on päättänyt, että poikkeuksen soveltaminen lopetetaan vuonna 2007 kolmen ensimmäisen voimassaolovuoden jälkeen.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu