ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

7.2.4. Regler for institutionernes sprog

Artikel 290 i EF-traktaten (nu artikel 342 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og artikel 190 i Euratomtraktaten bemyndiger Rådet for Den Europæiske Union til med enstemmighed at fastlægge den ordning, der skal gælde for Fællesskabets institutioner på det sproglige område, og dette »Med forbehold af de i statutten for Den Europæiske Unions Domstol fastsatte bestemmelser«.

På basis heraf vedtog Rådet den 15. april 1958 forordning nr. 1, der fastlægger den ordning, som skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og som er ændret ved forskellige tiltrædelsesakter.

I øjeblikket er der 24 officielle sprog og arbejdssprog i EU-institutionerne (se punkt 7.2.1).

Irsk

Indtil 31. december 2006 var irsk ikke med i arbejdssprogene i EU’s institutioner. Som følge af en aftale fra 1971 mellem Irland og Fællesskabet blev irsk regnet for et officielt sprog, dog forstået således, at kun primær ret blev affattet på dette sprog.

Fra 1. januar 2007 er irsk et fuldt officielt EU-sprog med en midlertidig undtagelse, som kan fornyes for en periode på fem år (se Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 (EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3)), som fastsætter, at »Den Europæiske Unions institutioner ikke er bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter på irsk og til at offentliggøre dem på dette sprog i Den Europæiske Unions Tidende« bortset fra fælles forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet. Denne undtagelse blev forlænget indtil den 31. december 2016 ved Rådets forordning (EU) nr. 1257/2010 (EUT L 343 af 29.12.2010, s. 5). Den blev forlænget igen ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2264 (EUT L 322 af 8.12.2015, s. 1). Undtagelsen for irsk bortfaldt pr. 1. januar 2022.

Irsk eller gælisk?

Til trods for en vis brug betyder disse to betegnelser ikke det samme.

Gælisk = det keltiske sprog i Irland og Skotland
Irsk = det keltiske sprog i Irland

Første officielle sprog i Irland er irsk, andet officielle sprog er engelsk.

Maltesisk

En midlertidig undtagelse fra forpligtelsen til at affatte retsakter på maltesisk og til at offentlig­gøre dem i Den Europæiske Unions Tidende blev vedtaget af Rådet den 1. maj 2004. Denne undtagelse skulle gælde for alle retsakter, med undtagelse af forordninger vedtaget fælles af Europa-Parlamentet og Rådet, i en periode på tre år og kunne udvides med endnu et år (se Rådets forordning (EF) nr. 930/2004 af 1. maj 2004 (EUT L  169 af 1.5.2004, s. 1)). Rådet har besluttet at fjerne denne undtagelse i 2007 efter den første periode på tre år.

Seneste opdatering: 25.1.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side