ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

7.2.4. Keele-eeskirjad institutsioonides

EÜ asutamislepingu artikli 290 (nüüd Euroopa Liidu toimise lepingu artikli 342) ja Euratomi asutamislepingu artikli 190 alusel vastutab nõukogu (ühehäälselt) institutsioonide keele-eeskirjade määramise eest, „ilma et see piiraks Euroopa Liidu Kohtu põhikirjas sisalduvate sätete kohaldamist“.

15. aprillil 1958 võttis nõukogu vastu määruse nr 1, mis määrab kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled. Määrust on muudetud ühinemisaktidega.

Praegu on liidu institutsioonidel 24 ametlikku ja töökeelt (vt punkti 7.2.1).

Iiri keel

Kuni 31. detsembrini 2006 ei olnud iiri keel liidu institutsioonide töökeel. Vastavalt Iirimaa ja ühenduse vahelisele 1971. aasta lepingule oli iiri keel ühenduse ametlik keel, ehkki iiri keeles koostati ainult esmaseid õigusakte.

1. jaanuarist 2007 on iiri keel täieõiguslik ELi ametlik keel. Nõukogu 13. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 920/2005 (ELT L 156, 18.6.2005, lk 3) sätestab: „Erandina määrusest nr 1 ning viieaastase pikendatava perioodi jooksul alates käesoleva määruse kohaldamiskuupäevast ei ole Euroopa Liidu institutsioonidel kohustust koostada kõiki õigusakte iiri keeles ning avaldada neid selles keeles Euroopa Liidu Teatajas. Käesolevat artiklit ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt vastu võetud määruste suhtes.“ Seda erandit pikendati nõukogu määrusega (EL) nr 1257/2010 kuni 31. detsembrini 2016 (ELT L 343, 29.12.2010, lk 5). Seda pikendati uuesti nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2015/2264 (ELT L 322, 8.12.2015, lk 1). Iiri keele suhtes tehtud erandi kohaldamine lõppes 1. jaanuaril 2022.

Iiri või gaeli keel?

Tegemist ei ole sünonüümidega.

Keldi keelte gaeli rühma kuuluvad nii (šoti) gaeli kui iiri keel.

Iirimaa ametlikud keeled on iiri ja inglise keel.

Malta keel

Nõukogu võttis 1. mail 2004 vastu ajutise erandi kohustusest koostada ja avaldada õigusakte Euroopa Liidu Teatajas malta keeles. Erandit kohaldati kõigi õigusaktide puhul, v.a Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt ühiselt vastuvõetud määrused, kolme aasta jooksul ja seda võis pikendada üheks aastaks (vt nõukogu 1. mai 2004. aasta määrust (EÜ) nr 930/2004 (ELT L 169, 1.5.2004, lk 1)). 2007. aastal otsustas nõukogu erandi kohaldamise pärast kolme aastat lõpetada.

Viimati uuendatud: 4.2.2022
Tagasi üles
Previous pageNext page