ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

7.2.4. Pravidlá používania jazykov v inštitúciách

Článok 290 Zmluvy o ES (teraz článok 342 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a článok 190 Zmluvy o Euratome ukladajú Rade, ktorá sa uznáša jednomyseľne, zodpovednosť za ustanovenie pravidiel, ktorými si riadia jazyky inštitúcií Spoločenstva, „čím nie sú dotknuté ustanovenia uvedené v štatúte Súdneho dvora Európskej únie“.

Na základe toho 15. apríla 1958 Rada prijala nariadenie č. 1, ktorým sa ustanovujú jazyky, ktoré sa majú používať v Európskom hospodárskom spoločenstve, nariadenie, ktoré bolo zmenené a doplnené jednotlivými aktmi o pristúpení.

V súčasnosti je v inštitúciách Únie 24 úradných a pracovných jazykov (pozri podbod 7.2.1).

Írčina

Až do 31. decembra 2006 írčina nepatrila medzi pracovné jazyky inštitúcií Únie. Podľa dohody z roku 1971 medzi Írskom a Spoločenstvom sa írčina považovala za úradný jazyk Spoločen­stva, ale preložené do nej boli iba základné právne predpisy.

Od 1. januára 2007 je írčina v plnej miere úradný jazyk s dočasnou výnimkou na obnoviteľné obdobie piatich rokov [pozri nariadenie Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 3)], pričom platí, „že inštitúcie Únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky akty v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie“ okrem nariadení, ktoré spoločne prijali Európsky parlament a Rada. Táto výnimka bola predĺžená do 31. decembra 2016 nariadením Rady (EÚ) č. 1257/2010 (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2010, s. 5). Opätovne bola predĺžená nariadením Rady (EÚ, Euratom) 2015/2264 (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 1). Táto výnimka sa prestala uplatňovať od 1. januára 2022.

Írčina alebo gaelčina?

Napriek istému používaniu tieto dva termíny nie sú synonymické.

Gaelčina = keltská jazyková skupina v Írsku a Škótsku.
Írčina = keltský jazyk v Írsku.

Prvý úradný jazyk v Írsku je írčina, druhý angličtina.

Maltčina

Dňa 1. mája 2004 Rada prijala dočasnú výnimku z povinnosti vypracúvať akty v maltčine a uverejňovať ich v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto výnimka sa môže uplatňovať na všetky akty okrem nariadení, ktoré prijali spoločne Európsky parlament a Rada [pozri nariadenie Rady (ES) č. 930/2004 z 1. mája 2004 (Ú. v. EÚ L 169, 1.5.2004, s. 1)], tri roky a predĺžiť o ďalší rok. Rada rozhodla zrušiť túto výnimku v roku 2007, teda po období prvých troch rokov.

Posledná aktualizácia: 25. 1. 2022
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana