ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

7.2.4. Regeling van het taalgebruik door de instellingen

In artikel 290 van het EG-Verdrag (nu artikel 342 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en artikel 190 van het Euratom-Verdrag is bepaald dat de Raad de regeling van het taalgebruik door de instellingen der Gemeenschap “onverminderd de bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie” met eenparigheid van stemmen vaststelt.

Daarom heeft de Raad op 15 april 1958 Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap aangenomen die gewijzigd is door de verschillende Toetredingsakten.

Momenteel zijn er 24 officiële talen en werktalen van de instellingen van de Europese Unie (zie punt 7.2.1).

Iers

Tot 31 december 2006 maakte Iers geen deel uit van de werktalen van de instellingen van de Europese Unie op grond van een overeenkomst uit 1971 tussen Ierland en de Gemeenschap waarin was bepaald dat Iers als officiële taal van de Gemeenschap werd beschouwd met de kanttekening dat alleen van het primaire recht (Verdragen en overeenkomsten tussen lidstaten) een Ierse versie zou worden opgesteld.

Sinds 1 januari 2007 heeft Iers de status van volwaardige officiële taal van de EU. Hierbij is een overgangsmaatregel vastgesteld voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van verlenging (zie Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 (PB L 156 van 18.6.2005, blz. 3)) gedurende welke “de instellingen van de Europese Unie niet verplicht [zijn] alle besluiten in het Iers te redigeren en de teksten in die taal in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken”, behalve verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk zijn vastgesteld. Deze afwijking is bij Verordening (EU) nr. 1257/2010 van de Raad (PB L 343 van 29.12.2010, blz. 5) tot en met 31 december 2016 verlengd. Zij is bij Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 van de Raad (PB L 322 van 8.12.2015, blz. 1) nogmaals verlengd. Sinds 1 januari 2022 is de afwijking voor het Iers niet langer van toepassing.

Iers of Gaelisch?

Hoewel de twee termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn het geen synoniemen.

Gaelisch = groep Keltische talen uit Ierland en Schotland.
Iers = de Keltische taal uit Ierland.

De eerste officiële taal van Ierland is Iers (de tweede officiële taal is Engels).

Maltees

Op 1 mei 2004 heeft de Raad een tijdelijke afwijking vastgesteld van de verplichting om rechtshandelingen in het Maltees te redigeren en de teksten in die taal in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken. De afwijking gold voor een periode van drie jaar die met één jaar kon worden verlengd voor alle rechtshandelingen behalve verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk werden vastgesteld (zie Verordening (EG) nr. 930/2004 van de Raad van 1 mei 2004 (PB L 169 van 1.5.2004, blz. 1)). De Raad heeft besloten deze afwijking na afloop van de eerste periode van drie jaar in 2007 te beëindigen.

Laatste bijwerking: 25.1.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina