ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Inledning

Efter en utveckling som inleddes 1993 med lanseringen av Vade-mecum för redaktörer, publicerades Interinstitutionella publikationshandboken ursprungligen 1997 på 11 språk som gradvis utökades till 24. Publikationshandboken förverkligar en unik språklig harmonisering inom sitt område tack vare antalet språkgrupper som är involverade i dess utveckling. Den är ett uttryck för en unik språklig harmoniseringsprocess och ska fungera som referens vid skriftlig kommunikation i alla EU:s institutioner och organ.

För uppdateringen av handboken har en interinstitutionell kommitté inrättats med ett antal företrädare för varje institution och varje språk. Arbetet leds av en samordningsgrupp vid Publikationsbyrån.

Den nödvändiga harmoniseringen mellan ibland helt olika praxis sker mot bakgrund av EU-institutionernas flerspråkighetspolitik. Enligt denna ska texterna på alla de officiella EU-språken vara jämförbara sinsemellan, samtidigt som man bevarar varje enskilt språks särprägel.

I första delen beskrivs reglerna för utarbetandet av rättsakter som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, och i andra delen de viktigaste tekniska och redaktionella rikt­linjerna för publikationer i allmänhet. Utöver de språkspecifika normer som finns i fjärde delen, har de 24 grupperna dessutom fastställt gemensamma normer för samtliga språk. Dessa finns i tredje delen, som därmed utgör en verklig katalysator för harmoniseringen mellan samtliga språk och institutioner.

De gemensamma reglerna och riktlinjerna i Publikationshandboken har i princip företräde framför andra lösningar och annan tidigare använd praxis. De ska användas vid alla etapper av de skriftliga förfarandena.

Publikationshandboken är i allra högsta grad ett verktyg för dynamiskt samspel mellan användarna, eftersom den måste uppdateras fortlöpande. Vi tar därför tacksamt emot praktiska upplysningar, påpekanden om fel eller brister och förslag, som kan sändas till:

Publications Office of the European Union (Europeiska unionens publikationsbyrå)
”Style guide” Coordination (Samordning Publikationshandboken)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

Kontakt per e-post:

allmänna frågor
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
frågor gällande det svenska språket
(OP-CODE-DE-REDACTION-SV@publications.europa.eu).
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida