ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.5. Vymenúvanie

3.5.1. Vymenúvanie vo všeobecnosti

1. Ak jednotlivým položkám predchádza uvádzacia veta, píše sa za ňou dvojbodka, a to aj vtedy, ak uvádzacej vete predchádza iná uvádzacia veta:

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 92 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i)
písmeno c) sa nahrádza takto:
„c)
sídlo zariadení […]“.

2. Pri číslovaní bodov zoznamu sa použijú pre prvú úroveň malé písmená so zátvorkou na konci, pre druhú úroveň malé rímske číslice so zátvorkou na konci a pre tretiu úroveň arabské číslice s bodkou bez zátvoriek. Pre štvrtú úroveň sa použijú zarážky.

Táto smernica sa uplatňuje na:
a)
…:
i)
…:
1.
…:
….

Výnimočne sa v článku upravujúcom vymedzenie pojmov a v pozmeňujúcich ustanoveniach (pozri bod 3.3) body na prvej úrovni číslujú arabskými číslicami s bodkou bez zátvoriek, na druhej úrovni malými písmenami so zátvorkou na konci a na tretej úrovni malými rímskymi číslicami so zátvorkou na konci.

3. Ak sa pred jednotlivými položkami uvádza číslo alebo písmeno, na ich konci sa píše bodkočiarka (v prípade, že jednotlivé položky predstavujú úplné vetné celky, začínajú sa veľkým písmenom a končia sa bodkou).). Ak sa jednotlivé položky uvádzajú zarážkami v podobe pomlčky [en-dash (Alt 0150), v tlačenom úradnom vestníku jednotne em-dash (Alt 0151)], jednotlivé položky sa oddeľujú iba čiarkami (v prípade, že jednotlivé položky predstavujú úplné vetné celky, začínajú sa veľkým písmenom a končia sa bodkou):

Táto smernica sa uplatňuje na:
a)
…;
b)
…:
i)
…;
ii)
…;
iii)
…:
1.
…;
2.
…:
…;
…;
…;
3.
….

4. V tabuľkách alebo zoznamoch sa interpunkcia za jednotlivými položkami môže, ale nemusí použiť.

3.5.2. Vymenúvanie aktov

Pri vymenúvaní aktov rovnakého typu sa inštitúcia (názov autora) ani typ aktu neopakujú, ak sú totožné. V tom prípade sa však typ aktu uvádza v množnom čísle:

(1)
Smernice Komisie 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby boli odrody, ktoré členské štáty zaradia do svojich národných katalógov, […].

[…]

(3)
Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4)
Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 11).

Pri vymenúvaní nariadení sa skratka opakovane uvádza pri každom čísle aktu, pretože je jeho neoddeliteľnou súčasťou:

[…] nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 […]
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES a 94/36/ES […]

Pri uvádzaní aktov sa uprednostňuje chronologické poradie.

Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page