ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.5. Vymenúvanie

3.5.1. Interpunkcia vo vymenúvaní

1. Ak jednotlivým položkám predchádza uvádzacia veta, píše sa za ňou dvojbodka, a to aj vtedy, ak uvádzacej vete predchádza iná uvádzacia veta:

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 92 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i)
písmeno c) sa nahrádza takto:
„c)
sídlo zariadení […]“.

2. Ak sa pred jednotlivými položkami uvádza číslo alebo písmeno, na ich konci sa píše bodkočiarka (v prípade, že jednotlivé položky predstavujú úplné vetné celky, začínajú sa veľkým písmenom a končia sa bodkou):

Článok 9 ods. 2 písm. e) dvanásta zarážka smernice 77/388/EHS sa nevzťahuje najmä na tieto operácie:
1.
rozhlasové a televízne vysielacie služby v zmysle článku 9 ods. 2 písm. e) jedenástej zarážky smernice 77/388/EHS;
2.
telekomunikačné služby […];
3.
dodania a poskytovania týchto tovarov a služieb:
a)
tovar, ktorého objednávka a spracovanie objednávky sa vykonáva elektronicky;
b)
nosiče CD-ROM […].

3. Ak sa jednotlivé položky uvádzajú zarážkami v podobe pomlčky [en-dash (Alt 0150), v tlačenom úradnom vestníku jednotne em-dash (Alt 0151)], jednotlivé položky sa oddeľujú iba čiarkami (v prípade, že jednotlivé položky predstavujú úplné vetné celky, začínajú sa veľkým písmenom a končia sa bodkou):

Zníženie o 1 % na pracovný deň, ustanovené v článku 21 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 796/2004, sa nevzťahuje na jednotné žiadosti ani ich zmeny a doplnenia predložené do:
6. júna 2005 príslušným orgánom Francúzskej Guyany,
19. júna 2005 príslušným orgánom Martiniku,
[…].

4. V tabuľkách, zoznamoch alebo prílohách sa interpunkcia za jednotlivými položkami môže, ale nemusí použiť.

3.5.2. Vymenúvanie aktov

Pri vymenúvaní aktov rovnakého typu sa inštitúcia (názov autora) ani typ aktu neopakujú, ak sú totožné. V tom prípade sa však typ aktu uvádza v množnom čísle:

(1)
Smernice Komisie 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby boli odrody, ktoré členské štáty zaradia do svojich národných katalógov, […].

[…]

(3)
Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4)
Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 11).

Pri vymenúvaní nariadení sa skratka opakovane uvádza pri každom čísle aktu, pretože je jeho neoddeliteľnou súčasťou:

[…] nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 […]
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES a 94/36/ES […]

Pri uvádzaní aktov sa uprednostňuje chronologické poradie.

Posledná aktualizácia: 25. 5. 2016
Začiatok strany
previous pagenext page