ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.5. Loetelud

3.5.1. Liigendatud loetelu vormistamine

1. Kui loetelu üksused on sõnad ja fraasid, juhatab loetelu sisse sissejuhatav lause, mis võib sisaldada kokkuvõtusõna, kuid millele loetelu võib järgneda ka lauseliikmena. Kokkuvõtusõna sisaldav sissejuhatav lause lõpeb kooloniga, kokkuvõtusõna puudumisel võib koolon ka ära jääda. Kui loetelu komponentideks on laused, lõpeb sissejuhatav lause punktiga ja punkt on ka loetelu iga komponendi lõpus. Sama kehtib väga pikkade ja liigendatud loetelude kohta:

Lepingu kohaselt on võimalikud koostöövaldkonnad järgmised:

a)
tokamakid, sealhulgas praeguse põlvkonna suurprojektid ja järgmise põlvkonna projektidega seotud tegevus;

[---]

Lepingu kohaselt on võimalikud koostöövaldkonnad

a)
tokamakid, sealhulgas praeguse põlvkonna suurprojektid ja järgmise põlvkonna projektidega seotud tegevus;

[---]

Määrust (EÜ) nr 1623/2000 muudetakse järgmiselt.
1)
Artiklit 92 muudetakse järgmiselt:
a)
lõike 2 punkt c asendatakse järgmise tekstiga:
„c)
ettevõtte kohustus tagada, et alkoholi lõppostja kasutab alkoholi üksnes ühenduses kütuse tootmiseks bioetanoolina;“;
b)
lõige 5 asendatakse järgmise tekstiga:
„5.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata igast uuest heakskiitmise otsusest või selle tühistamisest, märkides otsuse täpse kuupäeva.“
2)
Artiklit 98 muudetakse järgmiselt:

[---]

2. Loetelu punktide nummerdamisel kasutatakse esimese tasandi tähistamiseks väiketähti (mille järel on ümarsulg), teise tasandi tähistamiseks väiketähtedega kirjutatud Rooma numbreid (mille järel on ümarsulg) ning kolmanda tasandi tähistamiseks araabia numbreid (mille järel on ümarsulg). Neljanda tasandi tähistamiseks kasutatakse taandeid.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse järgmiselt:
a)
… (*)
i)
1)
(*)
Kas loetelupunktide lõpus kasutada semikoolonit või koma, vt punktidest 10.1.2 „Koma“ ja 10.1.3 „Semikoolon“.

Erandina kasutatakse mõisteid käsitlevas artiklis ja muutmissätetes (vt punkti 3.3) punktide nummerdamisel esimese tasandi tähistamiseks araabia numbreid (mille järel on ümarsulg), teise tasandi tähistamiseks väiketähti (mille järel on ümarsulg) ning kolmanda tasandi tähistamiseks väiketähtedega kirjutatud Rooma numbreid (mille järel on ümarsulg).

3. Loetelupunktid lõpevad semikooloni või komaga (semikoolon on tugevam eraldusmärk), viimase lõpus on punkt:

Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 9 lõike 2 punkti e kaheteistkümnes taane ei hõlma eelkõige järgmist:
1)
direktiivi 77/388/EMÜ artikli 9 lõike 2 punkti e üheteistkümnendas taandes nimetatud raadio- ja televisiooniringhäälinguteenused;
2)
telekommunikatsiooniteenused direktiivi 77/388/EMÜ artikli 9 lõike 2 punkti e kümnenda taande tähenduses;
3)
järgmised kaubatarned ja järgmiste teenuste osutamine:
a)
kaubad, mille tellimus esitatakse ja mille tellimust töödeldakse elektrooniliselt,
b)
CD-ROMid, [---].
Määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 21 lõigetes 1 ja 2 osutatud toetuse vähendamist 1 % tööpäeva kohta ei kohaldata ühtsete taotluste või nende muudatuste puhul, kui need esitati hiljemalt:
6. juunil 2005 Prantsuse Guajaana pädevatele asutustele,
19. juunil 2005 Martinique’ile.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse järgmise suhtes:
a)
[…]
b)
[…]
i)
[…]
ii)
[…]
iii)
[…]
1)
[…]
2)
[…]
[…]
[…]
[…]
3)
[…]

4. Kui loetelupunkti lõpus on sõna „ja“, „ning“ või „või“, siis eesti keeles kirjavahemärke nende ees ega taga ei ole (v.a juhul, kui seda eeldab lauseehitus):

1.
Määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 46 kohaselt koostatud eksporditoetuste taotlustele lisatakse selles artiklis ettenähtud ajavahemiku jooksul:
a)
käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 osutatud nõuetekohaselt täidetud dokument ja
b)
käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 kolmandas lõigus ettenähtud aruanded.
2.
Loomi võib ühenduse tolliterritooriumilt välja viia ainult järgmistest väljumiskohtadest:
a)
piiripunktist, mis on heaks kiidetud komisjoni otsusega kolmandatest riikidest toodavate eluskabiloomade veterinaarkontrolli kohta, või
b)
liikmesriigi määratud väljumiskohast.

5. Tabelite või nimekirjade loeteludes võivad kirjavahemärgid ka puududa.

3.5.2. Aktide loetelu

Kui tegemist on sama institutsiooni sama liiki aktide loetlemisega, siis institutsiooni nime ega akti liiki ei korrata ja akti liik esitatakse mitmuses:

(1)
Komisjoni direktiivid 2003/90/EÜ (3) ja 2003/91/EÜ (4) on vastu võetud selleks, et tagada liikmesriikide ametlikesse kataloogidesse lisatavate sortide vastavus Ühenduse Sordiameti kehtestatud suunistele [---].

[---]

(3)
Komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ, 6. oktoober 2003, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 7).
(4)
Komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, 6. oktoober 2003, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11).

Määrusega (EÜ) nr 953/2009 tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiivid 2001/15/EÜ (8) ja 2004/6/EÜ, (9) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

[---]

(8)
EÜT L 52, 22.2.2001, lk 19.
(9)
ELT L 15, 22.1.2004, lk 31.

Loetlemisel korratakse alati asjakohase aluslepingu lühendit, kuna see on akti numbri lahutamatu osa:

[---] määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 [---]
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 94/35/EÜ ja 94/36/EÜ

Soovitatav on loetleda akte kronoloogilises järjekorras.

Viimati uuendatud: 1.6.2021
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg