ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.5. Nabrajanja

3.5.1. Okomito nabrajanje – prezentacija

1. Ako popisu koji se sastoji od nekoliko točaka prethodi uvodni tekst, on završava dvotočkom, čak i ako taj tekst uvodi drugi uvodni tekst; svaka stavka na popisu tada počinje malim slovom:

Provedbena odluka 2012/761/EU mijenja se kako slijedi:
1.
u članku 1. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:
„(c)
ne prelazi sljedeće vrijednosti:
i.
[…]”;

2. Točke u nabrajanju označuju se malim slovima u zagradama za prvu razinu, malim rimskim rednim brojevima za drugu razinu i arapskim rednim brojevima za treću razinu. Za četvrtu razinu upotrebljavaju se alineje:

Ova Direktiva primjenjuje se na:
(a)
[…]:
i.
[…]:
1.
[…]:
[…].

Iznimno, u članku s definicijama i u odredbama o izmjenama (vidjeti točku 3.3.) točke se označuju arapskim rednim brojevima za prvu razinu, malim slovima u zagradama za drugu razinu i malim rimskim rednim brojevima za treću razinu.

3. Okomito nabrajanje kojemu prethodi brojka ili slovo odvaja se točkom sa zarezom. Ako mu prethodi crtica odvaja se zarezom:

Ova Direktiva primjenjuje se na:
(a)
[…];
(b)
[…]:
i.
[…];
ii.
[…];
iii.
[…]:
1.
[…];
2.
[…]:
[…],
[…],
[…];
3.
[…].

4. U tablicama i popisima nije nužno uporabiti interpunkciju pri nabrajanju.

3.5.2. Nabrajanje akata

Pri nabrajanju akata iste vrste ne ponavljaju se ni ime institucije koja ih je donijela ni vrsta akta ako su istovjetni:

(1)
Direktive Komisije 2003/90/EZ (3) i 2003/91/EZ (4) donesene su kako bi se osiguralo da su sorte koje države članice uvrštavaju u svoje nacionalne kataloge sukladne s […]

[…]

(3)
Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8.10.2003., str. 11.).
(4)
Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8.10.2003., str. 11.).

Kratice oznake Ugovorâ sastavni su dio broja akta i stoga se ponavljaju uz svaki broj:

[…] s uredbama (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 […]
[…] i direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU […]

Poželjno je navoditi akte kronološkim redoslijedom.

Datum zadnje promjene: 3.6.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page