ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.5. Liostaí

3.5.1. Pointí a liostú — an phoncaíocht

1. Má chuirtear frása tosaigh roimh na pointí éagsúla i liosta, cuirtear idirstad ag deireadh an fhrása, fiú má leanann frása tosaigh an chéad fhrása tosaigh eile:

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 leis seo mar a leanas:
(1)
[…];
(2)
leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:
(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

[…]

(b)
leasaítear mír 3 mar a leanas:
(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b), phointe (c) agus phointe (d):

[…]

2. Má chuirtear uimhir nó litir roimh na pointí atá liostaithe, scartar na pointí le leathstad:

1.
cur chun cinn, cur chun feidhme agus faireachán i ndáil le beartas forbartha agus comhair an Aontais, go háirithe:
(a)
comhagallamh polaitíochta le tíortha atá i mbéal forbartha, go déthaobhach agus sna heagraíochtaí idirnáisiúnta agus sna fóraim idirpharlaiminteacha iomchuí;
(b)
cabhair do thíortha atá i mbéal forbartha agus comhaontuithe comhair leo;
(c)
luachanna daonlathacha, dea-rialachas agus cearta an duine a chur chun cinn i dtíortha atá i mbéal forbartha;
2.
nithe a bhaineann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus caidreamh leis na comhlachtaí iomchuí;
3.
rannpháirtíocht na Parlaiminte i misin bhreathnadóireachta toghcháin, nuair is cuí i gcomhar le coistí agus toscaireachtaí iomchuí eile.

3. Má chuirtear dais roimh na pointí liostaithe, scartar na pointí sin le camóg:

Beidh an Comhordaitheoir Imeachtaí freagrach go príomha as na nithe seo a leanas:
forbairt straitéiseach, forfheidhmiú agus measúnú ar imeachtaí suaitheanta de chuid Eurofound, lena n-áirítear Fóram an Fhorais agus imeachtaí ardleibhéil eile,
comhairliú agus comhoibriú maidir le gach imeachta de chuid Eurofound,
eagrú agus measúnú a dhéanamh ar imeachtaí níos lú, lena n-áirítear taispeántais agus cuairteanna,
bainistiú a dhéanamh ar fhoirne beaga chun imeachtaí a eagrú,
bainistíocht chonartha, lena n-áirítear nósanna imeachta tairisceana agus bainistíocht tionscadail,
aon tascanna faisnéise agus cumarsáide eile mar a éilítear.
1. I rith na chéad ráithe de gach bliain:
maidir le gach onnmhaireoir substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn I,
maidir le gach onnmhaireoir ullmhóidí ina bhfuil substaintí den sórt sin i dtiúchan a d’fhéadfadh oibleagáidí lipéadaithe a spreagadh faoi Threoir 1999/45/CE, is cuma an bhfuil aon substaintí eile ann, nó
[…]

4. I dtáblaí, i liostaí nó in iarscríbhinní, ní gá aon chomhartha poncaíochta a chur i ndiaidh na bpointí atá liostaithe.

3.5.2. Gníomhartha a liostú

Agus gníomhartha den chineál céanna á liostú, ní athscríobhtar ainm na hinstitiúide atá á nglacadh ná an saghas gnímh más í an institiúid chéanna nó an saghas céanna gnímh atá i gceist:

Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 (7) agus (CE) Uimh. 595/2009 (8) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Athscríobhtar an giorrúchán a thagraíonn don Chonradh nó do na Conarthaí roimh gach uimhir mar is cuid dhílis d’uimhir an ghnímh é:

Rialacháin (CE, Euratom) Uimh. 2988/95, (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 agus (CE) Uimh. 1073/1999
Treoracha 94/35/CE agus 94/36/CE

Is fearr gníomhartha a lua in ord croineolaíoch.

Nuashonraithe: 19.6.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile