ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.5 Výčty

3.5.1 Prezentace výčtů

1. Předchází-li různým položkám výčtu návětí, je na jeho konci dvojtečka, a to i v případě, že uvádí další návětí:

Nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:
1)
Článek 92 se mění takto:
a)
odstavec 2 se mění takto:
i)
písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c)
umístění zařízení […]:“

2. Jednotlivé body výčtu se číslují tak, že se použijí malá písmena, po nichž následuje závorka, pro označení první úrovně, malé římské číslice, po nichž následuje závorka, pro označení druhé úrovně a arabské číslice, po nichž následuje závorka, pro označení třetí úrovně. Pro označení čtvrté úrovně se použijí odrážky.

Tato směrnice se použije:
a)
[…]:
i)
[…]:
1)
[…]:
[…].

Výjimečně se v článku obsahujícím definice a v pozměňujících ustanoveních (viz oddíl 3.3) jednotlivé body číslují tak, že se v první úrovni použijí arabské číslice, po nichž následuje závorka, ve druhé úrovni malá písmena, po nichž následuje závorka, a ve třetí úrovni malé římské číslice, po nichž následuje závorka.

3. Stojí-li před položkami výčtu číslice (včetně malých římských číslic i), ii), …) nebo písmeno, oddělují se tyto části středníkem. Stojí-li před nimi odrážka, oddělují se tyto části čárkou:

Tato směrnice se použije:
a)
[…];
b)
[…]:
i)
[…];
ii)
[…];
iii)
[…]:
1)
[…];
2)
[…]:
[…],
[…],
[…];
3)
[…].

4. V tabulkách nebo seznamech se interpunkce po výčtu bodů obvykle nepoužívá.

3.5.2 Výčet aktů

Při výčtu aktů stejného druhu se název přijímajícího orgánu ani druh aktu neopakuje, pokud je stejný:

(1)
Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly […]

[…]

(3)
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4)
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).

Zkratka Smlouvy/Smluv je nedílnou součástí čísla aktu, a proto se s každým číslem opakuje:

[…] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 […]
[…] směrnice 94/35/ES a 94/36/ES […]

Při výčtu aktů je vhodné uvádět je v chronologickém pořadí.

Poslední aktualizace: 1. 6. 2021
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana