ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.5. Opsommingen

3.5.1. Interpunctie bij opsommingen

1. Wanneer de onderdelen van een opsomming door een inleidende zin (aanhef) worden voorafgegaan, eindigt deze aanhef met een dubbelepunt, ook als deze aanhef een nieuwe inleidende zin inleidt:

Verordening (EG) nr. 1623/2000 wordt als volgt gewijzigd:
1)
Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd:
a)
lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i)
punt c) wordt vervangen door:
“c)
de vestigingsplaats en een kopie van de tekeningen van de installaties […]”.

2. Wanneer de onderdelen van een opsomming door een cijfer of letter worden voorafgegaan, worden deze door een puntkomma van elkaar gescheiden:

Met name de volgende handelingen vallen niet onder artikel 9, lid 2, onder e), twaalfde streepje, van Richtlijn 77/388/EEG:
1.
radio- en televisieomroepdiensten zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, onder e), elfde streepje, van Richtlijn 77/388/EEG;
2.
telecommunicatiediensten […];
3.
het aanbieden van:
a)
goederen waarbij de bestelling en de verwerking van de bestelling langs elektronische weg geschieden;
b)
cd-roms […]

3. Wanneer de onderdelen van een opsomming door een streepje worden voorafgegaan, worden deze door een puntkomma van elkaar gescheiden, tenzij het hele korte zinnen zijn:

De verlaging met 1 % per werkdag waarin is voorzien bij artikel 21, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 796/2004, is niet van toepassing voor de verzamelaanvragen of de wijzigingen daarvan die bij de bevoegde autoriteiten worden ingediend in de periode tot en met:
6 juni 2005 wat Frans-Guyana betreft,
19 juni 2005 wat Martinique betreft,
[…].

4. In tabellen, lijsten, bijlagen en aanhangsels wordt na de verschillende onderdelen van een opsomming meestal geen leesteken gebruikt.

3.5.2. Opsommingen van handelingen

In een opsomming van soortgelijke handelingen wordt de instelling, als deze dezelfde is, niet herhaald:

(1)
De Richtlijnen 2003/90/EG (3) en 2003/91/EG (4) van de Commissie zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rassen die de lidstaten in hun nationale rassenlijsten opnemen, aan de richtsnoeren voldoen […]

[…]

(3)
Richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (PB L 254 van 8.10.2003, blz. 7).
(4)
Richtlijn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (PB L 254 van 8.10.2003, blz. 11).

De afkorting van het Verdrag of de Verdragen wordt voor elk nummer herhaald, omdat dit een integrerend onderdeel uitmaakt van het nummer van de handeling:

Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 […]
[…] de Richtlijnen 94/35/EG en 94/36/EG […]

In een opsomming worden de handelingen bij voorkeur chronologisch vermeld.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina