ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.5. Opsommingen

3.5.1. Opsommingen — presentatie

1. Wanneer de onderdelen van een opsomming door een inleidende zin (aanhef) worden voorafgegaan, eindigt deze aanhef met een dubbelepunt, ook als deze aanhef een nieuwe inleidende zin inleidt:

Verordening (EG) nr. 1623/2000 wordt als volgt gewijzigd:
1)
Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd:
a)
lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i)
punt c) wordt vervangen door:
“c)
de vestigingsplaats en een kopie van de tekeningen van de installaties […]”.

2. De punten van een opsomming worden genummerd met kleine letters gevolgd door een haakje voor het eerste niveau, kleine Romeinse cijfers gevolgd door een haakje voor het tweede niveau, en Arabische cijfers gevolgd door een haakje voor het derde niveau. Voor het vierde niveau worden streepjes gebruikt:

Deze richtlijn is van toepassing op:
a)
[…]:
i)
[…]:
1)
[…]:
[…].

Bij wijze van uitzondering worden in het artikel over definities en in de wijzigingsbepalingen (zie punt 3.3) de punten genummerd met Arabische cijfers gevolgd door een haakje voor het eerste niveau, kleine letters gevolgd door een haakje voor het tweede niveau, en kleine Romeinse cijfers gevolgd door een haakje voor het derde niveau.

3. Wanneer de onderdelen van een opsomming door een cijfer, letter of streepje worden voorafgegaan, worden deze door een puntkomma van elkaar gescheiden, tenzij het hele korte zinnen zijn. In dat geval plaatsen we een komma, met uitzondering van het laatste element in de opsomming; dat eindigt steeds met een puntkomma of punt, naargelang de context:

Deze richtlijn is van toepassing op:
a)
[…];
b)
[…]:
i)
[…];
ii)
[…];
iii)
[…]:
1)
[…];
2)
[…]:
[…]; of […],
[…]; of […],
[…];
3)
[…].

4. In tabellen of lijsten wordt na de verschillende onderdelen van een opsomming meestal geen leesteken gezet.

3.5.2. Opsommingen van handelingen

In een opsomming van gelijksoortige handelingen wordt de instelling, als deze dezelfde is, niet herhaald:

(1)
De Richtlijnen 2003/90/EG (3) en 2003/91/EG (4) van de Commissie zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rassen die de lidstaten in hun nationale rassenlijsten opnemen, aan de richtsnoeren voldoen […]

[…]

(3)
Richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (PB L 254 van 8.10.2003, blz. 7).
(4)
Richtlijn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (PB L 254 van 8.10.2003, blz. 11).

De afkorting van het domein wordt voor elk nummer herhaald, omdat deze een integrerend onderdeel uitmaakt van het nummer van de handeling:

Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 […]
[…] de Richtlijnen 94/35/EG en 94/36/EG […]

In een opsomming worden de handelingen bij voorkeur chronologisch vermeld.

Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina