ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.5. Enumerări

3.5.1. Punctuația în cadrul enumerărilor – prezentare

1. Dacă diferitele elemente ale enumerării sunt precedate de o teză introductivă, aceasta se încheie cu două puncte, chiar dacă îi urmează o altă teză introductivă:

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 se modifică după cum urmează:
1.
Articolul 92 se modifică după cum urmează:
(a)
alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i)
litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c)
locul de amplasare și o copie a planului instalațiilor […]”

2. Elementele unei numerotări se notează cu litere minuscule între paranteze pentru nivelul unu, cu cifre romane minuscule între paranteze pentru nivelul doi și cu cifre arabe urmate de un punct pentru nivelul trei. Pentru nivelul patru se vor folosi liniuțe:

Prezenta directivă se aplică:
(a)
[…]:
(i)
[…]:
1.
[…]:
[…]

În mod excepțional, în articolele consacrate definițiilor sau în articolele consacrate modificării unui act (a se vedea punctul 3.3), elementele numerotării se notează cu cifre arabe urmate de un punct pentru nivelul unu, cu litere minuscule între paranteze pentru nivelul doi și cu cifre romane minuscule între paranteze pentru nivelul trei.

3. Elementele enumerării precedate de o literă sau de o cifră, precum și cele precedate de o liniuță sunt separate între ele prin punct și virgulă:

Prezenta directivă se aplică:
(a)
[…];
(b)
[…]:
(i)
[…];
(ii)
[…];
(iii)
[…]:
1.
[…];
2.
[…]:
[…];
[…];
[…];
3.
[…]
NB:

În cazul dispozițiilor de modificare, atunci când elementele enumerării sunt introduse prin cifre, textul începe cu inițială majusculă (a se vedea, de asemenea, punctul 3.3.2).

4. În tabele sau în liste, utilizarea semnelor de punctuație după elementele unei enumerări este facultativă.

3.5.2. Enumerarea actelor

Într-o enumerare de acte de același tip, instituția nu se repetă dacă este aceeași pentru toate actele:

(1)
Directivele 2003/90/CE (3) și 2003/91/CE (4) ale Comisiei au fost adoptate pentru a se asigura că soiurile incluse de statele membre în cataloagele naționale sunt conforme cu orientările stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) […]

[…]

(3)
Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (JO L 254, 8.10.2003, p. 7).
(4)
Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, (JO L 254, 8.10.2003, p. 11).

Sigla se repetă pentru fiecare număr, deoarece aceasta este parte integrantă a numărului actului:

[…] Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului […]
Directivele 94/35/CE și 94/36/CE […]
NB:

Spre deosebire de toate celelalte versiuni lingvistice, în limba maghiară nu se indică sigla între paranteze înaintea numărului actului, ci se plasează la sfârșitul numărului, după o bară oblică: 3858/93/EK.

Este de preferat ca actele să fie enumerate în ordinea lor cronologică.

Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare