ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.3. Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia

3.3.1. Zmeny v texte

1. Ak sa v akte nahrádza celý článok, nový text sa začína úvodzovkami a označením článku a je zarovnaný doľava:

Článok 3 rozhodnutia 2001/689/ES sa nahrádza takto:

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov ,elektrické umývačky riadu pre domácnosť‘, ako aj súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie sú platné do 28. februára 2009.“

Pozn.:
Za záverečnými úvodzovkami nového článku sa už nedáva ďalšia bodka.

2. Ak sa zmena a doplnenie týka určitej časti článku (odsekov, pododsekov, bodov, zarážok atď.), nový text sa začína úvodzovkami, za ktorými nasleduje číslo odseku, bodu, zarážka atď.:

Nariadenie (ES) č. 409/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.
V článku 3 sa písmeno g) nahrádza takto:
g)
‚stav spracovania‘ znamená spôsob, akým sa ryba uchováva (čerstvá, za čerstva solená a mrazená).“
2.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Prepočítavacie koeficienty Spoločenstva stanovené v prílohách II, III a IV sa uplatňujú s cieľom prepočítať hmotnosť spracovaných rýb na hmotnosť rýb v živom stave.“

Ak sa nahrádza len prvý pododsek očíslovaného odseku, číslo odseku netvorí súčasť nového textu:

3.

V článku 28 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ku každému návrhu alebo iniciatíve, ktoré legislatívnemu orgánu predloží Komisia, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len ‚vysoký predstaviteľ‘) alebo členský štát a ktoré môžu mať vplyv na rozpočet vrátane zmien počtu pracovných miest, sa musí pripojiť finančný výkaz a hodnotenie stanovené v článku 27 ods. 4.“

3. Ak sa nahrádza neočíslovaný odsek alebo pododsek, použije sa táto formulácia:

1.

V článku 19 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia zo skupiny a externí experti majú nárok na odmenu za svoju účasť, osobne alebo na diaľku prostredníctvom elektronických aplikácií, na stretnutiach výborov, tematických workshopoch, pracovných skupinách a ostatných stretnutiach a podujatiach organizovaných Komisiou a za služby spravodajcu v súvislosti s konkrétnou otázkou, ako je stanovené v prílohe III.“

7.

V článku 15 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výrobcovia uhradia do 1. júna nasledujúceho po príslušnom hospodárskom roku sumu vo výške 500 EUR za tonu za množstvá cukru uvedené v prvom pododseku písm. c), v prípade ktorých nemôžu predložiť prijateľný dôkaz pre členský štát o tom, že sa rafinovali z opodstatnených a výnimočných technických dôvodov.“

4. Ak sa zmena a doplnenie týka iba jednej vety, označenie očíslovaného odseku, pododseku, písmena atď. sa neuvádza, a to ani v prípade, ak sa mení a dopĺňa prvá veta očíslovaného odseku:

V odseku 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„V prípade, že sa na palube rybárskeho plavidla Spoločenstva zistí závažné porušenie pravidiel, ako sa vymedzuje v oddiele I bode 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 302/2009, vlajkový členský štát zabezpečí, aby po inšpekcii rybárske plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou ukončilo všetky rybolovné činnosti.“

Ak sa mení a dopĺňa časť vety (výraz, slovo atď.), označenie jednotlivého členenia sa neopakuje a nahradená časť sa uvádza jednou vetou:

V článku 7 rozhodnutia 2005/692/ES sa dátum „31. decembra 2010“ nahrádza dátumom „30. júna 2012“.
Pozn.:
V záujme zrozumiteľnosti a s cieľom vyhnúť sa problémom pri preklade odporúčame radšej nahradiť celý článok, odsek, bod alebo zarážku ako vkladať alebo vypúšťať jednotlivé vety či slovné spojenia. Pripúšťa sa však jednoduchá zmena dátumu alebo číslice.

5. Uvádzacia veta sa rozlišuje podľa toho, či ide o jednu zmenu a doplnenie, alebo viac zmien a doplnení:

a)
Ak ide o viac zmien a doplnení, uvádzacia veta znie takto:
Nariadenie (EÚ) 2017/745 sa mení takto:
1.
1. V článku 1 ods. 2 sa druhý pododsek mení takto:
a)
…;
b)
….
2.
2. Článok 17 sa mení takto:
a)
a) Odsek 5 sa mení takto:
i)
…;
ii)
….
b)
Ak ide iba o jednu zmenu a doplnenie, uvádzacia veta znie takto:

Článok 3 rozhodnutia 2007/884/ES sa nahrádza takto:

[…]

(nie: Rozhodnutie 2007/884/ES sa mení a dopĺňa takto:

Článok 3 sa nahrádza takto: […])

6. Ak sa mení a dopĺňa príloha, uvádzacia veta znie takto:

Príloha k […] sa mení a dopĺňa takto:

alebo v prípade, že zmeny a doplnenia sú uvedené v prílohe:

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Ak sa nahrádza celá príloha, uvádzacia veta znie takto:

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 2074/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Nová príloha sa uvádza takto:

PRÍLOHA
PRÍLOHA

[…].“

Viac informácií o typografickom spracovaní zmenených a doplnených článkov možno nájsť v príručke Visual guide: Official Journal typographical rulesPDF.

Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page