ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie:
EU:C:2005:446

Andere publicaties dan die van het Hof van Justitie van de Europese Unien:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Verwijzingen naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht

Publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Digitale jurisprudentie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een nieuwe citeerwijze voor de rechtspraak ingevoerd, waarbij de ECLI-code (behalve de vermelding “ECLI” zelf) wordt gecombineerd met de gebruikelijke naam van de zaak en het zaaknummer. Deze citeerwijze geldt voor alle rechtspraak sinds 1954. Ze is geleidelijk vanaf het eerste halfjaar van 2014 door elk van de rechterlijke instanties van de Unie (Hof en Gerecht) toegepast en vervolgens in de loop van 2016 tussen de rechterlijke instanties van de Unie geharmoniseerd:

arrest van 12 juli 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, punt 19

Indien de beslissing niet integraal is gepubliceerd in de Jurisprudentie, wordt de vermelding “niet gepubliceerd” toegevoegd:

arrest van 6 juni 2007, Walderdorff/Commissie, T-442/04, niet gepubliceerd, EU:T:2007:161
Meer informatie

Website van het Hof van Justitie van de Europese Unie: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/nl)

Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier — ECLI)

Zie punt 4.5.

Papieren versie van de rechtspraak

De rechtspraak is op papier gepubliceerd in de Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht (tot en met 2011) respectievelijk de Jurisprudentie – Ambtenarenrecht (tot en met 2009).

Bij verwijzingen naar de zaken in hun eigen publicaties gebruikten het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken een verkorte formulering (met name in de Jurisprudentie), waarin het publicatiejaar van de jurisprudentie (dat hetzelfde is als het jaar van het arrest) niet voorkomt:

arrest van 15 januari 1986, Commissie/België (52/84, Jurispr. blz. 89, punt 12)
arrest van 28 januari 1992, Speybrouck/Parlement (T-45/90, Jurispr. blz. II-33, punt 2)
arrest van 9 februari 1994, Latham/Commissie (T-3/92, JurAmbt. blz. I-A-23 en II-83, punt 2)
NB:
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is het “Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen” het “Hof van Justitie van de Europese Unie” geworden en het “Gerecht van eerste aanleg” het “Gerecht”.

Andere publicaties dan die van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De rechtspraak kan tevens worden geciteerd in publicaties die niet worden uitgegeven door het Hof van Justitie van de Europese Unie: publicaties van algemene aard, in het Publicatieblad bekendgemaakte handelingen (in het bijzonder besluiten van de Commissie inzake staatssteun of fusies enz.).

Aangezien dergelijke publicaties bedoeld zijn voor een niet-gespecialiseerd publiek, bevat de citeerwijze extra informatie.

NB:
Voor de mededelingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad gelden de citeerregels van het Hof van Justitie.

Met ingang van 1 januari 2015 beschikt de auteur van de tekst zelf bij verwijzingen naar de rechtspraak over enige speelruimte, maar zijn voetnoten waarin de ECLI-code wordt vermeld, gestandaardiseerd.

Tekstcorpus

De verwijzing naar de rechtspraak omvat ten minste:

het soort beslissing (arrest, beschikking enz.),
de naam van de rechterlijke instantie.

Indien nuttig in dit verband, kunnen hieraan de volgende elementen worden toegevoegd:

de gebruikelijke naam van de zaak,
de datum van de beslissing.
Voetnoot

Het gestandaardiseerde formaat bevat altijd de volgende elementen, in onderstaande volgorde:

het soort beslissing (arrest, beschikking enz.),
de naam van de rechterlijke instantie,
de datum van de beslissing,
de gebruikelijke naam van de zaak,
het nummer van de zaak,
de ECLI-code van de beslissing,
indien nodig, het punt dat/de punten die bijzonder relevant is/zijn.

Verordening (EG) nr. 304/2003 is door het Hof van Justitie nietig verklaard (1) […]

(1)
Arrest van het Hof van Justitie van 10 januari 2006, Commissie/Parlement en Raad, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punten 60-65.

Bij arrest van 10 januari 2006 in de zaak Commissie/Parlement en Raad (1) heeft het Hof van Justitie verordening (EG) nr. 304/2003 nietig verklaard […]

(1)
Arrest van het Hof van Justitie van 10 januari 2006, Commissie/Parlement en Raad, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punt 60.

Wordt dezelfde beslissing in het document meerdere malen genoemd, dan dient bij voorkeur bij de eerste vermelding te worden bepaald hoe verder naar de beslissing wordt verwezen:

Verordening (EG) nr. 304/2003 is door het Hof van Justitie nietig verklaard (1) (hierna “arrest Commissie/Parlement en Raad” genoemd) […]
Bij arrest van 10 januari 2006 in de zaak Commissie/Parlement en Raad (1) (hierna “arrest van 10 januari 2006” genoemd) heeft het Hof van Justitie verordening (EG) nr. 304/2003 nietig verklaard […]
Verordening (EG) nr. 304/2003 is door het Hof van Justitie nietig verklaard (1) (hierna “arrest in zaak C-178/03” genoemd) […]

Deze citeerwijze geldt voor verwijzingen naar zowel beslissingen van het Hof van Justitie die op papier in de Jurisprudentie zijn gepubliceerd, als beslissingen die sinds een paar jaar uitsluitend digitaal worden gepubliceerd.

Overzichtstabel

Citeerwijze in andere publicaties dan die van het Hof van Justitie (24 taalversies).

De ECLI-code vinden

De ECLI-code van een beslissing kan met de snelzoekfunctie worden gevonden door het zaaknummer in te voeren in het zoekformulier op:

de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie (veld “Zaaknummer”) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=nl),
de EUR-Lex-website (veld “Al deze woorden”) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl).
De gebruikelijke naam van de zaak vinden

De gebruikelijke naam van de zaak wordt toegewezen door het Hof van Justitie.
Die naam kan worden gevonden door de lijsten te raadplegen die kunnen worden ingezien op de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie (onder “Rechtspraak op zaaknummer”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/nl). Deze lijsten zijn uitsluitend in het Engels en het Frans beschikbaar.

Vóór 1 januari 2015

In andere publicaties dan die van het Hof van Justitie waren bij verwijzingen naar de rechtspraak de datum van de beslissing en het jaar van de Jurisprudentie opgenomen om het bibliografisch opzoekwerk te vergemakkelijken voor de lezer die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte was van de koppeling tussen het jaar van publicatie en het jaar van de beslissing:

Vóór 15 november 1989:
arrest van 15 januari 1986 in zaak 52/84, Commissie/België, Jurispr. 1986, blz. 89, punt 12
Na 15 november 1989 (de zaken van het Hof en het Gerecht worden afzonderlijk gepubliceerd):
arrest van 30 januari 1992 in zaak C-328/90, Commissie/Griekenland, Jurispr. 1992, blz. I-425, punt 2
arrest van 28 januari 1992 in zaak T-45/90, Speybrouck/Parlement, Jurispr. 1992, blz. II-33, punt 2
Van 1 januari 1994 tot en met 31 december 2005 (uitsluitend ambtenarenzaken):
arrest van 9 februari 1994 in zaak T-3/92, Latham/Commissie, JurAmbt. 1994, blz. I-A-23 en II-83, punt 2
Van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2014 (zaken van het Hof, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken die verband houden met Europese ambtenaren):
arrest van 9 november 2006 in zaak C-344/05 P, Commissie/De Bry (JurAmbt. 2006, blz. I-B-2-19 en II-B-2-127)
arrest van 8 juni 2006 in zaak T-156/03, Pérez-Díaz/Commissie (JurAmbt. 2006, blz. I-A-2-135 en II-A-2-649)
arrest van 26 oktober 2006 in zaak F-1/05, Landgren/ETF (JurAmbt. 2006, blz. I-A-1-123 en II-A-1-459)
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina