ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Euroopa Liidu Kohtu väljaanded:
EU:C:2005:446

Muud kui Euroopa Liidu Kohtu väljaanded:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Viitamine Euroopa Kohtu ja  Üldkohtu lahenditele

Euroopa Liidu Kohtu väljaanded

Digitaalsed kohtulahendite kogumikud

Euroopa Liidu Kohus on võtnud kasutusele uue kohtupraktikale viitamise meetodi. Selles on kombineeritud ECLI osad (v.a tähis „ECLI“ ise) ning kohtulahendi tavanimetus ja kohtuasja registrinumber. Niimoodi on tähistatud kõik kohtulahendid alates 1954. aastast. Iga Euroopa Liidu kohus võttis selle kasutusele järk-järgult alates 2014. aasta esimesest poolaastast ning selle kasutamine ühtlustati liidu kohtute vahel 2016. aasta jooksul:

kohtuotsus, 12.7.2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, punkt 19

Kui lahendi tervikteksti kogumikus ei avaldata, lisatakse märge „ei avaldata“:

kohtuotsus, 6.6.2007, Walderdorff vs. komisjon, T-442/04, ei avaldata, EU:T:2007:161
Lisateave

Euroopa Liidu Kohtu veebisait: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/et)

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Vt osa 4.5.

Kohtulahendite kogumike paberväljaanded

Kohtulahendid avaldati trükis väljaandes Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kogumik (kuni 2011) või Kohtulahendite kogumik – Avalik teenistus (kuni 2009):

15. jaanuari 1986. aasta otsus kohtuasjas 52/84: komisjon vs. Belgia (EKL 1986, lk 89, punkt 12)
28. jaanuari 1992. aasta otsus kohtuasjas T-45/90: Speybrouck vs. parlament (EKL 1992, lk II-33, punkt 2)
9. veebruari 1994. aasta otsus kohtuasjas T-3/92: Latham vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I-A-23 ja II-83, punkt 2)
NB!
Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 muutusid järgmised nimetused: Euroopa Ühenduste Kohus muutus Euroopa Liidu Kohtuks ja Esimese Astme Kohus Üldkohtuks.

Muud kui Euroopa Liidu Kohtu väljaanded

Kohtupraktikale võidakse viidata ka üllitistes, mille väljaandja ei ole Euroopa Liidu Kohus, nt üldväljaannetes, Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktides (näiteks riigiabi või ühinemisi käsitlevates komisjoni otsustes jne).

Arvestades, et selliste väljaannete sihtrühmaks on mittespetsialistidest üldsus, lisatakse viitesse rohkem teavet.

NB!
Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate Euroopa Liidu Kohtu teatiste puhul tuleb järgida Euroopa Kohtu viitamissüsteemi.

Alates 1. jaanuarist 2015 võimaldab kasutusele võetud kohtulahenditele viitamise meetod põhiteksti kirjutamisel teataval määral vabadust, ent allviidete standardiks on kehtestatud ECLI.

Põhitekst

Viide kohtupraktikale peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

kohtulahendi liik (kohtuotsus, kohtumäärus jne),
kohtu nimi.

Kui see on konteksti seisukohast oluline, võib lisada järgmised andmed:

kohtuasja tavanimetus,
kohtulahendi kuupäev.
Allviited

Standardvorming peab alati sisaldama järgmisi osi allpool esitatud järjestuses:

kohtulahendi liik (kohtuotsus, kohtumäärus jne),
kohtu nimetus,
kohtulahendi kuupäev,
kohtuasja tavanimetus,
kohtuasja number,
kohtulahendi ECLI,
vajaduse korral mõni eriti asjakohane punkt.

Euroopa Kohus (1) tühistas määruse (EÜ) nr 304/2003 [---]

(1)
Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. jaanuar 2006, komisjon vs. parlament ja nõukogu, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punktid 60–65.

Euroopa Kohus tühistas määruse (EÜ) nr 304/2003 oma 10. jaanuari 2006. aasta otsusega kohtuasjas komisjon vs. parlament ja nõukogu (1) [---]

(1)
Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. jaanuar 2006, komisjon vs. parlament ja nõukogu, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punkt 60.

Kui ühele ja samale otsusele osutatakse dokumendis mitmel korral, tuleks esmakordsel esinemisel otsustada, kuidas sellele edaspidi viidatakse:

Euroopa Kohus (1) tühistas määruse (EÜ) nr 304/2003 (edaspidi „kohtuotsus komisjon vs. parlament ja nõukogu“) [---]
Euroopa Kohus tühistas oma 10. jaanuari 2006. aasta otsusega kohtuasjas komisjon vs. parlament ja nõukogu (1) (edaspidi „10. jaanuari 2006. aasta kohtuotsus“) määruse (EÜ) nr 304/2003 [---]
Euroopa Kohus (1) tühistas määruse (EÜ) nr 304/2003 (edaspidi „kohtuotsus C-178/03“) [---]

Sellist viitamismeetodit kasutatakse nii siis, kui viidatakse Euroopa kohtu lahenditele, mis on avaldatud Euroopa Kohtu lahendite paberväljaandes, kui ka siis, kui viidatakse hiljutisematele lahenditele, mis on avaldatud ainult elektroonilisel kujul.

Koondtabel

Viitamine muudes kui Euroopa Kohtu väljaannetes (24 keeleversiooni)

Kuidas leida ECLI?

ECLI leidmiseks trükkige otsingusse kohtuasja number kas

Euroopa Liidu Kohtu veebisaidil (otsinguväli „Kohtuasja numberˮ) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=et)
EUR-Lexi veebisaidil (otsinguväli „Tekstiotsingˮ) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=et).
Kust leiab kohtuasja tavanimetuse?

Kohtuasjale annab tavanimetuse Euroopa Kohus.
Selle leiab Euroopa Liidu Kohtu veebisaidil esitatud loendist (lehelt „Juurdepääs kohtuasja numbri aluselˮ) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/et). Loendid on ainult inglise ja prantsuse keeles.

Enne 1. jaanuari 2015

Muudes kui Euroopa kohtu väljaannetes lisati kohtupraktika viitesse ka lahendi kuupäev ja kohtulahendite kogumiku aastaarv, et lugejal, kes ei pruugi teada seost lahendi avaldamise aasta ja selle tegemise aasta vahel, oleks hõlpsam teha bibliograafilist otsingut:

Enne 15. novembrit 1989:
15. jaanuari 1986. aasta otsus kohtuasjas 52/84: komisjon vs. Belgia (EKL 1986, lk 89, punkt 12)
Pärast 15. novembrit 1989 (Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsuseid hakati avaldama eraldi):
30. jaanuari 1992. aasta otsus kohtuasjas C-328/90: komisjon vs. Kreeka (EKL 1992, lk I-425, punkt 2)
28. jaanuari 1992. aasta otsus kohtuasjas T-45/90: Speybrouck vs. parlament (EKL 1992, lk II-33, punkt 2)
1. jaanuarist 1994 kuni 31. detsembrini 2005 (ainult avaliku teenistuse valdkonna kohtuasjad):
9. veebruari 1994. aasta otsus kohtuasjas T-3/92: Latham vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I-A-23 ja II-83, punkt 2)
1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2014 (Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu avalikku teenistust käsitlevad kohtuotsused):
9. novembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-344/05 P: komisjon vs. De Bry (EKL AT 2006, lk I-B-2-19 ja II-B-2-127)
8. juuni 2006. aasta otsus kohutasjas T-156/03: Pérez-Díaz vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I-A-2-135 ja II-A-2-649)
26. oktoobri 2006. aasta otsus kohtuasjas F-1/05: Landgren vs. ETF (EKL AT 2006, lk I-A-1-123 ja II-A-1-459)
Viimati uuendatud: 28.8.2017
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg