ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Publikacije Suda Europske unije:
EU:C:2005:446

Publikacije koje ne izdaje Sud Europske unije:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Upućivanja na predmete Suda i Općeg suda

Publikacije Suda Europske unije

Digitalni zbornici

Sud Europske unije uveo je načelo citiranja sudske prakse prema kojemu se ECLI (bez same pokrate „ECLI”) združuje s uobičajenim nazivom odluke i brojem predmeta u registru. To se načelo primjenjuje na svu sudsku praksu od 1954. Svi sudovi Unije postupno su ga počeli primjenjivati tijekom prvih šest mjeseci 2014., a tijekom 2016. usklađeno je između sudova Unije:

presuda od 12. srpnja 2005., Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, t. 19.

Ako odluka nije objavljena u cijelosti u Zborniku, dodaje se napomena „neobjavljena/neobjavljeno”:

presuda od 6. lipnja 2007., Walderdorff/Komisija, T-442/04, neobjavljena, EU:T:2007:161
Za više informacija

Internetske stranice Suda Europske unije: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/hr)

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Vidjeti točku 4.5.

Zbornici u tiskanom izdanju

Predmeti su objavljeni u tiskanom izdanju u Općem zborniku – zborniku sudske prakse Suda i Općeg suda (do 2011.) ili u Zborniku službeničkih predmeta Europske zajednice (do 2009.).

Pri upućivanju na predmete Sud, Opći sud i Službenički sud u vlastitim publikacijama (posebice u Zborniku sudske prakse) primjenjuju internu, sažetu formulaciju u kojoj se ne navodi godina izdanja Zbornika (koja je ujedno i godina presude):

presuda od 15. siječnja 1986., Komisija/Belgija (52/84, Zb., str. 89., t. 12.)
presuda od 28. siječnja 1992., Speybrouck/Parlament (T-45/90, Zb., str. II-33., t. 2.)
presuda od 9. veljače 1994., Latham/Komisija (T-3/92, Zb. SS, str. I-A-23. i II-83., t. 2.)
Napomena:
Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Sud Europskih zajednica postaje Sud Europske unije, a Prvostupanjski sud postaje Opći sud.

Publikacije koje ne izdaje Sud Europske unije

Sudska praksa može se citirati i u publikacijama koje ne izdaje Sud Europske unije: u općim publikacijama, pravnim aktima objavljenima u Službenom listu (posebice u odlukama Komisije o državnim potporama ili koncentracijama itd.).

Budući da su te publikacije namijenjene općoj javnosti, način citiranja sadržava dodatne informacije.

Napomena:
U priopćenjima Suda Europske unije u Službenom listu moraju se poštovati pravila citiranja Suda.

Od 1. siječnja 2015. pri upućivanju na sudsku praksu omogućena je određena fleksibilnost autoru osnovnog teksta, no standardizirano je navođenje ECLI-ja u bilješkama.

Osnovni tekst

Upućivanje na sudsku praksu mora sadržavati najmanje:

vrstu odluke (presuda, rješenje itd.),
naziv suda.

Ako bi u tom kontekstu mogli biti korisni, mogu se dodati sljedeći elementi:

uobičajeni naziv predmeta,
datum odluke.
Bilješke

Standardizirani oblik uvijek sadržava sljedeće elemente navedene ovim redoslijedom:

vrstu odluke (presuda, rješenje itd.),
naziv suda,
datum odluke,
uobičajeni naziv predmeta,
broj predmeta,
oznaku ECLI odluke,
ako je potrebno, posebno važnu točku ili točke.

Uredbu (EZ) br. 304/2003 poništio je Sud (1) […]

(1)
Presuda Suda od 10. siječnja 2006., Komisija/Parlament i Vijeće, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, t. 60. do 65.

U svojoj presudi od 10. siječnja 2006. u predmetu Komisija/Parlament i Vijeće (1) Sud je poništio Uredbu (EZ) br. 304/2003 […]

(1)
Presuda Suda od 10. siječnja 2006., Komisija/Parlament i Vijeće, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, t. 60.

Ako se ista odluka u dokumentu spominje nekoliko puta, najbolje je pri prvom spominjanju odlučiti kako će se dalje u tekstu upućivati na nju:

Uredbu (EZ) br. 304/2003 poništio je Sud (1) (u daljnjem tekstu: „presuda Komisija/Parlament i Vijeće”) […]
U svojoj presudi od 10. siječnja 2006. u predmetu Komisija/Parlament i Vijeće (1) (u daljnjem tekstu: „presuda od 10. siječnja 2006.”) Sud je poništio Uredbu (EZ) br. 304/2003 […]
Uredbu (EZ) br. 304/2003 poništio je Sud (1) (u daljnjem tekstu: „presuda u predmetu C-178/03”) […]

Taj način citiranja primjenjuje se i na upućivanja na odluke Suda koje su objavljene u tiskanom izdanju u Zborniku i na novije odluke koje su objavljene samo u digitalnom obliku.

Pregledna tablica

Način citiranja u publikacijama koje ne izdaje Sud (na 24 jezika)

Gdje pronaći oznaku ECLI

Za brzo pronalaženje oznake ECLI neke odluke utipkajte broj predmeta u tražilicu:

na internetskim stranicama Suda Europske unije (polje „Broj predmeta”) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hr),
na internetskim stranicama EUR-Lex-a (polje „Pretraživanje teksta”) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=hr).
Gdje pronaći uobičajeni naziv predmeta

Uobičajeni naziv predmeta dodjeljuje Sud.
Naziv se može pronaći na popisima kojima se može pristupiti na internetskim stranicama Suda Europske unije (stranica „Pristup putem broja predmeta”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/hr). Ti su popisi dostupni samo na engleskom i francuskom jeziku.

Prije 1. siječnja 2015.

U publikacijama koje ne izdaje Sud upućivanje na sudsku praksu sadržava datum odluke i godinu Zbornika da bi korisnik lakše pretraživao bibliografske podatke ako ne razumije vezu između godine objave i godine odluke:

Prije 15. studenoga 1989.:
presuda od 15. siječnja 1986. u predmetu 52/84, Komisija/Belgija (Zbornik sudske prakse 1986., str. 89., točka 12.)
Nakon 15. studenoga 1989. (predmeti Suda i Općeg suda objavljuju se zasebno):
presuda od 30. siječnja 1992. u predmetu C-328/90, Komisija/Grčka (Zbornik sudske prakse 1992., str. I-425., točka 2.)
presuda od 28. siječnja 1992. u predmetu T-45/90, Speybrouck/Parlament (Zbornik sudske prakse 1992., str. II-33., točka 2.)
Od 1. siječnja 1994. do 31. prosinca 2005. (samo predmeti iz područja službeničkog prava):
presuda od 9. veljače 1994. u predmetu T-3/92, Latham/Komisija (Zbornik sudske prakse 1994., str. I-A-23. i II-83., točka 2.)
Od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2014. (predmeti iz područja službeničkog prava pred Sudom, Općim sudom i Službeničkim sudom):
presuda od 9. studenoga 2006. u predmetu C-344/05 P, Komisija/De Bry (Zbornik sudske prakse 2006., str. I-B-2-15. i II-B-2-127.)
presuda od 8. lipnja 2006. u predmetu T-156/03, Pérez-Diaz/Komisija (Zbornik sudske prakse 2006., str. I-A-2-135 i II-A-2-649.)
presuda od 26. listopada 2006. u predmetu F-1/05, Landgren/ETF (Zbornik sudske prakse 2006., str. I-A-1-123. i II-A-1-459.)
Datum zadnje promjene: 27.10.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page