ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

W publikacjach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
EU:C:2005:446

W publikacjach innych niż publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Odesłania do spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu

Publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Cyfrowe sprawozdania ze spraw

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjął metodę przywoływania orzecznictwa, która łączy ECLI (z pominięciem samego akronimu „ECLI”) ze zwyczajową nazwą sprawy oraz numerem sprawy w rejestrze. Ma ona zastosowanie do orzecznictwa wydawanego od 1954 r. Była stopniowo wprowadzana przez każdy z sądów Unii od pierwszego półrocza 2014 r., a następnie została zharmonizowana w 2016 r.:

wyrok z dnia 12 lipca 2005 r., Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, pkt 19

Jeżeli orzeczenie nie jest publikowane w całości w Zbiorze Orzeczeń, dodaje się zwrot „niepublikowany/e”:

wyrok z dnia 6 czerwca 2007 r., Walderdorff/Komisja, T-442/04, niepublikowany, EU:T:2007:161
Więcej informacji

Strona internetowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl)

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Zob. pkt 4.5.

Sprawozdania ze spraw w formie drukowanej

Sprawy były publikowane w formie drukowanej w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu (do 2011 r.) lub w Zbiorze Orzeczeń – Służba Publiczna (do 2009 r.).

Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd do spraw Służby Publicznej we własnych publikacjach (szczególnie w Zbiorze Orzeczeń i Zbiorze Orzeczeń – Służba Publiczna) stosowały odesłania do orzeczeń zawierające datę wydania orzeczenia, która umożliwia odnalezienie orzeczenia w tym samym roczniku zbioru:

wyrok z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie 52/84 Komisja przeciwko Belgii, Rec. s. 16, pkt 12
wyrok z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie T-45/90 Speybrouck przeciwko Parlamentowi, Rec. s. II-33, pkt 2
wyrok z dnia 9 lutego 1994 r. w sprawie  T-3/92 Latham przeciwko Komisji, RecFP s. I-A-23, II-83, pkt 2
Uwaga:
1 grudnia 2009 r., w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony, „Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich” zmienił nazwę na „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, a „Sąd Pierwszej Instancji” na „Sąd”.

Publikacje inne niż publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Orzecznictwo można również przywoływać w publikacjach innych niż publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: w publikacjach o charakterze ogólnym, w aktach prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (szczególnie w decyzjach Komisji dotyczących pomocy państwa lub łączenia przedsiębiorstw itd.).

Te publikacje są skierowane do osób nieposiadających wiedzy specjalistycznej, więc metoda przywoływania uwzględnia dodatkowe informacje.

Uwaga:
Komunikaty Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej muszą stosować się do zasad przywoływania Trybunału Sprawiedliwości.

Od 1 stycznia 2015 r. metoda odsyłania do orzecznictwa pozostawia pewną swobodę autorowi tekstu głównego, ale normalizuje przypisy przywołujące ECLI.

Tekst główny

Odesłanie do orzecznictwa musi zawierać co najmniej:

typ orzeczenia (wyrok, postanowienie itd.),
nazwę sądu.

Można również dodać następujące elementy, jeżeli są pomocne w danym kontekście:

przyjętą nazwę sprawy,
datę wydania orzeczenia.
Przypis

Standaryzowany format zawsze zawiera następujące elementy w poniższej kolejności:

typ orzeczenia (wyrok, postanowienie itd.),
nazwa sądu,
data wydania orzeczenia,
przyjęta nazwa sprawy,
numer sprawy,
ECLI orzeczenia,
w razie konieczności inne szczególnie istotne punkty.

Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 zostało unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości (1) […]

(1)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2006 r., Komisja/Parlament i Rada, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, pkt 60–65.

W wyroku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie (1) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność rozporządzenia (WE) nr 304/2003 […]

(1)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2006 r., Komisja/Parlament i Rada, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, pkt 60.

Jeżeli dane orzeczenie występuje w dokumencie kilka razy, najlepiej zdecydować o metodzie odsyłania do niego już przy pierwszym wystąpieniu:

Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 zostało unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem (1) (zwanym dalej wyrokiem Komisja/Parlament i Rada) […]
W wyroku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie (1) (zwanym dalej wyrokiem z dnia 10 stycznia 2006 r.) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność rozporządzenia (WE) nr 304/2003 […]
Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 zostało unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem (1) (zwanym dalej wyrokiem w sprawie C-178/03) […]

Powyższą metodę przywoływania stosuje się zarówno do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, które zostały opublikowane w formie drukowanej w Zb.Orz., jak i do tych, które zostały opublikowane niedawno, wyłącznie w formie cyfrowej.

Tabela zbiorcza

Sposób przywoływania w publikacjach innych niż publikacje Trybunału Sprawiedliwości (w 24 wersjach językowych)

Gdzie znaleźć ECLI

Aby szybko znaleźć ECLI każdego orzeczenia, należy wpisać numer sprawy w polu wyszukiwania znajdującym się:

na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pole: „Nr sprawy”) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl),
na stronie internetowej EUR-Lex (pole: „Wyszukiwanie proste: wpisz tekst”) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=pl).
Gdzie znaleźć przyjętą nazwę sprawy

Przyjętą nazwę sprawy nadaje Trybunał Sprawiedliwości.
Można ją znaleźć w wykazach umieszczonych na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zakładka „Dostęp do spraw przez ich numery”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/pl).
Wykazy są prowadzone wyłącznie w języku angielskim i francuskim.

Przed 1 stycznia 2015 r.

W innych publikacjach w odesłaniach do orzeczeń zaleca się powtórzenie (po skrócie Rec., Zb.Orz., RecFP, Zb.Orz.SP) roku wydania zbioru, w którym orzeczenie zostało opublikowane, w celu ułatwienia bibliograficznych poszukiwań czytelnikom, którzy nie znają ww. zasady odpowiedniości roku ogłoszenia wyroku i rocznika zbioru:

przed 15 listopada 1989 r.:
wyrok z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie 52/84 Komisja przeciwko Belgii, Rec. 1986 s. 89, pkt 12
od 15 listopada 1989 r. (sprawy Trybunału i Sądu publikowane osobno):
wyrok z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie C-328/90 Komisja przeciwko Grecji, Rec. 1992 s. I-425, pkt 2
wyrok z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie T-45/90 Speybrouck przeciwko Parlamentowi, Rec. 1992 s. II-33, pkt 2
od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 2005 r. (wyłącznie sprawy dotyczące służby publicznej):
wyrok z dnia 9 lutego 1994 r. w sprawie T-3/92 Latham przeciwko Komisji, RecFP 1994 s. I-A-23,  II-83, pkt 2
od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (sprawy z zakresu służby publicznej Trybunału, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej):
wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-344/05 P Komisja przeciwko De Bry, Zb.Orz.SP 2006 s. I-B-2-19,  II-B-2-127
wyrok z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie T-156/03 Pérez-Díaz przeciwko Komisji, Zb.Orz.SP 2006 s. I-A-2-135,  II-A-2-649
wyrok z dnia 26 października 2006 r. w sprawie F-1/05 Landgren przeciwko ETF, Zb.Orz.SP 2006 s. I-A-1-123,  II-A-1-459
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona