ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Eiropas Savienības Tiesas publikācijas:
EU:C:2005:446

Publikācijas, kas nav Eiropas Savienības Tiesas publikācijas:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Atsauces uz Tiesas un Vispārējās tiesas lietām

Eiropas Savienības Tiesas publikācijas

Judikatūra elektroniskā formā

Eiropas Savienības Tiesa pakāpeniski ieviesa jaunu pieeju atsaucēm uz judikatūru, apvienojot ECLI (izņemot pašu abreviatūru ECLI) ar nolēmuma parasto nosaukumu un lietas reģistrācijas numuru. To piemēro visai judikatūrai kopš 1954. gada. To katra Savienības tiesa pakāpeniski ieviesa, sākot no 2014. gada pirmā pusgada, un pēc tam 2016. gadā tas tika saskaņots Savienības tiesās:

spriedums, 2005. gada 12. jūlijs, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, 19. punkts

Ja nolēmums nav pilnībā publicēts Krājumā, pievieno norādi “nav publicēts”:

spriedums, 2007. gada 6. jūnijs, Walderdorff/Komisija, T-442/04, nav publicēts, EU:T:2007:161
Plašāka informācija

Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietne: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/lv)

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Sk. 4.5. punktu.

Judikatūra papīrformā

Papīrformā judikatūra tika publicēta krājumā Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūras Krājums (līdz 2011. gadam) un krājumā Judikatūras Krājums – Civildienesta lietas (līdz 2009. gadam).

Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas publikācijās (it īpaši Tiesas judikatūras krājumā) atsaucēs uz izspriestajām lietām izmanto iekšējai lietošanai paredzētu saīsinātu formu, neminot krājuma gadu (gads ir sprieduma gads):

1986. gada 15. februāra spriedums lietā Komisija/Beļģija (52/84, Recueil, 89. lpp., 12. punkts)
1992. gada 28. janvāra spriedums lietā Speybrouck/Parlaments (T-45/90, Recueil, II-33. lpp., 2. punkts)
1994. gada 9. februāra spriedums lietā Latham/Komisija (T-3/92, Recueil FP, I-A-23. un II-83. lpp., 2. punkts)
NB!
Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropas Kopienu Tiesu pārdēvēja par Eiropas Savienības Tiesu un Pirmās instances tiesu – par Vispārējo tiesu.

Publikācijas, kas nav Eiropas Savienības Tiesas publikācijas

Uz judikatūru atsaucas arī publikācijās, kas nav Eiropas Savienības Tiesas publikācijas: vispārēja rakstura publikācijās, tiesību aktos, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī (it sevišķi Komisijas lēmumos, kas attiecas uz valsts atbalstu vai apvienošanām u. c.) utt.

Tā kā šādu publikāciju mērķauditorija nav speciālisti, atsaucēs ietver papildu informāciju.

NB!
Oficiālajā Vēstnesī publicētajos Eiropas Savienības Tiesas paziņojumos jāievēro Tiesas noteikumi par atsaucēm.

Kopš 2015. gada 1. janvāra pieeja atsaucēm uz judikatūru pamatteksta autoram dod zināmu rīcības brīvību, bet nosaka standartformātu zemsvītras piezīmēm, kurās norāda ECLI.

Pamatteksts

Atsaucei uz judikatūru jāietver vismaz šādi elementi:

nolēmuma veids (spriedums, rīkojums utt.),
tiesas nosaukums.

Ja tie attiecīgajā kontekstā ir lietderīgi, var papildus norādīt šādus elementus:

lietas parastais nosaukums,
nolēmuma datums.
Zemsvītras piezīmes

Standartformātā vienmēr iekļauj šādus elementus turpmāk norādītajā secībā:

tiesas nosaukums,
nolēmuma datums,
nolēmuma veids (spriedums, rīkojums utt.),
lietas parastais nosaukums,
lietas numurs,
nolēmuma ECLI,
(vajadzības gadījumā) attiecīgajā kontekstā īpaši nozīmīgs punkts vai punkti.

Tiesa anulēja Regulu (EK) Nr. 304/2003 (1) (..)

(1)
Tiesas 2006. gada 10. janvāra spriedums Komisija/Parlaments un Padome, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60.–65. punkts.

Tiesa ar 2006. gada 10. janvāra spriedumu lietā Komisija/Parlaments un Padome (1) anulēja Regulu (EK) Nr. 304/2003 (..)

(1)
Tiesas 2006. gada 10. janvāra spriedums Komisija/Parlaments un Padome, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60. punkts.

Ja viens un tas pats lēmums dokumentā pieminēts vairākas reizes, ir vēlams pirmajā reizē norādīt, kā uz to atsauksies turpmāk:

Regulu (EK) Nr. 304/2003 anulēja Eiropas Tiesa  (1) (turpmāk “spriedums Komisija/Parlaments un Padome”) (..)
Tiesa ar 2006. gada 10. janvāra spriedumu lietā Komisija/Parlaments un Padome (1) (turpmāk “2006. gada 10. janvāra spriedums”) anulēja Regulu (EK) Nr. 304/2003 (..)
Regulu (EK) Nr. 304/2003 anulēja Eiropas Tiesa (1) (turpmāk “spriedums lietā C-178/03”) (..)

Šo pieeju atsaucēm piemēro gan Tiesas nolēmumiem, kas papīrformā publicēti Krājumā, gan nolēmumiem, kas (it sevišķi pēdējā laikā) publicēti tikai elektroniskā formā.

Kopsavilkuma tabula

Atsaukšanās metode, kura izmantojama publikācijās, kas nav Tiesas publikācijas (24 valodās)

Kur meklēt ECLI

Jebkura nolēmuma ECLI var ātri atrast, ievadot lietas numuru meklēšanas veidlapā:

Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietnē (laukā “Lietas numurs”) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=lv),
tīmekļa vietnē EUR-Lex (laukā “Meklēšana tekstā”) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=lv).
Kur meklēt lietas parasto nosaukumu

Parasto nosaukumu lietai piešķir Tiesa.
To var atrast sarakstos, kas pieejami Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietnē (lapā “Meklēšana pēc lietu numuriem”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/lv). Šie saraksti ir pieejami tikai angļu un franču valodā.

Pirms 2015. gada 1. janvāra

Uz judikatūru atsaucoties publikācijās, kas nav Tiesas publikācijas, atsaucē iekļāva norādi uz nolēmuma datumu un krājuma gadu, lai atvieglotu bibliogrāfisko izpēti lasītājam, kurš var nebūt informēts par saikni starp publicēšanas gadu un nolēmuma gadu:

Pirms 1989. gada 15. novembra:
1986. gada 15. janvāra spriedums lietā 52/84 Komisija/Beļģija (Recueil 1986, 89. lpp., 12. punkts)
No 1989. gada 15. novembra (Tiesas un Vispārējās tiesas lietas publicētas atsevišķi):
1992. gada 30. janvāra spriedums lietā C-328/90 Komisija/Grieķija (Recueil 1992, I-425. lpp., 2. punkts)
1992. gada 28. janvāra spriedums lietā T-45/90 Speybrouck/Parlaments (Recueil 1992, II-33. lpp., 2. punkts)
No 1994. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim (Eiropas civildienesta lietās):
1994. gada 9. februāra spriedums lietā T-3/92 Latham/Komisija (Recueil FP 1994, I-A-23. un II-83. lpp., 2. punkts)
No 2006. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim ((Eiropas civildienesta lietas Tiesā, Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā):
2006. gada 9. novembra spriedums lietā C-344/05 P Komisija/De Bry (Krājums-CDL 2006, I-B-2-19. un II-B-2-127. lpp.)
2006. gada 8. jūnija spriedums lietā T-156/03 Pérez-Díaz/Komisija (Krājums-CDL 2006, I-A-2-135. un II-A-2-649. lpp.)
2006. gada 26. oktobra spriedums lietā F-1/05 Landgren/ETF (Krājums-CDL 2006, I-A-1-123. un II-A-1-459. lpp.)
Pēdējoreiz atjaunināts: 28.8.2017.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa