ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Publikace Soudního dvora Evropské unie:
EU:C:2005:446

Publikace jiné než publikace Soudního dvora Evropské unie:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3 Odkazy na věci Soudního dvora a Tribunálu

Publikace Soudního dvora Evropské unie

Digitální Sbírka rozhodnutí

Soudní dvůr Evropské unie přijal způsob citování judikatury, který kombinuje identifikátor ECLI (vyjma samotné zkratky „ECLI“) s běžným názvem rozhodnutí a číslem věci v rejstříku. Je použitelný na všechnu judikaturu od roku 1954. Jednotlivé unijní soudy jej začaly postupně používat od prvního pololetí roku 2014 a jeho používání pak v průběhu roku 2016 sladily:

rozsudek ze dne 12. července 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, bod 19

Nebylo-li rozhodnutí v plném rozsahu zveřejněno ve Sbírce, připojí se poznámka „nezveřejněný(é)“:

rozsudek ze dne 6. června 2007, Walderdorff v. Komise, T-442/04, nezveřejněný, EU:T:2007:161
Další informace

Internetové stránky Soudního dvora Evropské unie: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/cs/)

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Viz bod 4.5.

Sbírka rozhodnutí v listinné podobě

Rozhodnutí byla zveřejňována v listinné podobě buď ve Sbírce rozhodnutí Soudního dvora a Tribunálu (do roku 2011), nebo ve Sbírce rozhodnutí – Veřejná služba (do roku 2009).

Pokud jde o odkazy na věci, Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu používaly ve svých vlastních publikacích zkrácenou interní formu odkazu (zejména ve Sbírce rozhodnutí), v níž se neuváděl rok zveřejnění (ten byl shodný s rokem vydání rozsudku):

rozsudek Soudního dvora ze dne 19. ledna 1995, Van der Linde, C-351/93 až C-353/93, Recueil, s. I-85
Případně (uvnitř textu, v poznámkách pod čarou ve stanoviscích apod.):
rozsudek Soudního dvora ze dne 19. ledna 1995, Van der Linde (C-351/93 až C-353/93, Recueil, s. I-85)
rozsudek Soudu ze dne 3. června 2005, TF1 v. Komise, T-17/96, Sb. rozh. s. II-1757
rozsudek ze dne 13. prosince 2006, de Brito Sequeira Carvalho v. Komise, F-17/05, Sb. VS, s. I-A-1-149, II-A-1-577
usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. Komise (T-396/09 R, Sb. rozh. s. II-246).
Pozn.:
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 byl Soudní dvůr Evropských společenství přejmenován na Soudní dvůr Evropské unie a Soud prvního stupně byl přejmenován na Tribunál.

Publikace jiné než publikace Soudního dvora Evropské unie

Judikatura může být citována i v publikacích, které nevydává Soudní dvůr Evropské unie: ve všeobecných publikacích, v právních aktech zveřejněných v Úředním věstníku (zejména v rozhodnutích Komise týkajících se státní podpory nebo spojení podniků atd.).

Jelikož takové publikace jsou zaměřeny na neodbornou veřejnost, způsob citování zahrnuje další informace.

Pozn.:
Sdělení Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku se musí řídit pravidly citací judikatury platnými pro publikace Soudního dvora.

Od 1. ledna 2015 způsob odkazování na judikaturu dává jistou volnost autorovi textu, avšak sjednocuje citování indentifikátoru ECLI v poznámkách pod čarou.

Text

Odkaz na judikaturu musí obsahovat alespoň:

druh rozhodnutí (rozsudek, usnesení atd.),
název soudu.

Jsou-li v daném kontextu užitečné, mohou být doplněny tyto prvky:

běžný název věci,
datum rozhodnutí.
Poznámka pod čarou

Standardizovaný formát vždy obsahuje následující prvky, a to v pořadí uvedeném níže:

druh rozhodnutí (rozsudek, usnesení atd.),
název soudu,
datum rozhodnutí,
běžný název věci,
číslo věci,
identifikátor ECLI rozhodnutí,
je-li to nezbytné, obzvláště důležitý bod / důležité body.

Nařízení (ES) č. 304/2003 bylo zrušeno rozsudkem Soudního dvora (1) […]

(1)
Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. ledna 2006, Komise v. Parlament a Rada, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, body 60 až 65.

Soudní dvůr v rozsudku ze dne 10. ledna 2006 ve věci Komise v. Parlament a Rada (1) zrušil nařízení (ES) č. 304/2003 […]

(1)
Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. ledna 2006, Komise v. Parlament a Rada, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, bod 60.

Je-li totéž rozhodnutí v dokumentu zmíněno několikrát, nejlepší je se při prvním výskytu rozhodnout, jak by na ně mělo být odkazováno následně:

Nařízení (ES) č. 304/2003 bylo zrušeno rozsudkem Soudního dvora (1) (dále jen „rozsudek Komise v. Parlament a Rada“) […]
Soudní dvůr v rozsudku ze dne 10. ledna 2006 ve věci Komise v. Parlament a Rada (1) (dále jen „rozsudek ze dne 10. ledna 2006“) zrušil nařízení (ES) č. 304/2003 […]
Nařízení (ES) č. 304/2003 bylo zrušeno rozsudkem Soudního dvora (1) (dále jen „rozsudek ve věci C-178/03“) […]

Tento způsob citování se používá jak u odkazů na rozhodnutí Soudního dvora, která byla zveřejněna ve Sbírce rozhodnutí v listinné podobě, tak u odkazů na rozhodnutí, která byla v pozdější době zveřejněna pouze v digitálním formátu.

Souhrnná tabulka

Způsob citování v publikacích jiných než publikacích Soudního dvora (ve 24 jazykových verzích)

Kde lze nalézt identifikátor ECLI

Identifikátor ECLI jakéhokoli rozhodnutí lze rychle vyhledat zadáním čísla věci ve vyhledávacím formuláři:

na internetových stránkách Soudního dvora Evropské unie (pole „Číslo věci“)
(https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=cs),
na internetových stránkách EUR-Lex (pole „Textové vyhledávání“)
(https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=cs).
Kde lze najít běžný název věci

Běžný název věci přiděluje Soudní dvůr.
Lze jej najít nahlédnutím do seznamů, které jsou přístupné na internetových stránkách Soudního dvora Evropské unie (na stránce „Numerický přístup“: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/cs). Tyto seznamy existují pouze v anglickém a francouzském jazyce.

Před 1. lednem 2015

V publikacích jiných než publikacích Soudního dvora bylo třeba uvádět rok, kdy byla sbírka zveřejněna, aby se uživateli usnadnilo vyhledávání podle bibliografických údajů; shody roku vydání rozsudku s rokem zveřejnění si totiž nemusel být vědom:

Před 15. listopadem 1989:
rozsudek Soudního dvora ze dne 10. prosince 1968 ve věci Komise v. Itálie, 7/68, Recueil 1968, s. 617
Od 15. listopadu 1989 se věci Soudního dvora a Tribunálu zveřejňovaly odděleně, viz dále. Sbírka rozhodnutí vychází v češtině až od 1. května 2004. U rozhodnutí vydaných před tímto datem bylo proto odkazováno – ve shodě se Soudním dvorem – na francouzskou sbírku, tedy Recueil.
Odkaz na Sbírku rozhodnutí před 1. květnem 2004 (Recueil):
arrêt de la Cour du 19 janvier 1995, Van der Linde, C-351/93 à C-353/93, Rec. p. I-85, point 3
rozsudek Soudního dvora ze dne 19. ledna 1995 ve věci Van der Linde, C-351/93 až C-353/93, Recueil 1995, s. I-85, bod 3
Pozn.:
Francouzské znění uvádíme jen pro lepší orientaci čtenáře; přesný způsob psaní odkazů v tomto jazyce naleznete ve francouzské verzi Pravidel.
Odkaz na Sbírku rozhodnutí po 1. květnu 2004 (Sb. rozh.):
arrêt du Tribunal du 3 juin 2005, TF1/Commission, T-17/96, Rec. p. II-1757
rozsudek Soudu ze dne 3. června 2005 ve věci TF1 v. Komise, T-17/96, Sb. rozh. 2005, s. II-1757
Odkaz na Sbírku rozhodnutí po 1. prosinci 2009 (změna názvu Soudu prvního stupně na Tribunál vropské unie):
ordonnance du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht / Commission, T-396/09 R, Rec. p. II-246
usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2009 ve věci Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. Komise, T-396/09 R, Sb. rozh. 2009, s. II-246
Odkaz na Sbírku rozhodnutí – Veřejná služba (Sb. VS):
i)
Od roku 1994 (Recueil FP):
arrêt du 9 février 1994 dans l’affaire T-3/92, Latham/Commission (Recueil FP 1994, p. I-A-23 et II-83, point 2)
rozsudek ze dne 9. února 1994 ve věci Latham v. Komise, T-3/92, Recueil FP 1994, s. I-A-23 a II-83, bod 2

Od 1. května 2004 odkazujeme na Sb. VS v češtině (namísto odkazu na Recueil FP, viz i níže).

ii)
Od roku 2006 (věci týkající se evropské veřejné služby před Soudním dvorem, Tribunálem a Soudem pro veřejnou službu):
arrêt du 9 novembre 2006 dans l’affaire C-344/05 P, Commission/De Bry (Recueil FP 2006, p. I-B-2-19 et II-B-2-127)
rozsudek ze dne 9. listopadu 2006 ve věci Komise v. De Bry, C-344/05 P, Sb. VS 2006, s. I-B-2-19 a II-B-2-127
arrêt du 8 juin 2006 dans l’affaire T-156/03, Pérez-Díaz/Commission (Recueil FP 2006, p. I-A-2-135 et II-A-2-649)
rozsudek ze dne 8. června 2006 ve věci Pérez-Díaz v. Komise, T-156/03, Sb. VS 2006, s. I-A-2-135 a II-A-2-649
arrêt du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho / Commission, F-17/05, RecFP 2006 p. I-A-1-149, II-A-1-577
rozsudek ze dne 13. prosince 2006 ve věci de Brito Sequeira Carvalho v. Komise, F-17/05, Sb. VS 2006, s. I-A-1-149 a II-A-1-577
Poslední aktualizace: 13. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana