ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Uverejnenia Súdneho dvora Európskej únie:
EU:C:2005:446

Iné uverejnenia ako uverejnenia Súdneho dvora Európskej únie:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Odkazy na veci Súdneho dvora a Všeobecného súdu

Uverejnenia Súdneho dvora Európskej únie

Digitálna zbierka rozhodnutí

Súdny dvor Európskej únie prijal spôsob citácie judikatúry, ktorý má za cieľ skombinovať ECLI (s výnimkou samotnej zmienky „ECLI‟) s obvyklým názvom rozhodnutia a so spisovou značkou veci. Platí pre všetku judikatúru od roku 1954. Všetky súdy Únie ho postupne začali používať v priebehu prvého polroka 2014 a neskôr bol zosúladený medzi súdmi Únie počas roka 2016:

rozsudok z 12. júla, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, bod 19

Ak rozhodnutie nebolo uverejnené v Zbierke, pridáva sa údaj „neuverejnený‟ alebo „neuverejnené‟:

rozsudok zo 6. júna 2007, Walderdorff/Komisia, T-442/04, neuverejnený, EU:T:2007:161
Ďalšie informácie

Webová lokalita Súdneho dvora Európskej únie: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/sk).

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Pozri bod 4.5.

Zbierka rozhodnutí v tlačenej podobe

Rozhodnutia boli uverejňované v tlačenej podobe buď v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu (do roku 2011), alebo v Zbierke rozhodnutí – Verejná služba (do roku 2009).

V odkazoch na veci Súdny dvor, Súd prvého stupňa a Súd pre verejnú službu používali vo svojich publikáciách (najmä v Zbierke rozhodnutí) skrátenú internú formuláciu, v ktorej sa neuvádzal rok zbierky (keďže rok uverejnenia bol totožný s rokom rozsudku):

Rozsudok z 15. januára 1986, Komisia/Belgicko (52/84, Zb. s. 89, bod 12).
Rozsudok z 28. januára 1992, Speybrouck/Parlament (T-45/90, Zb. s. II-33, bod 2).
Rozsudok z 9. februára 1994, Latham/Komisia (T-3/92, Zb. FP s. I-A-23 s II-83, bod 2).
Pozn.:
Od 1. decembra 2009 po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa názov „Súdny dvor Európskych spoločenstiev“ zmenil na „Súdny dvor Európskej únie“ a názov „Súd prvého stupňa“ sa zmenil na „Všeobecný súd“.

Iné uverejnenia ako uverejnenia Súdneho dvora Európskej únie

Judikatúra môže byť citovaná aj v uverejneniach, ktoré nevydáva Súdny dvor Európskej únie: všeobecné uverejnenia, právne akty uverejnené v úradnom vestníku (napríklad rozhodnutia Komisie o štátnej pomoci alebo koncentráciách atď.).

Ak sú tieto uverejnenia určené neodbornej verejnosti, metóda citovania obsahuje dodatočné informácie.

Pozn.:
Oznámenia Súdneho dvora Európskej únie v úradnom vestníku musia dodržiavať pravidlá citovania Súdneho dvora.

Od 1. januára 2015 poskytuje metóda odkazovania na judikatúru autorovi určitú voľnosť v hlavnom texte, avšak štandardizuje citovanie ECLI v poznámke pod čiarou.

Hlavný text

Odkaz na judikatúru musí obsahovať minimálne:

typ rozhodnutia (rozsudok, uznesenie atď.),
názov súdu.

Ak je to v kontexte potrebné, možno doplniť tieto prvky:

obvyklý názov veci,
dátum rozhodnutia.
Poznámka pod čiarou

Štandardizovaný formát obsahuje vždy tieto prvky v nasledujúcom poradí:

typ rozhodnutia (rozsudok, uznesenie atď.),
názov súdu,
dátum rozhodnutia,
obvyklý názov veci,
číslo veci,
ECLI rozhodnutia,
v prípade potreby príslušný bod (body).

Súdny dvor zrušil nariadenie (ES) č. 304/2003 (1) […]

(1)
Rozsudok Súdneho dvora z 10. januára 2006, Komisia/Parlament a Rada, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, body 60 až 65.

Vo svojom rozsudku z 10. januára 2006 vo veci Komisia/Parlament a Rada (1) Súdny dvor zrušil nariadenie (ES) č. 304/2003 […]

(1)
Rozsudok Súdneho dvora z 10. januára 2006, Komisia/Parlament a Rada, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, bod 60.

Ak sa rozhodnutie v texte spomína viackrát, najlepšie je rozhodnúť sa pri jeho prvom výskyte, ako by sa naň malo ďalej odkazovať:

Súdny dvor zrušil nariadenie (ES) č. 304/2003 (1) (ďalej len „rozsudok Komisia/Parlament a Rada“) […]
Vo svojom rozsudku z 10. januára 2006 vo veci Komisia/Parlament a Rada (1) (ďalej len „rozsudok z 10. januára 2006“) Súdny dvor zrušil nariadenie (ES) č. 304/2003 […]
Súdny dvor zrušil nariadenie (ES) č. 304/2003 (1) (ďalej len „rozsudok vo veci C-178/03“) […]

Táto metóda citovania platí pre odkazy na rozhodnutia Súdneho dvora, ktoré boli uverejnené v Zbierke rozhodnutí (Zb.) v tlačenej podobe, ako aj tie, ktoré boli nedávno uverejnené len v digitálnom formáte.

Súhrnná tabuľka

Spôsob citovania v iných uverejneniach ako uverejneniach Súdneho dvora (v 24 jazykových zneniach)

Kde možno nájsť ECLI?

Ak chcete rýchlo vyhľadať ECLI nejakého rozhodnutia, zadajte číslo veci vo formulári pre vyhľadávanie na:

webovej lokalite Súdneho dvora Európskej únie (políčko „Číslo veci“) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sk),
webovej lokalite EUR-Lex (políčko „Textové vyhľadávanie“) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=sk).
Kde možno nájsť obvyklý názov veci?

Súdny dvor pridelí veci obvyklý názov.
Možno ho nájsť v zoznamoch, ktoré sú dostupné na webovej lokalite Súdneho dvora Európskej únie (stránka „Číselný prístup“) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/sk). Tieto zoznamy existujú iba v angličtine a vo francúzštine.

Pred 1. januárom 2015

V ostatných dielach sa zachovávala poznámka o dátume rozhodnutia a roku jeho uverejnenia, aby sa čitateľovi, ktorý nemusel vedieť, že rok uverejnenia bol totožný s rokom rozsudku, uľahčilo prípadné bibliografické vyhľadávanie:

Pred 15. novembrom 1989:
Rozsudok z 15. januára 1986 vo veci 52/84, Komisia/Belgicko (Zbierka 1986, s. 89, bod 12)
Od 15. novembra 1989 (veci Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa uverejnené samostatne):
Rozsudok z 30. januára 1992 vo veci C-328/90, Komisia/Grécko (Zbierka 1992, s. I-425, bod 2)
Rozsudok z 28. januára 1992 vo veci T-45/90, Speybrouck/Parlament (Zbierka 1992, s. II-33, bod 2)
Od 1. januára 1994 do 31. decembra 2005 (iba veci v oblasti verejnej služby):
Rozsudok z 9. februára 1994 vo veci T-3/92, Latham/Commission (Zbierka rozhodnutí Súdu pre verejnú službu 1994, s. I-A-23 a II-83, bod 2)
Od 1. januára 2006 do 31. decembra 2014 (veci v oblasti verejnej služby pojednávané Súdnym dvorom, Všeobecným súdom a Súdom pre verejnú službu):
Rozsudok z 9. novembra 2006 vo veci C-344/05 P, Komisia/De Bry (Zbierka rozhodnutí Súdu pre verejnú službu 2006, s. I-B-2-19 a II-B-2-127).
Rozsudok z 8. June 2006 vo veci T-156/03, Pérez-Díaz/Komisia (Zbierka rozhodnutí Súdu pre verejnú službu 2006, s. I-A-2-135 a II-A-2-649).
Rozsudok z 26. októbra 2006 vo veci F-1/05, Landgren/ETF (Zbierka rozhodnutí Súdu pre verejnú službu 2006, s. I-A-1-123 a II-A-1-459).
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2017
Začiatok strany
previous pagenext page