ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.9. Verwijzingen

Een verwijzing is een aanduiding — in de tekst zelf verwerkt of in de vorm van een voetnoot — aan de hand waarvan een citaat kan worden gevonden of waarin een werk of een gedeelte van een werk wordt vermeld dat voor het behandelde onderwerp relevant is. De nummers van verordeningen, richtlijnen, artikelen uit de Verdragen, zaken van het Hof van Justitie enz. moeten nauwkeurig worden overgenomen. Titels moeten letterlijk worden geciteerd.

Verwijzingen in de tekst moeten zo kort mogelijk worden gehouden en tussen haakjes worden geplaatst.

5.9.1. Verwijzingen naar de regelgeving van de Europese Unie

Structuur van de verwijzingen

Zie deel I voor de structuur van verwijzingen naar de regelgeving van de EU in teksten in het Publicatieblad en voor de nummering van de handelingen.

In afwijking van wat in het Publicatieblad gebruikelijk is, is de vormgeving van verwijzingen naar de Europese wetgeving in andere publicaties minder strikt. Wel komt er nooit een komma tussen de samenstellende elementen van de verwijzing:

Verordening (EEG) nr. 2658/87 bepaalt dat […]
Verordening (EU) nr. 1204/2009 bepaalt dat […]
Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen bepaalt dat […]
Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen bepaalt dat […]
Verordening (EG) nr. 1186/2009 betreffende een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen bepaalt dat […]

Een komma mag uiteraard wel als de zinsbouw binnen de titel daarom vraagt.

Verordening (EG) nr. 594/97 van de Commissie van 3 april 1997 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1996/1997, van de aan de erkende organisaties en unies van organisaties van olijfolieproducenten uit te keren bedragen

Bij wijzigingen moet de hele verwijzing ook één blok vormen.

Verordening (EU) nr. 1204/2009 van de Commissie van 4 december 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 968/2006 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap […]

Gebruik van “en” of “tot en met”

In andere publicaties dan het Publicatieblad worden bij het vermelden van meer dan één verordening, artikel enz. voor het gebruik van “en” of “tot en met” de volgende regels in acht genomen:

1)
tot en met drie nummers worden alle nummers vermeld:
de Verordeningen (EU) 2015/17, (EU) 2015/18 en (EU) 2015/19
(besluiten met hetzelfde domein)
de Verordeningen (EU) 2015/17, (EU) 2015/18 en (EU) 2015/19 en (EU, Euratom) 2015/623
(besluiten met verschillende domeinen)
de artikelen 2, 3 en 4
2)
voor meer dan drie nummers gebruiken we “tot en met”:
de Verordeningen (EU) 2016/52 tot en met (EU) 2016/56
de artikelen 2 tot en met 8

Een koppelteken kan in dit soort verwijzingen dubbelzinnig zijn en mag bijgevolg in geen geval worden gebruikt (“de Verordeningen (EU) 2016/52-2016/56” zou kunnen betekenen van 2016/52 tot en met 2016/56 of 2016/52 en 2016/56).

Verwijzingen naar het Publicatieblad

Zie punt 3.1.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina