ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Publikacije Sodišča Evropske unije:
EU:C:2005:446

Publikacije, ki niso publikacije Sodišča Evropske unije:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3 Napotila na zadeve Sodišča in Splošnega sodišča

Publikacije Sodišča Evropske unije

Elektronska Zbirka odločb

Način navajanja sodne prakse, ki ga je sprejelo Sodišče Evropske unije, združuje oznako ECLI (brez same kratice „ECLI“) ter običajno ime odločbe in vpisno številko zadeve. Uporablja se za vso sodno prakso od leta 1954 naprej. Sodišča Unije so ga začela uporabljati postopoma v prvi polovici leta 2014, leta 2016 pa je bil med sodiščema Unije usklajen:

sodba z dne 12. julija 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, točka 19

Če odločba ni v celoti objavljena v Zbirki odločb, se doda navedba „neobjavljen(-a)“:

sodba z dne 6. junija 2007, Walderdorff/Komisija, T-442/04, neobjavljena, EU:T:2007:161
Dodatne informacije

Spletišče Sodišča Evropske unije: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/sl)

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Glej oddelek 4.5.

Zbirka odločb v papirni obliki

Splošna zbirka odločb (z zadevami Sodišča in Splošnega sodišča) se je v papirni obliki objavljala do leta 2011, Zbirka odločb za javne uslužbence (z zadevami s področja javnih uslužbencev) pa do leta 2009.

Sodišče, Splošno sodišče in Sodišče za uslužbence so v svojih publikacijah pri napotilih na odločbe uporabljali interno okrajšano obliko napotil brez navedbe letnice Zbirke odločb (odločbe so v Zbirki odločb objavljene po kronološkem vrstnem redu, zato je letnica Zbirke odločb vedno enaka letu odločbe):

sodba z dne 15. januarja 1986 v zadevi Komisija proti Belgiji (52/84, Recueil, str. 89, točka 12)
sodba z dne 28. januarja 1992 v zadevi Speybrouck proti Parlamentu (T-45/90, Recueil, str. II-33, točka 2)
sodba z dne 9. februarja 1994 v zadevi Latham proti Komisiji (T-3/92, RecFP, str. I-A-23 in II-83, točka 2)
Opomba:
Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je „Sodišče Evropskih skupnosti“ postalo „Sodišče Evropske unije“, „Sodišče prve stopnje“ pa je postalo „Splošno sodišče“.

Publikacije, ki niso publikacije Sodišča Evropske unije

Sodna praksa se navaja tudi v publikacijah, ki jih ne pripravi Sodišče Evropske unije, npr. v splošnih publikacijah ter pravnih aktih, objavljenih v Uradnem listu (zlasti v sklepih Komisije o državnih pomočeh ali združitvah itd.).

Take publikacije niso namenjene strokovni javnosti, zato je treba pri navajanju vključiti dodatne informacije.

Opomba:
V obvestilih Sodišča Evropske unije v Uradnem listu je treba upoštevati pravila navajanja Sodišča.

V skladu z načinom navajanja sodne prakse od 1. januarja 2015 imajo avtorji v besedilu določen manevrski prostor, standardizirajo pa se opombe z navedbo oznake ECLI.

Besedilo

Napotilo na sodno prakso mora vključevati vsaj:

vrsto odločbe (sodba, sklep itd.),
ime sodišča.

Naslednji elementi se lahko dodajo, če bi bili koristni v sobesedilu:

običajno ime zadeve,
datum izdaje odločbe.
Opombe

Standardizirana oblika vedno vsebuje naslednje elemente, in sicer v vrstnem redu, kot so navedeni spodaj:

vrsto odločbe (sodba, sklep itd.),
ime sodišča,
datum izdaje odločbe,
običajno ime zadeve,
številko zadeve,
oznako ECLI odločbe,
po potrebi relevantno točko oz. točke.

Uredba (ES) št. 304/2003 je bila razglašena za nično s sodbo Sodišča (1) […]

(1)
Sodba Sodišča z dne 10. januarja 2006, Komisija/Parlament in Svet, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, točke 60 do 65.

Sodišče je v sodbi z dne 10. januarja 2006, Komisija/Parlament in Svet (1), Uredbo (ES) št. 304/2003 razglasilo za nično […]

(1)
Sodba Sodišča z dne 10. januarja 2006, Komisija/Parlament in Svet, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, točka 60.

Če je v dokumentu ista odločba navedena večkrat, je najbolje, da se pri prvem napotilu določi, kako jo je treba navajati v nadaljnjem besedilu:

Uredba (ES) št. 304/2003 je bila razglašena za nično s sodbo Sodišča (1) (v nadaljnjem besedilu: sodba Komisija/Parlament in Svet) […]
Sodišče je v sodbi z dne 10. januarja 2006, Komisija/Parlament in Svet (1) (v nadaljnjem besedilu: sodba z dne 10. januarja 2006), Uredbo (ES) št. 304/2003 razglasilo za nično […]
Uredba (ES) št. 304/2003 je bila razglašena za nično s sodbo Sodišča (1) (v nadaljnjem besedilu: sodba v zadevi C-178/03) […]

Ta način navajanja se uporablja za napotila tako na odločbe Sodišča Evropske unije, ki so bile objavljene v papirni obliki v ZOdl., kot na novejše odločbe, ki so bile objavljene samo v digitalni obliki.

Zbirna tabela

Način navajanja v publikacijah, ki niso publikacije Sodišča Evropske unije (v 24 jezikovnih različicah)

Kje najti oznako ECLI

Oznako ECLI posamezne odločbe boste hitro našli, če vtipkate številko zadeve v iskalni obrazec:

na spletišču Sodišča Evropske unije (v polje „Številka zadeve“) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sl),
na spletišču EUR-Lex (v polje „Iskanje po besedilu“) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=sl).
Kako najti običajno ime zadeve

Običajno ime zadevi dodeli Sodišče.
Poiskati ga je mogoče na seznamih, ki so dostopni na spletišču Sodišča Evropske unije (stran „Dostop do zadev po opravilni številki“) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/sl). Ti seznami so na voljo le v angleščini in francoščini.

Pred 1. januarjem 2015

Do 15. novembra 1989:
sodba z dne 4. decembra 1986 v zadevi Komisija proti Franciji (220/83, Recueil, str. 3663, točka 20)
Od 15. novembra 1989 (zadeve Sodišča in zadeve Splošnega sodišča se objavljajo ločeno):
sodba z dne 7. aprila 1992 v zadevi Komisija proti Grčiji (C-45/91, Recueil, str. I-2509, točki 20 in 21)
sodba z dne 15. decembra 2009 v zadevi Komisija proti Finski (C-284/05, ZOdl., str. I-11705)
sodba z dne 17. januarja 2002 v zadevi Rica Foods proti Komisiji (T-47/00, Recueil, str. II-113, točki 41 in 42)
sodba z dne 7. novembra 2007 v zadevi Nemčija proti Komisiji (T-374/04, ZOdl., str. II-4431, točke od 102 do 106)
Od 1. januarja 1994 do 31. decembra 2005 (samo zadeve s področja javnih uslužbencev):
sodba z dne 9. februarja 1994 v zadevi Latham proti Komisiji (T-3/92, RecFP, str. I-A-23 in II-83, točka 2)
Od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2014 (zadeve s področja javnih uslužbencev pred Sodiščem, Splošnim sodiščem in Sodiščem za uslužbence):
sodba z dne 9. novembra 2006 v zadevi Komisija proti De Bryju (C-344/05 P, ZOdl. JU, str. I-B-2-19 in II-B-2-127)
sodba z dne 8. junija 2006 v zadevi Pérez-Díaz proti Komisiji (T-156/03, ZOdl. JU, str. I-A-2-135 in II-A-2-649)
sodba z dne 26. oktobra 2006 v zadevi Landgren proti ETF (F-1/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-123 in II-A-1-459)
Recueil in RecFP, ZOdl. in ZOdl. JU

Zbirka odločb v slovenščini izhaja od 1. maja 2004, zato se pri navajanju sodne prakse uporabljajo različne oznake:

„Recueil“ in „RecFP“ za odločbe z datumom pred 1. majem 2004 (napotila na francosko izdajo Zbirke odločb);
„ZOdl.“ in „ZOdl. JU“ za odločbe z datumom po 1. maju 2004 (napotila na slovensko izdajo Zbirke odločb).

V drugih publikacijah letnico Zbirke odločb ohranimo, kadar ne navajamo točnega datuma sodbe:

zadeva C-456/00, Francija proti Komisiji, Recueil 2002, str. I-11949
zadeva C-521/06, Athinaiki Techniki AE proti Komisiji, ZOdl. 2008, str. I-5829
zadeva T-136/2005, ZOdl. 2007, str. II-4063
Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran