ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.9.2. Verwijzingen naar de Verdragen

Bij verwijzingen naar artikelen in de Verdragen moet in het bijzonder op de verschillende historische stappen worden gelet, met name wat de hernummering van het EU-Verdrag betreft. Na elke wijziging van de Verdragen moeten de besluiten die vóór die wijziging zijn vastgesteld, immers hun nummering en oorspronkelijke titel behouden.

Verdrag van Parijs (1952)
(ondertekend: 18.4.1951, in werking getreden: 23.7.1952)

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd opgericht bij het Verdrag van Parijs, dat afliep op 23 juli 2002.

Verdragen van Rome (1958)
(ondertekend: 25.3.1957, in werking getreden: 1.1.1958)

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom of EGA) zijn beide opgericht bij de Verdragen van Rome.

Verdrag van Brussel (1967)
(ondertekend: 8.4.1965, in werking getreden: 1.7.1967)

Het Verdrag van Brussel, ook wel het Fusieverdrag genoemd, had tot doel de Europese instellingen te moderniseren door één enkele Commissie en één enkele Raad op te richten voor de toen nog drie Gemeenschappen (EGKS, EEG en Euratom). Het werd ingetrokken bij het Verdrag van Amsterdam.

Verdrag van Maastricht (1993)
(ondertekend: 7.2.1992, in werking getreden: 1.11.1993)

Bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, of het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag of VEU), is de benaming “Europese Economische Gemeenschap” vervangen door “Europese Gemeenschap”. Het EEG-Verdrag is gewijzigd in EG-Verdrag.

Het EU-Verdrag bestaat uitsluitend uit artikelen die met een letter of een letter en een cijfer zijn aangeduid (bv. artikel A of artikel K.1 VEU). Foutieve verwijzingen als “artikel 130 A van het Verdrag betreffende de Europese Unie” moeten worden vermeden, het gaat hier om artikel 130 A van het EG-Verdrag.

Zo mag ook de formulering “zoals gewijzigd bij het EU-Verdrag” niet worden gebruikt (niet: “artikel 130 A van het EG-Verdrag, zoals gewijzigd bij het EU-Verdrag” maar: “artikel 130 A van het EG-Verdrag”).

Verdrag van Amsterdam (1999)
(ondertekend: 2.10.1997, in werking getreden: 1.5.1999)

Krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam zijn de artikelen van het EU-Verdrag hernummerd volgens een concordantietabel die bij het Verdrag is gevoegd (de artikelen A, B, C enz. zijn hernummerd als 1, 2, 3 enz.).

Verdrag van Amsterdam:
https://publications.europa.eu/s/fp3X

Verdrag van Nice (2003)
(ondertekend: 26.2.2001, in werking getreden: 1.2.2003)

Het doel van het Verdrag van Nice was de instellingen te hervormen om ervoor te zorgen dat de EU ook na de uitbreiding naar 25 lidstaten efficiënt kon blijven werken.

Verdrag van Lissabon (2009)
(ondertekend: 13.12.2007, in werking getreden: 1.12.2009)

Krachtens artikel 5 van het Verdrag van Lissabon is het EU-Verdrag opnieuw hernummerd volgens een concordantietabel die bij het Verdrag van Lissabon is gevoegd.

Verdrag van Lissabon, concordantietabel:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0017.01/DOC_17&format=PDFPDF

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag of VEG) is gewijzigd en heet voortaan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (WEU-Verdrag of VWEU).

Het begrip “Europese Gemeenschap” in de betekenis van het EG-Verdrag is vervangen door “Europese Unie”. Daarom moeten ook de termen “communautair” en “van de Gemeenschap” worden vervangen door “EU-”, “van de EU”, “van de Europese Unie” of een andere passende formulering:

het beleid van de EU (niet: het communautair beleid)
de luchthavens van derde landen (niet: de niet-communautaire luchthavens)
NB:
“Gemeenschap” en “gemeenschappelijk” kunnen verder gebruikt worden voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag) en moeten behouden blijven in historische verwijzingen.
Zie ook punt 3.4.1 (Volgorde van vermelden van de Verdragen in handelingen).
Laatste bijwerking: 30.9.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina