ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

EU-domstolens offentliggöranden:
EU:C:2005:446

Övriga publikationer:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3 Hänvisningar till domstolens och tribunalens domar

EU-domstolens offentliggöranden

Den elektroniska rättsfallssamlingen

Europeiska unionens domstol har antagit en metod för hänvisning till rättspraxis, som bygger på en kombination av ECLI-koden (utom bokstäverna ECLI), avgörandets vedertagna namn och målets nummer i registret. Detta gäller all rättspraxis sedan 1954. Unionsdomstolarna införde successivt denna hänvisningsmetod under den första hälften av år 2014 och metoden harmoniserades inom unionsdomstolarna under år 2016:

dom av den 12 juli 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, punkt 19

Om avgörandet inte är helt offentliggjort i rättsfallssamlingen tilläggs orden ”ej publicerad/ej publicerat”:

dom av den 6 juni 2007, Walderdorff/kommissionen, T-442/04, ej publicerad, EU:T:2007:161
Mer information

EU-domstolens webbplats: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/sv)

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Se punkt 4.5.

Den tryckta rättsfallssamlingen

Målen offentliggjordes tidigare i tryck antingen i rättsfallssamlingens allmänna del (fram till 2011) eller i personaldelen (fram till 2009).

Rättsfallshänvisningarna såg ut på följande sätt:

dom av den 15 januari 1986 i mål C-52/84, kommissionen mot Belgien (REG 1986, s. 89), punkt 12
dom av den 28 januari 1992 i mål T-45/90, Speybrouck mot parlamentet (REG 1992, s. II-33), punkt 2
dom av den 9 februari 1994 i mål T-3/92, Latham mot kommissionen (REGP 1994, s. I-A-23 och II-83), punkt 2

Då rättsfallshänvisningen står inom parentes, utelämnas parentesen runt hänvisningen till rättsfallssamlingen (dvs. runt volym och sidhänvisning).

Anm.:
I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 ersattes ”Europeiska gemenskapernas domstol” med ”Europeiska unionens domstol”, och ”förstainstansrätten” ersattes med ”tribunalen”.

Övriga publikationer

Ibland finns det hänvisningar till rättspraxis i andra publikationer än EU-domstolens egna. Det kan vara allmänna publikationer eller rättsakter som offentliggörs i EUT (särskilt kommissionens beslut om statligt stöd eller företagskoncentrationer).

Eftersom den typen av publikationer riktar sig till lekmän innehåller hänvisningarna i dem mer information.

Anm.:
Meddelanden från EU-domstolen som offentliggörs i EUT måste följa domstolens hänvisningsregler.

Från och med den 1 januari 2015 finns det en viss frihet att välja hur man vill utforma hänvisningen i brödtexten, medan fotnoter med ECLI-kod är standardiserade.

Brödtext

Hänvisningar till rättspraxis i brödtext måste innehålla åtminstone

typ av avgörande (dom, beslut osv.),
instans.

Följande uppgifter kan läggas till om de är relevanta i sammanhanget

målets vedertagna namn,
datum för avgörandet.
Fotnoter

Den standardiserade fotnoten ska alltid innehålla följande uppgifter i den ordning de anges nedan:

Instans.
Typ av avgörande (dom, beslut osv.).
Datum för avgörandet.
Målets vedertagna namn.
Målets nummer.
ECLI-koden.
Vid behov vilken punkt som avses.

Förordning (EG) nr 304/2003 ogiltigförklarades av domstolen (1) […]

(1)
Domstolens dom av den 10 januari 2006, kommissionen/parlamentet och rådet, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punkterna 60–65.

I sin dom av den 10 januari 2006 i målet kommissionen mot parlamentet och rådet (1) ogiltigförklarade domstolen förordning (EG) nr 304/2003 […]

(1)
Domstolens dom av den 10 januari 2006, kommissionen/parlamentet och rådet, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punkt 60.

Om samma avgörande nämns flera gånger i dokumentet bör man vid första omnämnandet bestämma hur det ska benämnas senare i texten:

Förordning (EG) nr 304/2003 ogiltigförklarades av domstolen (1) (domen kallas nedan domen i målet kommissionen mot parlamentet och rådet) […]
I sin dom av den 10 januari 2006 i målet kommissionen mot parlamentet och rådet (1) (nedan kallad domen av den 10 januari 2006) ogiltigförklarade domstolen förordning (EG) nr 304/2003 […]
Förordning (EG) nr 304/2003 ogiltigförklarades av domstolen (1) (domen kallas nedan domen i mål C-178/03) […]

Den här hänvisningsmetoden ska användas för hänvisningar både till domstolens avgöranden som har offentliggjorts i den tryckta rättsfallssamlingen och till dem som enbart har offentliggjorts i den elektroniska rättsfallssamlingen.

Sammanfattande tabell

EU-domstolens hänvisningsmetod (24 språkversioner)

Hur hittar jag ECLI-koden?

För att snabbt hitta ECLI-koden för ett avgörande kan du söka på målets nummer på

EU-domstolens webbplats (fältet Målnummer) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sv),
EUR‑lex (fältet Textsökning) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=sv).
Hur hittar jag målets vedertagna namn?

Det är domstolen som ger målet dess vedertagna namn.
Du kan hitta det vedertagna namnet på listorna på EU-domstolens webbplats (på sidan ”Tillgång till rättspraxis via målnummer”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/sv). Listorna finns bara på engelska och franska.

Före den 1 januari 2015

I andra publikationer än rättsfallssamlingen såg rättsfallshänvisningarna ut som i den tryckta rättsfallssamlingen, förutom att de alltid skrevs utan parentes runt volym och sidhänvisning:

Före den 15 november 1989:
dom av den 15 januari 1986 i mål C-52/84, kommissionen mot Belgien, REG 1986, s. 89, punkt 12
Sedan den 15 november 1989 (domstolens [C = Cour] och förstainstansrätten [T = Tribunal] mål publiceras separat):
dom av den 30 januari 1992 i mål C-328/90, kommissionen mot Grekland, REG 1992, s. I-425, punkt 2
dom av den 28 januari 1992 i mål T-45/90, Speybrouck mot parlamentet, REG 1992, s. II-33, punkt 2
Från 1 januari 1994 till 31 december 2005 (personaltvister mellan EU och dess anställda, vid förstainstansrätten):
dom av den 9 februari 1994 i mål T-3/92, Latham mot kommissionen, REGP 1994, s. I-A-23 och II-83, punkt 2
Från 1 januari 2006 till 30 november 2009 (personaltvister mellan EU och dess anställda vid domstolen, förstainstansrätten och personaldomstolen):
dom av den 9 november 2006 i mål C-344/05 P, kommissionen mot De Bry, REGP 2006, s. I-B-2-19 och II-B-2-127
dom av den 8 juni 2006 i mål T-156/03, Pérez-Díaz mot kommissionen, REGP 2006, s. I-A-2-135 och II-A-2-649
dom av den 26 oktober 2006 i mål F-1/05, Landgren mot ETF, REGP 2006, s. I-A-1-123 och II-A-1-459
Från 1 december 2009 till 31 december 2014 (REG = Rättsfallssamling för Europeiska gemenskaperna ersätts med REU = Rättsfallssamling för Europeiska unionen):
dom av den 11 februari 2010 i mål C-3/92, Latham mot kommissionen, REU 2010, s. I-1025
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida