ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.2. Retsakter — anførelser og henvisninger

3.2.1. Retsaktstitler

Der henvises til en retsakt ved angivelse af enten den fulde eller den forkortede titel.

Når retsakten nævnes første gang inde i teksten, anvendes fortrinsvis den fulde titel, og titlen følges af en fodnotehenvisning og en dertil hørende fodnote, som informerer om offentliggørelsen i EUT (EUT-referencen). I henvisningerne angives den fulde titel i selve teksten, mens den i betragtningerne, artiklerne og i bilag angives i fodnoten.

Ved senere henvisninger til samme retsakt anvendes den forkortede titel, uden angivelse af udsteder eller EUT-reference.

Fuld titel

En retsakts fulde titel består af

udsteder
retsaktstype (forordning, direktiv osv.)
nummer bestående af forkortelse (EU og/eller Euratom eller FUSP), udgivelsesår og løbenummer
dato for vedtagelse (dato for underskrivelse for så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets fælles retsakter)
genstanden, dvs. emnet for retsakten,
i retsakter med dobbelt nummerering et nummer tildelt af udstederen (se punkt 1.2.2, »Dobbelt nummerering«):

Rækkefølgen af elementerne kan variere alt efter sprogudgave.

I forbindelse med en fuld titel angives altid EUT-referencen. I henvisningerne angives den fulde titel i teksten og EUT-referencen i en fodnote:

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/476 af 11. marts 2015 om de foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO’s Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (1) […]

(1)
EUT L 83 af 27.3.2015, s. 6.

Når retsakten nævnes første gang i en betragtning, en artikel eller et bilag, angives den fulde titel i en fodnote sammen med EUT-referencen:

(14)
Det vurderes, at værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (2) ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen […]
(2)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
NB:
Fra 1. juli 2013 indeholder en gengivelse af den fulde titel alle elementer, som udgør en del af titlen, f.eks. »og om ændring af» eller »og om ophævelse af«, men ikke ord, der er anført under titlen, f.eks. »kodifikation«, »omarbejdning« osv.

Forkortet titel

I betragtninger, artikler og bilag anvendes forkortet titel. Den forkortede titel består af:

udsteder, hvis der er tale om første henvisning
retsaktstype (forordning, direktiv osv.)
nummer bestående af forkortelse (EU og/eller Euratom eller FUSP), udgivelsesår og løbenummer
i retsakter med dobbelt nummerering et nummer tildelt af udstederen (se punkt 1.2.2, »Dobbelt nummerering«):
(45)
Racerene avlsdyr, der stambogsføres, bør identificeres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (2).

[…]

(2)
Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

Forkortet titel uden udsteder og uden fodnote anvendes til senere henvisninger i samme retsakt:

(46)
For så vidt angår racerene avlsdyr af hestearterne fastslår forordning (EU) 2016/429 […]
NB:
Ved henvisning til en delegeret retsakt eller en gennemførelsesretsakt, hvad enten der er tale om henvisning til den fulde eller den forkortede titel, beholdes ordene »delegeret« hhv. »gennemførelses-«:
Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Ordene »delegeret« hhv. »gennemførelses-« gentages ikke, når der er tale om en intern henvisning, dvs. til retsakten selv.: »vedtaget denne forordning«, »bilaget til denne forordning«, »Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne«, »artikel 2 i denne afgørelse« osv.

Seneste opdatering: 11.10.2016
Sidens top
Forrige sideNæste side