ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.2. Upućivanja na akt

3.2.1. Oblici naslova

Naslov akta može imati dva oblika: puni ili kratki.

Kad se neki akt prvi put navodi u osnovnom tekstu drugog akta, navodi se njegov puni naslov, a u bilješci se upućuje na Službeni list u kojemu je objavljen. U pozivanjima puni se naslov navodi u samom tekstu, a u uvodnim izjavama, člancima i prilozima u bilješci.

U daljnjim upućivanjima na prije navedeni akt navodi se kratki naslov tog akta, bez autora ili upućivanja na Službeni list.

Puni naslov

Sastavnice su punog naslova akta:

vrsta akta (uredba, direktiva itd.),
broj (tj. kratice poput „EU”, „Euratom”, „EU, Euratom”, „ZVSP”), godina i redni broj akta),
ime autora akta,
datum donošenja (datum potpisivanja za akte koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće),
predmet,
u dvostruko obrojčenim aktima broj koji je dodijelio autor (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

Redoslijed tih sastavnica razlikuje se ovisno o jeziku. Sastavnice punog naslova u hrvatskome se jeziku ne odvajaju zarezima.

Uz puni se naslov uvijek navodi upućivanje na Službeni list u kojemu je akt objavljen. U pozivanjima se puni naslov navodi u tekstu, a upućivanje na objavu u bilješci:

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/476 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mjerama koje Unija može poduzeti slijedom izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a u pogledu antidampinških pitanja i pitanja o zaštiti od subvencioniranog uvoza (1) […]

(1)
SL L 83, 27.3.2015., str. 6.

Pri prvom navođenju u uvodnoj izjavi, članku ili prilogu puni se naslov akta navodi u bilješci uz upućivanje na Službeni list u kojemu je akt objavljen:

(14)
Smatra se da transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako su definirane u Uredbi (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (2), ne doprinose procesu utvrđivanja cijena […]
(2)
Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).
Napomena:
Upućivanje na puni naslov uključuje sve riječi koje su dio naslova, primjerice „o izmjeni …” ili „o stavljanju izvan snage …”, ali ne i druge riječi koje mogu slijediti iza naslova: „kodificirani tekst”, „preinaka” itd.

Kratki naslov

Kratki naslov navodi se u uvodnim izjavama, člancima i prilozima. Njegove su sastavnice:

vrsta akta,
broj (tj. kratice poput „EU”, „Euratom”, „EU, Euratom”, „ZVSP”, godina i redni broj akta),
ime autora akta kad se akt navodi prvi put,
u dvostruko obrojčenim aktima broj koji je dodijelio autor (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).
(45)
Uzgojno valjane životinje čistih pasmina upisane u matične knjige trebalo bi identificirati u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

[…]

(2)
Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

Pri kasnijim upućivanjima na isti akt navodi se kratki naslov bez imena autora i bez bilješke:

(46)
U slučaju uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina, Uredbom (EU) 2016/429 određuje […]
Napomena:
Pri navođenju određene delegirane ili provedbene uredbe, punim ili kratkim naslovom, naznaka vrste akta uvijek sadržava izraz „delegirana” ili „provedbena”:
Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Međutim, naznaka vrste akta ne sadržava izraz „delegirana” ili „provedbena” ako se na akt upućuje u samom tekstu tog akta, primjerice: „donijela je ovu Uredbu”, „Prilog ovoj Uredbi”, „ova je Direktiva upućena državama članicama”, „članak 2. ove Odluke” itd.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page