ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.2. Conas tagairt do ghníomh

3.2.1. Foirmeacha an teidil

Bíonn dhá fhoirm ag teideal an ghnímh: an teideal iomlán agus an gearrtheideal.

Nuair a luaitear gníomh den chéad uair i gcorp gnímh eile, luaitear an teideal iomlán agus tugtar tagairt don Iris Oifigiúil inar foilsíodh é i bhfonóta. Agus lua á dhéanamh, is i gcorp an téacs a thugtar an teideal iomlán; san fhonóta a thugtar é i gcás na n-aithrisí, na n-airteagal agus na n-iarscríbhinní.

I dtagairtí a dhéantar níos faide anonn do ghníomh a luadh cheana, is é an gearrtheideal a úsáidtear, gan an t-údar nó tagairt na hIrise Oifigiúla a lua.

Teideal iomlán

Is éard atá i dteideal iomlán gnímh:

an saghas gnímh (rialachán, treoir, etc.),
an uimhir (i.e. an giorrúchán nó na giorrúcháin is ábhartha (“AE”, “Euratom”, “AE, Euratom”, “CBES”), an bhliain agus uimhir sheicheamhach an ghnímh),
ainm na hinstitiúide (na n-institiúidí)ainm údar an ghnímh,
dáta a ghlactha (dáta a shínithe i gcás gníomhartha arna nglacadh go comhpháirteach ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle),
an t-ábhar,
an uimhir a shann an t-údar don ghníomh (féach Pointe 1.2.2., “Uimhriú dúbailte”) i gcás gníomhartha ina bhfuil uimhriú dúbailte.

Sa leagan Gaeilge is é an t-ord thuas a úsáidtear. Murab ionann agus roinnt teangacha eile, ní úsáidtear camóga chun na codanna seo a scaradh óna chéile.

Bíonn tagairt don Iris Oifigiúil inar foilsíodh an gníomh ag gabháil leis an teideal iomlán i gcónaí. Sna luanna, tugtar an teideal iomlán i gcorp an téacs agus an tagairt i bhfonóta:

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (1),

(1)
IO L 295, 21.11.2018, lch. 39.

Nuair a luaitear gníomh den chéad uair in aithris, airteagal nó iarscríbhinn, tugtar a theideal iomlán agus tagairt na hIrise Oifigiúla i bhfonóta:

(14)
Maidir le hidirbhearta maoinithe urrús, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) iad, meastar nach rannchuidíonn siad leis an bpróiseas praghas-aimsithe […]
(2)
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus maidir le hathúsáid agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 648/2012 (IO L 337, 23.12.2015, lch. 1).
NB:
Nuair a thugtar an teideal iomlán, bíonn na focail ar fad ann atá sa teideal, mar shampla “agus lena leasaítear” nó “agus lena n-aisghairtear”, ach ní bhíonn ann focail a d’fhéadfadh teacht i ndiaidh an teidil mar shampla “códú”, “athmhúnlú”, etc.

An gearrtheideal

Úsáidtear an gearrtheideal in aithrisí, airteagail agus iarscríbhinní. Is iad seo a leanas a chomhpháirteanna:

an saghas gnímh,
an uimhir (i.e., an giorrúchán nó na giorrúcháin is ábhartha (“AE”, “Euratom”, “AE, Euratom”, “CBES”), bliain agus uimhir sheicheamhach an ghnímh),
ainm na hinstitiúide (na n-institiúidí) nó an chomhlachta a ghlac an gníomh nuair a luaitear iad den chéad uair é,
an uimhir a shann an t-údar don ghníomh (féach Pointe 1.2.2., “Uimhriú dúbailte”) i gcás gníomhartha ina bhfuil uimhriú dúbailte.
(45)
Ainmhithe pórúcháin folaíochta a iontráiltear i bpórleabhair, ba cheart iad a shainaithint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

[…]

(2)
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lch. 1).

I dtagairtí breise do theideal gnímh atá luaite cheana sna luanna nó sna haithrisí, úsáidtear an gearrtheideal gan an t-údar a lua agus gan tagairt a thabhairt i bhfonóta:

(46)
I gcás ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas eachaí, foráiltear le Rialachán (AE) 2016/429 go ndéanfaidh […]
NB:
Aon uair a luaitear gníomh tarmligthe nó gníomh cur chun feidhme, leis an ngearrtheideal nó leis an teideal iomlán, luaitear i gcónaí an téarma “tarmligthe” nó “cur chun feidhme” sa chur síos ar an saghas gnímh:

“(4) […] méid an […] mar a leagtar amach é i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 302/2011, lena ndéanfar allmhairiú ar shiúcra a chur ar fionraí”. (1)

[…] ()

(1)
IO L 161, 21.6.2011, lch. 7.

Mar sin féin, i dtéacs na ngníomhartha tarmligthe nó na ngníomhartha cur chun feidhme, ní luaitear an téarma “tarmligthe” ná “cur chun feidhme” i nathanna amhail “ghlac […] an Rialachán seo”, “Dírítear an cinneadh seo chuig na Ballstáit”, etc.

Nuashonraithe: 27.6.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile