ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.2. Conas tagairt do ghníomh

3.2.1. Foirmeacha an teidil

Bíonn dhá fhoirm ag teideal an ghnímh: an teideal iomlán agus an gearrtheideal.

Nuair a luaitear gníomh den chéad uair i gcorp gnímh eile, úsáidtear an teideal iomlán agus tugtar tagairt don Iris Oifigiúil inar foilsíodh é i bhfonóta. Agus lua á dhéanamh, is i gcorp an téacs a thugtar an teideal iomlán; san fhonóta a thugtar é i gcás na n-aithrisí, na n-airteagal agus na n-iarscríbhinní.

I dtagairtí a dhéantar níos faide anonn do ghníomh a luadh cheana, is é an gearrtheideal a úsáidtear, gan an t-údar nó tagairt na hIrise Oifigiúla a lua.

Teideal iomlán

Is éard atá i dteideal iomlán gnímh:

an saghas gnímh (rialachán, treoir, etc.),
an uimhir (i.e. an giorrúchán nó na giorrúcháin is ábhartha (“AE”, “Euratom”, “AE, Euratom”, “CBES”), bliain agus uimhir sheicheamhach an ghnímh),
ainm na hinstitiúide (na n-institiúidí) nó an chomhlachta a ghlac an gníomh,
dáta a ghlactha (dáta a shínithe i gcás gníomhartha arna nglacadh go comhpháirteach ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle),
tuairisc ghearr ar an ábhar,
an uimhir a shann an t-údar don ghníomh (féach Pointe 1.2.2, “Uimhriú dúbailte”) i gcás inarb uimhriú dúbailte atá ar ghníomhartha.

Sa leagan Gaeilge is é an t-ord thuas a úsáidtear. Murab ionann agus roinnt teangacha eile, ní úsáidtear camóga chun na codanna seo a scaradh óna chéile.

Bíonn tagairt don fhoinse inar foilsíodh ag gabháil leis an teideal iomlán i gcónaí. Agus lua á dhéanamh, tugtar an teideal iomlán i gcorp an téacs agus an áit ar foilsíodh i bhfonóta:

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2015/476 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta a fhéadfaidh an tAontas a ghlacadh tar éis tuarascála a ghlac Comhlacht um Réiteach Díospóide an EDT maidir le hábhair frithdhumpála agus ábhair frith fhóirdheontais (1) […]

(1)
IO L 83, 27.3.2015, lch. 6.

Nuair a luaitear gníomh den chéad uair in aithris, airteagal nó iarscríbhinn, cuirtear a theideal iomlán agus tagairt na hIrise Oifigiúla i bhfonóta:

(14)
Maidir le hidirbhearta maoinithe urrús, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) iad, meastar nach rannchuidíonn siad leis an bpróiseas praghas-aimsithe […]
(2)
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus maidir le hathúsáid agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 648/2012 (IO L 337, 23.12.2015, lch. 1).
NB:
Folaíonn an tagairt don teideal iomlán na focail ar fad sa teideal, mar shampla “agus lena leasaítear” nó “agus lena n-aisghairtear”, ach ní fholaíonn sé focail a d’fhéadfadh teacht i ndiaidh an teidil mar shampla “códú”, “athmhúnlú”, etc.

An gearrtheideal

Úsáidtear an gearrtheideal in aithrisí, airteagail agus iarscríbhinní. Is iad seo a leanas a chomhpháirteanna:

an saghas gnímh,
an uimhir (i.e., an giorrúchán nó na giorrúcháin is ábhartha (“AE”, “Euratom”, “AE, Euratom”, “CBES”), bliain agus uimhir sheicheamhach an ghnímh),
ainm na hinstitiúide (na n-institiúidí) nó an chomhlachta a ghlac an gníomh nuair a luaitear iad den chéad uair,
an uimhir a shann an t-údar don ghníomh (féach Pointe 1.2.2, “Uimhriú dúbailte”) i gcás inarb uimhriú dúbailte atá ar ghníomhartha.
(45)
Ainmhithe pórúcháin folaíochta a iontráiltear i bpórleabhair, ba cheart iad a shainaithint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

[…]

(2)
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lch. 1).

I dtagairtí breise do theideal gnímh atá luaite cheana sna luanna nó sna haithrisí, úsáidtear an gearrtheideal gan an t-údar a lua agus gan tagairt a thabhairt i bhfonóta:

(46)
I gcás ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas eachaí, foráiltear le Rialachán (AE) 2016/429 go ndéanfaidh […]
NB:
Aon uair a luaitear gníomh tarmligthe nó gníomh cur chun feidhme, leis an ngearrtheideal nó leis an teideal iomlán, luaitear i gcónaí an téarma “tarmligthe” nó “cur chun feidhme” sa chur síos ar an saghas gnímh:

“(4) […] méid an […] mar a leagtar amach é i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 302/2011, lena ndéanfar allmhairiú ar shiúcra a chur ar fionraí”. (1)

[…] ()

(1)
IO L 161, 21.6.2011, lch. 7.

Mar sin féin, i dtéacs na ngníomhartha tarmligthe nó na ngníomhartha cur chun feidhme, ní luaitear an téarma “tarmligthe” ná “cur chun feidhme” i nathanna amhail “ghlac … an Rialachán seo”, “Dírítear an cinneadh seo chuig na Ballstáit”, etc.

Nuashonraithe: 1.7.2013
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile