ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

3.2. A jogi aktusokra történő hivatkozás szabályai

3.2.1. A jogi aktusok megjelölésének formái

Hivatkozásban a jogi aktus megjelölése kétféle formában jelenhet meg: teljes megjelölés vagy rövid megjelölés.

Amikor egy jogi aktus szövegében első alkalommal hivatkozunk egy másik jogi aktusra, általában a teljes megjelölést használjuk, és lábjegyzetben mindig közöljük a Hivatalos Lap-beli közzétételi adatait. Bevezető hivatkozásokban a szövegben, a preambulumbekezdésekben, a cikkekben és a mellékletekben a teljes megjelölés szerepel.

A már hivatkozott jogi aktus későbbi említésekor a jogi aktusra a rövid megjelöléssel hivatkozunk, a kibocsátó megjelölése és HL-hivatkozás nélkül.

Teljes megjelölés

Hivatkozáskor a jogi aktus teljes megjelölésének alkotóelemei a következők:

a jogi aktus típusa (rendelet, irányelv stb.),
a szám (azaz a vonatkozó rövidítés(ek)/betűjel(ek) („EU”, „Euratom”, „EU, Euratom”, „KKBP”), az évszám és a jogi aktus sorszáma),
a jogi aktust kibocsátó intézmény vagy szerv neve,
az elfogadás dátuma (az Európai Parlament és a Tanács által együttesen elfogadott jogi aktusok esetében az aláírás dátuma),
a cím,
a kettős számozással ellátott jogszabályokban a kibocsátó által hozzárendelt szám (lásd az 1.2.2. pontot, „Kettős számozás”).

Az említett elemek sorrendje a nyelvi változattól függően eltérhet.

A teljes megjelölést mindig a Hivatalos Lap-beli közzétételi adatokra való hivatkozás kíséri. Bevezető hivatkozásokban a teljes megjelölés a szövegben, a HL-hivatkozás pedig a lábjegyzetben szerepel:

tekintettel a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/476 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) […]

(1)
HL L 83., 2015.3.27., 6. o.

Amikor a jogi aktust először idézik preambulumbekezdésben, cikkben vagy mellékletben, a lábjegyzetben annak teljes megjelölése és a HL-hivatkozás is szerepel:

(14)
Az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében úgy tekinthető, hogy azok nem járulnak hozzá az árfeltárási folyamathoz […]
(2)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).
Megjegyzés:
A teljes megjelölés idézésekor a megjelölés részét képező összes szót („és … módosításáról” vagy „és … hatályon kívül helyezéséről” fel kell tüntetni, viszont a megjelölés alatt található szavakat („kodifikált szöveg”, „átdolgozás” stb.) nem.

Rövid megjelölés

A rövid megjelölés preambulumbekezdésekben, cikkekben és mellékletekben használatos. Alkotóelemei a következők:

a jogi aktus típusa,
a szám (azaz a vonatkozó rövidítés(ek)/betűjel(ek) („EU”, „Euratom”, „EU, Euratom”, „KKBP”), az évszám és a jogi aktus sorszáma),
első alkalommal való idézéskor a jogi aktus kibocsátójának a neve,
a kettős számozással ellátott jogszabályokban a kibocsátó által hozzárendelt szám (lásd az 1.2.2. pontot, „Kettős számozás”).
(45)
A törzskönyvekbe bejegyzett fajtatiszta állatokat azonosítani kell az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően.

[…]

(2)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állat-egészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állat-egészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

Egy már hivatkozott jogi aktus következő előfordulásaikor a jogi aktusra való hivatkozás mindig a rövid megjelöléssel történik, a kibocsátó megnevezése és lábjegyzet nélkül:

(46)
A lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az (EU) 2016/429 rendelet úgy rendelkezik […]
Megjegyzés:
Egy konkrét, felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási rendelet teljes vagy rövid megjelöléssel való hivatkozásakor a jogi aktus típusa mindig tartalmazza a „felhatalmazáson alapuló” vagy a „végrehajtási” kifejezést.
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul

A jogszabály típusának megjelölése ugyanakkor nem tartalmazza a „felhatalmazáson alapuló” vagy a „végrehajtási” kifejezést, ha a jogszabály szövegében történik utalás a jogi aktusra, pl. „elfogadta ezt a rendeletet”, „e rendelet melléklete”, „ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei”, „e határozat 2. cikke” stb.

Utolsó frissítés: 2021. 10. 27.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal