ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.2. Odkazy na akt

3.2.1. Podoby názvu

Názov aktu môže mať dve podoby: úplný názov alebo skrátený názov.

Pri prvom citovaní názvu aktu v texte aktu sa zvyčajne používa úplný názov a odkazuje sa na úradný vestník, v ktorom bol uverejnený, a to v poznámke pod čiarou. V citáciách sa úplný názov uvádza v hlavnom texte, zatiaľ čo v odôvodneniach, článkoch a prílohách v poznámke pod čiarou.

V ďalších odkazoch na akt, ktorý sa už raz citoval, sa používa skrátený názov bez uvedenia autora alebo odkazu na úradný vestník.

Úplný názov

Úplný názov aktu tvoria tieto jednotlivé časti:

označenie typu aktu (nariadenie, smernica atď.),
číslo [teda príslušná skratka („EÚ“, „Euratom“, „EÚ, Euratom“, „SZBP“), rok a poradové číslo aktu],
názov autora aktu,
dátum prijatia (dátum podpisu v prípade aktov prijatých spoločne Európskym parlamentom a Radou),
predmet,
v aktoch s dvojakým číslovaním číslo pridelené autorom (pozri podbod 1.2.2., Dvojaké číslovanie).

Poradie jednotlivých častí názvu sa odlišuje podľa typu aktu a jazykového znenia. Jednotlivé časti úplného názvu sa v slovenčine neoddeľujú čiarkami.

Za úplným názvom nasleduje vždy odkaz na úradný vestník, v ktorom bol akt uverejnený. V citáciách sa úplný názov uvádza v texte a odkaz na úradný vestník v poznámke pod čiarou:

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/476 z 11. marca 2015 o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom WTO na urovnávanie sporov, ktorá sa týka antidumpingových a vyrovnávacích opatrení (1) […]

(1)
Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 6.

Pri prvom citovaní aktu v odôvodnení, článku alebo prílohe sa úplný názov uvádza v poznámke pod čiarou spolu s odkazom na úradný vestník:

(14)
Predpokladá sa, že transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (2), neprispievajú k procesu určovania cien […]
(2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).
Pozn.:
Citácia úplného názvu zahŕňa všetky slová, ktoré sú súčasťou názvu, ako „a ktorým/ktorou sa mení…“ alebo „a ktorým/ktorou sa zrušuje…“, nezahŕňa však slová doplnené pod názvom: „kodifikované znenie“, „prepracované znenie“ atď.

Skrátený názov

Skrátený názov sa používa v odôvodneniach, článkoch a prílohách. Tvoria ho tieto jednotlivé časti:

typ aktu,
názov autora aktu pri prvom odkaze,
číslo [teda príslušná skratka („EÚ“, „Euratom“, „EÚ, Euratom“, „SZBP“), rok a poradové číslo aktu],
v aktoch s dvojakým číslovaním číslo pridelené autorom (pozri podbod 1.2.2., Dvojaké číslovanie):
(45)
Čistokrvné plemenné zvieratá zapísané v plemenných knihách by sa mali identifikovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (2).

[…]

(2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

Skrátený názov bez uvedenia autora a bez poznámky pod čiarou sa používa v ďalších odkazoch na akt, ktorý sa už raz citoval:

(46)
V prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní sa v nariadení (EÚ) 2016/429 stanovuje […]
Pozn.:
Ak sa presne cituje úplný alebo skrátený názov delegovaného alebo vykonávacieho aktu, vždy sa uvádza označenie typu aktu, teda „delegovaný“ alebo „vykonávací“:
Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Na druhej strane označenie typu aktu „delegovaný“ alebo „vykonávací“ sa neuvádza v prípade, že sa v texte aktu odkazuje na spomínaný akt, ako napr.: „prijal/prijala/prijali toto nariadenie“, „príloha k tomuto nariadeniu“, „Táto smernica je určená členským štátom“, „článok 2 tohto rozhodnutia“ atď.

Posledná aktualizácia: 9. 3. 2017
Začiatok strany
previous pagenext page